Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 820

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio 1–8, 11 punktais ir 31 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindama 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimą 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL 2013 L 274, p. 1) ir Šiaurės Atlanto Tarybos dokumentus (C-M(2002)49, C/35-D/2002-REV4, AC/35-D/2004-REV3, AC/322-D/0052-REV2), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nuostatus;

1.2. Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašą;

1.3. Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašą;

1.4. Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašą;

1.5. Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašą;

1.6. Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašą;

1.7. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašą;

1.8. Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisykles;

1.9. Žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir jų veiklos bendrąsias taisykles.

2. Pavesti:

2.1. Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos:

2.1.1. atlikti Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijas: tvirtinti kriptografinius metodus ir produktus; vertinti įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau – ĮIRIS) nuostatų, specifikacijų, jų pakeitimų projektų techninių sprendimų atitiktį ĮIRIS steigimą, įteisinimą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; konsultuoti paslapčių subjektus, jiems pavaldžias ar jų reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir įmones, jų tiekėjus ir teikti jiems metodines rekomendacijas įslaptintos informacijos apsaugos ĮIRIS priemonių taikymo ir kitais su įslaptintos informacijos apsauga ĮIRIS susijusiais klausimais; prižiūrėti, kaip paslapčių subjektai, jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės, jų tiekėjai laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ĮIRIS telekomunikacijų apsaugos reikalavimų, o nustačius šių reikalavimų pažeidimų teikti dėl jų išvadas ĮIRIS valdytojui;

2.1.2. atlikti Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas: jeigu paslapčių subjekte neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, vertinti ĮIRIS nuostatų ir specifikacijų (išskyrus techninius sprendimus), jų pakeitimų projektų, dokumentų, kurių reikia leidimui naudoti ĮIRIS gauti, atitiktį ĮIRIS steigimą, įteisinimą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; vertinti ĮIRIS atitiktį Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų nustatytiems ĮIRIS saugumo reikalavimams; išduoti leidimus naudoti ĮIRIS ir vykdyti ĮIRIS apsaugos priežiūrą; vykdyti žinybinių saugumo priežiūros tarnybų apskaitą; koordinuoti žinybinių saugumo priežiūros tarnybų veiklą, susijusią su ĮIRIS apsaugos priežiūra ir leidimų naudoti ĮIRIS išdavimu; teikti metodines rekomendacijas paslapčių subjektams, jiems pavaldžioms ar jų reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms, jų tiekėjams ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, dokumentų, kurių reikia leidimui naudoti ĮIRIS gauti, rengimo klausimais;

2.2. Informacinių technologijų tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos:

2.2.1. atlikti Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas: administruoti kriptografines priemones, naudojamas Lietuvos Respublikos įslaptintai informacijai, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai ĮIRIS apdoroti ar perduoti; prižiūrėti ĮIRIS valdytojų kriptografinių priemonių administravimo padalinius;

2.2.2. atlikti institucijos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos, apdorojamos ar perduodamos ĮIRIS, apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės (toliau – TEMPEST), funkcijas: nustatyti įrangos, apdorojančios ir (arba) perduodančios įslaptintą informaciją, apsaugos nuo TEMPEST lygį, įrangą sertifikuoti; prižiūrėti, kaip paslapčių subjektai ir jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, jų tiekėjai, naudojantys sertifikuotą įrangą, laikosi įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST reikalavimų; vertinti ir sertifikuoti TEMPEST laboratorijas, prižiūrėti, ar jos matavimus atlieka vadovaudamosi nustatytais ĮIRIS steigimą, įteisinimą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais; atlikti patalpų TEMPEST matavimus, nustatyti patalpų TEMPEST zonas, išduoti patalpų TEMPEST zonų atitikties sertifikatus; prižiūrėti, kaip paslapčių subjektai ir jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, jų tiekėjai, kuriems išduoti patalpų TEMPEST zonų atitikties sertifikatai, laikosi įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST reikalavimų; teikti rekomendacijas, konsultuoti paslapčių subjektus, jiems pavaldžias ar jų reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir įmones, jų tiekėjus pagal šiame papunktyje nustatytą kompetenciją.

3. Nustatyti, kad:

3.1. iki 2018 m. gegužės 8 d. pradėtas patalpų vertinimas dėl jų pripažinimo tinkamomis saugoti įslaptintą informaciją ar jose dirbti su įslaptinta informacija atliekamas pagal iki 2018 m. gegužės 8 d. galiojusią tvarką ir išduodami pažymėjimai, patvirtinantys, kad įvertintos patalpos atitinka fizinės apsaugos reikalavimus ir jose galima dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, galioja iki patalpos apsaugos priemonių modernizavimo, naikinimo ar kitokio keitimo darbų pradžios, bet ne ilgiau nei 10 metų nuo jų išdavimo dienos;

3.2. iki 2008 m. gegužės 8 d. išduoti pažymėjimai, patvirtinantys, kad įvertintos patalpos atitinka fizinės apsaugos reikalavimus ir jose galima dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, galioja iki patalpos apsaugos priemonių modernizavimo, naikinimo ar kitokio keitimo darbų pradžios, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. gegužės 8 d., o išduoti nuo 2008 m. gegužės 8 d. iki 2018 m. gegužės 8 d. – iki patalpos apsaugos priemonių modernizavimo, naikinimo ar kitokio keitimo darbų pradžios arba 10 metų nuo jų išdavimo dienos, bet ne trumpiau kaip iki 2019 m. gegužės 8 d.;

3.3. patalpos, kuriose iki 2018 m. gegužės 8 d. posėdžių ir pasitarimų metu buvo naudojama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ ar „Slaptai“, dėl jų apsaugos nuo neteisėto įslaptintos informacijos fiksavimo ir perdavimo turi būti patikrintos iki 2019 m. gegužės 8 d.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 407 „Dėl Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1307 „Dėl Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 1014 „Dėl Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. 759 „Dėl Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1053 „Dėl Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 426 „Dėl Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. 472 „Dėl Žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

5. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PASLAPČIŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Komisija) yra kolegiali institucija.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiomis sutartimis grindžiamais ir jas įgyvendinančiais tarptautinių organizacijų sprendimais, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat Komisijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Komisija turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat savo dokumentų blanką.

4. Komisijos pranešimai ir kita informacija skelbiami Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento interneto svetainėje (www.vsd.lt).

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme.

 

II SKYRIUS

Komisijos veiklos tikslas IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos veiklos tikslas nustatytas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

7. Komisija, siekdama nustatyto tikslo, atlieka funkcijas, nustatytas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS

 

8. Komisija, įgyvendindama savo veiklos tikslą ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, dokumentus bei duomenis, reikalingus Komisijos funkcijoms atlikti;

8.2. lankytis visose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (paslapčių subjektų, jų struktūrinių padalinių), tiekėjų (subtiekėjų) patalpose, kuriose saugoma, naudojama užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija;

8.3. kviesti ginčo dėl informacijos įslaptinimo, įslaptinamos informacijos saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos kontrolės (priežiūros) šalis dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame nagrinėjamas ginčas, prašyti pateikti informaciją pagrindžiančius duomenis ar paaiškinimus;

8.4. prašyti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, tiekėjų (subtiekėjų) atstovus pateikti paaiškinimus dėl sprendžiamų klausimų;

8.5. sudaryti darbo grupes pasiūlymams dėl teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, tobulinimo ir klausimams dėl atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių nagrinėti;

8.6. bendradarbiauti su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos atsakingomis už įslaptintos informacijos apsaugą institucijomis įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

8.7. pavesti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingoms institucijoms atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose.

9. Komisijos narių teisės:

9.1. teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos darbo organizavimo;

9.2. siūlyti Komisijos pirmininkui sušaukti neeilinį Komisijos posėdį;

9.3. siūlyti įtraukti klausimus į Komisijos posėdžio darbotvarkę.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos nariai skiriami Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

11. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas, o jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

12. Komisijos pirmininkas:

12.1. atsako už Komisijai pavesto veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

12.2. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

12.3. duoda pavedimus Komisijos nariams, sekretoriatui, Komisijos darbo grupėms;

12.4. pasirašo Komisijos sprendimus ir kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla;

12.5. atstovauja Komisijai valstybės institucijose, teismuose arba įgalioja atstovauti kitą Komisijos narį;

12.6. atlieka kitas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytas funkcijas.

13. Komisijos sekretoriatas:

13.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą ir darbotvarkę;

13.2. protokoluoja Komisijos posėdžius;

13.3. vykdo Komisijos priimtus sprendimus;

13.4. kontroliuoja (prižiūri) Komisijos priimtų sprendimų vykdymą.

14. Komisijos darbo forma – posėdžiai. Eiliniai Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai Komisijos posėdžiai.

15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.

16. Atlikdama Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 3, 4,
7–11, 13–16 punktuose nurodytas funkcijas, Komisija priima sprendimus.

17. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu. Komisija sprendimus priima posėdžiuose dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasidalija po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

18. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretoriato vadovas.

19. Komisijos posėdžių medžiagą Komisijos sekretoriatas Komisijos nariams pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Komisijos posėdžio. Prašymą dėl klausimo įrašymo į Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos narys gali pateikti Komisijos nariams ir Komisijos sekretoriatui iki Komisijos posėdžio pradžios, kartu pateikdamas su klausimu susijusią medžiagą. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Komisijos patvirtintas darbo reglamentas.

20. Komisijos posėdžių protokolai ir posėdžių medžiaga dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka saugomi Valstybės saugumo departamente.

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820

 

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, TIKRINIMO IR TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių gauti Aprašo 1 priede nurodytą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – leidimas), tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo jiems procedūras.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENS, PRETENDUOJANČIO GAUTI LEIDIMĄ, TIKRINIMO PROCEDŪRA

 

3. Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, užpildo Aprašo 2 priede nurodytą sutikimą būti tikrinamas (toliau – sutikimas) ir Aprašo 3 priede nurodytą klausimyną, skirtą asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – klausimynas). Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, klausimyną pildo Aprašo 4 priede pateiktose Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklėse (toliau – klausimyno pildymo taisyklės) nustatyta tvarka.

4. Sutikimo ir klausimyno elektroninės formos skelbiamos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento interneto svetainėje www.vsd.lt, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt.

5. Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, klausimyną pildo kompiuteriu.

6. Užpildytą sutikimą ir klausimyną (išskyrus klausimyno I skyrių, kurį pildo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo (toliau – atsakingas asmuo)) asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, pasirašo elektroniniu parašu ir perduoda atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens, pretenduojančio gauti leidimą, pasirašyto klausimyno gavimo užpildo klausimyno I skyrių ir kartu su paslapčių subjekto vadovo, jo įgalioto asmens arba tiekėjo vadovo, jeigu gauti leidimą pretenduoja Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ar kiti tiekėjo darbuotojai (toliau kartu – tiekėjo darbuotojai), pasirašytu lydraščiu sutikimą ir klausimyną perduoda tikrinimą atliekančiai institucijai, nurodytai Įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje (toliau – tikrinimą atliekanti institucija), arba įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai, nurodytai Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje (toliau – įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija), jeigu gauti leidimą pretenduoja tiekėjo darbuotojai. Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno ir sutikimo gavimo šiuos dokumentus pateikia Valstybės saugumo departamentui.

7. Leidimą pretenduojantis gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, nurodytas Įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje, ir Lietuvos šaulių sąjungos narys, pretenduojantis gauti leidimą Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais (toliau kartu – Lietuvos šaulių sąjungos narys), užpildytą sutikimą ir klausimyną (išskyrus klausimyno I skyrių) pasirašo elektroniniu parašu ir perduoda Lietuvos šaulių sąjungos atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno gavimo užpildo klausimyno I skyrių ir kartu su Lietuvos šaulių sąjungos vado pasirašytu lydraščiu sutikimą ir klausimyną perduoda Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas).

8. Jeigu klausimynas užpildomas nesilaikant klausimyno pildymo taisyklių reikalavimų, tikrinimą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno gavimo grąžina jį atsakingam asmeniui ir nurodo esamus trūkumus. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimyno gavimo grąžina jį asmeniui, pretenduojančiam gauti leidimą, ir nurodo esamus trūkumus.

9. Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, išskyrus tiekėjo darbuotojus, nepildo klausimyno ir sutikimo ir apie tai informuoja paslapčių subjektą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo raštu kreipiasi į tikrinimą atliekančią instituciją. Tikrinimą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo anksčiau nurodyto paslapčių subjekto kreipimosi informuoja jį, ar leidimas gali būti išduotas Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka. Tiekėjo darbuotojai Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju nepildo klausimyno ir sutikimo ir apie tai tiekėjas informuoja įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo šią informaciją perduoda Valstybės saugumo departamentui.

10. Leidimą pretenduojantis gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju nepildo klausimyno ir sutikimo ir apie tai informuoja Lietuvos šaulių sąjungą, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo raštu kreipiasi į Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos šaulių sąjungos kreipimosi informuoja ją ir Krašto apsaugos ministeriją, ar leidimas gali būti išduotas Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

11. Tikrinimą atliekanti institucija, atlikdama asmens, pretenduojančio gauti leidimą, tikrinimą ir siekdama nustatyti, ar nėra Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, kreipiasi į:

11.1. Valstybės saugumo departamentą;

11.2. Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą;

11.3. Vidaus reikalų ministeriją;

11.4. Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.6. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.7. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą;

11.9. Muitinės kriminalinę tarnybą;

11.10. Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.11. Vadovybės apsaugos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

11.12. Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

11.13. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

12. Jeigu, siekiant nustatyti, ar nėra Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, reikia informacijos, kurios Aprašo 11 punkte nurodyti subjektai netvarko, tikrinimą atliekanti institucija kreipiasi į atitinkamą informaciją tvarkančias ar ja disponuojančias:

12.1. sveikatos priežiūros įstaigas;

12.2. darbovietes;

12.3. bankus ir kitas finansų institucijas;

12.4. antstolius ir (ar) notarus;

12.5. kitus fizinius ar juridinius asmenis.

 

III SKYRIUS

ASMENS, PRETENDUOJANČIO GAUTI LEIDIMĄ, TIKRINIMO PROCEDŪROS SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

13. Asmens, pretenduojančio gauti leidimą, tikrinimo procedūra sustabdoma ir nutraukiama Įstatymo 18 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytais atvejais.

14. Tikrinimą atliekanti institucija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka informuoja asmenį, pretenduojantį gauti leidimą, ir paslapčių subjektą, kuriame asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, eina ar pretenduoja eiti pareigas (jeigu gauti leidimą pretenduoja Lietuvos šaulių sąjungos narys, nurodytas Įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje, – Lietuvos šaulių sąjungą), arba tiekėją, kuriame asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, dirba, apie tikrinimo procedūros sustabdymą ir nurodo, iki kada ir kur asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, turi atvykti pokalbio, pateikti rašytinius paaiškinimus, valstybės psichiatrijos įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, kitus dokumentus ar atlikti tyrimą poligrafu.

15. Tikrinimą atliekanti institucija, išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytą atvejį, kai tikrinami tiekėjo darbuotojai, per Įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytus tikrinimo terminus pateikia paslapčių subjektui vieną iš šių išvadų:

15.1. nenustačiusi Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, – išvadą su siūlymu išduoti asmeniui leidimą; išvadoje nurodomas siūlomas leidimo galiojimo terminas;

15.2. nustačiusi bent vieną Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą aplinkybę, išskyrus aplinkybes, nurodytas Aprašo 15.3 papunktyje, – išvadą su siūlymu neišduoti leidimo ar pakartotinio tikrinimo atveju – jį panaikinti; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas neišduoti leidimo ar jį panaikinti;

15.3. nustačiusi, kad asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, – išvadą su siūlymu kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją.

16. Paslapčių subjektas, gavęs Aprašo 15.3 papunktyje nurodytą išvadą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ar pakartotinio tikrinimo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dėl galimybės išduoti leidimą kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją ir pateikia jai tikrinimą atlikusios institucijos išvadą.

17. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą ne vėliau kaip per 20 darbų dienų ar pakartotinio tikrinimo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paslapčių subjekto kreipimosi pateikia paslapčių subjektui.

18. Jeigu leidimą pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas Aprašo 15 punkte nurodytas išvadas pateikia Krašto apsaugos ministerijai. Krašto apsaugos ministerija, gavusi Aprašo 15.3 papunktyje nurodytą išvadą, Aprašo 16 punkte nustatytais terminais kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą Aprašo 17 punkte nustatytais terminais pateikia Krašto apsaugos ministerijai.

19. Paslapčių subjektas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 15.1 ir 15.2 papunkčiuose ar 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo, išskyrus pakartotinio tikrinimo atveju, priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Pakartotinio tikrinimo atveju sprendimą dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo paslapčių subjektas priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 15.1 papunktyje nurodytos išvados ar Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 15.2 papunktyje nurodytos išvados gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo.

20. Jeigu leidimą pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, sprendimą dėl leidimo išdavimo ar panaikinimo priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo Aprašo 19 punkte nustatytais atvejais ir terminais.

21. Valstybės saugumo departamentas per Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytus tikrinimo terminus patikrina tiekėjo darbuotojus, pretenduojančius gauti leidimą, ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Valstybės saugumo departamentas, per tikrinimą nustatęs, kad tiekėjo darbuotojas, pretenduojantis gauti leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, dėl galimybės išduoti leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ar pakartotinio tikrinimo atveju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri savo sprendimą Valstybės saugumo departamentui pateikia per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą, o Valstybės saugumo departamentas sprendimą dėl leidimo išdavimo priima per 20 darbo dienų nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo.

22. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, atlikę tikrinimą ir priėmę Aprašo 15.2 papunktyje nurodytą išvadą, šios išvados ir visos tikrinimo medžiagos kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados parengimo pateikia Valstybės saugumo departamentui.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMAS TIKRINIMAS

 

23. Asmuo, turintis leidimą, tikrinamas papildomai Įstatymo 17 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

24. Tikrinimą atliekanti institucija apie pradėtą papildomą asmens, turinčio leidimą, išskyrus tiekėjo darbuotojus, tikrinimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo papildomo tikrinimo pradžios, raštu praneša paslapčių subjektui. Apie pradėtą papildomą tiekėjo darbuotojo tikrinimą Valstybės saugumo departamentas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo papildomo tikrinimo pradžios, raštu praneša įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai.

25. Tikrinimą atliekanti institucija, išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytą atvejį, kai papildomai tikrinami tiekėjo darbuotojai, per Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytus tikrinimo terminus pateikia paslapčių subjektui vieną iš šių išvadų:

25.1. išvadą su siūlymu palikti galiojantį leidimą;

25.2. nustačiusi bent vieną Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą aplinkybę, išskyrus aplinkybes, nurodytas Aprašo 25.3 papunktyje, – išvadą su siūlymu panaikinti turimą leidimą; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas panaikinti leidimą;

25.3. nustačiusi, kad asmuo, turintis leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, – išvadą su siūlymu kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją; išvadoje nurodomos per tikrinimą nustatytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas siūlymas kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją.

26. Paslapčių subjektas, gavęs Aprašo 25.3 papunktyje nurodytą išvadą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios išvados gavimo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją ir pateikia jai tikrinimą atlikusios institucijos išvadą.

27. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paslapčių subjekto kreipimosi pateikia paslapčių subjektui.

28. Jeigu papildomai tikrinamas Lietuvos šaulių sąjungos narys, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas Aprašo 25 punkte nurodytas išvadas pateikia Krašto apsaugos ministerijai. Krašto apsaugos ministerija, gavusi Aprašo 25.3 papunktyje nurodytą išvadą, Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą Aprašo 27 punkte nustatytais terminais pateikia Krašto apsaugos ministerijai.

29. Paslapčių subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 25.1 ar 25.2 papunktyje nurodytos išvados ar Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo priima sprendimą dėl leidimo panaikinimo.

30. Jeigu leidimą turi Lietuvos šaulių sąjungos narys, sprendimą dėl leidimo panaikinimo Aprašo 29 punkte nustatytais atvejais ir terminais priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

31. Valstybės saugumo departamentas per Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytus tikrinimo terminus papildomai patikrina tiekėjo darbuotojus, turinčius leidimą, ir priima sprendimą dėl leidimo panaikinimo. Valstybės saugumo departamentas, per papildomą tikrinimą nustatęs, kad tiekėjo darbuotojas, turintis leidimą, nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, dėl galimybės palikti galioti leidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri savo sprendimą Valstybės saugumo departamentui pateikia per Aprašo 27 punkte nustatytą terminą, o Valstybės saugumo departamentas sprendimą dėl leidimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo išduoti leidimą gavimo arba ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo neišduoti leidimo gavimo.

 

V SKYRIUS

TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMAS

 

32. Asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išskyrus tiekėjo darbuotojus, paslapčių subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia Aprašo 5 priede nurodytą sutikimą būti tikrinamas. Tiekėjo darbuotojų rašytinius sutikimus būti tikrinamiems, užpildytus pagal Aprašo 5 priede pateiktą formą, tiekėjas pateikia įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai. Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tiekėjo darbuotojų sutikimo gavimo šiuos dokumentus pateikia Valstybės saugumo departamentui.

33. Paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atlikdamas asmens, pretenduojančio gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išskyrus tiekėjo darbuotojus, tikrinimą ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, arba Valstybės saugumo departamentas, atlikdamas tiekėjo darbuotojo, pretenduojančio gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimą ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, kreipiasi į:

33.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

33.2. sveikatos priežiūros įstaigas.

34. Jeigu, siekiant nustatyti, ar nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, reikia informacijos, kurios Aprašo 33 punkte nurodyti subjektai netvarko, paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, Valstybės saugumo departamentas kreipiasi į atitinkamą informaciją tvarkančias ar ja disponuojančias teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones.

35. Jeigu asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl šių aplinkybių nereikia kreiptis į Aprašo 33–34 punktuose nurodytus subjektus.

36. Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išskyrus tiekėjo darbuotojus, neteikia Aprašo 32 punkte nurodyto sutikimo ir apie tai informuoja paslapčių subjektą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo raštu kreipiasi į subjektą, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su prašymu pateikti informaciją apie asmens turėtą leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jų panaikinimo pagrindą ir paskutinį asmens tikrinimą dėl leidimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo. Subjektas, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, prašomą informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo anksčiau nurodyto kreipimosi gavimo.

37. Tiekėjo darbuotojai, išskyrus Lietuvos šaulių sąjungos narius Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais, pretenduojantys gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju nepildo sutikimo ir apie tai tiekėjas informuoja įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo šią informaciją perduoda Valstybės saugumo departamentui. Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo anksčiau nurodytos informacijos gavimo raštu kreipiasi į subjektą, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su prašymu pateikti informaciją apie asmens turėtą leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jų panaikinimo pagrindą ir paskutinį asmens tikrinimą dėl leidimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo. Subjektas, kuris buvo išdavęs leidimą arba suteikęs teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, prašomą informaciją Valstybės saugumo departamentui turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo kreipimosi gavimo.

38. Lietuvos šaulių sąjungos nariai Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais, pretenduojantys gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju nepildo sutikimo ir apie tai Lietuvos šaulių sąjunga informuoja krašto apsaugos ministrą ar jo įgaliotą asmenį. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo anksčiau nurodytos informacijos gavimo raštu kreipiasi į subjektą, kuriame dirbdamas šaulys turėjo leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su prašymu pateikti informaciją apie šaulio turėtą leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jų panaikinimo pagrindą ir paskutinį šaulio tikrinimą dėl leidimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo. Subjektas, kuriame dirbdamas šaulys turėjo leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, prašomą informaciją krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo kreipimosi gavimo.

39. Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju arba nenustatęs aplinkybių, nurodytų Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo per Įstatymo  16 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą suteikia asmeniui, išskyrus tiekėjo darbuotojus, teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Tiekėjo darbuotojams teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju arba nenustatęs aplinkybių, nurodytų Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, per Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą suteikia Valstybės saugumo departamentas.

40. Jeigu teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvos šaulių sąjunga Aprašo 5 priede nurodytą asmens sutikimą būti tikrinamam pateikia krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos šaulių sąjungos nario patikrinimą atlieka ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia vadovaudamasis Aprašo 33–39 punktuose nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Prieš išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, asmuo, pretenduojantis gauti leidimą arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pasirašo Aprašo 6 priede nurodytą pasižadėjimą saugoti įslaptintą informaciją.

42. Apie asmens, pretenduojančio gauti ar turinčio leidimą, užpildyto klausimyno 9, 10, 14–17, 19, 25, 29, 33, 35–37, 39–41, 43–50, 55–58, 60–63, 66, 67, 70, 77–81 punktuose pateiktų duomenų pasikeitimą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pasikeitusius duomenis sužinojimo raštu praneša tikrinimą atliekančiai institucijai.

 

––––––––––––––––––––

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija forma)

 

 

__________________________________________________________________

(paslapčių subjekto pavadinimas)

 

LEIDIMAS

DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA

 

20__ m. _____________ d. Nr.______________

 

__________________

(išdavimo vieta)

 

 

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „___________________________“.

 

Leidimas galioja nuo ____________________ iki _____________________.

(data)                                                       (data)

 

 

____________________________                 ____________       _______________________

(paslapčių subjekto vadovo arba jo                                   (parašas)                             (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A. V.

 

 

Leidimo panaikinimo data ir teisinis pagrindas ______________________________________

(data)

___________________________________________________________________________.

(nurodyti atitinkamą Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo straipsnio dalį ir punktą)

 

 

____________________________                 ____________       _______________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                             (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

 

(Sutikimo būti tikrinamam (-ai) forma)

 

SUTIKIMAS būti tikrinamam (-AI)

 

20___m. _______________d.

 

 

Aš, _______________________________________________________, norėdamas (-a)

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sutinku, kad įgaliotos institucijos tikrintų mane, su manimi susijusią aplinką ir ryšius, rinktų, gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų, taip pat kitą informaciją apie mane iš visų valstybės, savivaldybės institucijų, antstolių, notarų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, juridinių ar fizinių asmenų ir užsienio institucijų.

 

 

 

______________________                                                 _____________________________

(parašas)                                                                                                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

 

(Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, formos pavyzdys)

 

 

KLAUSIMYNAS, skirtaS asmenims, PRETENDUOJANTIEMS gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

 

I SKYRIUS

PASLAPČIŲ SUBJEKTO ARBA TIEKĖJO PILDOMI DUOMENYS

 

Paslapčių subjekto arba tiekėjo pavadinimas

     

Vardas

     

Pavardė

     

Pareigos

     

Informacijos, su kuria asmuo pretenduoja dirbti ar susipažinti, slaptumo žyma („Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“)

     

 

 

 

Pastaba. Šią klausimyno dalį pildo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo.

 

 

 

 

II SKYRIUS

Asmens duomenys

 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

1.

Vardas ir pavardė

 

     

2.

Kita (-os) turėta (-os) pavardė (-ės) ir (ar) vardas (-ai). Keitimo data ir priežastis

     

3.

Gimimo data

 

     

4.

Gimimo vieta
(valstybė, savivaldybė)

 

     

5.

Asmens kodas

 

     

6.

Pilietybė

 

     

7.

Nurodykite turimą (-as) kitos (-ų) valstybės (-ių) pilietybę (-es)

 

     

8.

Nurodykite turėtą (-as) kitos (-ų) valstybės (-ių) pilietybę (-es) ir jos (jų) netekimo aplinkybes

     

9.

Nurodykite, ar kreipėtės į valstybės institucijas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo (jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokią instituciją)

     

10.

Nurodykite, ar kreipėtės į užsienio valstybės institucijas dėl pilietybės įgijimo (jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokią užsienio valstybės instituciją)

     

11.

Nurodykite, ar turite / turėjote užsienio valstybės išduotą (-us) Jus identifikuojantį (-čius)
dokumentą (-us) (jeigu taip, nurodykite, kokį (-ius), taip pat jį (juos) išdavusią instituciją)

 

     

12.

Kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ir telefonų numeriai (darbovietės, namų, asmeninio mobiliojo ryšio)

     

 

III SKYRIUS

šeimos nariai, giminės ir kartu gyvenantys asmenys

 

13.

Šeiminė padėtis

 

 

 

14.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio vardas, pavardė

 

15.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio gimimo vieta, data

 

16.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio pilietybė

 

17.

Sutuoktinio / partnerio / sugyventinio faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

18.

Vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai, globėjai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės)

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

Gimimo vieta, data

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

 

 

19.

Ar kiti, vyresni nei 14 metų asmenys, gyvena kartu su Jumis ilgiau nei 6 mėnesius?
 Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Vardas ir pavardė

Gimimo vieta, data

Ryšys su kartu gyvenančiu asmeniu (nuomininkas, draugas ar kiti)

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

GYVENAMOJI VIETA

 

20.

Faktinės gyvenamosios vietos (gyvenant ilgiau nei 3 mėnesius) per paskutinius 10 metų (chronologine tvarka nurodykite datas (metai, mėnuo) ir adresus)

Data

Adresas

 

 

 

 

V SKYRIUS

Švietimo įstaigos, Mokslo ir studijų institucijos, kuriose mokėtės, studijavote (TAIP PAT IR TOS, KURIŲ NEBAIGĖTE)

 

21.

Mokymosi, studijų pradžia ir pabaiga (metai)

Visas švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos pavadinimas

Nurodykite įgytą išsilavinimą, specialybę

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BUVUSIOS IR ESAMOS DARBOVIETĖS IR (AR) KARINĖS TARNYBOS VIETOS

 

22.

Darbo arba tarnybos pradžia ir pabaiga (metai)

Darbovietės arba karinio dalinio pavadinimas

Pareigos, karinis, specialusis nekarinis laipsnis

 

 

 

 

 

23.

Ar Jums buvo išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija? Jeigu taip, nurodykite, kur dirbdamas ir su kokia žyma žymima įslaptinta informacija galėjote dirbti ar susipažinti.

 

 

 

24.

Ar Jums buvo panaikintas arba neišduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba nutraukta Jūsų tikrinimo procedūra dėl tokio leidimo išdavimo (išskyrus atvejus, kai su paslapčių subjektu ar įmone nutraukiami darbo (tarnybos) santykiai ar pasibaigia renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikas)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

25.

Ar dėl Jūsų veikimo (neveikimo) buvo atliekamas patikrinimas (tyrimas) dėl valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės paslapties ar kitų įstatymų saugomos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų? Jeigu taip, nurodykite, kada, kur dirbant buvo atliekamas patikrinimas (tyrimas).

 

 

 

26.

Ar darbdavio iniciatyva (išskyrus atvejus, kai reorganizuojama įstaiga ar naikinamas struktūrinis padalinys) buvote atleistas iš darbo (tarnybos)? Jeigu taip, nurodykite darbovietę ir informaciją apie atleidimo aplinkybes.

 

 

 

27.

Ar buvote atleistas iš pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo, profesinės etikos pažeidimo? Jeigu taip, nurodykite darbovietę ir informaciją apie atleidimo aplinkybes.

 

 

 

VII SKYRIUS

duomenys apie turtą ir Pajamas

 

28.

Ar esate deklaravęs savo pajamas, turtą ir privačius interesus? Jeigu taip, nurodykite, kada paskutinį kartą deklaravote pajamas, turtą ir privačius interesus.

 

 

 

29.

Ar naudojatės Jums nuosavybės teise nepriklausančiu turtu, kurį privaloma registruoti (nekilnojamasis turtas, transporto priemonė ar kita)?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Turto pavadinimas

Kiti duomenys (adresas, pagaminimo arba statybos
metai ir kita)

Turto savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Sandorio forma (notarinė, rašytinė, žodinė ar kita)

 

 

 

 

 

30.

Ar turite finansinių įsipareigojimų (paskola, laidavimas ir kita), kurių bendra suma viršija 3 000 eurų?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Pinigų suma

Kita sandorio šalis (fizinio, juridinio asmens duomenys)

Įsipareigojimo pabaigos metai

 

 

 

 

31.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis turi finansinių įsipareigojimų (paskola, laidavimas ir kita), kurių bendra suma viršija 3 000 eurų?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Pinigų suma

Kita sandorio šalis (fizinio, juridinio asmens duomenys)

Įsipareigojimo pabaigos metai

 

 

 

 

32.

Ar kiti asmenys turi Jums finansinių įsipareigojimų (paskola ir kita), kurių bendra suma viršija 3 000 eurų?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Pinigų suma

Kita sandorio šalis (fizinio, juridinio asmens duomenys)

Įsipareigojimo pabaigos metai

 

 

 

 


33.

Ar Jūs / Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis turi nekilnojamojo, kito privalomo registruoti turto ar vertybinių popierių užsienio valstybėse?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Turto pavadinimas

Kiti duomenys (adresas, statybos, pagaminimo, vertybinių popierių įsigijimo metai ir kita)

Valstybė

Apytikslė turto vertė

 

 

 

 

 

34.

Jeigu per pastaruosius 5 metus ilgiau kaip 6 mėnesius neturėjote darbo, nurodykite pragyvenimo šaltinį.

 

 

 

VIII SKYRIUS

PATRAUKIMAS ADMINISTRACINĖN IR BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN

 

35.

Ar buvote patrauktas (taip pat ir užsienio valstybėse) administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), susijusius su psichotropinių ar narkotinių medžiagų įsigijimu, laikymu, vartojimu, arba už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), padarytus apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

36.

Ar buvote patrauktas (taip pat ir užsienio valstybėse) administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), padarytus apsvaigus nuo alkoholio? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

37.

Ar buvote patrauktas (taip pat ir užsienio valstybėse) administracinėn atsakomybėn už valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės paslapties ar kitų įstatymų saugomos informacijos administravimo arba apsaugos reikalavimų administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

38.

Ar įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu (taip pat ir užsienio valstybėse) buvote pripažintas kaltu dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo (neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnykęs)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

39.

Ar buvote ikiteisminio tyrimo metu apklaustas dėl galbūt Jūsų padarytos nusikalstamos veikos? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

40.

Ar Jums buvo surašytas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, dėl tokios veikos surašytas kaltinamasis aktas, surašytas prokuroro pareiškimas dėl proceso baigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar prokuroro pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinta proceso tvarka? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

41.

Ar buvote patrauktas baudžiamojon atsakomybėn privataus kaltinimo tvarka? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

42.

Ar kada nors buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės arba ikiteisminis tyrimas Jums buvo nutrauktas? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

43.

Ar užsienio valstybėje buvote įtariamas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką? Jeigu taip, nurodykite, kada, kokioje valstybėje ir dėl kokios veikos Jums buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai.

 

 

 

IX SKYRIUS

RyšiAI su UŽSIENIO valstybių INSTITUCIJOMIS, PILIEČIAIS

 

44.

Ar palaikote asmeninius ryšius su asmenimis, dirbančiais ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) diplomatinėse (konsulinėse) įstaigose, karinėse struktūrose, teisėtvarkos institucijose, dirbančiais ar atstovaujančiais visuomeninėms, politinėms organizacijoms, viešosios informacijos platintojams?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Vardas ir pavardė

Veikla

Pilietybė

Jeigu žinote, nurodykite faktinės gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius telefonų numerius, elektroninio pašto adresą

 

 

 

 

 

45.

Ar per pastaruosius 5 metus lankėtės užsienio valstybėse, kurios nėra NATO ir ES valstybės narės?

Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite toliau pateiktą lentelę.

Išvykos data

Valstybė

 

 

Kelionės tikslas

nuo

iki

 

 

 

 

 

46.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis per paskutinius 10 metų gyveno užsienio valstybėje (išskyrus NATO ir ES valstybes nares) ilgiau kaip 6 mėnesius? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

47.

Ar esate iš užsienio valstybių piliečių, institucijų ar jų atstovų tiesiogiai ar per tarpininkus gavęs piniginių lėšų, dovanų ar panašiai už pateiktą informaciją arba suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir (ar) neveikimą? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

48.

Ar buvote sulaikytas / apklaustas užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų arba su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų, valstybinės valdžios ar valdymo įstaigų atstovų? Jeigu taip, nurodykite, kada, kurioje užsienio valstybėje ir dėl ko buvote sulaikytas / apklaustas.

 

 

 

49.

Ar kada nors užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų ar su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų ar kitų organizacijų atstovai Jums siūlė teikti informaciją, dirbti ar bendradarbiauti, vykdyti užduotis ar pavedimus, teikė prašymus ar pageidavimus? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

50.

Ar esate užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnyboms ar su jomis susijusioms institucijoms, karinėms struktūroms, teisėsaugos institucijoms ar kitoms organizacijoms teikęs informaciją, vykdęs jų užduotis arba pavedimus? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

51.

Ar esate buvęs buvusios SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų kadriniu darbuotoju? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

52.

Ar slapta bendradarbiavote su buvusios SSRS žvalgybos, saugumo tarnybomis? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

53.

Ar buvote įtrauktas į buvusios SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų rezervą? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

54.

Ar iš kitų valstybių karinių arba joms prilygintų žvalgybos, saugumo tarnybų gaunate (esate gavęs) pensiją ar kitokias išmokas už buvusią tarnybą (darbą)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

55.

Ar pažįstate (pažinojote) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

X SKYRIUS

KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

 

56.

Ar esate kreipęsis (buvote siųstas) į gydytoją psichiatrą, privačius gydytojus ar gydymo įstaigas (taip pat ir anonimiškai) dėl psichikos ar priklausomybės ligų gydymo. Jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokias gydymo įstaigas kreipėtės / buvote siųstas.

 

 

 

57.

Ar esate kreipęsis į gydytoją (taip pat ir į privačius gydytojus ar gydymo įstaigas (taip pat ir anonimiškai) dėl problemų, susijusių su alkoholio vartojimu, ar dalyvavote programose, padedančiose spręsti minėtas problemas. Jeigu taip, nurodykite, kada ir į kokius gydytojus, gydymo įstaigas kreipėtės, kokiose programose dalyvavote.

 

 

 

58.

Ar Jums yra / buvo diagnozuoti psichikos ar elgesio sutrikimai, priklausomybės ligos? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

59.

Ar per paskutinius 10 metų esate vartojęs (vartojate) narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas be gydytojo paskyrimo? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

60.

Ar per paskutinius 10 metų esate lošęs azartinius lošimus (lošimo namuose (kazino), lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo įrenginiais (automatais), internetu ir kitaip)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

61.

Ar dėl azartinių lošimų turite (turėjote) finansinių įsipareigojimų (paskola ir kita)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

62.

Ar esate (buvote) pateikęs prašymą, kad Jums būtų apribota galimybė lošti ir nebūtumėte įleidžiamas į lošimo organizavimo vietas? Jeigu taip, į kokią instituciją kreipėtės, pateikite informaciją apie kreipimosi priežastis. Ar po to, kai tokį prašymo pateikėte, lankėtės lošimų organizavimo vietose?

 

 

 

63.

Ar esate (buvote) pateikęs prašymą, kad Jums būtų apribota galimybė gauti vartojimo ar kitokį kreditą? Jeigu taip, į kokią instituciją kreipėtės, pateikite informaciją apie kreipimosi aplinkybes.

 

 

 

64.

Ar per paskutinius 5 metus diegėte, šalinote techninę ar programinę įrangą, skirtą informacijai apie kitų asmenų veiksmus kompiuteryje rinkti, be kito asmens žinios kompiuteryje esančiai informacijai ieškoti ar filtruoti, kai tai nėra (nebuvo) susiję su Jūsų darbo funkcijų atlikimu? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

65.

Ar per paskutinius 5 metus rinkote informaciją apie kitų asmenų veiksmus kompiuteryje, be asmenų žinios ieškojote ar filtravote kompiuteryje esančią informaciją, kai tai nėra (nebuvo) susiję su Jūsų darbo funkcijų atlikimu? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

66.

Ar kieno nors pavedimu (prašymu) už atlygį (neatlygintinai) rinkote, teikėte informaciją apie Lietuvos Respublikos piliečius, valstybės institucijas, kitą su tarnyba / darbu susijusią informaciją, kai tai nėra (nebuvo) susiję su Jūsų darbo funkcijų atlikimu? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

67.

Ar dalyvaujate (dalyvavote) neregistruoto judėjimo ar neregistruotos religinės bendruomenės veikloje? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

68.

Nurodykite Jūsų nuolatinius vartotojo vardus, naudojamus / naudotus elektroninėje erdvėje (socialinių tinklų ar forumų paskyrų asmenvardžius ir panašiai).

 

 

 

69.

Nurodykite tinklaraščius, viešus ir privačius forumus, socialinius tinklus ir panašiai, kuriuose galite / galėjote vykdyti administravimą. Jeigu atliekate tokią veiklą, nurodykite, kokio interneto paslaugų teikėjo paslaugomis naudojatės.

 

 

 

70.

Ar dalyvaujate (dalyvavote) šratasvydžio, dažasvydžio ar kitų klubų, būrelių, organizuojančių sportinius karinius žaidimus ar susijusių su karo istorijos tyrinėjimu, veikloje? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

71.

Nurodykite kitas aplinkybes, apie kurias klausimyne nebuvo klausiama, bet dėl kurių galite patirti spaudimą, būti šantažuojamas ar panašiai.

 

 

 

XI SKYRIUS

PAPILDOMI KLAUSIMAI ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMOMIS „VISIŠKAI SLAPTAI“ ARBA „SLAPTAI“

 

72.

Ar iki 1990 m. kovo 11 d. turėjote leidimą dirbti su įslaptinta informacija? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

73.

Ar iki 1990 m. kovo 11 d. dirbote objektuose, kuriems buvo taikomi didesni saugumo reikalavimai (SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB), gynybos, Vidaus reikalų ministerijos objektai, kitos įstaigos ar organizacijos)?

 

 

 

74.

Ar Jums iki 1990 m. kovo 11 d. vykstant į užsienio valstybes teko bendrauti su SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų darbuotojais? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

75. Jūsų / Jūsų sutuoktinio / partnerio / sugyventinio (jeigu toks yra) vidutinės bendros išlaidos per mėnesį (pažymėti tinkamą variantą):

iki 600 eurų

 

nuo 600 iki 1 500 eurų

nuo 1 500 iki 3 000 eurų

daugiau kaip 3 000 eurų

 

 

 

76.

Ar dėl alkoholio vartojimo kada nors neatvykote į darbą (tarnybą)? Jeigu taip, pateikite informaciją apie tai.

 

 

 

77.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis įsiteisėjusiu teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu yra buvęs pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą? Jeigu žinote tokių faktų, pateikite informaciją apie juos.

 

 

 

78.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis užsienio valstybėje yra buvęs įtariamas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką? Jeigu žinote tokių faktų, nurodykite, kada, kokioje valstybėje ir dėl kokios veikos jam buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai.

 

 

 

79.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis yra buvęs sulaikytas / apklaustas užsienio valstybių žvalgybos ar saugumo tarnybų arba su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų, valstybinės valdžios ar valdymo įstaigų atstovų? Jeigu žinote tokių faktų, nurodykite, kada, kurioje užsienio valstybėje ir dėl ko buvo sulaikytas / apklaustas.

 

 

 

80.

Ar užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų ar su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų ar kitų organizacijų atstovai kada nors Jūsų sutuoktiniui / partneriui / sugyventiniui yra siūlę teikti informaciją, dirbti ar bendradarbiauti, vykdyti užduotis ar pavedimus, teikę prašymus ar pageidavimus? Jeigu žinote tokių faktų, pateikite informaciją apie juos.

 

 

 

81.

Ar Jūsų sutuoktinis / partneris / sugyventinis pažįsta (pažinojo) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose? Jeigu žinote tokių faktų, pateikite informaciją apie juos.

 

 


Papildomas lapas

 

Eil. Nr.

Atsakymo papildymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aš, ____________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklėmis.

Pareiškiu, kad klausimyne pateikti klausimai man yra suprantami, mano pateikti atsakymai į klausimus yra išsamūs ir teisingi.

Suprantu, kad atsakius į klausimyne pateiktą (-us) klausimą (-us) neteisingai arba pateikus melagingus biografijos duomenis ar kitus duomenis apie save, savo ryšius ir aplinką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, man gali būti neišduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

_________________________          ________________    _____________________________

(klausimyno užpildymo data)                                (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

 

Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pildymo taisyklės nustato klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – klausimynas), pildymo tvarką, paaiškina klausimyne pateiktus klausimus.

2. Atsakant į klausimus, būtina pateikti kuo išsamesnę informaciją. Jeigu atsakymui neužtenka vietos, atsakymas, nurodžius klausimo numerį, pratęsiamas papildomame lape. Kai į pateiktą klausimą atsakoma neigiamai, atsakymo skiltis pildoma žodžiais, pavyzdžiui: „Neturėjau“, „Nebuvau“ ar panašiai. Vietoj atsakymų klausimyno punktuose negali būti naudojami brūkšniai, simboliai ar kitos žymos. Netinkamai užpildyti klausimynai bus grąžinami.

3. Jeigu klausimyną pildantis asmuo pageidauja, kad su tikraisiais klausimyno VII–XI skyrių klausimų atsakymais susipažintų tik asmens tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai, į šiuos klausimus pateikia neigiamus atsakymus. Tokiu atveju atsakymus klausimyną pildantis asmuo surašo atskirame lape (laisva forma, nurodydamas, į kokį klausimą atsakoma, kiekvieną lapą pasirašydamas ranka, nurodydamas savo vardą, pavardę ir datą) ir kartu su klausimynu pateikia už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui užklijuotame voke, ant kurio klausimyną pildantis asmuo užrašo savo vardą ir pavardę, arba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo klausimyno pateikimo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui atsiunčia paštu, arba pateikia asmeniškai asmens tikrinimą atliksiančiai institucijai, nurodytai Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 6 dalyje, arba įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai, nurodytai Įstatymo 34 straipsnio
1 dalyje, jeigu klausimyną pildantis asmuo yra tiekėjo darbuotojas. Tiekėjo darbuotojo, išskyrus Lietuvos šaulių sąjungos nario Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytais atvejais, užpildytą klausimyną Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo pateikia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

4. Tais atvejais, kai leidimą pretenduoja gauti Lietuvos šaulių sąjungos narys, nurodytas Įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje, atsakingas asmuo, pildydamas klausimyno I skyrių, skiltyje „Paslapčių subjekto arba tiekėjo pavadinimas“ nurodo „Lietuvos šaulių sąjunga“.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

5. Atsakant į klausimyno 2 punkte pateiktą klausimą, nurodyti kitą (-as) turėtą (-as) pavardę (-es) ir (ar) vardą (-us), jų keitimo priežastį (-is) ir datą (-as). Nurodyti visus, ne tik su santuokos sudarymu ar nutraukimu susijusius, pavardės ar vardo keitimo faktus ir priežastis.

6. Atsakant į klausimyno 8 punkte pateiktą klausimą, nereikia nurodyti iki 1990 m. kovo 11 d. turėtos SSRS pilietybės.

7. Atsakant į klausimyno 11 punkte pateiktą klausimą, turėto SSRS paso, karinio bilieto ar kitokio asmens dokumento, išduoto iki 1990 m. kovo 11 d., nurodyti nereikia.

8. Atsakant į klausimyno 12 punkte pateiktą klausimą, nurodyti visus turimus kontaktinius duomenis (visus elektroninio pašto adresus ir telefonų numerius).

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ŠEIMOS NARIUS, GIMINES IR KARTU GYVENANČIUS ASMENIS PATEIKIMAS

 

9. Klausimyne partneris / sugyventinis suprantamas kaip asmuo, su kuriuo vedamas bendras ūkis. Jeigu sutuoktinio / partnerio / sugyventinio neturima, atsakyti į klausimyno 15–17, 31, 46 ir 77–81 punktuose pateiktus klausimus nereikia.

10. Atsakant į klausimyno 18 punkte pateiktą klausimą, nurodyti ir brolius, seseris, įbrolius ir įseseres iš visų tėvų santuokų ir partnerysčių, taip pat vaikus, kurių susilaukta su visais sutuoktiniais, partneriais, sugyventiniais ar kitais asmenimis. Mirusių asmenų duomenų ir (ar) mirties datos pateikti nereikia.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS PATEIKIMAS

 

11. Atsakant į klausimyno 21 punkte pateiktą klausimą, nurodyti visas švietimo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas Lietuvoje ir užsienio valstybėse, kuriose asmuo mokėsi / mokosi ar studijavo / studijuoja, neatsižvelgiant į tai, ar šiose įstaigose ar institucijose įgytas išsilavinimas. Nurodyti tikslų švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą (jeigu keitėsi, nurodyti ir ankstesnį pavadinimą). Pradinio išsilavinimo, kursų ir seminarų nurodyti nereikia.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ APIE BUVUSIAS IR ESAMAS DARBOVIETES IR (AR) KARINĖS TARNYBOS VIETAS PATEIKIMAS

 

12. Atsakant į klausimyno 22 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie darbą ir (ar) karinę tarnybą (įskaitant SSRS laikotarpį) Lietuvoje ir užsienyje. Darbo ir (ar) tarnybos pradžia ir pabaiga nurodomos metų tikslumu. Neatsimenant darbo ir (ar) tarnybos pradžios, pabaigos laiko, nurodyti apytikslį laiką. Darbo veiklos faktus nurodyti neatsižvelgiant į tai, ar su asmeniu buvo sudaryta darbo ir (ar) tarnybos sutartis, asmuo dirbo pagal patentą, verslo liudijimą, autorines ar kitokias sutartis.

13. Atsakant į klausimyno 25 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie patikrinimus (tyrimus) dėl valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės paslapties ar kitų įstatymų saugomos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų (asmens duomenų, ikiteisminio tyrimo duomenų, kitos tarnybos (darbo) metu sužinotos informacijos ir panašiai), neatsižvelgiant į tai, kada buvo atliekamas patikrinimas (tyrimas) ir kokia buvo jo baigtis. Atsakant į šį klausimą, nurodyti instituciją, atlikusią patikrinimą (tyrimą), ir kada, kur dirbant toks patikrinimas (tyrimas) buvo atliekamas.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ APIE TURTĄ IR PAJAMAS PATEIKIMAS

 

14. Atsakant į klausimyno 29 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie nuosavybės teise nepriklausantį privalomai registruotiną turtą, kuris naudojamas asmeniniams poreikiams, su tokio turto savininku sudarius sandorius (nuomos, panaudos (neatlygintinis naudojimasis daiktu) ar kitus) ar jų nesudarius. Nurodyti žinomus turto savininko duomenis. Nebūtina nurodyti informacijos apie turtą, kuris priskiriamas naudotis vien tik darbo (tarnybos) tikslais, taip pat tais atvejais, kai naudojamasi sutuoktiniui, sugyventiniui arba partneriui nuosavybės teise priklausančiu turtu.

15. Atsakant į klausimyno 30 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie bet kuria forma sudarytus sandorius, pagal kuriuos pats asmuo arba asmuo kartu su sutuoktiniu / partneriu / sugyventiniu yra prisiėmęs finansinių įsipareigojimų (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas, būti laiduotoju ar kitų) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jeigu jų bendra vertė viršija 3 000 eurų. Nurodyti esamą įsipareigojimo likutį. Jeigu klausimyną pildant nežinoma, koks įsipareigojimo likutis, nurodyti įsipareigojimo pradžios datą ir sumą. Fizinių asmenų ir vartojimo kreditų įstaigų suteiktas paskolas nurodyti kartu su palūkanomis visą paskolos laikotarpį. Finansinių įsipareigojimų draudimo bendrovėms nurodyti nereikia.

16. Atsakant į klausimyno 31 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie bet kuria forma sudarytus sandorius, pagal kuriuos asmens sutuoktinis / partneris / sugyventinis (asmuo, su kuriuo vedamas bendras ūkis) yra prisiėmęs finansinių įsipareigojimų (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas, būti laiduotoju ar kitų) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir jų bendra vertė viršija 3 000 eurų. Nurodyti esamą įsipareigojimo likutį. Jeigu klausimyną pildant nežinoma, koks įsipareigojimo likutis, nurodyti įsipareigojimo pradžios datą ir sumą. Fizinių asmenų ir vartojimo kreditų įstaigų suteiktas paskolas nurodyti kartu su palūkanomis visą paskolos laikotarpį. Finansinių įsipareigojimų draudimo bendrovėms nurodyti nereikia.

17. Atsakant į klausimyno 32 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie bet kuria forma sudarytus sandorius, pagal kuriuos kiti fiziniai ar juridiniai asmenys yra prisiėmę finansinių įsipareigojimų (grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ar kitų) asmeniui, pildančiam klausimyną, ir jų bendra vertė viršija 3 000 eurų. Nurodomas esamas įsipareigojimo likutis. Jeigu klausimyną pildant nežinoma, koks įsipareigojimo likutis, nurodyti įsipareigojimo pradžios datą ir sumą.

18. Atsakant į klausimyno 33 punkte pateiktą klausimą, nurodyti užsienio valstybėje turimą nekilnojamąjį turtą (taip pat ir nebaigtus statyti statinius), kilnojamąjį turtą – transporto (kelių, vandens, oro) priemones ar įrenginius, vertybinius popierius ir panašiai.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ APIE PATRAUKIMĄ ADMINISTRACINĖN IR BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PATEIKIMAS

 

19. Atsakant į klausimyno 35 ir 36 punktuose pateiktus klausimus, pateikti informaciją apie patraukimą administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), susijusius su psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimu, laikymu, vartojimu, nedidelį chuliganizmą, neblaivaus pasirodymą, alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimą, kelių eismo taisyklių ar kitus administracinius teisės pažeidimus (administracinius nusižengimus), padarytus apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio.

20. Atsakant į klausimyno 38 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, kada, kokio teismo ir už kokią nusikalstamą veiką (trumpas aprašymas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis) buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Jeigu nežinomi konkretūs Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos asmuo buvo traukiamas atsakomybėn, ar kokie dėl jo priimti procesiniai sprendimai, nurodyti kuo daugiau informacijos (aprašomas įvykis, nurodoma data ir kita žinoma informacija).

21. Atsakant į klausimyno 41 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie patraukimą baudžiamojon atsakomybėn privataus kaltinimo tvarka, tai yra ar pagal nukentėjusio asmens arba jo teisėto atstovo pareiškimą byla nagrinėta teisme, neatliekant ikiteisminio tyrimo, kaip baigėsi privataus kaltinimo procesas (buvo pripažintas kaltu, kaltintojas atsisakė kaltinimo, susitaikė su kaltintoju).

22. Atsakant į klausimyno 42 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės Baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais (pavyzdžiui, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, dėl padarytos veikos mažareikšmiškumo, kai yra lengvinančių aplinkybių, dėl aktyvaus padėjimo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas, pagal laidavimą ar kita) arba ikiteisminio tyrimo nutraukimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais (pavyzdžiui, pernelyg ilga ikiteisminio tyrimo trukmė, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams ar kita).

23. Atsakant į klausimyno 43 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją, kokioje užsienio valstybėje, dėl kokios nusikalstamos veikos / veiksmų buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai ar panašiai. Jeigu nežinomi teisės aktų straipsniai, paragrafai, punktai ar panašiai, pagal kuriuos asmuo buvo traukiamas atsakomybėn, ar kokie dėl jo priimti procesiniai sprendimai, – aprašomas įvykis, nurodoma data ir kita žinoma informacija.

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ APIE RYŠIUS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOMIS, PILIEČIAIS PATEIKIMAS

 

24. Atsakant į klausimyno 44 punkte pateiktą klausimą, nurodyti asmenis, dirbančius ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) diplomatinėse (konsulinėse) įstaigose, karinėse struktūrose, teisėtvarkos institucijose, dirbančius ar atstovaujančius visuomeninėms (asociacijos, susivienijimai, sąjungos, draugijos ir kita), politinėms (partijos, judėjimai ir kita) organizacijoms, viešosios informacijos platintojams (žurnalistai, transliuotojai ir kiti), su kuriais palaikomi asmeniniai ryšiai, tai yra draugiški ar kitokie ryšiai, nesusiję su tarnybos (darbo) santykiais. Pildant šį klausimyno punktą, nurodyti žinomą informaciją apie minėtus asmenis, su kuriais palaikomi asmeniniai ryšiai. Jeigu tam tikra informacija apie asmenį nežinoma, atitinkamose klausimyno skiltyse nurodyti, kad informacija nežinoma. NATO ir ES piliečių nurodyti nereikia. Jeigu nežinoma, su kokios valstybės piliečiu palaikomi asmeniniai ryšiai, kur šis asmuo dirba ar kam atstovauja, nurodyti visą apie jį žinomą informaciją.

25. Atsakant į klausimyno 47 punkte pateiktą klausimą, nereikia nurodyti dovanų, suvenyrų ir panašių daiktų, gautų iš užsienio valstybių piliečių, institucijų ar jų atstovų per oficialius susitikimus, vizitus ar oficialiai atstovaujant institucijai.

26. Atsakant į klausimyno 48 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie buvusius sulaikymus / apklausas užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų ar su jomis susijusių institucijų, karinių struktūrų, teisėsaugos institucijų, valstybinės valdžios ar valdymo įstaigų atstovų. Nurodyti sulaikymo / apklausos aplinkybes, datą, užsienio valstybę, kurioje asmuo, pildantis klausimyną, sulaikytas / apklaustas, jį sulaikiusios / apklaususios institucijos pavadinimą, kitą žinomą informaciją. Jeigu asmuo, pildantis klausimyną, nežino institucijos, kuri ji sulaikė / apklausė, statuso, nurodoma žinoma informacija.

27. Atsakant į klausimyno 49 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie siūlymus dirbti, tarnauti, bendradarbiauti, teikti bet kokio pobūdžio informaciją užsienio valstybių žvalgybos, saugumo tarnyboms, institucijoms ar kitoms organizacijoms, vykdyti jų užduotis ar pavedimus. Nurodyti siūlymo aplinkybes, datą, siūlymą pateikusio asmens ar institucijos žinomus duomenis, siūlomo darbo, tarnybos, bendradarbiavimo ar prašomos suteikti informacijos pobūdį, kitą žinomą informaciją. Jeigu asmuo, pildantis klausimyną, nežino ar abejoja, kaip vertintinas siūlymas, ar nežino institucijos, kuriai buvo siūloma dirbti, tarnauti, su kuria bendradarbiauti ar kuriai teikti informaciją buvo siūloma, statuso, nurodoma žinoma informacija.

28. Atsakant į klausimyno 52 punkte pateiktą klausimą, jeigu klausimyną pildantis asmuo yra savanoriškai prisipažinęs slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis (žvalgybos, saugumo) tarnybomis ir Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos sprendimu įrašytas į Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos tvarkomą įskaitą, į šio punkto klausimą atsakyti neigiamai.

29. Atsakant į klausimyno 54 punkte pateiktą klausimą, pateikti informaciją apie gaunamas (gautas) iš kitų valstybių karinių arba joms prilygintų žvalgybos, saugumo tarnybų pajamas: nurodoma užsienio valstybė, jos institucija, kuri moka (mokėjo) išmokas, išmokų rūšis ir dydis, laikotarpis, kurį mokamos (mokėtos) išmokos, ir kita žinoma informacija. Jeigu asmuo, pildantis klausimyną, nežino institucijos, mokančios (mokėjusios) išmokas, išmokų rūšies ar kitos informacijos, nurodoma žinoma informacija.

 

IX SKYRIUS

KITOS REIKŠMINGOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

30. Atsakant į klausimyno 56 punkte pateiktą klausimą, nurodyti informaciją apie kreipimąsi (kitų gydytojų siuntimą) į gydytoją psichiatrą, privačius gydytojus ar gydymo įstaigas (privati, valstybės, savivaldybės ar kita gydymo įstaiga arba įmonė, turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas) dėl psichikos ar priklausomybės ligų gydymo, apie gydymo įstaigą, į kurią asmuo kreipėsi / siųstas, ir diagnozę. Taip pat nurodyti kreipimosi, neatskleidžiant asmens tapatybės (anoniminis kreipimasis), faktus. Nereikia nurodyti siuntimo ar kreipimosi faktų, susijusių su sveikatos patikrinimu dėl darbo (tarnybos) ar vairuotojo pažymėjimo gavimo (keitimo).

31. Atsakant į klausimyno 58 punkte pateiktą klausimą, nurodyti informaciją apie diagnozuotus psichikos ir (ar) elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, opioidus, kitas psichotropines ar narkotines medžiagas, haliucinogenus, manijos epizodus, sunkų depresijos epizodą ir kitus psichikos ar elgesio sutrikimus, priklausomybės ligas.

32. Atsakant į klausimyno 59 punkte pateiktą klausimą, nurodyti visą informaciją tiek apie pavienius, tiek apie pakartotinius narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo / bandymo be gydytojo paskyrimo faktus per paskutinius 10 metų, vartotų medžiagų žinomą pavadinimą ir vartojimo būdą (rūkė marihuaną, kanapes, hašišą, uostė kokainą, amfetaminą, leidosi į veną heroiną ir panašiai), jų vartojimo aplinkybes.

33. Atsakant į klausimyno 60 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, jeigu lošiama / lošta šiame klausime minėtu ar kitu būdu, kai siekiant piniginio laimėjimo savo noru rizikuojama netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą ar pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, įvykio ar sporto rezultatas. Momentinių loterijų („Perlo“ terminalai ir panašiai) nurodyti nereikia.

34. Atsakant į klausimyno 62 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, ar asmuo rašė prašymą, kad jam būtų apribota galimybė lošti ir jis nebūtų įleidžiamas į lošimo organizavimo vietas, dėl kokių priežasčių buvo rašomas toks prašymas, kokiai institucijai ir kada. Jeigu taip, nurodyti, ar asmuo šiuo metu šio prašymo neatsiėmęs, ar po to, kai tokį prašymą pateikė, yra lankęsis lošimų organizavimo vietose.

35. Atsakant į klausimyno 64 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, ar savo iniciatyva arba kieno nors prašymu per paskutinius 5 metus asmuo diegė (šalino) techninę ar programinę įrangą, skirtą informacijai apie kito asmens veiksmus rinkti ar be kito asmens žinios kompiuteryje esančiai informacijai ieškoti ar filtruoti. Jeigu taip, nurodyti, kas buvo tokios įrangos diegimo iniciatorius, kam priklausančioje įrangoje, kokios priemonės ir kokiu tikslu buvo įdiegtos. Jeigu minėta programinė įranga įdiegta darbo funkcijoms atlikti ar vaikų veiklai asmeniniuose, šeimos kompiuteriuose kontroliuoti, informacijos pateikti nereikia.

36. Atsakant į klausimyno 65 punkte pateiktą klausimą, nurodyti, ar per paskutinius 5 metus be kito asmens žinios rinkta informacija apie kito asmens veiksmus (pavyzdžiui, fiksuoti nuspausti klaviatūros klavišai), ieškota ar filtruota kompiuteryje esanti informacija (pavyzdžiui, stebėtas naršymas internete, ieškota rinkmenų), nesvarbu, ar tokia veikla vykdyta rankiniu būdu, ar naudojantis technine ar programine įranga. Jeigu tokia veikla vykdyta, nurodyti, kam priklausanti, kokia informacija ir kaip rinkta. Jeigu minėta informacija rinkta darbo funkcijoms atlikti ar vaikų veiklai asmeniniuose, šeimos kompiuteriuose kontroliuoti, informacijos pateikti nereikia.

37. Atsakant į klausimyno 66 punkte pateiktą klausimą, jeigu su tarnybos / darbo funkcijų atlikimu nesiejama informacija buvo renkama aukštesnių vadovų pavedimu, nurodymu, prašymu ar pažįstamų, draugų, bendradarbių prašymu, nurodyti, kokiu būdu, iš kokių šaltinių (duomenų bazių) ir kokia informacija buvo renkama, kam ir kaip (kokiu būdu) teikiama.

38. Atsakant į klausimyno 67 punkte pateiktą klausimą, jeigu nežinomas judėjimo, religinės bendruomenės, kurios veikloje dalyvaujama, registravimo faktas, pateikti visą žinomą informaciją apie jos veiklą (pavadinimas, buveinės vieta, vadovai, kontaktinė informacija).

39. Atsakant į klausimyno 68 punkte pateiktą klausimą, nurodyti nuolatinius elektroninėje erdvėje naudojamus vartotojo vardus, su kuriais jungtasi / jungiamasi prie socialinių tinklų ar forumų („Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „LinkedIn“, „vkontakte“, „odnoklasniki“ ir panašiai) paskyrų dažniau nei kartą per mėnesį paskutinius 12 mėnesių, kad ir koks prisijungimo būdas naudojamas (per interneto naršyklę ar specialią programą).

40. Atsakant į klausimyno 69 punkte pateiktą klausimą, nurodyti tinklaraščius, viešus ir privačius forumus, socialinius tinklus ir panašiai, kuriuose klausimyną pildantis asmuo gali / galėjo vykdyti administravimą (turinio priežiūra, vartotojų administravimas ir panašiai) paskutinius 12 mėnesių. Jeigu asmuo tokią veiklą vykdė, nurodyti tinklaraščio, viešo ar privataus forumo pavadinimą, kokius administravimo veiksmus atliko, kokio interneto paslaugų teikėjo paslaugomis naudojosi / naudojasi. Tokios veiklos, siejamos su darbo funkcijų atlikimu, nurodyti nereikia.

41. Atsakant į klausimyno 70 punkte pateiktą klausimą, jeigu dalyvaujama šratasvydžio, dažasvydžio ar kitų klubų, būrelių ir panašiai, organizuojančių sportinius karinius žaidimus ar susijusių su karo istorijos tyrinėjimu, veikloje, nurodyti šių klubų, būrelių ir panašiai pavadinimą, vadovo vardą, pavardę, buveinės adresą ir kontaktinę informaciją, užsiėmimų vietą ir adresą. Taip pat pateikti žinomą informaciją apie klubo, būrelio ir panašiai registravimo faktą, veiklą reglamentuojančius vidinius dokumentus (nuostatai, tvarkos aprašas, rekomendacijos, nario mokestis ir kita).

