VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1S-93 „DĖL NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJOS tipinės FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1S-229

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi,

1.    P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu,  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi“;

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nešališkumo deklaracijos tipinę formą:

1.2.1. Pakeičiu 3.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„patekęs į interesų konflikto situaciją, privalau nusišalinti ar galiu būti nušalinamas nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo proceso ar jo stebėjimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu.“;

1.2.2. pripažįstu netekusiu galios 3.3. papunktį.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Vedrickas

 

 

SUDERINTA

Vyriausiosios tarnybinės

etikos komisijos

2022-12-27 raštu Nr. S-2046-(2.7 E.)