LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-536 „DĖL BIBLIOTEKOS VALDYMO TOBULINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 30 d. Nr. ĮV-700 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-536 „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Šiose rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme vartojamas sąvokas.“

2. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. vidurinė valdymo grandis – struktūrinių padalinių vadovai (centrų / departamentų vadovai, skyrių vedėjai), atsakingi už tiesioginių užduočių paskirstymą vykdytojams ir kontroliuojantys jų vykdymą. Struktūrinių padalinių vadovai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi pavaduotojui arba bibliotekos vadovui;“.

3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Sėkmingai praktiką bibliotekoje atlikusiems studentams, stažuotojams, savanoriams sudaryti sąlygas užimti vykdomosios grandies (vyresniųjų specialistų ir specialistų) pareigybes. Tuomet kandidatų paieška būtų pradėta bibliotekos viduje, o vėliau šie specialistai, sudarius jiems sąlygas įgyti reikalaujamą išsilavinimą ir darbo patirtį, galėtų pretenduoti ir į aukštesniosios bei vidurinės valdymo grandies pareigybes, dalyvaudami konkursuose, organizuojamuose pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 „Dėl Konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatytą tvarką (toliau ‒ organizavimo tvarka).“

4. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų, vyriausiųjų buhalterių pareigybėms užimti turi būti organizuojami konkursai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta jų organizavimo tvarka.“

5. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Kvalifikacinius reikalavimus aukščiausiosios valdymo grandies vadovams nustato bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti arba valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės (savininkės), turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija ar jos valdymo organas. Bibliotekos vadovo pareigybę turi užimti specialistas, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.“

6. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Kvalifikaciniai reikalavimai vidurinės valdymo grandies vadovams: struktūrinių padalinių vadovų pareigybes turi užimti specialistai, turintys ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir 1−3 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje. Išimtys konkrečiais atvejais turi būti pagrįstos kompetencijų ir darbo patirties išskirtinumu. Pirmenybė teikiama darbuotojams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų) aukštojo mokslo kvalifikaciją ir (arba) įgijusiems patirties dirbant bibliotekoje.“

7. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Kvalifikaciniai reikalavimai vykdomosios grandies specialistams:

33.1. vyriausieji specialistai – aukščiausiosios kategorijos specialistai, gebantys savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atliekantys sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole, dalyvaujantys nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinantys strateginių planų vykdymą, turintys ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje;

33.2. vyresnieji specialistai – specialistai, gebantys kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, darbe taikantys gana sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atliekantys užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai, turintys ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Darbo patirties reikalavimas gali būti netaikomas, tačiau pirmenybė teikiama specialistams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) profesinę kvalifikaciją;

33.3. specialistai – asmenys, gebantys kaupti, analizuoti informaciją, turintys ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Darbo patirties reikalavimas gali būti netaikomas, tačiau pirmenybė teikiama specialistams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) profesinę kvalifikaciją;

33.4. kvalifikuoti darbuotojai – asmenys, darbe taikantys įprastas taisykles ir instrukcijas, atliekantys paprastas ir pasikartojančias užduotis, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

33.5. nekvalifikuoti darbininkai – asmenys, kurių išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai priklauso nuo pareigybei priskirtų funkcijų (pareigybei netaikomi išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai).“

8. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Bibliotekos darbuotojų, išskyrus darbininkus, kasmetinis veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintu valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.“

9. Pripažįstu netekusiu galios 40 punktą.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson