LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2019 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. KS-14 „DĖL TEISIŲ TURĖTOJŲ PRAŠYMŲ TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 29 d. Nr. KS-43  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 5 dalimi bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-771 „Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. KS-14 „Dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Komisija, nagrinėdama prašymus taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), (toliau – prašymas) vadovaujasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771 „Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo ir Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos apraše.“

1.3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepašalinus pagal Aprašo 16 punktą nustatytų trūkumų, Komisija gali atsisakyti nagrinėti prašymą, jei esant esminiams prašymo trūkumams, Komisija negali tinkamai išnagrinėti pareiškėjo prašymo. Komisijos atsisakymas nagrinėti prašymą turi būti motyvuotas.“

1.4. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Apie Komisijos atsisakymą nagrinėti prašymą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo, išskyrus atvejus, kai prašyme nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Komisijos atsisakymas nagrinėti prašymą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas prašymo atsisakymo nagrinėti pagrindas.“

1.5. Pripažinti netekusiu galios 38.6. punktą.

1.6. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Prašymai ir pranešimai dėl interneto svetainių, kurios pagal Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašą yra priskirtinos interneto svetainių kopijoms, nagrinėjami nereikalaujant iš pareiškėjo išnaudoti Aprašo 9 punkte nurodytas neteismines priemones. Komisija tokių interneto svetainių, kurios taip pat gali būti nustatomos ir Komisijos iniciatyva, atžvilgiu taiko dinaminį blokavimą, laikydamasi Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos apraše nustatytos tvarkos.“

1.7. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Apie Komisijos prašymo nagrinėjimo sustabdymą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dienos, kai paaiškėja Aprašo 41 punkte nurodytos aplinkybės. Komisijos prašymo nagrinėjimo sustabdymas turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas prašymo nagrinėjimo sustabdymo pagrindas.“

1.8. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Pareiškėjas informuojamas apie prašymo nagrinėjimo atnaujinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo nagrinėjimo atnaujinimo dienos.“

1.9. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Apie Komisijos prašymo nagrinėjimo nutraukimą pareiškėjui turi būti pranešta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dienos, kai prašymo nagrinėjimas nutraukiamas. Komisijos prašymo nagrinėjimo nutraukimas turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas prašymo nagrinėjimo nutraukimo pagrindas.“

1.10. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50. Komisijos sprendimą turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Taikant dinaminį blokavimą, kaip tai numatyta Aprašo 40 punkte ir laikantis Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos apraše nustatytos tvarkos, Komisija priima sprendimą dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams, o šio sprendimo Vilniaus apygardos administracinis teismas sankcionuoti neturi.“

1.11. Papildyti 57 punktu:

57. Interneto svetainės valdytojui ar administratoriui pašalinus autorių teisių saugomo turinio pažeidimą iš interneto svetainės bei jos kopijų ir pateikus tai patvirtinančią informaciją Komisijai, o Komisijai nustačius, jog autorių teisių saugomo turinio pažeidimas yra pašalintas, Komisija per 1 darbo dieną išbraukia interneto svetainę iš interneto svetainių, naudojamų neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, sąrašo bei per 1 darbo dieną nuo išbraukimo iš sąrašo – praneša apie tai interneto prieigos paslaugų teikėjams. Interneto prieigos paslaugų teikėjai per 5 dienas nuo tada, kai gaunama informacija iš Komisijos, panaikina pritaikytus privalomus nurodymus.“

1.12. Pripažinti netekusiu galios Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo priedo IV skirsnio 6 punktą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                 Mantas Martišius