 

X SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS ATSAKANT Į KLAUSIMUS ASMENIMS, KURIE PRETENDUOJA GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMOMIS „VISIŠKAI SLAPTAI“ ARBA „SLAPTAI“

 

42. Klausimyno XI skyriaus punktuose pateikti klausimai skirti tik asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“. Atsakant į šio skyriaus 77–81 punktuose pateiktus klausimus, nurodyti, kada, iš kur ir kaip sužinota informacija (pavyzdžiui, iš paties sutuoktinio / partnerio / sugyventinio, jo / jam skirtų dokumentų, jo draugų, pažįstamų, bendradarbių, žiniasklaidos ar panašiai).

43. Atsakant į klausimyno 72 punkte pateiktą klausimą, jeigu iki 1990 m. kovo 11 d. asmuo turėjo leidimą dirbti su įslaptinta informacija, nurodyti, kur ir kokios pareigos eitos, kokia institucija / įstaiga leidimą išdavė, kokios slaptumo žymos, kada išduotas (jeigu išdavimo metų asmuo neprisimena, nurodyti laikotarpį, kurį turėtas leidimas), ar leidimas keistas (pasikeitus slaptumo žymai ar pasibaigus galiojimo laikui).

44. Atsakant į klausimyno 73 punkte pateiktą klausimą, jeigu iki 1990 m. kovo 11 d. asmuo dirbo objektuose, kuriems buvo taikomi didesni saugumo reikalavimai (SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB), gynybos, Vidaus reikalų ministerijos objektai, kitos įstaigos ar organizacijos arba jų patalpos, į kurias patekti reikėjo specialių ar vienkartinių leidimų, palydos, patikros ir panašiai), nurodyti, kokiame objekte, kokios pareigos eitos ir kokiu laikotarpiu dirbta.

45. Atsakant į klausimyno 74 punkte pateiktą klausimą, informaciją apie bendravimą su SSRS žvalgybos, saugumo tarnybų darbuotojais vykstant į užsienio valstybę pateikti neatsižvelgiant į kelionės tikslą (tarnybinė komandiruotė, ekskursija ir panašiai).

46. Atsakant į klausimyno 75 punkte pateiktą klausimą, nurodyti savo, o jeigu asmuo turi sutuoktinį / partnerį / sugyventinį (asmenį, su kuriuo vedamas bendras ūkis), – bendras šeimos vidutines išlaidas (komunalinės paslaugos, mokesčiai, paskolos, automobilio išlaikymas, laisvalaikis ir kita) per mėnesį.

47. Atsakant į klausimyno 76 punkte pateiktą klausimą, jeigu asmeniui yra tekę neatvykti į darbą (tarnybą) dėl alkoholio vartojimo, nurodyti, kokiame darbe, kiek kartų, kada tai buvo (metai, mėnuo).

48. Atsakant į klausimyno 77 punkte pateiktą klausimą, pateikti žinomą informaciją apie sutuoktiniui / partneriui / sugyventiniui (asmeniui, su kuriuo vedamas bendras ūkis) įsiteisėjusį teismo apkaltinamąjį nuosprendį: už kokią ir kada padarytą nusikalstamą veiką, kada priimtas nuosprendis ir kokia bausmė buvo skirta, jos atlikimas.

49. Atsakant į klausimyno 78–80 punktuose pateiktus klausimus apie žinomus sutuoktiniui / partneriui / sugyventiniui (asmeniui, su kuriuo vedamas bendras ūkis) užsienio valstybėje pareikštus įtarimus, kaltinimus, jo sulaikymus / apklausas, siūlymus jam teikti informaciją, dirbti ar bendradarbiauti, vykdyti užduotis ar pavedimus, nurodyti visą žinomą informaciją: kokiu tikslu, kada ir kokioje užsienio valstybėje tai nutiko. Jeigu asmuo nežino ar abejoja, kaip vertintina vykdyta veikla, ar nežino institucijos ar asmens, kuriai (-iam) teikta informacija ar kurios (-io) užduotys, pavedimai vykdyti, nežino institucijos, kuri jo sutuoktinį / partnerį / sugyventinį (asmenį, su kuriuo vedamas bendras ūkis) sulaikė / apklausė, reiškė jam įtarimus ar kaltinimus, pateikiama žinoma informacija.

50. Atsakant į klausimyno 81 punkte pateiktą klausimą, jeigu žinoma, kad sutuoktinis / partneris / sugyventinis (asmuo, su kuriuo vedamas bendras ūkis) pažįsta (pažinojo) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose, pateikti informaciją apie tai.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Sutikimo būti tikrinamam (-ai) forma)

 

SUTIKIMAS būti tikrinamam (-ai)

 

20___m. _______________d.      

 

 

Aš, ________________________________________________________, norėdamas (-a),

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

kad man būtų suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, sutinku, kad paslapčių subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo tikrintų mane, gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų arba kreipdamasis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, tvarkančias atitinkamą informaciją.   

 

 

 

______________________                                                              ________________________

(parašas)                                                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo
6 priedas

 

(Pasižadėjimo saugoti įslaptintą informaciją forma)

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ

 

20___m. _______________d.      

 

Aš, _____________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________ ,

(paslapčių subjekto struktūrinio padalinio (tiekėjo) pavadinimas, pareigos)

 

p a t v i r t i n u,

kad esu susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, nustatančiais atsakomybę už įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija ir kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, ir

 

p a s i ž a d u:

1. Neatskleisti, neprarasti ir neperduoti patikėtos arba sužinotos įslaptintos informacijos pašaliniams asmenims, taip pat asmenims, kurie nors ir turi teisę dirbti su įslaptinta informacija, tačiau nėra įgalioti su ja susipažinti.

2. Išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus ir juos vykdyti.

3. Patikėtą ar tarnybos metu sužinotą įslaptintą informaciją saugoti visą tokios informacijos įslaptinimo terminą.

4. Vadovautis principu „būtina žinoti“.

5. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pranešti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui apie patikėtos įslaptintos informacijos praradimą ar atskleidimą, taip pat kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus.

6. Užkirsti kelią neteisėtoms kitų asmenų veikoms, dėl kurių įslaptinta informacija gali būti atskleista, prarasta, sunaikinta, pagrobta ar kitaip neteisėtai įgyta, ir apie šiuos faktus, kitas įslaptintos informacijos atskleidimo ar praradimo aplinkybes nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo minėtų aplinkybių atsiradimo, pranešti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui arba paslapčių subjekto vadovui.

7. Per 10 darbo dienų pranešti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui apie asmens duomenų, pateiktų mane tikrinusioms institucijoms, pasikeitimą.

8. Nutraukdamas darbo (tarnybos) santykius, pereidamas į kitas pareigas, nesusijusias su įslaptintos informacijos naudojimu, grąžinti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui visą man patikėtą įslaptintą informaciją.

9. Teikti informaciją, žodinius ir rašytinius paaiškinimus asmenims, įgaliotiems vykdyti įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę (priežiūrą), teikti reikiamus dokumentus tikrinimui atlikti.

______________________ ____________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820 

 

 

 

TIEKĖJŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tiekėjų patikimumo ir atitikties reikalavimams, keliamiems įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugai, vertinimo ir tiekėjo patikimumo pažymėjimo, įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos ir tiekėjo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, taip pat užsienio valstybėje registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimančio užsienio valstybės piliečio tikrinimo tvarką.

2Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme.

 

II SKYRIUS

TIEKĖJŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TIEKĖJO PATIKIMUMO PAŽYMĖJIMĄ AR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS, ŽYMIMOS SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, APSAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIĄ PAŽYMĄ, VERTINIMAS IR ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

 

3.  Tiekėjų patikimumo ar atitikties įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimams vertinimas pradedamas įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai gavus Įstatymo 35 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją. Jeigu tiekėjai, pretenduojantys gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą (1 priedas) ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą (2 priedas), pateikia ne visus Įstatymo 35 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytus dokumentus ar informaciją, įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų ar informacijos gavimo raštu informuoja tiekėją apie trūkstamus dokumentus ir informaciją.

4Įslaptintų sandorių saugumo klausimyno (3 priedas) elektroninės formos skelbiamos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento interneto svetainėje www.vsd.lt, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt. Įslaptintų sandorių saugumo klausimynas pildomas kompiuteriu ir pasirašomas elektroniniu parašu. Tik nesant techninių galimybių įslaptintų sandorių saugumo klausimynas gali būti pasirašytas ranka.

5. Tiekėjus, pretenduojančius gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą, vertinantis Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas) ar vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų asmenų (toliau – tiekėjo darbuotojai), kuriems reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, užpildytus klausimynus, skirtus asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir rašytinius sutikimus būti tikrinamiems ar tiekėjo darbuotojų, kuriems reikia teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, rašytinius sutikimus būti tikrinamiems pateikia Valstybės saugumo departamentui, išskyrus Įstatymo 36 straipsnio 31 dalyje nurodytus atvejus. Šiame punkte nurodyti dokumentai pildomi ir Valstybės saugumo departamentui pateikiami, tiekėjo darbuotojams leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduodami ir teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto šiuo Vyriausybės nutarimu (toliau – asmenų tikrinimo tvarka), nustatyta tvarka. Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo savo darbuotojams kreipiasi tiekėjas, turintis tiekėjo patikimumo pažymėjimą ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą.

6.  Tiekėjas, pretenduojantis gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą, dėl leidimo savo patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti kreipiasi į įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją ir pateikia jai Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame šiuo Vyriausybės nutarimu (toliau – įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka), nurodytą informaciją, reikalingą šioms patalpoms įvertinti. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos tiekėjo patalpas vertina ir leidimus jose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti išduoda vadovaudamosi įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka. Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai dėl leidimo savo patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti kreipiasi tiekėjas, turintis tiekėjo patikimumo pažymėjimą ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą.

7.  Tiekėjas dėl leidimo naudoti savo Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą (toliau – ĮIRIS) kreipiasi į įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją ir pateikia Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, patvirtintose šiuo Vyriausybės nutarimu (toliau – ĮIRIS steigimo ir įteisinimo taisyklės), nurodytą informaciją, reikalingą ĮIRIS įteisinti. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos informaciją, reikalingą ĮIRIS įteisinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo pateikia paslapčių subjekto, su kuriuo sudaromas įslaptintas sandoris, žinybinei saugumo priežiūros tarnybai arba, jeigu ji neįsteigta, – Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančiai institucijai. Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai dėl leidimo naudoti savo ĮIRIS kreipiasi tiekėjas, turintis tiekėjo patikimumo pažymėjimą ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą.

8Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos dėl informacijos, reikalingos įvertinti, ar nėra Įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, kreipiasi į atitinkamą informaciją tvarkančias ar ja disponuojančias:

8.1. kitas įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančias institucijas;

8.2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos;

8.3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

8.4. Lietuvos kriminalinės policijos biurą;

8.5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą;

8.6. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją;

8.7. Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją;

8.8. Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

8.9. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

8.10. valstybės įmonę Registrų centrą;

8.11. kitus fizinius ar juridinius asmenis.

9Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija, per patikrinimą nustačiusi, kad tiekėjo – juridinio asmens dalyvis, turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, registruotas ne Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse, ne valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės sutartį, arba ne valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika sudariusi sutartį dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirmiau nurodytų aplinkybių nustatymo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos kreipimosi gavimo sprendimą dėl galimybės išduoti tiekėjo patikimumo pažymėjimą pateikia įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai.

10Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos dėl informacijos, reikalingos įvertinti, ar nėra Įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų, kreipiasi į atitinkamą informaciją tvarkančias ar ja disponuojančias institucijas.

11.  Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ar vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai, atlikę tiekėjo patikimumo ar atitikties reikalavimams, keliamiems įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugai, vertinimą, Valstybės saugumo departamentui pateikia:

11.1. išvadą, kurioje nurodo, ar buvo nustatytos tiekėjo patikimumo pažymėjimo ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos neišdavimo sąlygos, nustatytos Įstatymo 37 straipsnio 1 ar 3 dalyje, rekomendaciją dėl minėto pažymėjimo ar pažymos išdavimo (neišdavimo) tiekėjui ir rekomendaciją pagrindžiančius duomenis;

11.2. tiekėjo prašymą inicijuoti tiekėjo tikrinimo procedūrą;

11.3. tiekėjo užpildytą įslaptintų sandorių saugumo klausimyną ir jo rašytinį sutikimą būti tikrinamam (4 priedas), jeigu tiekėjas siekia gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą;

11.4. leidimą tiekėjo patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti ir tiekėjo pateiktus šiam leidimui išduoti reikalingus dokumentus, jeigu tiekėjas, vykdydamas įslaptintą sandorį, dirbs su įslaptinta informacija ar ją saugos savo patalpose;

11.5. leidimą naudoti ĮIRIS ir tiekėjo pateiktus šiam leidimui išduoti reikalingus dokumentus, jeigu tiekėjas, vykdydamas įslaptintą sandorį, naudos savo ĮIRIS.

12 Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ar vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai tiekėjų, pretenduojančių gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, patikimumo vertinimą privalo atlikti ir Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus Valstybės saugumo departamentui pateikti ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo prašymo inicijuoti tiekėjo tikrinimo procedūrą gavimo, o tiekėjų, pretenduojančių gauti įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo inicijuoti tiekėjo tikrinimo procedūrą gavimo.

13.  Valstybės saugumo departamentas, atlikęs tiekėjo patikimumo ar atitikties reikalavimams, keliamiems įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugai, vertinimą ar gavęs Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, jeigu tiekėjo patikimumą ar atitiktį reikalavimams, keliamiems įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugai, vertino kita įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija, per Įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje nustatytus terminus priima sprendimą dėl tiekėjo patikimumo pažymėjimo ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos išdavimo.

14.  Apie priimtą sprendimą dėl tiekėjo patikimumo pažymėjimo ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos išdavimo, taip pat dėl leidimų tiekėjo darbuotojams dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo Valstybės saugumo departamentas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka informuoja tiekėją. Apie anksčiau nurodytus sprendimus Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo taip pat informuoja tiekėjo patikimumo ar atitikties reikalavimams, keliamiems įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugai, vertinimą atlikusią įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją.

 

III SKYRIUS

TIEKĖJŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TIEKĖJO LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, PATIKIMUMO VERTINIMAS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

15.  Tiekėją, pretenduojantį gauti 5 priede nurodytą tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – tiekėjas – fizinis asmuo), tikrina ir tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoda Valstybės saugumo departamentas.

16Tiekėjas – fizinis asmuo Valstybės saugumo departamentui pateikia prašymą išduoti tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir:

16.1. vadovaudamasis asmenų tikrinimo tvarka – užpildytą klausimyną, skirtą asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir rašytinį sutikimą būti tikrinamam, kai jam sudarant ir vykdant įslaptintą sandorį reikės dirbti ar susipažinti su informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“;

16.2. vadovaudamasis asmenų tikrinimo tvarka – užpildytą rašytinį sutikimą būti tikrinamam, kai jam sudarant ir vykdant įslaptintą sandorį reikės dirbti ar susipažinti su informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

16.3. įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkoje nurodytą informaciją, reikalingą jo patalpoms, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, įvertinti;

16.4. ĮIRIS steigimo ir įteisinimo taisyklėse nurodytą informaciją, reikalingą jo ĮIRIS, kuri numatoma naudoti įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti, įteisinti.

17Valstybės saugumo departamentas, gavęs Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus, mutatis mutandis vadovaudamasis Įstatymo 16, 17 ir 18 straipsniais patikrina, ar:

17.1. nėra Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, kai tiekėjas – fizinis asmuo pretenduoja gauti tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

17.2. tiekėjas – fizinis asmuo atitinka Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, kai jis pretenduoja gauti tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“.

18. Valstybės saugumo departamentas, per patikrinimą nustatęs, kad tiekėjas – fizinis asmuo – nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėse narėse mažiau kaip 5 pastaruosius metus ar turi dvigubą pilietybę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių nustatymo kreipiasi į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Valstybės saugumo departamento kreipimosi gavimo sprendimą dėl galimybės išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pateikia Valstybės saugumo departamentui.

19. Tiekėjo – fizinio asmens – patalpas, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, Valstybės saugumo departamentas ar kitos įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos vertina vadovaudamosi įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka. Jeigu tiekėjo – fizinio asmens – patalpas pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatytą kompetenciją turi vertinti Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ar vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai, Valstybės saugumo departamentas informaciją, reikalingą tiekėjo – fizinio asmens – patalpoms, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, įvertinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo perduoda atitinkamai Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui ar vidaus reikalų ministro įgaliotiems padaliniams. Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai vertinamos tiekėjo, turinčio tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, patalpos.

20. Informaciją, reikalingą tiekėjo – fizinio asmensĮIRIS įteisinti, Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo pateikia paslapčių subjekto, su kuriuo sudaromas įslaptintas sandoris, žinybinei saugumo priežiūros tarnybai arba, jeigu ji neįsteigta, – Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančiai institucijai, kurios, vadovaudamosi ĮIRIS steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, įvertina tiekėjo – fizinio asmens – ĮIRIS ir išduoda leidimą jas naudoti. Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai vertinamos tiekėjo, turinčio tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ĮIRIS.

21. Valstybės saugumo departamentas tiekėją – fizinį asmenį turi patikrinti ir sprendimą dėl tiekėjo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo priimti:

21.1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gavimo;

21.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo išduoti tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, gavimo.

22. Jeigu iš institucijų ar specialistų negauta tikrinimui atlikti reikalinga informacija, Valstybės saugumo departamento vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu Aprašo 21.1 papunktyje nustatytas terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, o Aprašo 21.2 papunktyje nustatytas terminas – ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Jeigu sprendimas dėl leidimo naudoti ĮIRIS išdavimo nepriimtas, tiekėjo – fizinio asmens tikrinimo terminas Valstybės saugumo departamento vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu pratęsiamas iki šio sprendimo priėmimo dienos.

23. Valstybės saugumo departamentas apie priimtą sprendimą dėl tiekėjo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo informuoja tiekėją – fizinį asmenį – Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

24.  Tiekėjas – fizinis asmuo – tikrinamas papildomai, jeigu Valstybės saugumo departamentas gauna duomenų, kad galėjo atsirasti Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų aplinkybių. Patikrinimą atlieka Valstybės saugumo departamentas šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBĖJE REGISTRUOTOS ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS AR ŪKINE VEIKLA UŽSIIMANČIO UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIO TIKRINIMAS

 

25. Paslapčių subjektų prašymu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos kreipiasi į Įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje nurodytų užsienio valstybių įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančias institucijas dėl ten veikiančių ir registruotų įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat ūkine veikla užsiimančių užsienio valstybių piliečių, ketinančių dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, patikimumo ir atitikties tų valstybių reikalavimams, keliamiems tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

26. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija atsakymą, gautą iš Aprašo 25 punkte nurodytų užsienio valstybių įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo pateikia jai prašymą pateikusiam paslapčių subjektui.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

(Tiekėjo patikimumo pažymėjimo forma)

 

TIEKĖJO PATIKIMUMO PAŽYMĖJIMAS

 

20 ___ m. _______________ d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas patvirtina, kad su tiekėju

 

_______________________________________________

(pavadinimas)

 

_______________________________________________

(kodas)

 

_______________________________________________

(registracijos adresas)

 

 

gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma:

 

¨ KONFIDENCIALIAI                             ¨ SLAPTAI                                  ¨ VISIŠKAI SLAPTAI

 

ir tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama.

 

Šis pažymėjimas nesuteikia teisės tiekėjo patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti. Tokia teisė patvirtinama tiekėjo patalpas vertinančios įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos sprendimu.

 

Šis pažymėjimas nesuteikia teisės tiekėjo ryšių ir informacinėse sistemose ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją ar jais tokią informaciją perduoti. Tokia teisė patvirtinama tiekėjo ryšių ir informacines sistemas ir tinklus įteisinančios Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančios institucijos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos sprendimu.

 

Tiekėjo patikimumo pažymėjimas galioja iki 20 ____ m. ___________ d.

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

 

__________________________         __________               ___________________________

(pasirašančiojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

(Įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos forma)

 

 

įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanTI pažymA

 

20 ____  m. _____________ d. Nr.

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas patvirtina, kad su tiekėju

 

_______________________________________________

(pavadinimas)

 

_______________________________________________

(kodas)

 

_______________________________________________

(registracijos adresas)

 

 

gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama.

 

Ši pažyma nesuteikia teisės tiekėjo patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti. Tokia teisė patvirtinama tiekėjo patalpas vertinančios įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos sprendimu.

 

Ši pažyma nesuteikia teisės tiekėjo ryšių ir informacinėse sistemose ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją ar jais tokią informaciją perduoti. Tokia teisė patvirtinama tiekėjo ryšių ir informacines sistemas ir tinklus įteisinančios Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančios institucijos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos sprendimu.

 

Įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma galioja iki 20 ___ m. _____________ d.

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

 

__________________________         __________               ___________________________

(pasirašančiojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Įslaptintų sandorių saugumo klausimyno formos pavyzdys)

 

ĮSLAPTINTŲ SANDORIŲ SAUGUMO KLAUSIMYNAS

 

Atsakymai turi būti pateikti į visus klausimus (stengiantis atsakyti kuo išsamiau). Kai į pateiktą klausimą atsakoma neigiamai, atsakymo skiltyje rašomi žodžiai, pavyzdžiui: „Ne“, „Nebuvo“ ar panašiai. Atsakant į klausimus, vietoj žodinio atsakymo negalima rašyti brūkšnių, simbolių ar dėti kitų žymų.

Įspėjame, kad, nuslėpus informaciją ar pateikus neteisingus duomenis, tiekėjo patikimumo pažymėjimas gali būti neišduotas.

 

I SKYRIUS

DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

1.

Pavadinimas

 

 

 

2.

Teisinė forma

 

 

 

3.

Juridinio asmens kodas

 

 

 

4.

Aukščiausia įslaptintų sandorių, kuriuose ketinama dalyvauti, slaptumo žyma

 

5.

Ar tiekėjas ketina dirbti su įslaptinta informacija arba tokią informaciją saugoti savo patalpose?

