KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. TS-259

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programą;

1.2. Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Pavesti Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui supažindinti su Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu priemonių vykdytojus.

3. Šį sprendimą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                   Dainius Bardauskas

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. TS-259

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. Rengiant Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų Korupcijos prevencijos programą buvo atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas, nurodytas 2016 m. spalio 18 d. raštu Nr. 4-09-773 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos“.

2. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijose, Savivaldybės valdomose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų (savininkė) yra Savivaldybė (toliau kartu – Savivaldybės įmonės ir įstaigos), nustatant, kad Savivaldybės įmonės ir įstaigos, atsižvelgdamos į Programoje iškeltus tikslus ir uždavinius, rengia savo programas ir priemonių planus.

4. Rengiant Programą, atsižvelgta į Savivaldybės 2018–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, jos įgyvendinimo metu nustatytus trūkumus. Programos tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Savivaldybėje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus, jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje, vienyti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, jos įmonių ir įstaigų pastangas įgyvendinant korupcijos prevenciją, siekti aktyvinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas kovos su korupcija priemones, plėtoti glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su Savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis ir įmonėmis, nevyriausybinėmis ar kitomis organizacijomis, fiziniais asmenimis, skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai.

5. Programos veiklos kryptys yra:

5.1. korupcijos prevencija – veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencijos priemonių sistema;

5.2. antikorupcinis švietimas – antikorupcinės kultūros plėtojimas, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę, skatinant nepakantumą korupcijai bei didinant visuomenės pasitikėjimą Savivaldybe, jos institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis.

6. Programa įgyvendinama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

7. 2020 m. sausio 23 d. „Transparency International“ (toliau – TI) pristatė 2019 m. „Korupcijos suvokimo indekso“ (toliau – KSI) rezultatus, kurie parodo, kiek šalyje suvokiama valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija (matuojama 100 balų skalėje: 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuota).

Įvertinus šiuos rezultatus Lietuvoje 2019 m. matoma, kad rezultatai pakilo per vieną pozicija į viršų į gavo 60 balų pirmą kartą per 5 metus, prieš tai rezultatai nesikeitė jau ketvirtus metus iš eilės – tiek 2018 m., tiek 2017 m. , tiek 2016 m. ir 2015 m. Lietuva gavo 59 balus. Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių iš 28 užima 15 vietą, pernai buvo 16–18.  Pasaulio valstybių žemėlapyje iš 180 Lietuva užima 35-ąją vietą ir pakilo 3 pozicijomis į viršų. Tuo tarpu kitos kaimyninės šalys, kaip pavyzdžiui Baltarusija, užima 66 vietą, Lenkija – 41 vietą. Pernai Lietuva užėmė 18 vietą. Lyginant Baltijos šalių KSI, Lietuva užima vidurinę poziciją, pirmąją vietą užleisdama Estijai (74 balų), bet aplenkdama Latviją (56 balai).

Lietuvos KSI nuo 2012 m. išaugo 6 balais, o vieta pakilo net 11 pozicijų. Atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje KSI per tiriamąjį laikotarpį padidėjo 6 balais, darytina prielaida, kad Lietuvoje korupcijos lygio daroma žala galimai mažėja.

Dabartinė Vyriausybė yra nusprendusi savo sėkmę mažinant korupciją matuoti ir pagal pokyčius KSI. Vyriausybės programoje nurodyta, kad 2021 m. Lietuvos KSI bus 71 balas. Tuo metu Nacionalinėje kovos su korupcija programoje (NKKP), patvirtintoje 2015 m., numatyta, kad 2019 m. Lietuvos balas KSI neturėtų būti mažesnis nei 65.

8. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo centras 2019 m gruodžio – 2020 m. sausio mėnesį atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atliko visuomenės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.  Šio tyrimo tikslas – įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje bei palyginti ją su ankstesnių metų rezultatais, uždaviniai: įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą įvairiose institucijose, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, įvertinti antikorupcinį potencialą. Tyrime dalyvavo trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai.

