herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS PROGRAMOS PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 1 d. Nr. T-177

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir 27 straipsnio 5 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų rėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-177

 

 

Joniškio rajono savivaldybės NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS PROGRAMOS projektų RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų rėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos (toliau – Programa) projektų pateikimo,

svarstymo, vertinimo, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Programos paskirtis – skatinti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) nekilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, tvarkybą, apsaugą ir atgaivinimą, skiriant lėšų savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams.

3. Savivaldybės biudžeto lėšos projektams finansuoti numatomos  savivaldybės biudžete.

4. Lėšos projektams finansuoti skiriamos konkurso būdu.

5. Nustatytos formos paraiškas gali teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, susiję su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga (toliau – pareiškėjai).

6. Šis Aprašas privalomas savivaldybei, pareiškėjams ir finansavimą gavusiems asmenims.

7. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

7.1. Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – savivaldybės saugomu paskelbtas kultūros paveldo objektas; kultūros paveldo objektas, dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti paskelbimą savivaldybės saugomu; savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje esantis kultūros paveldo statinys, kuris nėra paskelbtas saugomu valstybės arba dėl kurio nėra priimtas sprendimas inicijuoti paskelbimą valstybės saugomu; vertybė, kuri yra viena iš savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių.

7.2. Tvarkybos darbainekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.

7.3. Apsaugos techninių priemonių įrengimas ir neatidėliotini saugojimo darbai –apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro, šių darbų projektavimas.

7.4. Valdytojas – savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės savininkas ar kitas valdymo teisių turėtojas.

7.5. Projekto vykdytojas už projekto įgyvendinimą atsakingas juridinis asmuo, su kuriuo savivaldybė sudaro projekto finansavimo sutartį

8. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

9. Programos tikslai:

9.1. sutvarkyti ir atgaivinti valdytojams priklausančias nekilnojamąsias kultūros vertybes;

9.2. pagerinti tarpukario modernizmo architektūros stiliaus pastatų būklę Joniškio rajone;

9.3. išsaugoti medinės architektūros paveldą;

9.4. išsaugoti sakralinio paveldo statinius.

10. Programos uždaviniai:

10.1. skatinti valdytojus tinkamai prižiūrėti nekilnojamąjį kultūros paveldą;

10.2. didinti savivaldybės turistinį patrauklumą.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

11. Kasmet savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (toliau – Skyrius) apie Programos projektų rėmimo konkursą skelbia vietos spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt. Skelbime nurodomi Programos projektų prioritetai ir paraiškų priėmimo terminas.

12. Tvarkybos darbai finansuojami iš Programos lėšų, kurias skiria savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės biudžetą. Valdytojas pateikia nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projekto paraišką (1 priedas) ir Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų finansavimo duomenų sąrašą (2 priedas) Skyriui iki vasario 1 d.

 

III SKYRIUS

VERTINIMAS

 

13. Programos projektų paraiškas vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų paraiškų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kuri darbą organizuoja pagal patvirtintus nuostatus.

14. Jei Komisijos narys atstovauja kuriai nors įstaigai ar organizacijai, pateikusiai paraišką, jis privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo.

15. Komisijos darbą organizuoja Skyrius.

16. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip du mėnesius nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos.

17. Paraiškas vertina kiekvienas Komisijos narys, atsižvelgdamas į programos projektų svarbą, vertinimo kriterijus, atitinkančius programos tikslus, ir gautą finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių.

18. Komisija sudaro siūlomų remti projektų sąrašą ir rekomenduoja projektų rėmimo dydžius, priima sprendimą dėl projektų atrankos ir finansavimo.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

19. Skyrius, vadovaudamasis Komisijos išvadomis ir pasiūlymais, rengia, o savivaldybės administracijos direktorius teikia tvirtinti savivaldybės tarybai atrinktus finansuoti Programos projektus.

20. Lėšos skiriamos šioms išlaidoms:

20.1. visiems savivaldybės tarybos nuosavybės teise valdomų ir savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kitiems neatidėliotiniems saugojimo darbams, tvarkybos darbams pagal LR kultūros ministro įsakymu nustatytas tvarkybos darbų rūšis – 100 procentų;

20.2. kitiems kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams:

20.2.1. taikomiesiems tyrimams bei jų tvarkybos projektinei dokumentacijai parengti – iki 20 procentų;

20.2.2. konservavimo darbams – iki 10 procentų;

20.2.3. restauravimo darbams – iki 10 procentų;

20.2.4. remonto darbams – iki 20 procentų;

20.2.5. avarijos grėsmės pašalinimo darbams – iki 50 procentų;

20.2.6. apsaugos techninių priemonių įrengimo darbams – iki 50 procentų;

20.2.7. kitiems neatidėliotiniems saugojimo darbams bei šiems darbams atlikti reikalingai projektinei dokumentacijai parengti – iki 20 procentų.

21. Kultūros paveldo objektai įrašomi į atrinktų finansuoti Programos sąrašą pagal šiuos kriterijus:

21.1. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumas, paveldosaugos reikalavimų laikymasis (pagal paveldo tvarkybos reglamentus (PTR) ir statybos techninius reglamentus (STR);

21.2. kultūros paveldo objekto valdytojo indėlis į tvarkybos darbų finansavimą;

21.3. kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis;

21.4. kultūros vertybės ir žemės sklypo valdymo teisę patvirtinantys dokumentai.

22. Paraiškos netenkinamos, jei nustatoma, kad:

22.1.valdytojas nurodė klaidingus arba nepakankamus duomenis;

22.2. valdytojas nesilaiko paveldosaugos reikalavimų (pagal PTR ir STR).

23. Savivaldybės tarybai patvirtinus finansuojamų Programos projektų sąrašą, Skyrius per 10 darbo dienų informuoja pareiškėjus apie konkurso rezultatus.

24. Savivaldybės administracijos direktorius sudaro sutartis su Programos projektų vykdytojais. Prie sutarties Programos projektų vykdytojai prideda Programos projekto (išlaidų) sąmatą, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

25. Jei Programos projekto vykdytojas nepateikia šio Aprašo 12 ir 24 punktuose nurodytų dokumentų, savivaldybės administracijos direktorius nesudaro sutarties.

26. Lėšos Programos projektams įgyvendinti skiriamos biudžetiniams metams. Programos projekto vykdytojas gautas lėšas laiko ir jų apskaitą tvarko atskiroje banko ar kredito įstaigos sąskaitoje.

27. Programos projekto vykdytojas, pasirašęs sutartį su savivaldybės administracijos direktoriumi, atsako už Programos projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų naudojimą.

28. Lėšos gali būti naudojamos tik tinkamoms projekto išlaidoms padengti ir aiškiai identifikuojamos ir pagrįstos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA

 

29. Įgyvendinęs Programos projektą projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 15 d. privalo pateikti savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui padarytų išlaidų patvirtinamųjų dokumentų (sąskaitų faktūrų ir mokėjimo dokumentų) kopijas, patvirtintas Programos projektą vykdančio juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu, ir lėšų panaudojimo ataskaitą (biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2), patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija).

30. Įgyvendinę programos projektą, projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 15 d. privalo pateikti Skyriui nustatytos formos Programos projekto ataskaitą (3 priedas) ir padarytų išlaidų patvirtinamųjų dokumentų (sąskaitų faktūrų ir mokėjimo dokumentų) kopijas, patvirtintas Programos projektą vykdančio juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

31. Lėšos tvarkybos darbams pervedamos pasirašius sutartį.

32. Už lėšų tikslingą panaudojimą atsako projekto vykdytojas.

33. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą sąskaitą sutartyje nustatyta tvarka ir iki nurodytų terminų.

34. Projekto vykdytojas, pažeidęs Aprašo bei sutarties reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir praranda teisę kitais metais teikti paraišką ir gauti finansavimą iš savivaldybės.

35. Ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________


 

Joniškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo

kultūros paveldo tvarkybos programos projektų

rėmimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

______________________________________________________________________________

(adresas, kontaktiniai duomenys)

 

Joniškio rajono savivaldybės

nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programos projektų

paraiškų vertinimo komisijai

 

PARAIŠKA

 

______________

(data)

 

1. Pagrindinės žinios apie kultūros paveldo objektą (-us):

1. Pavadinimas (-ai) ________________________________________________________________

2. Adresas (-ai) ___________________________________________________________________

3. Unikalus (-ūs) žemės sklypo (-ų) Nr. _________________________________________________

4. Unikalus (-ūs) statinio (-ių) Nr. _____________________________________________________

5.Taikomieji tyrimai, remonto,avarijos grėsmės pašalinimo, restauravimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai ir šių darbų projektavimas, kuriems finansuoti prašoma lėšų iš savivaldybės biudžeto

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________              __________________                    _________________________

(pareigų pavadinimas)*                    (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

*juridinio asmens atveju

 

_________________________

 

Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo

kultūros paveldo tvarkybos programos projektų

rėmimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų finansavimo duomenų sąrašas forma)

 

______________________________________________________

(nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojas (-ai))

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ, APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ FINANSAVIMO DUOMENŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojas (-ai)

 

 

Tvarkybos darbų, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar neatidėliotinų saugojimo darbų, iš šių darbų projektavimo numatomų atlikti ________m., pavadinimas

 

Darbų kaina _____ m.

 

Valdytojo skiriamos lėšos

 

 

 

 

 

Iš savivaldybės biudžeto ir / ar kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos

Valdytojo, valstybės ar kitų finansavimo šaltinių lėšos

(6 ir 7 punktų suma)

Savivaldybės biudžeto lėšos
(5 ir 8 punktų skirtumas)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________           A. V.*                 ___________________________   _______________________

(pareigų pavadinimas)*                                                (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

 

*juridinio asmens atveju

___________________________

 

Joniškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo

kultūros paveldo tvarkybos programos projektų

rėmimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Programos projekto ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________________

(kultūros paveldo objekto valdytojo vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

______________________________________________________________________________

(adresas, kontaktiniai duomenys)

 

Joniškio rajono savivaldybės

nekilnojamojo kultūros paveldo

tvarkybos programos projektų

paraiškų vertinimo komisijai

 

 

PROGRAMOS PROJEKTO ATASKAITA

 

______________

(data)

 

1. Pagrindinės žinios apie kultūros paveldo objektą (-us):

1.1. pavadinimas (-ai) ______________________________________________________________

1.2. adresas (-ai) __________________________________________________________________

1.3. unikalus (-ūs) žemės sklypo (-ų) Nr. ________________________________________________

1.4. unikalus (-ūs) statinio (-ių) Nr. ____________________________________________________

1.5. apsaugos sutarties (-čių) registracijos Nekilnojamojo turto registre Nr. ir data (-os)

________________________________________________________________________________

2. Atlikti tvarkybos darbai, apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ _____________________

3. Atliktų tyrimų (taikomųjų) pavadinimas (-ai), tvarkybos darbų projekto, tyrimų ir / ar konservavimo, restauravimo darbų programos pavadinimas (-ai), data (-os), autorius (-ai) ________________________________

________________________________________________________________________________

4. Atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės (-ių) akto (-ų) pavadinimas (-ai), atlikęs asmuo (asmenys), data (-os), registracijos Nr.٭_______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Leidimo (-ų) atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus  ir  išduoto (-ų) statybą leidžiančio dokumento (-ų) (kai kultūros paveldo objekte kartu su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais atliekami tvarkomieji statybos darbai) išdavimo data (-os), registracijos Nr., išdavusios (-ių) institucijos (-ų) pavadinimas (-ai), Restauravimo tarybos protokolo (-ų) data ir Nr. ٭

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo akto (-ų), data (-os), registracijos Nr., išdavusios (-ių) institucijos (-ų) pavadinimas (-ai), Restauravimo tarybos
protokolo (-ų) data ir Nr. ٭

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Pagal atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo dokumentą (-us) atliktų darbų ir tyrimų (taikomųjų), vertė Eur _____________________________________________________________________________

(rašyti skaičiais ir žodžiais)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Padarytų išlaidų patvirtinamųjų dokumentų (sąskaitų faktūrų ir mokėjimo dokumentų) patvirtintos kopijos:     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.  Gautos savivaldybės lėšos (Eur) ___________________________________________________

10. Panaudotos savivaldybės lėšos ( Eur)_______________________________________________

11. Panaudotos kitų šaltinių lėšos( Eur)________________________________________________

(rašyti skaičiais ir žodžiais)

12. Projekto įgyvendinimo rezultato fotofiksacija __egz.

 

 

Projekto vykdytojo vadovas                       (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

Projekto vykdytojo finansininkas                (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

____________________________