LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. kovo 26 d. įsakymO Nr. V-272 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 17 d. Nr. V-476

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 89 punktu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-272 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1Pakeičiu 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.11. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų skyrimo taisyklės);“

2Papildau 2.13 papunkčiu:

2.13. Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konkursinio finansavimo taisyklės).“

3Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Paraiškos, kuriose nurodyto mokslinio tyrimo vadovo ar pagrindinio mokslinio tyrimo grupės nario atžvilgiu yra priimtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo ir šis pažeidimas atitinka LMT mokslinės veiklos etikos principo (-ų) pažeidimą (-us), nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui, nurodomas kaip mokslinio tyrimo vadovas, nesvarstomos 3 metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.“

4Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 59 balai arba projektas nesurenka Aprašo 23 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.“

5Pakeičiu 56.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos formos ir darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitos 11 lentelės dalimi „MT vadovas“ (taikoma mokslinio tyrimo vadovui) bei 9 lentelės dalimi „MT grupės narys“ (taikoma mokslinio tyrimo grupės nariams) (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);“

6Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., suvestinės pažymos dėl Aprašo 2 lentelės 5 eilutėje nurodytų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis / fiksuotoji suma / fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“

7Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.“

8Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

73.1. pirmiausiai atliekamas projekto naudos ir kokybės vertinimas;

73.2. paraiškos, atitikusios naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus, perduodamos tinkamumo finansuoti vertinimui, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija) ir bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede, ir Aprašo 22 punkte nurodytiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams.“

9. Pakeičiu 84 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

84. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, atliekamas tinkamumo finansuoti vertinimas ir parengiama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita, kurioje pateikiami visų naudos ir kokybės vertinimo kriterijus atitikusių paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai. Skirstant lėšas tinkamumo finansuoti vertinimo metu pripažintoms galimomis finansuoti paraiškoms, dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai. Nesant konkurencijos konkrečioje sumaniosios specializacijos kryptyje, likusios nepaskirstytos lėšos gali būti paskirstytos kitų sumanios specializacijos krypčių projektams. Jeigu pagal Aprašą skirtų lėšų neužtenka visiems vienos iš arba kelių prioritetinių sumanios specializacijos krypčių projektams finansuoti ir (arba) lieka nepaskirtų lėšų, tai:“

10. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 86 punkte, jei visoms tinkamumo finansuoti vertinimo metu pripažintoms galimomis finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.“

11. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo išsiuntimo dienos turi teisę pateikti įgyvendinančiajai institucijai apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo Konkursinio finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.“

12. Pakeičiu 5 priedą:

12.1. pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.  Projektas finansuojamas vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1  prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 2 (toliau – projektų finansavimo sąlygų aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-272, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.“

12.2. papildau 5.13 papunkčiu:

5.13. Projekto išlaidoms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas taip, kaip nurodyta Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje. Papildomai ministerija turi teisę keisti nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė