ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. K-282 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. K-189

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. K-282 „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal prašymų padavimo datą ir laiką;“.

2.   Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).“

3. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Priėmimą į Alytaus rajono gimnazijų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdo Mokyklos direktorius ir Mokyklos mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija):

26.1. kiekvieniems mokslo metams iki balandžio 30 d. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma Komisija iš 3–5 asmenų. Į komisijos sudėtį įtraukiamas Mokyklos tarybos narių tėvų atstovas ir tvirtinama darbo tvarka, kurioje nurodoma Komisijos posėdžio grafikas ir darbo vieta, Komisijos narių atsakomybė, mokinių ir tėvų (rūpintojų, globėjų) informavimo tvarka, Komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai;

26.2. Komisija nagrinėja pateiktus prašymus ir paskirsto mokinius į klases, vadovaudamasi šiais kriterijais:

26.2.1. mokiniai paskirstomi į konkrečias klases tolygiai pagal lytį;

26.2.2. didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrojoje klasėje gali būti ne daugiau kaip trys;

26.2.3. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojoje klasėje gali būti ne daugiau kaip vienas šeštadalis visų bendrosios klasės mokinių;

26.3. sudaromi abėcėliniai visų mokinių sąrašai ir, atsižvelgiant į paralelių klasių skaičių, mokinių į klases paskirstymas vykdomas išskaičiavimo „pirmas, antras“ ar „pirmas, antras, trečias“ principu: visi „pirmieji“ paskiriami į vieną klasę, visi „antrieji“ paskiriami į kitą klasę, visi „tretieji“ paskiriami dar į kitą klasę ir t. t.

26.4. Komisija sudaro mokinių priėmimo ir pasiskirstymo į klases (srautus) sąrašus ir teikia Mokyklos direktoriui. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina mokinių paskirstymą į konkrečias klases ir nedelsiant informuoja priimtus mokinius apie priėmimą į mokyklą ir paskyrimą į konkrečią klasę bei asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodo prašymų netenkinimo priežastis;“

4. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Alytaus rajono savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių patikslina:

27.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

27.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Algirdas Vrubliauskas