Korupciją, kaip aktualiausią Lietuvos problemą, 36 proc. apklaustų gyventojų nurodė 4 vietoje, tuo tarpu tik 23 proc. valstybės tarnautojų nurodė, kad tai rimta problema ir skyrė tik 7 vietą iš 18 pozicijų. Kaip labiausiai paplitusias korupcijos formas 70 proc. gyventojų nurodė nepotizmą (giminių ir bičiulių protegavimas), papirkimas (kyšio davimas) liko trečioje vietoje (58 proc.). Atvirame klausime apie labiausiai korumpuotas institucijas gyventojai dažniausiai minėjo sveikatos apsaugos institucijas (47 proc., mažėjimas 3 proc.); teismą (37 proc., padidėjo 10 proc.), Seimą (30 proc., sumažėjo 2 proc.) ir savivaldybes (23 proc., sumažėjo 1 proc.). Kalbant apie Korupcijos paplitimą institucijose, savivaldybės yra 4 vietoje (20 proc.), į viršutines pozicijas užleidžiant teismą (35 proc.), politines partijas (34 proc.), LR Seimą (32 proc.), prokuratūrą (24 proc.). Vertinant gyventojų apklausas dėl korupcijos paplitimo savivaldybių institucijose, pirmauja viešųjų pirkimų skyriai (20 proc.), statybos skyriai (12 proc.), savivaldybių įmonės, taryba, meras  (8 proc.).

Vertinant Lietuvos antikorupcinį potencialą, iki 2016 m. buvo stebimas jo stiprėjimas, o 2019 m. matomos nevienareikšmės potencialo kitimo tendencijos. Pavyzdžiui, apie korupciją yra pasirengę pranešti 22 proc. gyventojų (5 proc. daugiau nei 2018 m.), 32 proc. įmonių vadovų (3 proc. mažiau nei 2016 m.) ir 54 proc. valstybės tarnautojų (12 proc. daugiau nei 2016 m.).

Asmenys nėra linkę dalyvauti antikorupcinėje veikloje. 9 proc. gyventojų nurodė, kad norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje (1 proc. daugiau nei 2018 m.), o valstybės tarnautojų – 52 proc. (29 proc. daugiau nei 2016 m.). Gyventojų požiūris į įgyvendinamas Korupcijos prevencijos mažinimo priemones Lietuvoje: 19 proc. gyventojų girdėjo, 56 proc. apie jas negirdėjo. Gyventojų manymas, kad įgyvendinamos korupcijos prevencijos mažinimo priemonės padės sumažinti korupcijos lygį Lietuvoje, pasiskirstė po 30 proc., nors 2016 m. 28 proc. teigė, kad priemonės padės sumažinti korupcijos lygį Lietuvoje. Iš to galima daryti išvadą, kad gyventojų pasitikėjimas priemonių veiksmingumu nors ir ne žymiai, bet kyla.

Tyrimo duomenimis visuomenės nuomone, lyginant su 2016 m., sumažėjo korupcijos kaip problemos svarba. Padaugėjo nurodančių, kad sumažėjo korupcijos mastai per 5 metus ir per 12 mėnesių. Mažėja kyšių prievartavimo ir davimo indeksai, mažėja korupcinė patirtis. Per du metus išaugo žinomumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių. Nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui išlieka tame pačiame lygmenyje.

Remiantis šiuo sociologiniu tyrimu, kuris atskleidžia svarbiausias korupcijos plitimo priežastis institucijose, manytina, kad Programa turi būti kreipiama į Savivaldybės autoriteto stiprinimą, procedūrų skaidrumą ir paslaugų suteikimo operatyvumą, didesnį dėmesį skirti Savivaldybės įstaigoms, įmonėms, seniūnijoms, bendruomenėms jas aktyviau įtraukiant į antikorupcinę veiklą.

9. Laisvosios rinkos instituto 2019 metų vertinimu, Kupiškio rajono savivaldybė užėmė 48–50 vietą tarp mažųjų savivaldybių, šia vieta dalijasi su Akmenės ir Kelmės rajono savivaldybėmis. Tarp geriausiai įvertintų sričių pateko „Transportas“, „Komunalinės paslaugos“. Aukštesni balai skirti švietimo ir valdymo srityse.

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-307 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo“, Savivaldybėje įgyvendintos šios Kovos su korupcija programos priemonės:

10.1.  Buvo atliktas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 4 srityse: žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo procedūrų organizavimo ir kontrolės, Kupiškio rajono savivaldybės /savivaldybės įmonės teisinių paslaugų pirkimo, Kupiškio rajono savivaldybės įmonių viešųjų pirkimų, Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos, remonto, socialinio būsto fondo sudarymo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino vežimo į mokyklas ir į namus organizavimo. Didelės tikimybės pasireikšti  šiose 4 srityse nustatyta nebuvo. Ši programa bus tęsiama ir ateinančius 3 metus.

10.2. Parengtas Kupiškio rajono savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų pagal protokolą ar tradicijas gautų dovanų apskaitos tvarkos aprašas.

10.3. Buvo atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas 3 Savivaldybės įstaigose / įmonėse.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditas. Įvertinus viešojo juridinio asmens audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos 7 rekomendacijos, kaip stiprinti vidaus kontrolės procedūrą ir rizikos valdymą  tikrintoje srityje.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditas. Įvertinus viešojo juridinio asmens audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos 3 rekomendacijos, kaip stiprinti vidaus kontrolės procedūrą ir rizikos valdymą audituotoje srityje. Ši priemonė bus pratęsta naujos programos vykdymo laikotarpiu.

10.4. Antikorupcinė komisija įvertino 51 viešojo pirkimų konkurso sąlygas, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. Šį priemonė pasiteisino, todėl dėl viešųjų pirkimų konkursų skaidrumo bus pratęsiama.

10.5. Visi viešieji pirkimai buvo vykdomi per Centrinę perkančiąją organizaciją, išskyrus kai perkamų prekių ar darbų nebuvo pateiktų Centrinės perkančiosios organizacijos kataloge, buvo įvykdyti 64 pirkimai. Šių pirkimų skaičių reikia didinti ir priemonė bus pratęsta.

10.6. Į Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų sferą įtraukti nevyriausybinių visuomeninių organizacijos (NVO) atstovai.

10.7. Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kupiškio komunalininkas“ ir UAB „Kupiškio vandenys“ buvo paskirti už korupciją atsakingi specialistai.

10.8. Savivaldybės įmonės ir įstaigos savo interneto svetainėse sukūrė korupcijos prevencijos skiltį su reikšminga informacija apie korupcijos prevencijos planus ir programų įgyvendinimą.

10.9. Dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės įstaigose, 2018 – 2020 metais 17 kartų buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą               

10.10. Savivaldybės pastate Vytauto g, 2, Kupiškyje, pirmame aukšte įrengta anoniminė pranešimų dėžutė korupcinio pobūdžio pranešimams palikti.

10.11. Sukurtas vidinis pranešimų kanalas Savivaldybės interneto svetainėje, kuriame tiek darbuotojai, ar gyventojai gali anonimiškai pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.

10.12. 2017 m. gruodžio 21 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-307 buvo patvirtinta 2018–2020 metų Korupcijos prevencijos programa. Jos vykdymo ataskaitos buvo skelbtos viešai Savivaldybės interneto svetainėje www@kupiskis.lt .

10.13. Buvo atnaujinami elektroninių paslaugų tiekimas fiziniams ir juridiniams asmenims aprašymai ir įdiegtos naujos funkcijos.

10.14. Organizuojami seminarai Savivaldybės struktūrinių padalinių ir įstaigų darbuotojams. Atskiros įstaigos ir įmonės savo darbuotojams organizavo mokymus jiems aktualiomis temomis.

10.15. Pagal galimybes Savivaldybės įmonėms, įstaigoms, švietimo įstaigoms buvo dalijami lankstinukai korupcijos tematika.

10.16. Dėl neįvykdytos programos dalies: nebuvo išanalizuoti bent vienos kontroliuojamos įstaigos įmonės atlikti viešieji pirkimai ir nepateikta apibendrinta išvada, todėl naujos programos vykdymo metu, pasitelkus Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrių, numatoma įvykdyti šią programos dalį.

Per programos vykdymo 3 metų laikotarpį Savivaldybėje ir jai pavaldžioje įstaigoje yra pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11. Pirmasis Programos tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir jas šalinti.

12. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti – nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

13. Antrasis tikslas – siekti didesnio Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų veiklos                            sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.

14. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:

14.1. vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, ar nėra požymių reikštis korupcijai, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų;

14.2. siekti viešųjų ir privačiųjų interesų skaidrumo;

14.3. viešosios ir privačios partnerystės būdu finansuojamų projektų viešinimas;

14.4. elektroninių paslaugų teikimo skaičiaus didinimas viešajame sektoriuje;

14.5. nuolatinė korupcijos programos kontrolė.                   

15. Trečiasis tikslas – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius asmenis, visuomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

16. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui įgyvendinti:

16.1. vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Savivaldybėje ir Savivaldybei pavaldžiose įstaigose / įmonėse;

16.2. vaikų, jaunimo informavimas apie neigiamas korupcijos pasekmes, skatinimas netoleruoti korupcijos ir parodyti jos daromą žalą.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

17. Programos efektyvumas vertinamas pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus:

17.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;

17.2. neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;

17.3. atliktų vertinimų skaičių;

17.4. atnaujintų administracinių elektroninių paslaugų aprašymų skaičiaus santykį;

17.5. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiaus santykį su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiumi;

17.6. laiku ir tinkamai pateiktų privačių interesų deklaracijų skaičių;

17.7. į interneto svetainę įdėtų informacijų su nuorodomis apie galimybes pateikti  anoniminius pranešimus apie korupcinio pobūdžio apraiškas skaičių;

17.8. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų, dalyvavusių antikorupciniuose mokymuose, skaičių;

17.9. atliktų gyventojų ir Savivaldybės darbuotojų apklausų apie korupcijos paplitimą ir patirtį Savivaldybėje rezultatus;

17.10. suorganizuotų renginių korupcijos prevencijos klausimais skaičių.

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į numatytas priemones, gali būti keičiami, remiantis Programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų įgyvendinimą.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

18.  Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su Programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

19.  Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos direktorius. Vykdydamas šią funkciją, Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę kviesti Programos vykdytojus, Savivaldybės administracijos padalinių vadovus bei kitus specialistus papildomai informacijai ir paaiškinimams pateikti.

20.  Įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių stebėseną ir koordinavimą atlieka Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija.

21. Antikorupcijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo praėjusiais metais ataskaitą ir iki kovo 31 d. pateikia ją Savivaldybės tarybai ir skelbia viešai.

Asmuo, atsakingas  už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę  įstaigoje,  vieną kartą  per metus, pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos, Antikorupcijos komisijai teikia (vertinimo  funkcija)  susistemintą (apibendrintą) informaciją (Programos  ir priemonių plano  įgyvendinimo  išvadą-ataskaitą) apie priemonių plano įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus, tai pagrindžiančius dokumentus bei informaciją apie priemonių plano įgyvendinimo metu identifikuotas problemas, dėl kurių gali būti nepasiekti tam tikri Programos tikslai ir uždaviniai arba laiku neįvykdytos priemonių plano priemonės. Antikorupcijos komisija apibendrina ataskaitą ir per  protingą  terminą (ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų) teikia Programos ir priemonių plano įgyvendinimo išvadą-ataskaitą Savivaldybės tarybai. Tokia informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

22.  Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Programos ir (ar) priemonių plano keitimo ir (ar) papildymo Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atliekantiems subjektams.

23.  Pasiūlymai dėl Programos ir priemonių plano nuostatų atnaujinimo nagrinėjami ir apie jų nagrinėjimo rezultatus suinteresuoti subjektai informuojami raštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

24.  Programa pagal poreikį ir atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos pateiktą Programos ir priemonių plano priemonių įgyvendinimo  išvadą-ataskaitą atnaujinama (koreguojama) Savivaldybės tarybos  sprendimu iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos.

25.  Atsižvelgus į Savivaldybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų pasiūlymus, sociologinių tyrimų rezultatus, anketų korupcijos tolerancijos indeksui nustatyti rezultatus ir kitą reikšmingą informaciją, Programa ir priemonių planas Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinti anksčiau nei numatyta 24 punkte.

26.  Gauti pasiūlymai skelbiami prie Programos projekto (nurodomas svetainės adresas), paviešinami siūlymo autoriai, turinys ir Savivaldybės administracijos direktoriaus komentaras.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

27Ši Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

28.  Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www@kupiskis.lt.

30.  Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

31Su Programa ir priemonių planu supažindinami Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai, darbuotojai ir Savivaldybės įstaigos.

__________________________

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. TS-259

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANAS

 

Tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose ir jas šalinti.

Tikslo rezultatų kriterijai: Sumažintos galimybės plisti korupcijos apraiškoms.

I.          I. Uždavinys  –  nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Eil. Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai

1.

Sudėtinga nustatyti korupcijos pasireiškimo galimybes. Neaiškus Kupiškio savivaldybės gyventojų požiūris į korupcijos situaciją rajone.

Atlikti gyventojų apklausą Savivaldybės interneto svetainėje  www.kupiskis.lt dėl korupcijos pasireiškimo, sukuriant apklausos anketos internatinę nuorodą, ir apie tai paskelbti vietinėje spaudoje.

Vidaus administravimo skyrius. Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

 

Kiekvienų metų II ketvirtis.

Nustatytas požiūris į korupciją, įvertintas antikorupcinis potencialas, nustatyta korupcinė patirtis, korupcijos paplitimas, labiausiai korupcijos paveiktos ir pažeidžiamos sritys.

Apibendrinti pateiktų atsakymų rezultatus ir juos pateikti Antikorupcijos komisijai, Merui, Administracijos direktoriui. Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt paskelbta gyventojų apklausa dėl korupcijos pasireiškimo. Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt paskelbta atliktos apklausos rezultatų internetinė nuorodą. Pagal gautus rezultatas kryptingas darbas korupcijos prevencijai konkrečiose srityse.

2.

Nėra nustatytas Savivaldybės darbuotojų  ir Tarybos narių požiūris  apie Kupiškio savivaldybės antikorupcinę aplinką, jų atsparumas korupcijai.

Išsiaiškinti Savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių požiūrį  į korupcijos rizikos veiksnius ir veiksmingas korupcijos prevencijos priemones, sukuriant apklausos anketos internetinę nuorodą interneto svetainėje www.kupiskis.lt

Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Kiekvienų metų III ketvirtis.

Apibendrinta informacija apie tyrimo metu nustatytą Savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių požiūrį į korupciją, jų korupcinę patirtį. Bus nustatytos labiausiai korupcijos paveiktos veiklos sritys ir bendras korupcijos paplitimo lygis Savivaldybėje.

Apibendrinti pateiktų atsakymų rezultatus ir juos pateikti Antikorupcijos komisijai, Merui, Administracijos direktoriui. Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt pateikti atliktos apklausos rezultatų internetinę nuorodą. Pagal gautus rezultatus imtis atitinkamų veiksmų spręsti problemas labiausiai pažeidžiamosiose srityse.

3.

Teisės aktų netobulumas, galimybių pasirinkimas vykdančiajam darbuotojui priimant sprendimus.

Įpareigoti Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės įmones / įstaigas, turinčias atsakingus asmenis už korupcijos prevenciją ir rengiančias korupcijos prevencijos programas, pateikti Antikorupcinei komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl sričių, kuriose siūloma atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Skyrių vedėjai, struktūrinių padalinių, įmonių, įstaigų vadovai, Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Kiekvienų metų II ketvirtis.

Remiantis Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių, įstaigų pateiktais motyvuotais pasiūlymais dėl sričių, kuriose egzistuoja didelė, vidutinė korupcijos pasireiškimo tikimybė, bus analizuojamos probleminės sritys  parengiant motyvuotą išvadą su rekomendacijomis įstaigų, įmonių, struktūrinių padalinių vadovams dėl susidariusios problemos sprendimo.

Vertinimas išvados pateikimas. Nustačius didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, išvada išsiųsti Specialiųjų tyrimų tarnybai.

4.

Išsamiai neišanalizavus teisės aktų, negalima nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos.

Atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą ne mažiau kaip vienoje Savivaldybės įstaigoje per metus.

Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito tarnyba.

Kiekvienų metų III ketvirtis

Bus nustatytos korupcijos pasireiškimo rizikos ir galimybė pakeisti atitinkamų teisės aktų teisinį reglamentavimą. Vertinimas atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius, ne mažiau kaip vienas vertinimas per metus. Įvertinamas korupcijos rizikos valdymas, pateikiamos rekomendacijos veiklai gerinti.

5.

Ne visos Savivaldybės įstaigos apjungtos į centralizuotą buhalterijos tvarkymą, tuo yra apsunkinta buhalterinės apskaitos kontrolė, didėja tikimybė reikštis korupcijos prielaidoms.

Prijungti prie centralizuoto buhalterijos tvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buhalterinę apskaitą.

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriai.

2021 m. II ketvirtis.

Centralizuota buhalterija – didesnė kontrolė ir mažesnė tikimybė reikštis korupcijai.

Vertinimas centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buhalterinę apskaitą.

6.

Savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Priešgaisrinėje tarnyboje nėra paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Užtikrinti, kad Savivaldybės pavaldžioje įstaigoje būtų paskirtas už korupciją atsakingas darbuotojas.

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius, Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

2021 m. I ketvirtis.

Nustatomas korupcijos rizikos įvertinimo srities būtinumas. Vertinimas – Priešgaisrinėje tarnyboje paskiriamas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, parengiama motyvuota korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada, kuria remiantis teikiami siūlymai problemai spręsti.

Tikslas siekti didesnio Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.

Tikslo rezultatų kriterijai: Visuomenės pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.

II.                       II. Uždavinys  –   Vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, ar nėra požymių reikštis korupcijai, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų.

Eil. Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai

7.

Dideliuose viešuosiuose pirkimuose galimai sudaromos sąlygos laimėti išskirtinai vienam konkurso dalyviui.

Užkertamas kelias korupcijos apraiškoms.

Viešųjų pirkimų ir strateginio skyriaus vedėjas. Antikorupcijos komisija.

Prieš konkursų skelbimą.

Įvertintų viešųjų pirkimų konkursų sąlygų (ar nėra požymių reikštis korupcijai) skaičius, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. Pateiktų konkurso sąlygų nustačius netinkamas sąlygas grąžinimas pašalinti trūkumus. Vertinamus viešuosius pirkimus skelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt  skiltyje „Korupcijos prevencija“.

8.

Perkamos prekės ne per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO).

Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), atsižvelgiant į CPO prekių, darbų ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą.

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius.

 

Kiekvienų metų IV ketvirtis.

Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas. Visas Savivaldybei reikiamas prekes, darbus ir paslaugas, nurodytas CPO prekių, darbų ir paslaugų kataloge, įsigyti tik iš Centrinės perkančios organizacijos. Vertinimas įvykdyti ne mažiau kaip 40 pirkimų per metus.

III. Uždavinys – Siekti viešųjų ir privačiųjų interesų skaidrumo.

9.

Viešųjų ir privačių interesų neatskyrimas yra viena iš korupcijos prielaidų, galinčių pasireikšti Savivaldybėje,  jos įstaigose ir įmonėse.

Kontroliuoti, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas ir, esant poreikiui, juos konsultuoti.

Vidaus administravimo skyrius. Etikos komisija, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovai.

Priėmus į pareigas naują darbuotoją ar pasikeitus pareigoms.

Siekiama, kad visi privalantys deklaruoti asmenys būtų deklaravę privačius interesus LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka. Vertinimas 100 proc. privačius interesus deklaravusių darbuotojų.

10.

Iškyla interesų konfliktai, kai darbuotojai ne visada žino, kaip elgtis susiklosčius konkrečiai situacijai. Asmuo negali sudaryti net tokio konflikto buvimo regimybės.

Teikti rekomendacijas dėl interesų konflikto išvengimo nagrinėjant atitinkamus klausimus, taip pat sudaryti galimybę Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovams gauti anonimines konsultacijas dėl interesų konfliktus sukeliančių situacijų išvengimo.

Teisės skyrius.

Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, Etikos komisija.

Visą programos vykdymo laikotarpį.

Įgyvendinti viešųjų ir privačių interesų įstatymo nuostatas. Mažės viešųjų ir privačių interesų konfliktų, didės pasitikėjimas viešojo sektoriaus darbuotojais.

IV. Uždavinys – Viešųjų finansuojamų projektų viešinimas.

11.

Visuomenėje susidariusi nuomonė, kad infrastruktūriniai projektai (kelių projektavimas, tvarkymas, asfaltavimas, apšvietimas, viešųjų erdvių tvarkymai) yra nepakankamai viešinami.

Viešinti informaciją apie įgyvendinamus infrastruktūros projektus, jų rezultatus.

Infrastruktūros skyrius.

Projektų vykdymo metu.

Visuomenė bus dažniau informuojama apie infrastruktūros projektus, jų prioritetus. Informacija bus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje. Vertinimas pateiktų projektų procentai nuo bendro skaičiaus. 

V. Uždavinys – Elektroninių paslaugų teikimo skaičiaus didinimas viešajame sektoriuje.

12.

