LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-724 „DĖL ŽEMDIRBIŲ MOKYMO IR KONSULTAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 24 d. Nr. 3D-41

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 18.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.5. ŽMIKIS pirminių duomenų teikėjai: mokymo ir konsultavimo institucijos, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, renginių dalyviai, Agentūra.“

2. Papildau nauju 19.5 papunkčiu:

19.5. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros darbuotojai, kurie turi šias teises ir pareigas:

19.5.1. gauti prieigą prie ŽMIKIS;

19.5.2. tvarkyti (teikti, tikslinti, papildyti, atsisakyti) duomenis apie mokymo ir konsultavimo institucijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų sritis, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų serijas;

19.5.3. gauti ŽMIKIS renginių ir jų dalyvių duomenis, nurodytus nuostatų 20.11–20.15, 21.2, 21.5–21.7, 22.5–22.8, 23.3–23.6 papunkčiuose, išskyrus dalyvių ir asmenų, pasinaudojusių konsultavimo paslaugomis, duomenis, kurie nurodyti nuostatų 20.15.12 ir 20.15.13 papunkčiuose;

19.5.4. gauti informaciją apie renginių dalyviams išrašytus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus;

19.5.5. gauti prieigą prie statistinių ŽMIKIS ataskaitų apie komerciniu būdu vykdomą žemdirbių mokymo ir konsultavimo veiklą;

19.5.6. gauti informaciją apie neteisingai ŽMIKIS pateiktus duomenis;

19.5.7. gavus informaciją apie neteisingus ŽMIKIS pateiktus duomenis, juos ištaisyti ir (arba) patikslinti.“

3. Pakeičiu 21.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.5.1. nuostatų 20.11.1–20.11.3, 20.11.5, 20.11.7–20.11.11 papunkčiuose nurodyti duomenys;“

4. Papildau nauju 21.5.3 papunkčiu:

21.5.3. renginio trukmė astronominėmis valandomis;“

5. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Duomenys apie komerciniu būdu vykdomą žemdirbių mokymo ir konsultavimo veiklą:

23.1. duomenys apie mokymo ir konsultavimo instituciją (juridinį asmenį):

23.1.1. nuostatų 20.10.1, 20.10.3–20.10.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

23.1.2. mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų sritis, akreditacijos pradžios ir pabaigos datos;

23.2. duomenys apie mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų sritį:

23.2.1. pavadinimas;

23.2.2. požymis, nurodantis mokymo ir konsultavimo institucijos akreditacijos būtinumą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programos srities renginiams vykdyti;

23.3. duomenys apie renginį (-ius):

23.3.1. nuostatų 20.11.1, 20.11.2, 20.11.5–20.11.11 papunkčiuose nurodyti duomenys;

23.3.2. kai renginio tipas yra parodomasis bandymas, parodomojo bandymo įrengimo vietos savininko duomenys, nurodyti nuostatų 20.14 papunktyje;

23.3.3. mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programos: kodas, pavadinimas, patvirtinimo data, valandų skaičius, srities pavadinimas;

23.4. duomenys apie atsakingą (-us) už renginį asmenį (-is):

23.4.1. nuostatų 20.12.1–20.12.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

23.5. duomenys apie renginio lektorių (-ius):

23.5.1. nuostatų 20.13.1–20.13.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

23.6. duomenys apie renginio dalyvį (-ius):

23.6.1. nuostatų 20.15.1, 20.15.2, 20.15.3.1, 20.15.3.2, 20.15.4–20.15.13 papunkčiuose nurodyti duomenys;

23.6.2. renginio dalyviui išrašyto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datos;

23.6.3. kai nėra nuostatų 20.15.2, 20.15.3.1, 20.15.3.2 papunkčiuose nurodytų duomenų, kita renginio dalyvio dalyvavimo renginyje priežastis.“

6. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. ŽMIKIS duomenų gavėjai:

29.1. Agentūra;

29.2. mokymo ir konsultavimo institucijos;

29.3. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

29.4. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra;

29.5. renginių dalyviai;

29.6. institucijos, ŽMIKIS valdytojos pavedimu atliekančios mokslinius ir statistinius tyrimus;

29.7. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisėtą pagrindą gauti duomenis.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Andrius Palionis

 

 

 

SUDERINTA                                                          SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos  ir                     Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

inovacijų ministerijos                                              2019-12-12 raštu Nr. 2R-5908(3.33E)

2019-12-17 raštu Nr. (41.3-91E)-3-4651     

 

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie

Krašto apsaugos ministerijos

2019-12-05 raštu Nr. (4.2E) 6K-790