(jeigu taip, nurodykite patalpų adresus ir informacijos aukščiausią slaptumo žymą)

 

Slaptumo žyma

Patalpų adresas

 

 

 

 

6.

Ar teikėjas ketina naudoti savo įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą (ĮIRIS) įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti?

(nurodykite tokios informacijos aukščiausią slaptumo žymą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Dalyvaujant įslaptintuose sandoriuose numatomos vykdyti ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK2)

 

 

 

8.

Registracijos adresas ir registravimo data

 

 

 

9.

Buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, interneto svetainės (jeigu yra) ir el. pašto adresai

 

 

 

10.

Tiekėjo vadovas

Vardas ir pavardė

Asmens kodas ar gimimo data (užsieniečiams)

Turimos pilietybės

Paskyrimo data

Kontaktinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tiekėjo vadovo pavaduotojas (-ai)

Vardas ir pavardė

Asmens kodas ar gimimo data (užsieniečiams)

Turimos pilietybės

Pareigos

Paskyrimo data

Kontak-tinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Asmenys, per praėjusius 5 metus buvę tiekėjo vadovais

Vardas ir pavardė

Asmens kodas ar gimimo data (užsieniečiams)

Turimos pilietybės

Eitų pareigų laikotarpis

 

 

 

 

 

 

 

13.

Valdyba

Vardas ir pavardė

Asmens kodas ar gimimo data (užsieniečiams)

Turimos pilietybės

Kontaktinis telefono numeris

Paskyri-mo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Stebėtojų taryba

Vardas ir pavardė

Asmens kodas ar gimimo data (užsieniečiams)

Turimos pilietybės

Kontaktinis telefono numeris

Paskyri-mo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Dalininkai (pavyzdžiui, akcininkai, pajininkai, nariai), turintys 10 ir daugiau procentų tiekėjo turto (pavyzdžiui, akcijų, pajų, įnašų)

Vardas ir pavardė (jeigu juridinis asmuo, – įmonės pavadinimas)

Turimos pilietybės (jeigu juridinis asmuo, – teisinė forma)

Asmens kodas (jeigu juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas)

Adresas

Valdomo turto (pavyz-džiui, akcijų, pajų, įnašų) dalis, procen-tais

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Buvę dalininkai (pavyzdžiui, akcininkai, pajininkai, nariai), per paskutinius 5 metus valdę 10 ir daugiau procentų tiekėjo turto (pavyzdžiui, akcijų, pajų, įnašų)

Vardas ir pavardė (jeigu juridinis asmuo, – įmonės pavadinimas)

Turimos pilietybės (jeigu juridinis asmuo, – teisinė forma)

Asmens kodas (jeigu juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas)

Adresas

Valdyto turto dalis, procentais

Perlei-dimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Filialai ir atstovybės Lietuvoje ir užsienyje

Pavadinimas ir teisinė forma

Juridinio asmens kodas

Adresas

Vykdoma veikla

Vadovo vardas, pavardė

Kontak-tinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Patronuojamosios įmonės

Pavadinimas ir teisinė forma

Juridinio asmens kodas

Adresas

Vykdoma veikla

Vadovo vardas, pavardė

Kontak-tinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Antrinės įmonės

Pavadinimas ir teisinė forma

Juridinio asmens

kodas

Adresas

Vykdoma veikla

Vadovo vardas, pavardė

Kontak-tinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Juridiniai asmenys, kurių 10 ar daugiau procentų turto valdo tiekėjo vadovas ar tiekėjo dalininkai, turintys 10 ir daugiau procentų tiekėjo turto, valdybos nariai

Vadovo, valdybos nario ar dalininko vardas ir pavardė (jeigu dalininkas juridinis asmuo, – įmonės pavadinimas)

Valdomo turto dalis, procentais

Juridinio asmens pavadini-mas ir teisinė forma

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens adresas

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Juridiniai asmenys, kuriems vadovauja tiekėjo vadovas ar tiekėjo dalininkai, turintys 10 ir daugiau procentų tiekėjo turto, valdybos nariai

Vadovo, valdybos nario ar dalininko vardas ir pavardė (jeigu dalininkas juridinis asmuo, – įmonės pavadinimas)

Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO ATSAKINGUS ASMENIS

 

22.

Įgaliotas asmuo, atsakingas už įslaptintos informacijos apsaugą, ir jį pavaduojantis asmuo

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Pareigos

Įsakymo dėl paskyrimo numeris, data

Kontaktinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Paskirti asmenys, atsakingi už atskiras įslaptintos informacijos sritis, ir juos pavaduojantys asmenys

Įslaptintos informacijos apsaugos sritis

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Pareigos

Įsakymo dėl paskyrimo numeris, data

Kontaktinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Tiekėjo vyriausiasis buhalteris ar buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovas, ar tiekėjo buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Paskyrimo data

Kontaktinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Asmenys, per praėjusius 5 metus buvę tiekėjo vyriausiaisiais buhalteriais ar buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovais, ar buhalterinę apskaitą tvarkę asmenys

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Kontaktinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS

 

26.

Ar tiekėjas, tiekėjo antrinė, patronuojamoji įmonė, tiekėjo dalyviai, turintys ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, tiekėjo vadovas, tiekėjo valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris ar buhalterinę apskaitą tvarkančio padalinio vadovas, ar tikrinamo tiekėjo buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas (asmuo) (toliau – tiekėjas ar su juo susiję asmenys) buvo nuteisti už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, nepaisant to, ar teistumas išnyko ar panaikintas?

 

 

 

 

 

 

 

27.

Ar tiekėjui per pastaruosius 5 metus priimtas ir įsiteisėjo apkaltinamasis nuosprendis už tyčines nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, valdymo tvarkai, ar su tiekėju susiję asmenys turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už minėtas veikas?

(jeigu taip, nurodykite visas aplinkybes)

 

 

 

 

 

 

 

28.

Ar tiekėjui arba su juo susijusiems asmenims įteiktas pranešimas apie įtarimą, dėl kurio atliekamas ikiteisminis tyrimas, ar dėl jų galbūt padarytų nusikalstamų veikų surašytas kaltinamasis aktas arba prokuroro pareiškimas teismui dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka, ar baudžiamoji byla dėl minėtų asmenų galbūt padarytų nusikalstamų veikų nagrinėjama teisme, ar teismas yra priėmęs dar neįsiteisėjusį sprendimą?

(jeigu taip, nurodykite visas aplinkybes)

 

 

 

 

 

 

29.

Ar tiekėjas arba su juo susiję asmenys atliko veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą?

(jeigu taip, nurodykite visas aplinkybes)

 

 

 

 

 

 

30.

Ar tiekėjas arba su juo susiję asmenys per pastaruosius 3 metus pažeidė Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo reikalavimus?

(jeigu taip, nurodykite visas aplinkybes)

 

 

 

 

 

 

 

31.

Ar tiekėjui dėl jo kaltės anksčiau atsisakyta išduoti tiekėjo patikimumo pažymėjimą (įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą), ar panaikintas toks išduotas pažymėjimas?

(jeigu taip, nurodykite visas aplinkybes)

 

 

 

 

 

 

 

32.

Ar dėl techninių, organizacinių arba kitų problemų, tiekėjo darbuotojų ar trečiųjų asmenų kaltės tiekėjas kada nors yra praradęs komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją?

(jeigu taip, nurodykite visas priežastis ir aplinkybes)

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

TIEKĖJO VERSLO RYŠIAI

 

33.

Ar turite arba per pastaruosius 36 mėnesius turėjote verslo ryšių (tiekėjai / partneriai) su registruotais ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau NATO) ir ne Europos Sąjungos valstybėse fiziniais ir juridiniais asmenimis? (nurodykite fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą; juridinio asmens pavadinimą, rekvizitus; verslo ryšių pobūdį, valstybę, kurioje asmuo registruotas, asmens kontaktinius duomenis, bendradarbiavimo laikotarpį)

 

 

 

 

 

34.

Ar per pastaruosius 36 mėnesius dalyvavote ne NATO ir ne Europos Sąjungos valstybių viešuosiuose pirkimuose, mokslo tiriamuosiuose projektuose arba vykdėte ne NATO ir ne Europos Sąjungos valstybių valstybinius užsakymus?

(nurodykite konkursų / projektų pobūdį, dalyvavimo laikotarpį)

 

 

 

 

 

35.

Ar turite banko sąskaitų ne NATO ir ne Europos Sąjungos valstybėse?

(nurodykite valstybę ir banko pavadinimą)

 

 

 

 

 

 

36.

Jeigu turite papildomų pastabų ar informacijos, kurių nepaminėjote pildydami klausimyną ir kurios, Jūsų manymu, gali būti svarbios įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai vertinant tiekėjo patikimumą ir galimybę gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, prašytume ją pateikti čia.

 

 

 

 

 

 

Klausimyno užpildymo data _______________________

 

Tiekėjo atstovas, užpildęs klausimyną ________________________________________

(vardas ir pavardė, parašas)

 

 

Aš, ______________________________________________________________, tiekėjo

(tiekėjo vadovo vardas ir pavardė)

 

__________________________________________________________vadovas, patvirtinu, kad

(tiekėjo pavadinimas)

 

klausimyne pateikta informacija teisinga ir išsami.

 

 

 

Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Tiekėjo sutikimo būti tikrinamam forma)

 

TIEKĖJO SUTIKIMAS BŪTI TIKRINAMAM

 

20 ___ m. _______________ d. Nr.

 

 

Aš, ______________________________________________________________, tiekėjo

(tiekėjo vadovo vardas ir pavardė)

 

____________________________________________________vadovas, patvirtinu, kad

(tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas)

 

tiekėjas, siekdamas gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, sutinka, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, būtų atliktas jo patikrinimas, skirtas įvertinti jo patikimumą ir galimybę užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą.

 

 

 

 

___________________

(parašas)

 

 

 

 

Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Tiekėjo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija forma)

 

TIEKĖJO LEIDIMAS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA

 

20 ____ m. ___________________ d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas patvirtina, kad su fiziniu asmeniu

_______________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

_______________________________________________

(asmens kodas)

 

gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma:

 

¨ RIBOTO NAUDOJIMO ¨ KONFIDENCIALIAI     ¨ SLAPTAI     ¨ VISIŠKAI SLAPTAI

 

ir tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama.

 

Šis leidimas nesuteikia teisės fizinio asmens patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti. Tokia teisė patvirtinama tiekėjo patalpas vertinančios įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos sprendimu.

 

Šis leidimas nesuteikia teisės fizinio asmens ryšių ir informacinėse sistemose ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją ar jais tokią informaciją perduoti. Tokia teisė patvirtinama tiekėjo ryšių ir informacines sistemas ir tinklus įteisinančios Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančios institucijos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos sprendimu.

 

Tiekėjo leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija galioja iki 20____m. ___________________ d.

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

 

__________________________              __________              ___________________________

(pasirašančiojo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820 

 

ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMO IR IŠSLAPTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įslaptintų dokumentų rengimo, įforminimo, registravimo, gabenimo, siuntimo, gavimo, tvarkymo, dauginimo, sunaikinimo, įslaptintų bylų apskaitos, įslaptintų dokumentų inventorizavimo ir informacijos išslaptinimo tvarką.

2. Apraše nustatyti reikalavimai privalomi paslapčių subjektams, įslaptintos informacijos rengėjams ir gavėjams, taip pat mutatis mutandis tiekėjams ir jų pasitelkiamiems prekių subtiekėjams, paslaugų subteikėjams, subrangovams.

3. Išspausdintos įslaptintų dokumentų skaitmeninės kopijos administruojamos kaip įslaptinti dokumentai.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Įslaptinto dokumento dauginimas – įslaptinto dokumento kopijavimas, nuorašų, išrašų darymas, vertimas, įslaptintame dokumente pateiktos informacijos perkėlimas į kitus dokumentus ar į įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą.

4.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

 

5. Įslaptinti dokumentai rengiami ir įforminami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus, taip pat šiame Aprašo skyriuje nustatytus reikalavimus.

6. Rengiamo įslaptinto dokumento slaptumo žyma rašoma visų lapų viršutinės ir apatinės paraštės viduryje didžiosiomis raidėmis (arba dedamas spaudas), pavyzdžiui, VISIŠKAI SLAPTAI. Kai įslaptintas dokumentas didelio formato ir į bylą įdedamas sulankstytas, slaptumo žyma papildomai rašoma (arba spaudas dedamas) ir ant sulankstyto įslaptinto dokumento išorinės (matomos neišlanksčius) pusės.

Slaptumo žymos raidės neturi būti mažesnės už įslaptinto dokumento teksto raides.

7. Įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ir „Konfidencialiai“, visų lapų viršutinėse paraštėse po slaptumo žyma nurodomas įslaptinto dokumento egzemplioriaus numeris, pavyzdžiui:

SLAPTAI

Egz. Nr. 1.

8. Įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, egzemplioriaus numeris nurodomas tik įslaptinto dokumento pirmojo lapo viršutinėje paraštėje.

9. Siunčiamo įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ ar „Slaptai“, egzemplioriaus, liekančio įslaptintos informacijos rengėjui, paskutinio lapo antrojoje pusėje nurodomi šie duomenys: įslaptinto dokumento egzempliorių numeriai, įslaptintos informacijos gavėjas (-ai) ir įslaptintos informacijos rengėjui liekančio įslaptinto dokumento egzemplioriaus numeris, pavyzdžiui:

Egz. Nr. 1 – Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

Egz. Nr. 2 – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui;

Egz. Nr. 3 – į bylą.

10. Jeigu įslaptintos informacijos gavėjams siunčiamos įslaptinto dokumento skaitmeninės kopijos, įslaptintame dokumente šalia rengėjo nuorodos ar specialiosios žymos vietoje paryškintomis raidėmis rašoma arba dedamas spaudas Originalas nebus siunčiamas. Įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, skaitmeninių kopijų paskirstymas įslaptintos informacijos gavėjams nurodomas įslaptintų dokumentų egzempliorių, kopijų, skaitmeninių kopijų paskirstymo įslaptintos informacijos gavėjams sąraše (1 priedas), kuris kartu su skaitmenine kopija išsiunčiamas įslaptintos informacijos gavėjams, arba šalia įslaptintos informacijos gavėjo pavadinimo, pavyzdžiui:

Egz. Nr. 1, K1 – Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

Egz. Nr. 1, K2 – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai.

11. Darant įslaptintus vaizdo ir garso, taip pat elektroninės informacijos įrašus, atitinkama slaptumo žyma nurodoma įrašo pradžioje ir pabaigoje. Vienoje įslaptintai informacijai įrašyti skirtoje laikmenoje (toliau – laikmena) fiksuojant keletą skirtingų temų, atitinkama slaptumo žyma nurodoma prieš kiekvienos temos (įrašo) pradžią ir ją pabaigus. Kai temos dalims suteikiamos skirtingos slaptumo žymos, prieš šias dalis nurodomos jų slaptumo žymos.

12. Įslaptintų dokumentų tekstuose, registruose ir apskaitos dokumentuose galimos slaptumo žymų santrumpos: „Visiškai slaptai“ – VS, „Slaptai“ – S, „Konfidencialiai“ – KF, „Riboto naudojimo“ – RN.

Kai įslaptinto dokumento teksto dalims (skyriams, skirsniams, punktams, papunkčiams, punktų pastraipoms ir kitkam) suteikiamos skirtingos slaptumo žymos, prieš šias teksto dalis atskira pastraipa, taip pat įslaptinto dokumento turinyje (jeigu jis yra) paryškintomis raidėmis įrašomos tų dalių slaptumo žymos, pavyzdžiui, RIBOTO NAUDOJIMO. Kai įslaptintame dokumente yra neįslaptintų teksto dalių, prieš jas rašoma NEĮSLAPTINTA.

13. Įslaptinto dokumento, prie kurio pridedami kiti įslaptinti dokumentai, slaptumo žyma turi atitikti jame ir pridedamuose įslaptintuose dokumentuose esančios įslaptintos informacijos aukščiausią slaptumo žymą. Kai įslaptintame dokumente esančios įslaptintos informacijos slaptumo žyma yra žemesnė už pridedamų įslaptintų dokumentų slaptumo žymą, tai nurodoma visų įslaptinto dokumento lapų viršutinėse paraštėse šalia slaptumo žymos, pavyzdžiui: „KONFIDENCIALIAI, be priedų RIBOTO NAUDOJIMO“. Kai įslaptinto dokumento, prie kurio pridedami kiti įslaptinti dokumentai, tekste nėra įslaptintos informacijos, o pridedamuose dokumentuose tokios informacijos yra, tai nurodoma visų įslaptinto dokumento lapų viršutinėse paraštėse šalia slaptumo žymos, pavyzdžiui: „KONFIDENCIALIAI, be priedų NEĮSLAPTINTA“.

14. Įslaptinto teisės akto, kuriuo tvirtinami kiti įslaptinti dokumentai, tekste nurodomas tvirtinamojo dokumento pavadinimas, jo slaptumo žyma ir egzemplioriaus numeris, tvirtinamojo dokumento lapų skaičius. Jeigu tvirtinamųjų dokumentų yra ne vienas, teisės akto tekste nurodoma kiekvieno jų slaptumo žyma, egzemplioriaus numeris ir lapų skaičius, pavyzdžiui:

Tvirtinu pridedamus:

1. Įslaptintų dokumentų saugojimo tvarkos aprašą (Konfidencialiai, egz. Nr. 1, 5 lapai);

2. Įslaptintų dokumentų perdavimo vykdytojams taisykles (Riboto naudojimo, egz. Nr. 1, 6 lapai).

15. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais įslaptinimo terminas, konkretus įvykis ar kitos informacijos išslaptinimo sąlygos nurodomos visų įslaptinto dokumento lapų viršutinėse paraštėse šalia slaptumo žymos, pavyzdžiui: „SLAPTAI iki 2019‑09‑15“; „VISIŠKAI SLAPTAI iki pratybų pabaigos“; „SLAPTAI iki tyrimo pradžios (pabaigos)“.

16. Įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kuris išslaptinamas tik įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu, viršutinėje paraštėje šalia slaptumo žymos rašoma nuoroda IPSS (išslaptinama paslapčių subjekto sprendimu).

17. Kai įslaptintos informacijos rengėjas nori išlaikyti išskirtinę teisę į įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, ar jo dalies dauginimą, įslaptinto dokumento pirmojo lapo viršutinėje paraštėje šalia slaptumo žymos ar prieš tokią dokumento dalį paryškintomis raidėmis rašoma nuoroda Būtinas įslaptintos informacijos rengėjo sutikimas.

18. Įslaptintos informacijos rengėjo išankstinis (be Aprašo 84 punkte nurodyto prašymo) sutikimas dauginti jo parengtą siunčiamą įslaptintą dokumentą, žymimą slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, nurodomas paryškintomis raidėmis dokumento tekste arba šalia slaptumo žymos įslaptinto dokumento kiekvieno lapo viršutinėje paraštėje: VISIŠKAI SLAPTAI (gali būti dauginamas).

19. Kai įslaptintą dokumentą po tam tikro įvykio būtina sunaikinti, grąžinti įslaptintos informacijos rengėjui ar perduoti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui, įslaptinto dokumento pirmajame lape šalia slaptumo žymos paryškintomis raidėmis rašoma nuoroda Po pratybų sunaikinti, Po posėdžio grąžinti.

20. Kai įslaptinti dokumentai turi pridedamų įslaptintų dokumentų, jie nurodomi įslaptinto dokumento tekste skliaustuose papildomai įrašant įslaptinto dokumento slaptumo žymą ir egzemplioriaus numerį, pavyzdžiui:

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2016-10-03 pažyma Nr. V3‑222S „Dėl informacijos įvertinimo“ (Slaptai, egz. Nr. 1), 3 lapai.

Jeigu pridedami įslaptinti dokumentai parengti abiejose lapo pusėse, įslaptinto dokumento tekste nurodomas pridedamų dokumentų puslapių skaičius.

Jeigu prie įslaptinto dokumento pridedama laikmena, skliaustuose nurodomas laikmenos tipas ir laikmenos registracijos numeris, pavyzdžiui:

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2016-10-06 pažymos Nr. V4‑225S „Dėl informacijos įvertinimo“ skaitmeninė kopija (Slaptai, egz. Nr. 1, K1), 3 lapai (CD VSD-001-S).

21. Įslaptinti dokumentai spausdinami vienoje lapo pusėje, išskyrus Apraše nustatytus atvejus, kai žymos ar nuorodos įforminamos antrojoje lapo pusėje.

Trumpai saugomi įslaptinti dokumentai gali būti spausdinami abiejose lapo pusėse.

Įslaptinto dokumento lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis. Pirmajame įslaptinto dokumento lape nurodomas bendras įslaptinto dokumento lapų skaičius, pavyzdžiui: 1–5 (1 – lapo numeris, 5 – bendras įslaptinto dokumento lapų skaičius); kituose įslaptinto dokumento lapuose rašomas tik to lapo numeris.

22. Prie parengto įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, prisegamas asmenų, susipažinusių su įslaptinto dokumento turiniu, sąrašas (2 priedas). Jeigu toks įslaptintas dokumentas siunčiamas, sąrašas prisegamas prie įslaptintos informacijos rengėjui liekančio įslaptinto dokumento egzemplioriaus.

 

III SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

 

23. Parengti ir gauti įslaptinti dokumentai, išskyrus jų neišspausdintas skaitmenines kopijas (joms šio Aprašo skyriaus reikalavimai netaikomi), registruojami dokumentų registruose, įrašytuose į įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, sudaromą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus. Jeigu įslaptintų dokumentų registrų pavadinimuose nėra valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, jie gali būti įrašomi į bendrą paslapčių subjekto dokumentų registrų sąrašą ir atskiras įslaptintų dokumentų registrų sąrašas nesudaromas.

24. Įslaptintuose dokumentuose registracijos data ir numeris, gauto dokumento registracijos žyma rašomi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų rengimo reikalavimus. Įslaptinto dokumento registracijos numeris papildomas slaptumo žymos santrumpa.

Įslaptinti dokumentai registruojami tą dieną, kurią jie pasirašomi ar patvirtinami.

25. Parengti įslaptinti teisės aktai (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kita) registruojami įslaptintų dokumentų registruose (3 priedas).

Į įslaptintą teisės aktą įrašoma jo registracijos data ir numeris pagal Įslaptintų dokumentų registrą.

26. Parengti įslaptinti teisės aktai gali būti registruojami dokumentų registruose kartu su neįslaptintais teisės aktais. Į teisės aktų registrą ir įslaptintą teisės aktą įrašoma teisės akto registracijos data ir numeris. Teisės aktų registro skiltyje „Dokumento pavadinimas (antraštė)“ įrašomas žodis „Įslaptinta“, o įslaptinto dokumento pavadinimas ir kiti duomenys įrašomi teisės aktų registro įslaptintame priede (4 priedas).

27. Įslaptintų teisės aktų registre ar teisės aktų registro įslaptintame priede nurodomas tvirtinamo įslaptinto teisės akto (nuostatų, taisyklių, reglamento ar kita) pavadinimas, šio teisės akto slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, egzemplioriaus numeris, lapų skaičius.

28. Parengti įslaptinti administravimo dokumentai (protokolai, aktai, pažymos ir kita) siunčiami ir gauti įslaptinti dokumentai registruojami taip:

28.1. parengti įslaptinti administravimo dokumentai registruojami įslaptintų dokumentų registre;

28.2. siunčiami įslaptinti dokumentai registruojami siunčiamų įslaptintų dokumentų registre (5 priedas);

28.3. gauti įslaptinti dokumentai registruojami gautų įslaptintų dokumentų registre (6 priedas);

28.4. kai įslaptintas dokumentas turi pridedamų įslaptintų dokumentų, įslaptintų dokumentų registruose turi būti nurodytas bendras pridedamų dokumentų lapų skaičius ir kiti pridedamo (-ų) dokumento (-ų) duomenys (pavadinimas, pridedamo įslaptinto dokumento registracijos data ir numeris, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, egzemplioriaus numeris);

28.5. į įslaptintą dokumentą įrašomi šie registravimo duomenys: įslaptinto dokumento registracijos data ir numeris pagal įslaptintų dokumentų registrą; jeigu įslaptintas dokumentas gautas, įrašoma įslaptinto dokumento gavimo data ir numeris pagal gautų įslaptintų dokumentų registrą.

29. Jeigu įslaptintos informacijos gavėjas turi įdiegtą vieną kompiuterizuotą įslaptintų dokumentų valdymo sistemą, įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gali būti teikiami ir jų išsiuntimas ir gavimas fiksuojami įslaptintų dokumentų valdymo sistemos priemonėmis, neatliekant siunčiamo įslaptinto dokumento registravimo procedūros.

 

IV SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ GABENIMAS IR SIUNTIMAS

 

30. Įslaptinti dokumentai įslaptintos informacijos gavėjams gabenami ar perduodami Įslaptintos informacijos ryšių ir informacine sistema (toliau – ĮIRIS) laikantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 26 ar 43 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Įslaptintų dokumentų skaitmeninės kopijos siunčiamos įrašytos į laikmeną arba ĮIRIS.

31. Įslaptinti dokumentai ar laikmenos su įslaptintais dokumentais už saugumo zonų ribų gabenami laikantis Aprašo 32–41 punktuose nustatytų reikalavimų.

32. Įslaptinti dokumentai ar laikmenos su įslaptintais dokumentais siunčiami nepermatomose pakuotėse. Jeigu pakuotė pagaminta iš šviesai pralaidaus popieriaus, įslaptinti dokumentai ar laikmenos papildomai įpakuojami į šviesai nepralaidų popierių. Laikmenos turi būti apsaugotos nuo mechaninio ar kitokio pažeidimo (įdėtos į specialius aplankus, dėžutes ar kita).

33. Pakuotės viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma siuntos slaptumo žyma, kuri turi atitikti aukščiausią siuntoje esančių įslaptintų dokumentų slaptumo žymą. Siuntos slaptumo žyma patvirtinama įslaptintus dokumentus į pakuotę įdėjusio darbuotojo parašu ir atsakingo už įslaptintų dokumentų siuntimą asmens antspaudu su įslaptintos informacijos rengėjo arba pareigybės pavadinimu (toliau – atsakingo asmens antspaudas).

Pakuotės apatiniame kairiajame kampe užrašomi siunčiamų įslaptintų dokumentų registracijos numeriai. Jeigu siunčiama laikmena, įrašomas ir laikmenos registracijos numeris.

Įslaptintos informacijos gavėjo ir siuntėjo adresai ant pakuotės rašomi, kaip nurodyta susisiekimo ministro tvirtinamose universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklėse. Jeigu reikia, šalia įslaptintos informacijos gavėjo vardo ir pavardės gali būti rašoma nuoroda „Asmeniškai“.

34. Pakuotė su įslaptintais dokumentais ar laikmena užklijuojama, užklijavimo vieta antspauduojama atsakingo asmens antspaudu. Pakuotės siūlės užklijuojamos apsaugine juosta taip, kad jos nebūtų galima atplėšti nepažeidus pakuotės.

Pakuotė su įslaptintais dokumentais, žymimais slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ar įslaptintai informacijai, žymimai slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, įrašyti skirta laikmena apsaugine juosta neklijuojama.

35. Kai įslaptinti dokumentai ar laikmena siunčiami per kurjerius, pakuotė su įslaptintais dokumentais ar laikmena turi būti įdėta į apsauginę išorinę pakuotę. Ant išorinės pakuotės užrašoma „Tik kurjeris“ (arba dedamas toks spaudas) ir įslaptintos informacijos gavėjo ir siuntėjo adresai. Slaptumo žyma ant išorinės pakuotės nerašoma.

36. Kai įslaptinti dokumentai ar laikmena siunčiami per kurjerius, pildomas siuntų sąrašas (7 priedas).

37. Kai siunčiami įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žymomis „Visiškai slaptaiar „Slaptai“, ar įslaptintai informacijai, žymimai slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ar „Slaptai“ įrašyti skirta laikmena, pildomi trys siuntų sąrašo egzemplioriai. Vienas sąrašo egzempliorius, pasirašytas kurjerio, paliekamas įslaptintų dokumentų siuntėjui, antras įdedamas į siuntą (adresatui), trečias atiduodamas kurjeriui.

38. Kai įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žymomis „Visiškai slaptaiar „Slaptai“, ar įslaptintai informacijai, žymimai slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ar „Slaptai“, įrašyti skirta laikmena siunčiami keliems įslaptintos informacijos gavėjams, kiekvienam jų į siuntą įdedamas tik jam skirtas užpildytas siuntų sąrašas. Kurjeriui skirtame siuntų sąraše nurodomi visi įslaptintos informacijos gavėjai ir kiti su siuntomis susiję duomenys. Kitas tokio siuntų sąrašo egzempliorius, pasirašytas kurjerio, lieka įslaptintų dokumentų siuntėjui.

39. Kai siunčiami įslaptinti dokumentai ar įslaptintai informacijai, žymimai slaptumo žymomis „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, įrašyti skirta laikmena, pildomi du siuntų sąrašo egzemplioriai. Vienas sąrašo egzempliorius, pasirašytas kurjerio, paliekamas įslaptintų dokumentų ar laikmenos siuntėjui, kitas atiduodamas kurjeriui.

Jeigu įslaptintų dokumentų ar laikmenos su įslaptintais dokumentais siuntėjas pageidauja gauti patvirtinimą apie siunčiamų įslaptintų dokumentų ar įslaptintai informacijai, žymimai slaptumo žymomis „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, įrašyti skirtos laikmenos pristatymo faktą, pildomi trys siuntų sąrašo egzemplioriai. Kiekvienam konkrečiam įslaptintos informacijos gavėjui į siuntą su šiais įslaptintais dokumentais ar laikmena įdedamas ir jam skirtas užpildytas siuntų sąrašas.

40. Kai įslaptinti dokumentai ar laikmena siunčiami per įslaptintos informacijos siuntėjo įgaliotus asmenis, apsauginės pakuotės nenaudojamos ir siuntų sąrašai nepildomi. Išsiuntimo data, įslaptintos informacijos gavėjas, siuntų skaičius, įslaptintų dokumentų registracijos numeriai nurodomi siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnale (8 priedas), kuris pateikiamas pasirašyti pristačius siuntą; jeigu siunčiama laikmena, nurodomas ir laikmenos registracijos numeris.

41. Kai įslaptintų dokumentų skaitmeninės kopijos siunčiamos ĮIRIS arba įrašomos į laikmenas, įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, skaitmeninės kopijos priskyrimas įslaptintos informacijos gavėjui nurodomas pagal Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus, o įslaptintos informacijos rengėjui liekančio įslaptinto dokumento egzemplioriaus paskutinio lapo antrojoje pusėje dokumentą išsiuntęs asmuo nurodo išsiuntimo datą ir ĮIRIS pavadinimą ar laikmenos rekvizitus arba prideda įslaptintų dokumentų egzempliorių, kopijų, skaitmeninių kopijų paskirstymo įslaptintos informacijos gavėjams sąrašą (jeigu toks sąrašas buvo užpildytas). Įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ir „Konfidencialiai“, skaitmeninės kopijos perdavimo faktas ĮIRIS turi būti fiksuojamas priemonėmis, kurios identifikuoja įslaptintos informacijos gavėją ar vykdytoją.

42. Įslaptinti dokumentai saugumo zonose gabenami įdėti į nepermatomus aplankus, vokus taip, kad nebūtų galima pamatyti jų turinio.

 

V SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ GAVIMAS

 

43. Siuntą su įslaptintais dokumentais priimantis asmuo turi patikrinti, ar siunta pristatyta pagal adresą, ar nepažeista pakuotė, ar antspaudai atitinka įslaptintų dokumentų siuntėją, ar ant siuntos užrašyti siunčiamų įslaptintų dokumentų registracijos numeriai ir, jeigu siunčiama laikmena, – ar laikmenos registracijos numeriai sutampa su siuntų sąraše ar siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnale nurodytais numeriais. Ne tuo adresu pristatyta siunta nepriimama.

44. Jeigu nustatoma, kad pakuotė pažeista, siunta neišpakuojama ir nepriimama. Kurjerio siuntų sąraše ar siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnale nurodoma, kad pakuotė pažeista ir siuntą atsisakoma priimti. Siuntą įslaptintų dokumentų siuntėjui už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo grąžina įdėjęs į naują pakuotę, užrašęs įslaptintų dokumentų siuntėjo adresą ir pakuotę užantspaudavęs atsakingo asmens antspaudu.

45. Jeigu pakuotė nepažeista, siuntą priimantis asmuo kurjerio siuntų sąraše ar siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnale žodžiais įrašo pagal siuntų sąrašą ar minėtą žurnalą priimtų siuntų skaičių, pasirašo, nurodo savo vardą ir pavardę, tikslią siuntos pristatymo datą ir laiką. Jeigu siuntoje yra siuntų sąrašas, jis užpildomas ir grąžinamas siuntėjui kaip pašto siunta.

46. Įslaptintus dokumentus registruojantis asmuo turi patikrinti, ar gautų įslaptintų dokumentų registracijos numeriai sutampa su numeriais, nurodytais ant siuntos, ar įslaptintų dokumentų lapų skaičius atitinka nurodytąjį įslaptintame dokumente.

Jeigu siuntoje įslaptintų dokumentų ar laikmenų su įslaptintais dokumentais trūksta arba jų per daug, arba gautų įslaptintų dokumentų lapų skaičius skiriasi nuo nurodytojo įslaptintame dokumente, surašoma pažyma, kurioje nurodoma, kokių įslaptintų dokumentų, jų lapų ar laikmenų trūksta ar yra per daug. Ši pažyma ir siuntos pakuotės išsiunčiamos įslaptintų dokumentų ar laikmenos su įslaptintais dokumentais siuntėjui.

47. Jeigu išpakavus siuntą paaiškėja, kad joje esantys įslaptinti dokumentai ar laikmenos skirti ne tam įslaptintos informacijos gavėjui, jie neregistruojami. Įslaptinti dokumentai ar laikmenos kartu su senąja pakuote ir gautu siuntų sąrašu (jeigu jis siuntoje buvo) įdedami į naują pakuotę ir grąžinami įslaptintų dokumentų ar laikmenos siuntėjui, laikantis Aprašo IV skyriuje nustatytų reikalavimų.

48. Užregistruotų įslaptintų dokumentų ar laikmenos pakuotės atidžiai patikrinamos ir sunaikinamos.

49. Prie gauto įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, prisegamas Aprašo 22 punkte nurodytas sąrašas.

50. Gauta siunta su nuoroda „Asmeniškai“ priimama taip:

50.1. Siunta su nuoroda „Asmeniškai“ neatplėšiama; ant jos rašoma gavimo žyma arba dedamas spaudas, užrašoma siuntos gavimo data ir registracijos numeris. Gautų įslaptintų dokumentų registre įrašoma siuntos gavimo data ir registracijos numeris, ant siuntos užrašytas įslaptinto dokumento registracijos numeris ar laikmenos registracijos numeris (jeigu siunčiama laikmena), pastabų skiltyje įrašoma „Asmeniškai“. Siuntą gavęs įslaptintos informacijos gavėjas pasirašo gautų įslaptintų dokumentų registre.

50.2. Kai asmeniškai gautas įslaptintas dokumentas ar laikmena įslaptintos informacijos siuntėjui negrąžinami, jie perduodami registruoti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui.

50.3. Kai siuntą su nuoroda „Asmeniškai“ konkrečiam įslaptintos informacijos gavėjui įteikia pats įslaptintos informacijos siuntėjas, siuntą gavęs įslaptintos informacijos gavėjas pasirašo įslaptintos informacijos siuntėjo pateiktame siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnale, nurodydamas vardą, pavardę ir siuntos gavimo datą.

50.4. Kai asmeniškai gautas įslaptintas dokumentas ar laikmena, susipažinus su turiniu, jie iš karto turi būti grąžinti įslaptintos informacijos siuntėjui, dokumento ar laikmenos grąžinimo faktas ir data nurodomi įslaptintos informacijos gavėjo gautų įslaptintų dokumentų registro pastabų skiltyje. Jeigu įslaptintą dokumentą ar laikmeną įslaptintos informacijos gavėjui įteikia įslaptintos informacijos siuntėjo įgaliotas asmuo, grąžinimo faktas ir data nurodomi siuntėjo pateikto siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnalo pastabų skiltyje.

51. Užregistruoti gauti įslaptinti dokumentai įslaptintos informacijos gavėjo paskirstomi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

52. Jeigu gautoje išspausdintoje įslaptinto dokumento skaitmeninėje kopijoje nenurodytas kopijos numeris, dokumentą išspausdinęs asmuo išspausdintoje kopijoje įrašo kopijos numerį, kuris nurodytas gautame įslaptintų dokumentų egzempliorių, kopijų, skaitmeninių kopijų paskirstymo adresatams sąraše.

53. Įslaptinti dokumentai perduodami vykdytojams po to, kai jie pasirašo vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų apskaitos žurnale (9 priedas) arba atitinkamame įslaptintų dokumentų registre.

54. Su įslaptintu dokumentu, žymimu slaptumo žyma „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, susipažinęs vykdytojas įslaptinto dokumento paskutinio lapo antrojoje pusėje arba vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų apskaitos žurnale įrašo žodį „Susipažinau“, pasirašo, nurodo vardą ir pavardę, datą. Su įslaptintu dokumentu, žymimu slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, susipažinęs vykdytojas pasirašo asmenų, susipažinusių su dokumento turiniu, sąraše.

55. Jeigu įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, skaitmeninės kopijos vykdytojams ar gavėjams perduodamos paslapčių subjekto ĮIRIS, įslaptintos informacijos gavėjas ar vykdytojas fiksuojami ir identifikuojami ĮIRIS priemonėmis.

56. Įvykdžius užduotis, susijusias su įslaptintu dokumentu, įslaptintas dokumentas dedamas į bylą pagal įslaptintos dokumentacijos planą arba bendrą dokumentacijos planą. Atitinkamame įslaptintų dokumentų registre nurodomas bylos, kurioje įslaptintas dokumentas bus saugomas, indeksas.

57. Įslaptintų dokumentų skaitmeninės kopijos tarp nesujungtų ĮIRIS perkeliamos laikmenomis.

 

VI SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

58. Įslaptinti dokumentai ir jų apskaita tvarkomi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus, taip pat šiame ir Aprašo VII skyriuose nustatytus reikalavimus. Įslaptintų dokumentų tvarkymui užtikrinti parengiamas kiekvienų metų įslaptintos dokumentacijos planas (10 priedas). Į įslaptintos dokumentacijos planą įrašomos ir įslaptintų vaizdo ir garso dokumentų bylos, jeigu tokie dokumentai nededami į atitinkamas įslaptintas bylas. Žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintiems dokumentams tvarkyti rengiamas atskiras žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintos dokumentacijos planas.

59. Įslaptintos dokumentacijos planas rengiamas ir papildomas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus. Įslaptintos dokumentacijos planas derinamas su valstybės archyvu, kuriam paslapčių subjektas ar jam pavaldi ir jo reguliavimo sričiai priskirta įstaiga ir įmonė Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka dokumentus perduoda toliau saugoti, arba su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliota įstaiga, jeigu dokumentai valstybės archyvui neperduodami. Jeigu Dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinta žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintos dokumentacijos planas su valstybės archyvu arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliota įstaiga nederinamas. Žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintos dokumentacijos planą paslapčių subjekto specialiosios ekspertų komisijos siūlymu tvirtina paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

60. Jeigu įslaptintų bylų antraštėse, paantraštėse (jeigu jų yra) nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, įslaptintos dokumentacijos planas gali būti nesudaromas, o numatomos sudaryti įslaptintos bylos įrašomos į bendro dokumentacijos plano įslaptintų bylų skyrių.

61. Į įslaptintos dokumentacijos planą ar bendrą dokumentacijos planą įrašomos tos įslaptintos bylos, kurias planuojama kitais metais sudaryti ar tęsti.

62. Kiekvienai į įslaptintos dokumentacijos planą įrašytai įslaptintai bylai suteikiamas indeksas, kurį sudaro įslaptintos dokumentacijos plano punkto ir papunkčio eilės numeriai. Įslaptintos bylos indeksas papildomas slaptumo žymos santrumpa ir duomenimis, rodančiais bylos sudarymo vietą, pavyzdžiui: 1.2RN‑03 (1.2 – eilės numeris, RN – slaptumo žymos santrumpa, 03 – struktūrinis padalinys).

Įslaptintos bylos (išskyrus popierinių dokumentų bylas) indekse nurodomas bylos formą žymintis žymuo. Vaizdo ir garso dokumentų bylos indeksą sudaro įslaptintos dokumentacijos plano punkto ir papunkčio eilės numeris ir bylos formą žymintis žymuo: VG – vaizdo ir garso įrašas, G – garso įrašas, V – vaizdo įrašas, F – fotodokumentas (pavyzdžiui, 5.6 G, kur 5.6 žymi eilės numerį, G – bylos formą). Jeigu bylai numatoma priskirti ĮIRIS tvarkomas įslaptintų dokumentų skaitmenines kopijas, įslaptintos bylos indekse nurodomas tai žymintis žymuo K (pavyzdžiui, 5.6 K).

Įslaptintų vaizdo ir garso dokumentų bylos sudaromos pagal formą (garso ir vaizdo įrašai, garso įrašai, vaizdo įrašai, fotodokumentai), temas ar kitą nustatytą ar pasirinktą sisteminimo būdą. Įslaptintų vaizdo ir garso dokumentų bylos antraštė nurodoma tokia, kad apibūdintų vienos temos ar kitų požymių siejamus dokumentus. Antraštė gali būti papildyta paantrašte, kurioje pateikiama įslaptintus vaizdo ir garso dokumentus apibūdinanti papildoma informacija.

Jeigu susidaro vienos temos skirtingų formų įslaptintų dokumentų, bylos sudaromos pagal dokumentų formas. Šių įslaptintų bylų, kurių antraštės vienodos, indeksą sudaro tas pats įslaptintos dokumentacijos plano punkto ir papunkčio eilės numeris ir formą žymintis žymuo (pavyzdžiui: 1.15 K, 1.15 VG, 1.15RN G).

63. Įslaptintos dokumentacijos plane nurodomi už įslaptintų bylų sudarymą atsakingi asmenys (padaliniai ar darbuotojai).

64. Įslaptintos dokumentacijos plane įslaptintos bylos numatomos atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus, taip pat šiuos reikalavimus:

64.1. Įslaptintiems dokumentams, žymimiems slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, numatomos atskiros įslaptintos bylos.

64.2. Įslaptintiems dokumentams, žymimiems slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, numatomos atskiros įslaptintos bylos pagal dokumentų saugojimo terminus. Paslapčių subjekto, paslapčių subjektui pavaldžios ar jo reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti sudaromos atskiros įslaptintos bylos pagal dokumentų slaptumo žymas. Numatoma įslaptintos bylos slaptumo žyma nurodoma pagal paslapčių subjekto detalų įslaptinamos informacijos, susijusios su jo veikla, sąrašą, sudarytą vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 straipsniu.

65. Įslaptinti dokumentai tvarkomi, įslaptintos bylos sudaromos ir įforminamos pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus, taip pat šiuos reikalavimus:

65.1. įslaptintų dokumentų rūšys, turinys ir slaptumo žyma turi atitikti įslaptintos dokumentacijos plane numatytos sudaryti įslaptintos bylos antraštę, paantraštę (jeigu ji yra) ir slaptumo žymą;

65.2. įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, dedami į bylas kartu su asmenų, susipažinusių su dokumento turiniu, sąrašu;

65.3. kai tuo pačiu klausimu vienas įslaptintas dokumentas žymimas slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, o kitas dokumentas neįslaptintas arba žymimas žemesne slaptumo žyma, dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, paskutinio lapo antrojoje pusėje rašoma bylos, kurioje saugomas susijęs neįslaptintas arba žymimas žemesne slaptumo žyma dokumentas, nuoroda;

65.4. kai įslaptintos informacijos rengėjui grąžinami jo parengto ir kitiems paslapčių subjektams derinti pateikto įslaptinto dokumento projekto egzemplioriai su suderinimo žymomis (vizomis), į bylą dedamas vienas tokio dokumento projekto egzempliorius ir kitų įslaptinto dokumento projekto egzempliorių lapai su suderinimo žymomis (vizomis); kiti įslaptinto dokumento projekto egzempliorių lapai sunaikinami Aprašo XI skyriuje nustatyta tvarka;

65.5. sudarant bylas, žymimas slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, pildomas įslaptintos bylos vidaus apyrašas (11 priedas), jeigu to reikia papildomai dokumentų apskaitai ar paieškai;

65.6. ant sudaromos įslaptintos bylos viršelio (aplanko) pagal įslaptintos dokumentacijos planą užrašoma bylos antraštė, slaptumo žyma, bylos indeksas ir saugojimo terminas; įslaptintų vaizdo ir garso dokumentų bylos antraštė, paantraštė (jeigu ji yra) ir bylos indeksas nurodomi ant aplankų ar dėžučių, kuriose laikomi nurodyti dokumentai.

66. Sudaromos vienarūšės įslaptintos bylos įrašomos į vienarūšių įslaptintų bylų sąrašus pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

67. Pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų metų kovo 1 d. pagal įslaptintos dokumentacijos planą, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašą (-us), vienarūšių bylų sąrašus ar kitus nustatytus apskaitos dokumentus sudaromi įslaptintų bylų sudarymo suvestiniai duomenys. Paslapčių subjekto darbuotojas, atsakingas už įslaptintų bylų apskaitą, suvestinius duomenis įrašo dokumentacijos plano ir dokumentacijos plano papildymų sąrašo, jeigu jis sudarytas, 8 skiltyje. Šioje skiltyje nurodomas per kalendorinius metus užbaigtų įslaptintų bylų skaičius.

68. Praėjus vieniems metams po įslaptintų bylų užbaigimo, jos peržiūrimos, patikrinama, ar ten esantys įslaptinti dokumentai atitinka bylų antraštes, paantraštes (jeigu jų yra), bylų slaptumo žymas ir saugojimo terminus. Įslaptintos bylos tvarkomos pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

Į užbaigtą įslaptintą bylą įdedamas antraštinis lapas. Bylos antraštinio lapo viršuje ir apačioje nurodoma bylos slaptumo žyma, kuri turi atitikti aukščiausią byloje esančių įslaptintų dokumentų slaptumo žymą.

 

VII SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ BYLŲ APSKAITA

 

69. Kalendoriniais metais sudaromų įslaptintų bylų ir įslaptintos vaizdo ir garso medžiagos apskaita tvarkoma pagal dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus ir vienarūšių įslaptintų bylų apskaitos dokumentus.

70. Kalendoriniais metais užbaigtos įslaptintos bylos įrašomos į užbaigtų įslaptintų bylų apskaitos žurnalą (12 priedas). Užbaigtų įslaptintų bylų apskaitos žurnalai sudaromi pagal bylų saugojimo terminus ar jų slaptumo žymas, ar įslaptintų dokumentų formas. Tokiems užbaigtų įslaptintų bylų žurnalams suteikiami jų identifikavimo žymenys. Užbaigtų įslaptintų bylų apskaitos žurnalų sąrašą tvirtina paslapčių subjekto, paslapčių subjektui pavaldžios ar jo reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

VIII SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ INVENTORIZACIJA

 

71. Per inventorizaciją patikrinama, ar įslaptinti dokumentai saugomi registruose nurodytose bylose, pagal registrų ar kitų apskaitos dokumentų duomenis patikrinamas įslaptintų dokumentų egzempliorių, įslaptintų dokumentų projektų, kopijų, nuorašų, išrašų, vertimų, skaitmeninių kopijų išsiuntimo, įslaptintų dokumentų išslaptinimo ar slaptumo žymų pakeitimo, įslaptintų dokumentų egzempliorių, kopijų, nuorašų, išrašų, vertimų, įslaptintų dokumentų projektų sunaikinimo faktas.

72. Inventorizacijos išvados įforminamos inventorizacijos aktu (13 priedas).

 

IX SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ SLAPTUMO ŽYMŲ, ĮSLAPTINIMO TERMINŲ KEITIMAS IR DOKUMENTŲ IŠSLAPTINIMas

 

73. Sprendimas dėl įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo įforminamas įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo aktu (14 priedas).

Įslaptintą informaciją parengusio paslapčių subjekto už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų pakeitimo priėmimo apie tai raštu informuoja visus įslaptintos informacijos gavėjus.

74. Kai įslaptinto dokumento įslaptinimo terminas pratęsiamas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 8 straipsnio 4 ar 5 dalyje nustatyta tvarka, šalia slaptumo žymos viršutinėse paraštėse rašomas naujas įslaptinimo terminas, pavyzdžiui: „KONFIDENCIALIAI, pratęsta iki 2017-01-09“.

75. Kai pakeičiama įslaptinto dokumento slaptumo žyma ar įslaptinto dokumento įslaptinimo terminas, įslaptinto dokumento lapuose esančios žymos ar terminai perbraukiami ir šalia rašoma nauja žyma ar terminas (arba dedamas atitinkamas spaudas).

Įslaptintų dokumentų registre įrašyta įslaptinto dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas perbraukiami ir įrašoma nauja žyma ar terminas. Registre taip pat nurodomas žymos ar termino keitimo pagrindas, pavyzdžiui: „2018-11-23 aktas Nr. A-12S“ (įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo aktas) arba „2018-12-14 raštas Nr. R-11“ (kai įslaptintos informacijos rengėjas raštu informuoja apie priimtą sprendimą pakeisti įslaptinto dokumento slaptumo žymą ar įslaptinimo terminą).

76. Sprendimas išslaptinti įslaptintus dokumentus įforminamas įslaptintų dokumentų išslaptinimo aktu (15 priedas).

77. Įslaptintos informacijos rengėjo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo išslaptinti įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, priėmimo apie tai raštu informuoja visus įslaptintos informacijos gavėjus.

78. Įslaptinto dokumento gavėjo gauti įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, išslaptinami tik po to, kai įslaptinto dokumento rengėjas raštu informuoja apie priimtą sprendimą išslaptinti įslaptintą dokumentą.

79. Kai įslaptintas dokumentas išslaptinamas, visų jo lapų viršutinėse paraštėse įrašytos slaptumo žymos perbraukiamos ir šalia rašoma IŠSLAPTINTA (arba dedamas toks spaudas). Išslaptinto dokumento visų lapų apatinėse paraštėse slaptumo žymos tik perbraukiamos.

80. Įslaptintos informacijos rengėjo parengto ar įslaptintos informacijos gavėjo gauto įslaptinto dokumento išslaptinimas ir išslaptinimo pagrindas nurodomi įslaptintų dokumentų registre ir bylos vidaus apyraše (jeigu jis sudarytas), pavyzdžiui: „Išslaptinta, 2018-11-20 aktas Nr. A-12“ (įslaptintų dokumentų išslaptinimo aktas) arba „Išslaptinta, 2018-12-11 raštas Nr. R-12“ (kai įslaptintos informacijos rengėjas raštu informuoja apie priimtą sprendimą išslaptinti įslaptintą dokumentą).

Įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, išslaptinimo pagrindas pasibaigus nustatytam įslaptinimo terminui arba įslaptinto dokumento, pažymėto papildoma nuoroda IPSS, rengėjui pranešus apie dokumento išslaptinimą, registre nurodomas taip: „Išslaptinta pasibaigus įslaptinimo terminui“.

81. Kai išslaptinami visi byloje esantys įslaptinti dokumentai, ant bylos viršelio (aplanko), bylos antraštiniame lape ir užbaigtų bylų apskaitos žurnale slaptumo žymos perbraukiamos ir rašoma IŠSLAPTINTA (arba dedamas toks spaudas). Byloje esantys išslaptinami dokumentai įforminami Aprašo 79 punkte nustatyta tvarka.

82. Išslaptinti dokumentai atsakingam už neįslaptintų bylų apskaitą padaliniui ar darbuotojui perduodami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

83. Išslaptinti dokumentai dedami į atitinkamas neįslaptintas bylas. Jeigu tų metų neįslaptintos bylos sutvarkytos ir įrašytos į bylų apskaitos dokumentus (apyrašus), iš išslaptintų dokumentų sudaromos bylos, užrašomos jų, buvusių įslaptintų bylų, iš kurių buvo išimti išslaptinti dokumentai, antraštės, paantraštės (jeigu jų yra). Iš išslaptintų dokumentų sudarytos bylos įrašomos į paslapčių subjekto bylų apskaitos dokumentus (apyrašus).

 

X SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ DAUGINIMAS IR PADAUGINTŲ DOKUMENTŲ SUNAIKINIMAS

 

84. Gauti įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, taip pat kitomis slaptumo žymomis žymimi įslaptinti dokumentai, pažymėti nuoroda „Būtinas įslaptintos informacijos rengėjo sutikimas“, dauginami gavus rašytinį įslaptintos informacijos rengėjo sutikimą. Prašymas leisti dauginti tokį įslaptintą dokumentą, išskyrus atvejį, kai įslaptintos informacijos rengėjas sutikimą dauginti įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, yra suteikęs iš anksto (Aprašo 18 punkte nurodytu būdu), pateikiamas raštu, nurodant dauginimo tikslą, apimtį ir institucijas ar asmenis, kuriems padaugintas įslaptintas dokumentas bus perduotas.

85. Sprendimas leisti dauginti įslaptintą dokumentą, išskyrus sprendimą leisti perkelti įslaptintą dokumentą į ĮIRIS, rašomas įslaptintame dokumente rezoliucijos (pavedimo) tekste arba paskutinio lapo antrojoje pusėje, nurodant vykdytoją ir dauginimo apimtį, pavyzdžiui: „Leidžiu (vykdytojo vardas ir pavardė naudininko linksniu) padaryti dvi šio dokumento kopijas“ arba „Leidžiu (vykdytojo vardas ir pavardė naudininko linksniu) išversti šį dokumentą į lietuvių kalbą“. Po sprendimu pasirašoma ir nurodoma data.

86. Padauginto įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, pirmojo lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ryškesnėmis raidėmis rašoma (arba dedamas atitinkamas spaudas): Kopija Nr. 4, Nuorašas Nr. 2, Išrašas Nr. 1, Vertimas Nr. 1.

87. Įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, vertimo paskutinio lapo antrojoje pusėje nurodoma, iš kokios kalbos įslaptintas dokumentas išverstas, vertėjas pasirašo, nurodomas jo vardas ir pavardė, vertimo data, pavyzdžiui:

Iš anglų k. vertė

(Vertėjo parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data).

88. Dauginamo įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodomas padarytų kopijų, nuorašų, išrašų ar vertimų egzempliorių skaičius, jų numeriai, lapų skaičius, kopijų, nuorašų, išrašų ar vertimų egzempliorių paskirstymas (įslaptintos informacijos gavėjo pavadinimas, jeigu jis juridinis asmuo, ar vardas ir pavardė, jeigu jis fizinis asmuo), vykdytojo parašas, vardas ir pavardė, data, pavyzdžiui:

Padarytos 2 kopijos: kopija Nr. 1, 3 lapai – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai; kopija Nr. 2, 3 lapai – (nurodomas kopijos gavėjo vardas ir pavardė).

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

arba

Padarytos 2 skaitmeninės kopijos: kopija Nr. 1, 3 lapai – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai; kopija Nr. 2, 3 lapai – (nurodomas skaitmeninės kopijos gavėjo vardas ir pavardė).

89. Padauginti įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, išskyrus tokių dokumentų neišspausdintas skaitmenines kopijas, registruojami įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų dauginimo apskaitos žurnale (16 priedas). Šio punkto reikalavimai netaikomi perkeliant dalį įslaptintame dokumente pateiktos informacijos į kitą dokumentą arba ĮIRIS.

90. Padauginto įslaptinto dokumento slaptumo žyma turi atitikti dauginamo įslaptinto dokumento (ar jo dalies) slaptumo žymą.

91. Nereikalingos įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, kopijos, nuorašai, išrašai, vertimai naikinami neatsižvelgiant į įslaptintų dokumentų saugojimo terminus.

92. Atrinkus naikinti padaugintus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ar „Slaptai“, surašomas padaugintų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų nereikalingų (perteklinių) egzempliorių sunaikinimo aktas (17 priedas). Padaugintų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų nereikalingų (perteklinių) egzempliorių sunaikinimo aktą tvirtina paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Darbuotojai, atsakingi už padaugintų įslaptintų dokumentų sunaikinimą, įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ ar „Slaptai“, sunaikinimo faktą patvirtina pasirašydami padaugintų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų nereikalingų (perteklinių) egzempliorių sunaikinimo aktą.

93. Kad padauginti įslaptinti dokumentai, žymimi slaptumo žyma „Konfidencialiai“, sunaikinti, pažymima įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų dauginimo apskaitos žurnale.

94. Kad įslaptinto dokumento kopijos, nuorašai, išrašai, vertimai sunaikinti, nurodoma padauginto įslaptinto dokumento paskutinio lapo antrojoje pusėje, tai yra nurodomas sunaikinimo pagrindas (įslaptintų dokumentų sunaikinimo akto data ir numeris), pavyzdžiui: „Kopija Nr. 1 sunaikinta, 2016-10-23 aktas Nr. A-11“, taip pat atitinkamą įrašą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, asmuo pasirašo ir nurodoma data. Nurodant, kad įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Konfidencialiai“, kopijos, nuorašai, išrašai, vertimai sunaikinti, sunaikinimo pagrindas nenurodomas.

 

XI SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ SUNAIKINIMAS

 

95. Įslaptinti dokumentai naikinami pasibaigus nustatytiems įslaptintų dokumentų saugojimo terminams, atlikus jų vertės ekspertizę. Dokumentų vertės ekspertizė atliekama pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus bendruosius dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

96. Sprendimą dėl tolesnio įslaptintų dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigę, saugojimo tikslingumo ar sunaikinimo priima paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į specialiosios ekspertų komisijos siūlymus ir išvadas. Sprendimas naikinti įslaptintus dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, turi būti priimtas ne vėliau kaip per artimiausią įslaptintų dokumentų inventorizaciją.

97. Atrinkus naikinti įslaptintus dokumentus, kurių saugojimo terminai pasibaigę, surašomas įslaptintų dokumentų sunaikinimo aktas (18 priedas). Įslaptintų dokumentų sunaikinimo aktas derinamas su valstybės archyvu, kuriam paslapčių subjektas ar jam pavaldi ir jo reguliavimo sričiai priskirta įstaiga ir įmonė Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka dokumentus perduoda toliau saugoti, o jeigu paslapčių subjektas ar jam pavaldi ir jo reguliavimo sričiai priskirta įstaiga ir įmonė dokumentų valstybės archyvui neperduoda, – su paslapčių subjekto savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliota įstaiga. Jeigu Dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinta žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, atrinktų naikinti žvalgybos, kriminalinės žvalgybos įslaptintų dokumentų sunaikinimo aktas su valstybės archyvu arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija nederinamas.

98. Įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, nereikalingi (pertekliniai) egzemplioriai (toliau – įslaptintų dokumentų nereikalingi (pertekliniai) egzemplioriai) ir įslaptinti dokumentai su nuoroda juos sunaikinti po nurodytojo įvykio, taip pat Aprašo 65.4 papunktyje nurodyti grąžintų įslaptintų dokumentų egzempliorių lapai naikinami neatsižvelgiant į įslaptintų dokumentų saugojimo terminus.

Atrinkus naikinti įslaptintų dokumentų nereikalingus (perteklinius) egzempliorius, surašomas padaugintų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų nereikalingų (perteklinių) egzempliorių sunaikinimo aktas, o atrinkus naikinti įslaptintus dokumentus su nuoroda juos sunaikinti po nurodytojo įvykio ar Aprašo 65.4 papunktyje nurodytus grąžintų įslaptintų dokumentų egzempliorių lapus – atitinkamai įslaptintų dokumentų sunaikinimo po nurodytojo įvykio aktas ar grąžintų įslaptintų dokumentų egzempliorių sunaikinimo aktas (19 priedas).

Kad įslaptinto dokumento nereikalingi (pertekliniai) egzemplioriai sunaikinti, nurodoma įslaptinto dokumento, kurio nereikalingi (pertekliniai) egzemplioriai naikinami, paskutinio lapo antrojoje pusėje, tai yra nurodomas sunaikinimo pagrindas (įslaptintų dokumentų sunaikinimo akto data ir numeris), pavyzdžiui, „Sunaikinti nereikalingi (pertekliniai) dokumento egz. Nr. 2, 3, 2016-10-23 aktas Nr. A-11“, taip pat atitinkamą įrašą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data.

99. Kai iš įslaptintų bylų atrenkama naikinti dalis įslaptintų dokumentų, o kiti paliekami toliau saugoti, naikintini įslaptinti dokumentai iš bylos išimami.

Kai naikinama visa įslaptinta byla, kurios sudarytas vidaus apyrašas, duomenys apie kiekvieną naikinti atrinktą įslaptintą dokumentą iš įslaptintos bylos vidaus apyrašo į įslaptintų dokumentų sunaikinimo aktą neperrašomi, o įslaptintos bylos vidaus apyrašas išimamas iš įslaptintos bylos ir pridedamas prie akto, kuriame rašoma nuoroda į pridedamą konkrečios naikinamos bylos vidaus apyrašą (20 priedas).

100. Įslaptinti dokumentai naikinami, kai paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina atitinkamą Aprašo 97 ar 98 punkte nurodytą sunaikinimo aktą.

Jeigu įslaptinti dokumentai naikinami smulkinant, sunaikintų įslaptintų dokumentų atraižos negali būti didesnės negu 1,5 x 20 mm, slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ žymimų įslaptintų dokumentų susmulkintos atraižos turi būti sudegintos. Didesnės nei 1,5 x 20 mm susmulkintų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, atraižos turi būti sudegintos.

Darbuotojai, atsakingi už įslaptintų dokumentų sunaikinimą, turi pasirašyti atitinkamą Aprašo 97 ar 98 punkte nurodytą sunaikinimo aktą, patvirtindami įslaptintų dokumentų sunaikinimo faktą.

101. Institucija ar įstaiga ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kito įslaptintos informacijos rengėjo parengto įslaptinto dokumento, pažymėto slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, sunaikinimo apie tai raštu informuoja įslaptintos informacijos rengėją, parengusį sunaikintą dokumentą.

102. Kad įslaptintų dokumentų ir Aprašo 65.4 papunktyje nurodytų grąžintų įslaptintų dokumentų egzempliorių lapai sunaikinti, pažymima įslaptintų dokumentų registruose, nurodant sunaikinimo pagrindą (įslaptintų dokumentų sunaikinimo akto datą ir numerį), pavyzdžiui: „Sunaikinta, 2018-11-03 aktas Nr. V4-12RN“ arba „Sunaikinti 2, 3, 4 lapai, 2018-11-20 aktas Nr. V4-22“, arba „Sunaikinti 1, 2, 3 lapai, 2015-11-23 aktas Nr. V4-23KF“.

 

XII SKYRIUS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

103. Įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, projektų spausdinimas ir kopijavimas fiksuojami įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų dauginimo apskaitos žurnale arba kitomis techninėmis priemonėmis, identifikuojančiomis projektą spausdinusį ar kopijavusį asmenį.

104. Parengtų ir išspausdintų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, projektų, taip pat išspausdintų tokiomis slaptumo žymomis žymimų įslaptintų dokumentų projektų kopijų, nuorašų, išrašų arba vertimų perdavimo informacijos gavėjams ar vykdytojams faktas fiksuojamas atitinkamai vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų apskaitos žurnale ar įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų dauginimo apskaitos žurnale arba kitomis techninėmis priemonėmis, identifikuojančiomis informacijos siuntėją ir gavėją.

105. Kad nereikalingi slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“ žymimų įslaptintų dokumentų projektai, jų kopijos, nuorašai, išrašai ir vertimai sunaikinti, pažymima atitinkamai vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų apskaitos žurnale ar įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų dauginimo apskaitos žurnale arba kitomis techninėmis priemonėmis, identifikuojančiomis projektą, jo kopiją, nuorašą, išrašą ir vertimą sunaikinusį asmenį.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Įslaptintų dokumentų egzempliorių, kopijų, skaitmeninių kopijų paskirstymo įslaptintų dokumentų gavėjams sąrašo formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(paslapčių subjekto pavadinimas)

__________________________________________________________________

(įslaptinto dokumento data, numeris, slaptumo žyma ir prie slaptumo žymos esančios nuorodos)

 

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ EGZEMPLIORIŲ, KOPIJŲ, SKAITMENINIŲ KOPIJŲ PASKIRSTYMO ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ GAVĖJAMS SĄRAŠAS

 

 

Įslaptinto dokumento gavėjas

Egzemplioriaus, kopijos, skaitmeninės kopijos numeris

Siuntimo būdas, išsiuntimo data

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Egz. Nr. 1 K1

ĮIRIS (nurodyti ĮIRIS pavadinimą) 2018-01-02

Lietuvos Respublikos Seimas

Egz. Nr. 1 K2

Pasiuntinių paštu 2018-01-02

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Egz. Nr. 1 K3

ĮIRIS (nurodyti ĮIRIS pavadinimą) 2018-01-02

Lietuvos Respublikos ……………. ministerija

Egz. Nr. 1 K4

Paslapčių subjekto įgaliotas asmuo 2018-01-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Sąrašo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

 

 

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Asmenų, susipažinusių su įslaptinto dokumento turiniu, sąrašo formos pavyzdys)

 

 

ASMENŲ, SUSIPAŽINUSIŲ SU ĮSLAPTINTO DOKUMENTO TURINIU, SĄRAŠAS

 

 

_____________________________________________________________________________

(įslaptinto dokumento rengėjas, dokumento pavadinimas (antraštė), registracijos data, numeris, slaptumo žyma ir

šalia esančios nuorodos)

 

Įslaptintą dokumentą užregistravo ________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

Eil. Nr.

Data

Su įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žyma VS, turiniu susipažinę asmenys

Pastabos

pareigos

vardas ir pavardė

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Sąrašo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Įslaptintų dokumentų registro formos pavyzdys)

 

_____________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

___________________________________ REGISTRAS ________________________

(pavadinimas)                                              (identifikavimo žymuo)

 

Registracijos numeris

Data

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Dokumento egzemplioriaus numeris

Dokumento lapų skaičius

Tvirtinamo teisės akto arba pridedamo dokumento pavadinimas, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, egzemplioriaus numeris, lapų skaičius

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

Dokumento, pagal kurį pakeista dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                         ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

Pastaba. Registro forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Teisės aktų registro įslaptinto priedo formos pavyzdys)

 

_____________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

 

__________________________ REGISTRO __________________ ĮSLAPTINTAS PRIEDAS

(pavadinimas)                                                          (identifikavimo žymuo)

 

 

Eil. Nr.

Registracijos numeris

Data

Dokumento pavadinimas

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Dokumento egzemplioriaus numeris

Dokumento lapų skaičius

Tvirtinamo teisės akto pavadinimas, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, egzemplioriaus numeris, lapų skaičius

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

Dokumento, pagal kurį pakeista dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                             (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

 

Pastaba. Įslaptinto priedo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

(Siunčiamų įslaptintų dokumentų registro formos pavyzdys)

______________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

SIUNČIAMŲ ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS _____________________

(identifikavimo žymuo)

 

Registra-cijos numeris

Data

Įslaptintos informacijos gavėjas ir šalia jo esančios nuorodos, siuntimo būdas

Laikmenos rūšis (tipas) ir registra-cijos numeris

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Dokumento egzemplioriaus numeris

Doku-mento lapų skaičius

Bendras pridedamų dokumentų lapų skaičius*

Vykdytojo vardas ir pavardė

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

Dokumento, pagal kurį pakeista dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                             (parašas)                                               (vardas ir pavardė)                              

 

 

Pastaba. Registro forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

* Šioje skiltyje nurodomas ir pridedamo (-ų) dokumento (-ų) pavadinimas (-ai), registracijos data, numeris, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, egzemplioriaus numeris.

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
6 priedas

 

(Gautų įslaptintų dokumentų registro formos pavyzdys)

 

________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

GAUTŲ ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS ____________________

(identifikavimo žymuo)

 

Regis-traci-jos nume-ris

Doku-mento gavimo data, gavimo būdas

Laikme-nos rūšis (tipas) ir registra-cijos numeris

Doku-mento rengėjo pavadini-mas

Gauto dokumento data ir numeris

Doku-mento pavadini-mas (antraštė)

Slaptu-mo žyma ir šalia esančios nuoro-dos

Doku-mento egzem-plioriaus numeris (kopijos, skaitme-ninės kopijos numeris)

Doku-mento lapų skaičius

Bendras pridedamų dokumentų lapų skaičius*

Siuntą su nuoroda „Asmeniškai“ gavusio darbuotojo parašas, vardas ir pavardė, data

Rezoliucijos (pavedimo) tekstas; dokumentą gavusio vykdytojo parašas, data**

Doku-mento grąžinimo data ir jį priėmusio darbuo-tojo parašas

Bylos, į kurią įdėtas doku-mentas, nuo-roda

Dokumento, pagal kurį pakeista dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė)             

 

Pastaba. Registro forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

* Šioje skiltyje nurodomas ir pridedamo (-ų) dokumento (-ų) pavadinimas (-ai), registracijos data, numeris, slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos, egzemplioriaus numeris.

** Šioje skiltyje vykdytojas pasirašo ir nurodo datą, jeigu nepildomas vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų apskaitos žurnalas.

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
7 priedas

 

 

(Siuntų sąrašo formos pavyzdys)

 

____________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

SIUNTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pildo įslaptintos informacijos siuntėjas

Pildo kurjeris

įslaptintos informacijos gavėjas

ant siuntos nurodyti dokumentų registracijos numeriai ir laikmenos registracijos numeris (jeigu siunčiama laikmena)

siuntos svoris

pristatymo kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso ____________________________________________________________ siuntų.

(žodžiais)

 

Pastaba. ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

 

Išsiuntė

_______________________________ A. V.                   Kurjeris priėmė _____________ siuntų.

                     (pareigų pavadinimas)                                                                                                    (žodžiais)

_______________________________                             ________________________________

                                 (parašas)                                                                                                                (parašas)

_____________________________________                                  ______________________________________

                         (vardas ir pavardė)                                                                                              (vardas ir pavardė)

_____________________________________                                  ______________________________________

                             (data ir laikas)                                                                                                       (data ir laikas)

 

 

Įslaptintos informacijos gavėjas______________________

priėmė ____________________ siuntų.

                                 (žodžiais)

_______________________________A. V.

                     (pareigų pavadinimas)

_____________________________________

                                 (parašas)

_____________________________________

                         (vardas ir pavardė)

_____________________________________

(data ir laikas)

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
8 priedas

 

 

(Siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnalo formos pavyzdys)

 

_____________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

SIUNTŲ SU ĮSLAPTINTAIS DOKUMENTAIS ĮTEIKIMO ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Siuntų išsiuntimo data

Įslaptintos informacijos gavėjas

Siuntų skaičius (žodžiais)

Ant siuntų nurodyti dokumentų ir laikmenų (jeigu siunčiama laikmena) registracijos numeriai

Siuntas išsiuntė (parašas, vardas ir pavardė)

Siuntas įteikė (parašas, vardas ir pavardė, data)

Priimtų siuntų skaičius, siuntas priėmusio darbuotojo parašas, vardas ir pavardė, data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                              (parašas)                                              (vardas ir pavardė)              

 

 

Pastaba. Žurnalo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
9 priedas

 

(Vykdytojams perduotų įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

___________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

VYKDYTOJAMS PERDUOTŲ ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ IR ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ PROJEKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Dokumento, dokumento projekto rengėjo pavadinimas

Dokumento registracijos data, numeris

Dokumento, dokumento projekto pavadinimas (antraštė)

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Dokumento egzemplioriaus numeris

Dokumento, dokumento projekto lapų skaičius

Vykdytojo parašas, vardas ir pavardė, data

Dokumento, dokumento projekto grąžinimo data ir jį priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                          (vardas ir pavardė) 

 

Pastabos:

1. Žurnalo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

2. Jeigu dokumentai vykdytojams perduodami ĮIRIS, žurnalas gali būti nepildomas, o perdavimas fiksuojamas paslapčių subjekto naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis.

3. Perduodant vykdytojui įslaptintų dokumentų projektus, nepildomos žurnalo 3 ir 6 skiltys.

4. Kad sunaikintas dokumento projektas, pažymima skiltyje „Pastabos“ (nurodomas sunaikinusio darbuotojo vardas ir pavardė, darbuotojas pasirašo ir parašo sunaikinimo datą).

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
10 priedas

 

 

(Įslaptintos dokumentacijos plano formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

TVIRTINU

____________________

(pareigų pavadinimas)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

 

_________ METŲ ĮSLAPTINTOS DOKUMENTACIJOS PLANAS

(metai)                                                                                     

 

_________ Nr. ________

(data)                                             

__________________

(sudarymo vieta)

 

Dokumentų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis ___________________________

(teisės aktai ir 5-ojoje skiltyje

 

______________________________________________________________________________

rašomos jų santrumpos)

 

Bylos indeksas

Bylos antraštė

Slap-tumo žyma

Bylos saugojimas

Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar kodas (darbuotojo vardas ir pavardė ar pareigų pavadinimas)

Pastabos

Iš viso per metus užbaigta bylų

saugojimo terminas

teisės akto ir jo straipsnio,punkto, papunkčio nuoroda

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ____________                    ___________________________

(pareigų pavadinimas)                      (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

(Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų
komisijos pirmininko viza)

 

(Valstybės archyvo ar savininko teises

ir pareigas įgyvendinančios institucijos

ar jos įgaliotos įstaigos suderinimo žyma)

Įslaptintos dokumentacijos plano 8-ąją skiltį užpildė

_____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

 

Paaiškinimai:

1. Įslaptintos dokumentacijos plano tekste (lentelėje) nurodoma veiklos sritis (funkcija) ir jos eilės numeris, pavyzdžiui:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1.1.

 

 

 

2. Įslaptintos dokumentacijos plano 1-ojoje skiltyje nurodomas įslaptintos bylos indeksas (pavyzdžiui: 1.1, 4.6 E).

3. Įslaptintos dokumentacijos plano 2-ojoje skiltyje nurodoma įslaptintos bylos antraštė ir prireikus paantraštė.

Pavyzdžiui:

Susirašinėjimo su Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijomis bendradarbiavimo klausimais dokumentai

arba

Diskusijos apie Lietuvos poziciją tarpvyriausybinėje konferencijoje dėl Europos Konstitucijos sutarties garso įrašas.

4. Įslaptintos dokumentacijos plano 3-iojoje skiltyje nurodoma dokumentų slaptumo žyma („Riboto naudojimo“ ar kita).

5. Įslaptintos dokumentacijos plano 4-ojoje skiltyje nurodomas saugojimo terminas. Jeigu teisės aktuose saugojimo terminas nurodytas su jį tikslinančiomis aplinkybėmis ar sąlygomis, tai pažymima skliausteliuose greta saugojimo termino (pavyzdžiui, 10 m. (pasibaigus sutarčiai)).

6. Įslaptintos dokumentacijos plano 5-ojoje skiltyje rašoma teisės akto, kuriuo remiantis nustatomi dokumentų saugojimo terminai, nuoroda ir straipsnio, punkto, papunkčio ar kelių straipsnių, punktų, papunkčių nuoroda (pavyzdžiui: BDSTR 7.1.1 arba BDSTR 5.6.1.1, 8.6).

7. Įslaptintos dokumentacijos plano 6-ojoje skiltyje rašomas struktūrinio padalinio pavadinimas arba padalinio kodas pagal paslapčių subjekte patvirtintą struktūrinių padalinių klasifikatorių. Šioje skiltyje gali būti nurodomas už bylos sudarymą atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė ar pareigų pavadinimas.

8. Įslaptintos dokumentacijos plano 7-ojoje skiltyje pažymimos su įslaptintos bylos apskaita ar turiniu susijusios pastabos (pavyzdžiui, „Pagal sąrašą“).

 

Pastaba. Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų komisijos pirmininko viza neprivaloma.

 

 

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
11 priedas

 

 

(Įslaptintos bylos vidaus apyrašo formos pavyzdys)

 

ĮSLAPTINTOS BYLOS VIDAUS APYRAŠAS

 

 

Bylos indeksas _________________

 

Eil. Nr.

Įslaptinto dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registra-cijos data ir numeris

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Dokumento egzemplio-riaus numeris ir lapų skaičius

Dokumento, pagal kurį pakeista dokumento slaptumo žyma ar įslaptinimo terminas, dokumentas išslaptintas ar sunaikintas, nuoroda

Pasta-bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Apyrašo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

 

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
12 priedas

 

 

(Užbaigtų įslaptintų bylų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

_____________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

UŽBAIGTŲ ĮSLAPTINTŲ BYLŲ APSKAITOS ŽURNALAS __________________

(identifikavimo žymuo)

 

Apskaitos duomenys

Bylos indeksas

Bylos antraštė

(paantraštė (jeigu yra))

Slaptumo žyma

Metai

Saugojimo terminas

Dokumento, pagal kurį pakeista bylos slaptumo žyma, byla išslaptinta ar sunaikinta, nuoroda

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (parašas)                             (vardas ir pavardė)   

 

 

Pastabos:

1. Žurnalo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

2. Žurnalo identifikavimo žymuo rašomas, jeigu sudaromi atskiri žurnalai pagal bylų saugojimo terminus ar slaptumo žymas.

3. Skiltis „Slaptumo žyma“ nepildoma, jeigu sudaromi atskiri žurnalai pagal bylų slaptumo žymas.

4. Skiltis „Saugojimo terminas“ nepildoma, jeigu sudaromi atskiri žurnalai pagal bylų saugojimo terminus.

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
13 priedas

 

(Įslaptintų dokumentų inventorizacijos akto formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

TVIRTINU

____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ, ŽYMIMŲ SLAPTUMO ŽYMA

__________________________, INVENTORIZACIJOS AKTAS

(slaptumo žyma)                           

 

___________ Nr. _________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis ___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

atlikta ________________________________________disponuojamų ____________________

(paslapčių subjekto struktūrinio padalinio pavadinimas)                        (metai)

įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma _____________________, inventorizacija.

(slaptumo žyma)

 

Inventorizacija atlikta pagal šiuos įslaptintų dokumentų registrus ir apskaitos dokumentus:

 

1. _____________________________________________________________________,

(registro pavadinimas, registro indeksas, chronologinės ribos)

 

užregistruota _____________________________________________ dokumentų, disponuojama

(skaitmenimis ir žodžiais)

________________________________ dokumentų.

(skaitmenimis ir žodžiais)

 

 

2. _____________________________________________________________________,

(registro pavadinimas, registro indeksas, chronologinės ribos)

 

užregistruota ____________________________________________ dokumentų, disponuojama

(skaitmenimis ir žodžiais)

________________________________ dokumentų.

(skaitmenimis ir žodžiais)

3.

4.

5.

6.

 

Per patikrinimą nustatyta:

 

Iš viso nuo _____________ iki _____________ užregistruoti ______________________

(skaitmenimis ir žodžiais)

dokumentai, disponuojama ________________________________.

(skaitmenimis ir žodžiais)

 

Per patikrinimą nustatyta:

 

Iš viso nuo _______________ iki ______________ užregistruoti ___________________

(skaitmenimis ir žodžiais)

dokumentai, disponuojama ________________________________.

(skaitmenimis ir žodžiais)

 

Nerasta šių įslaptintų dokumentų:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ar apskaitos data ir numeris

Slaptumo žyma

Dokumento egzemplioriaus numeris ir lapų skaičius

Pasta-bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventorizaciją atliko:

 

_______________________  ___________ _____________________

(pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________ __________                 _____________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________ ____________ _____________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
14 priedas

 

(Įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo akto formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

_________________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ _________________________________ KEITIMO

(nurodyti – slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų)

 

AKTAS

 

___________ Nr. _________

(data)                                 

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaujantis ____________________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

pakeistos (-i) šių įslaptintų dokumentų ______________________________________________ :

(nurodyti – slaptumo žymos ar įslaptinimo terminai)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris

Slaptumo žyma, įslaptinimo terminas

Nauja slaptumo žyma, naujas įslaptinimo terminas (nurodyti)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  _________________ _______________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

 

(Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų
komisijos pirmininko viza)

 

Pastaba. Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų komisijos pirmininko viza neprivaloma.

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
15 priedas

 

(Įslaptintų dokumentų išslaptinimo akto formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

_________________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ IŠSLAPTINIMO AKTAS

 

___________ Nr. _______

(data)                                             

____________________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaujantis _________________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

išslaptinti šie dokumentai:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išslaptinta _____________________________________________  dokumentų.

(skaitmenimis ir žodžiais)

 

____________________________ _____________                              _______________________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

 

(Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų
komisijos pirmininko viza)

 

Pastaba. Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų komisijos pirmininko viza neprivaloma.

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
16 priedas

 

(Įslaptintų dokumentų ir įslaptintų dokumentų projektų dauginimo apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

_____________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ IR ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ PROJEKTŲ DAUGINIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Dokumento, dokumento projekto pavadinimas (antraštė), registracijos data, numeris, egzemplioriaus numeris

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Darbuotojo, kuriam leista dauginti, vardas ir pavardė, dauginimo būdas ir apimtis, leidimo data

Dokumentą, dokumento projektą dauginusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas, data

Kopijos, nuorašo, išrašo, vertimo numeris ir ją (jį) gavusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas, data

Grąžintą kopiją, nuorašą, išrašą, vertimą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas, data

Dokumento, pagal kurį kopija, nuorašas, išrašas, vertimas sunaikinta (-as), nuoroda

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________                      ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

1. Žurnalo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

2. Registruojant padauginto įslaptinto dokumento projekto kopijas:

2.1. 2-ojoje skiltyje nurodomas dokumento projekto pavadinimas (antraštė);

2.2. 4-ojoje skiltyje nurodomas dauginimo būdas ir apimtis;

2.3. 8-oji skiltis nepildoma.

3. Kad sunaikinta dokumento projekto kopija, pažymima skiltyje „Pastabos“ (nurodomas sunaikinusio darbuotojo vardas ir pavardė, darbuotojas pasirašo ir parašo sunaikinimo datą).

4. Kad sunaikintas padaugintas įslaptintas dokumentas, žymimas slaptumo žyma „Konfidencialiai“, pažymima skiltyje „Pastabos“ (nurodomos sprendimą naikinti dokumentą priėmusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, asmuo pasirašo ir nurodo sprendimo priėmimo datą; dokumentą sunaikinusio darbuotojo vardas ir pavardė, darbuotojas pasirašo ir parašo sunaikinimo datą).

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
17 priedas

 

 

(Padaugintų įslaptintų dokumentų, įslaptintų dokumentų nereikalingų (perteklinių) egzempliorių sunaikinimo akto formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

TVIRTINU

____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

PADAUGINTŲ ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ, ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ NEREIKALINGŲ (Perteklinių) EGZEMPLIORIŲ SUNAIKINIMO aktas

 

___________ Nr. _________

(data)                             

____________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis ___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

atrinkta sunaikinti įslaptintų dokumentų _____________________________________________ .

(nurodyti – kopijos, nuorašai, išrašai, vertimai, nereikalingi

(pertekliniai) egzemplioriai)

 

Eil. Nr.

Dauginto įslaptinto dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data, numeris, egzemplioriaus, nereikalingo (perteklinio) egzemplioriaus numeris

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Kopijos, nuorašo, išrašo, vertimo (nurodyti) numeris

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso atrinkta naikinti įslaptintų dokumentų ___________________________________

(kopijos, nuorašai, išrašai, vertimai, nereikalingi

(pertekliniai) egzemplioriai)

________________________________________________________________________________________ .

(jų kiekis skaitmenimis ir žodžiais)

 

Už  padaugintų  įslaptintų  dokumentų,  įslaptintų  dokumentų  nereikalingų  (perteklinių)

egzempliorių sunaikinimą atsakingas (-i) _____________________________________________

(pareigų pavadinimas (-ai), vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________________ .

 

Padauginti   įslaptinti   dokumentai,   įslaptintų  dokumentų   nereikalingi   (pertekliniai)

egzemplioriai turi būti sunaikinami _________________________________________________  .

(sunaikinimo būdas)

 

_________________________ ___________           _______________________

(pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

Sunaikinta _______________

(data)

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
18 priedas

 

(Įslaptintų dokumentų sunaikinimo akto formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

TVIRTINU

____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ SUNAIKINIMO AKTAS

 

___________Nr. _________

(data)                                             

____________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

atrinkti sunaikinti šie dokumentai, kurių saugojimo terminas pasibaigęs:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris, egzemplioriaus numeris

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Saugo-jimo terminas

Pasta-bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso atrinkta sunaikinti _______________________________ įslaptintų dokumentų.                                                               (skaitmenimis ir žodžiais)

Už įslaptintų dokumentų sunaikinimą atsakingas (-i) ______________________________

_____________________________________________________________________________ .

(pareigų pavadinimas (-ai), vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

Įslaptinti dokumentai turi būti sunaikinami _____________________________________ .

(sunaikinimo būdas)

 

_______________________ _____________                       _______________________

(pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

(Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų komisijos pirmininko viza)

 

(Valstybės archyvo ar savininko teises

ir pareigas įgyvendinančios institucijos

ar jos įgaliotos įstaigos suderinimo žyma)

Sunaikinta ___________________

(data)

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pastaba. Paslapčių subjekto specialiosios ekspertų komisijos pirmininko viza neprivaloma.

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
19 priedas

 

(Įslaptintų dokumentų sunaikinimo po nurodytojo įvykio akto, grąžintų įslaptintų dokumentų egzempliorių sunaikinimo akto formos pavyzdys)

 

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

 

TVIRTINU

____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

____________________________________________________________________________

(nurodyti – įslaptintų dokumentų sunaikinimo po nurodytojo įvykio ar grąžintų įslaptintų dokumentų egzempliorių sunaikinimo)

 

AKTAS

___________ Nr. _________

(data)                           

____________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis ___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

atrinkta sunaikinti _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

(nurodyti – įslaptinti dokumentai po nurodytojo įvykio, grąžintų įslaptintų dokumentų egzemplioriai)

 

Eil. Nr.

Įslaptinto dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris, egzemplioriaus numeris ir lapų skaičius

Slaptumo žyma ir šalia esančios nuorodos

Įvykis, dokumentų grąžinimo priežastis (nurodyti)

Pasta-bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso atrinkta sunaikinti ___________________________ įslaptintų dokumentų (lapų).

(skaitmenimis ir žodžiais)

Už įslaptintų dokumentų sunaikinimą atsakingas (-i) ______________________________

_____________________________________________________________________________ .

(pareigų pavadinimas (-ai), vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

Įslaptinti dokumentai turi būti sunaikinami _____________________________________ .

(sunaikinimo būdas)

 

______________________________ _______________      ____________________________

(pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

Sunaikinta _______________

(data)

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

Įslaptintos informacijos administravimo ir

išslaptinimo tvarkos aprašo
20 priedas

 

 

(Įslaptintų dokumentų sunaikinimo pagal vidaus apyrašus akto formos pavyzdys)

_________________________________________________

(dokumento rengėjo pavadinimas)

TVIRTINU

____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ SUNAIKINIMO AKTAS

 

___________ Nr. _________

(data)                                              

____________________

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis ___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

atrinkti sunaikinti 2005–2006 metų įslaptinti dokumentai, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, pagal pridedamus šių bylų vidaus apyrašus:

 

Eil. Nr.

Bylos indeksas pagal dokumentacijos planą

Bylos antraštė

Bylos data (metai)

Slaptumo žyma

Saugo-jimo terminas

Dokumentų byloje skaičius

Pastabos

1.