Viena iš korupcijos pasireiškimų formų asmenims bendraujant tiesiogiai, galimybė priimti vienokį ar kitokį sprendimą.

Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus.

Vidaus administravimo skyrius.

Nuolat

 

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas, kai paslaugos gavėjui nereikia atvykti į paslaugos teikimo vietą. Nėra Administracijos darbuotojų  fizinio kontakto su asmenimis, dėl kurių yra priimami sprendimai. Taip didėja administracinių paslaugų teikimo skaidrumas. Daugiau pateikiama įdiegtų  elektroninių paslaugų, taip pat  didėja gyventojų skaičius, pasinaudojusių elektroninėmis paslaugomis: „e-paslaugos”, „MEPIS“, „SPIS“, „Infostatyba“. Vertinimas pasinaudojusių asmenų elektroninėmis paslaugomis skaičius.

VI. Uždavinys – nuolatinė korupcijos programos kontrolė.

13.

Nekontroliuojama programa neteikia reikiamo rezultato Reikalinga ataskaita programos vykdymo kontrolei.

Teikti Savivaldybės tarybai  Antikorupcijos komisijos veiklos bei Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą, pateikti informaciją apie įvykdytas priemones. Ataskaitą paskelbti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“

Antikorupcijos komisija,

Vidaus administravimo

skyrius,

Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje.

Kasmet,

I ketvirtis

Užtikrintas informacijos apie Antikorupcijos komisijos veiklos bei Korupcijos prevencijos programos vykdymą viešumas. Pateikiama apibendrinta metinė ataskaita apie programos įvykdymo rezultatus ir neįvykdymo priežastis.

Vertinimas išvadų pateikimas.

Tikslas supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius asmenis, visuomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

Tikslo rezultatų kriterijai: Korupcijos, kaip neigiamo reiškinio, išgyvendinimas, visuomenės sąmoningumo lygio ugdymas.

VII. Uždavinys – vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Savivaldybėje ir Savivaldybei pavaldžiose įstaigose / įmonėse.

Eil. Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai

14.

Mažas Savivaldybės darbuotojų pasinaudojimas vidiniu kanalu, pranešant apie nusikalstamas veikas ar pažeidimus.

Skatinti Savivaldybės administracijoje dirbančius asmenis pranešti Savivaldybės vidiniu kanalu apie neteisėtus veiksmus, korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus Savivaldybėje.

Darbuotojas, atsakingas už Pranešėjų apsaugą.

20212023 metais.

Dėl Savivaldybės  administracijoje dirbančių asmenų nuolatinio informavimo bus didinamas  pasitikėjimas Savivaldybės vidinio kanalo veiksmingumu. Vertinimas pranešimų skaičius.

15.

Žinių spragos apie korupciją, jos mastą, efektyvias korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, teisinio reglamentavimo pakeitimus.

Korupcijos apraiškų toleravimas viešajame sektoriuje.

Rengti Savivaldybės politikų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų, seniūnaičių mokymus korupcijos prevencijos klausimais.

2021–2023 m., priemonę vykdyti kasmet programos įgyvendinimo laikotarpiu.

Antikorupci- jos komisija. Savivaldybės administraci- jos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Supratimo apie korupciją didėjimas atsispindintis augančiame nesitaikstyme su korupcija. Vertinimas mokymų, seminarų skaičius per metus. Ne mažiau kaip vienas renginys per metus.

VIII. Uždavinys –  vaikų, jaunimo informavimas apie neigiamas korupcijos pasekmes ir skatina netoleruoti korupcijos ir parodyti jos daromą žalą.

16.

Per mažas dėmesys skiriamas jaunajai kartai dėl korupcijos apraiškų.

Organizuoti  švietimo įstaigose korupcijos prevencijai skirtus renginius. Organizuoti renginį, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti gruodžio mėn.

Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius, Antikorupcijos komisija.

Kiekvienų metų I ketvirtis ir kiekvienų metų gruodžio mėn.

Plėsis moksleivių antikorupcinis švietimas ir informavimas, formuosis nepakantus požiūris į korupcijos reiškinį. Bus atkreipiamas  dėmesys į plintančią korupciją ir skatinama užkirsti tam kelią.

Vertinimas  suorganizuotų renginių ir priemonių skaičius, ne mažiau kaip po du renginius per metus.

 

 

 

______________________________________