LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-155 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. A1-405

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir 37 punktą išdėstau taip:

37. Tinkamų ir netinkamų išlaidų sąrašas nustatomas konkursų nuostatuose. Sąmatoje nurodomos tik tinkamos išlaidos.

Išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 80 procentų projektui skirtų lėšų. Konkursų nuostatuose gali būti nustatomas kitoks išlaidų darbo užmokesčiui dydis (pvz., priklausomai nuo finansuojamos veiklos pobūdžio).“

2. Nustatau, kad konkursai, kurie organizuojami ar numatomi organizuoti pagal projektų atrankos konkursų organizavimo nuostatus, patvirtintus iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiami organizuoti ar organizuojami iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                           Algimanta Pabedinskienė