LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų planO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1-283

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133, 1.4 papunktį ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210, 11.1.3 papunktį bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.17, 10.18, 10.19 ir 11.11 papunkčiais:

1Tvirtinu Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas) (pridedama).

2Pavedu:

2.1.  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupei koordinuoti Veiksmų plano įgyvendinimą;

2.2.  Energetikos ministerijos padalinių vadovams užtikrinti reikiamą jų vadovaujamų padalinių darbuotojų dalyvavimą Veiksmų plano įgyvendinimo procese;

2.3.  Energetikos ministerijos kancleriui užtikrinti Veiksmų plano priemonių įtraukimą į strateginius ir metinius ministerijos veiklos planus, numatytų komunikacijos veiksmų įgyvendinimą bei, esant galimybei, numatyti Veiksmų plano priemonių finansavimą;

2.4.  Energetikos viceministrui pagal veiklos sritį vykdyti Veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                   Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1-283

 

LIETUVOS ENERGETIKOS SRITIES INOVACIJŲ EKOSISTEMOS SUSTIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) numato konkrečius uždavinius ir jų įgyvendinimo terminus energetikos sektoriaus inovacijų finansavimo, žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros, produktų ir paslaugų, mokslo ir technologijų, reguliacinės aplinkos, vartotojų bei komunikacijos srityse 2020-2030 metais.

2. Veiksmų planas atitinka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133, 1.4 papunktį ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210, 11.1.3 papunktį bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatas.

3. Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ 18.1. papunkčiu nustatytą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros ir inovacijų prioritetą „Energetika ir tvari aplinka“.

4. Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistema suprantama kaip bendro tikslo vedina bendruomenė su stipriais tarpusavio ryšiais, grįstais bendradarbiavimu, pasitikėjimu ir siekiu sukurti pridėtinę vertę, dalijantis technologijomis ir kompetencijomis. Požiūris į inovacijas energetikos sektoriuje kaip į ekosistemą padeda išvengti fragmentacijos, leidžia ieškoti sinergijos tarp įvairių veikėjų ir sričių, tolygiai stiprinti visą sistemą, neaplenkiant atskirų jos vienetų.

5. Veiksmų plane energetikos inovacijų sąvoka suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

 

II SKYRIUS

PRIELAIDOS LIETUVOS ENERGETIKOS SRITIES INOVACIJŲ EKOSISTEMAI STIPRINTI

 

6. NENS 1.4 papunkčiu įtvirtintas siekis, kad Lietuva iš energetikos technologijas importuojančios šalies taptų energetikos technologijas kuriančia ir jas eksportuojančia šalimi. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įgyvendinant pastatų renovacijos programas ir keliant gamybos pramonės įmonių efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas sukuria didelę šių paslaugų rinką ir galimybę kurti darbo vietas, vystyti mažo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio inovatyvias technologijas ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus.

7. Remiantis Lietuvos integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane pateiktų planuojamos politikos ir priemonių poveikio makroekonomikai, įgūdžiams ir socialiniam aspektui vertinimo galutine ataskaita, Nacionalinio Energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau — NEKS planas) priemonių įgyvendinimui iki 2030 m. numatyta pritraukti apie 14,1 mlrd. eurų viešųjų bei privačių lėšų.  Darniai veikianti energetikos inovacijų ekosistema prisidėtų prie sąlygų vietos gamintojams ir mokslininkams toliau vystyti ir stiprinti šalyje sukurtus inovatyvius produktus gerinimo. Taip pat būtų sudarytos sąlygos ir paskatos naujiems produktams ir paslaugoms atsirasti. Tokiu atveju dalis reikiamų investicijų skirtų NENS ir NEKS plane numatytiems tikslams pasiekti galėtų likti Lietuvoje ir prisidėtų prie visos šalies ekonomikos augimo.

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

8Veiksmų plano pagrindinis tikslas – stiprinti energetikos srities inovacijų ekosistemą.

9. Veiksmų plano uždaviniai:

9.1. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Finansavimas“ kūrimas;

9.2. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Žmogiškieji ištekliai“ kūrimas‘;

9.3. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Infrastruktūra“ kūrimas;

9.4. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Produktai ir paslaugos“ kūrimas;

9.5. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Mokslas ir technologijos“ kūrimas;

9.6. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Reguliacinė aplinka“ kūrimas;

9.7. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Vartotojai“ kūrimas;

9.8. palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Komunikacija ir inovacijų kultūra“ kūrimas.

 

IV skyrius

VEIKSMŲ PLANO SIEKTINI REZULTATAI

 

10. Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimas padės siekti NENS užfiksuotų tikslo, kad Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, sukuriami produktai būtų įdiegti į pramoninę gamybą ir taptų Lietuvos eksporto dalimi, taip prisidedant prie šalies ekonomikos augimo.

11. Veiksmų plano priemonės prisidės prie eksporto didėjimo ir naujų verslo rūšių kūrimosi šalyje, įskaitant vandenilio panaudojimo energetikoje, pramonėje ir transporte, bei tolimesnio anglies dioksido sugavimo, panaudojimo ir saugojimo technologijų bei jų pritaikymo galimybių analizės Lietuvoje.

 

V skyrius

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

12. Veiksmų plano įgyvendinimą vertina Energetikos ministerija pagal Veiksmų plano priemonėje 51. „Sukurti energetikos inovacijų pažangos vertinimo rodiklių sistemą“ numatytus rodiklius. 

 

VI skyrius

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

13. Už Veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija. Veiksmų planą įgyvendina Energetikos ministerija ir kiti Veiksmų plane nurodyti vykdytojai.  

14. Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpis – 2020–2030 metai.

15. Veiksmų plano įgyvendinimo šaltiniai:

15.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lėšos;

15.2. kiti šaltiniai.

 

____________

 

Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano priedas

 

 

LIETUVOS ENERGETIKOS SRITIES INOVACIJŲ EKOSISTEMOS SUSTIPRINIMO VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Terminas

Rodiklis

Priemonę įgyvendinančios institucijos

1 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Finansavimas“ kūrimas

1.

 

 

 

 

Esant palankioms sąlygoms investuoti į Inovacijų skatinimo fondą, siekiant skatinti su energetikos sektoriumi susijusius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (toliau – MTEPI), remti pilotinius projektus energetikos srityje, prioritetą skiriant projektams, atitinkantiems NENS ir NEKS plane nustatytus tikslus

2021 m. IV ketv.

Atliktas išankstinis vertinimas (angl. „ex ante assessment“).

ENMIN, EIMIN, FINMIN

2.

Sukurti energetikos sektoriaus startuolių akseleravimo programą, siekiant užtikrinti su energetikos sektoriumi susijusių labai mažų ir mažų įmonių verslo plėtrą

2022 m. IV ketv.

 

 

Sukurta programa

 

 

ENMIN,

Energetikos įmonės

3.

Sukurti finansavimo programą, skirtą skatinti inovatyvių produktų, paslaugų ir technologijų kūrimą bei jų komercinimą atsinaujinančių energijos išteklių srityje

2021 m. II ketv.

Sukurta finansavimo programa

ENMIN,

EIMIN,

MITA

 

4.

Skatinti valstybės valdomas energetikos įmones vykdyti  ikiprekybinius ir inovatyviuosius viešuosius pirkimus

Nuolat

Tolygus inovatyviųjų ir ikiprekybinių viešųjų pirkimų skaičiaus augimas kasmet

ENMIN,

EIMIN, FINMIN, Valstybės valdomos energetikos įmonės

5.

Sukurti paramos vykdyti ikiprekybinius ir inovatyviuosius pirkimus schemą, užtikrinant finansavimą

2021 m. I ketv.

Paramos schema 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui

EIMIN,

ENMIN,

MITA

6.

Teikti Europos Komisijai ir Inovacijų fondo projektus administruojančiai Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai (angl. – Innovation and Networks Executive Agency) (toliau – INEA) konsultacijas dėl Inovacijų fondo lėšomis finansuojamų projektų

2020 m. III ketv.

Identifikuoti ekspertai galintys teikti konsultacijas

ENMIN,

AM

7.

Aktyviai dalyvauti Europos Komisijos ir INEA Inovacijų fondo lėšomis finansuojamų projektų renginiuose, vykdyti veiklas, užtikrinančias fondo galimybių sklaidą tarp Lietuvos energetikos įmonių ir pasiekti, kad į planuojamą 2020 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuva pateiktų ne mažiau nei 1 energetikos srities projektą ar paraišką

2021 m. II ketv.

Mažiausiai vienas pateiktas projektas/ paraiška

 

ENMIN,

LEA, energetikos įmonės

8.

Dalyvauti planuojamos sektorinio inovacijų finansavimo sistemos kūrime, siekiant, jog energetikos sektorius būtų viena iš finansuojamų sričių

2020 m. IV ketv.

Maksimaliai palankus finansavimo modelis energetikos sektoriui

ENMIN,

MITA

9.

Aktyviai dalyvauti identifikuojant ir vykdant atranką LIFE programos 2021–2027 m. laikotarpio paprogramės „Perėjimas prie švarios energijos“ projektus ir užtikrinant šių projektų sėkmingą įgyvendinimą    

2021–2027 m.

Mažiausiai 2 pateikti projektai/ paraiškos

ENMIN,

LEA,

AM,

APVA,

energetikos įmonės

10.

Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų (toliau — TUI) pritraukimo į energetikos sektorių galimybes ir parengti ilgojo laikotarpio pritraukimo schemą

2021 m. IV ketv.

Atlikta TUI pritraukimo į energetikos sektorių galimybių studija;

esant poreikiui sukurta TUI pritraukimo schema pritaikyta energetikos sektoriui

ENMIN,

EIMIN,

VšĮ „Investuok Lietuva“,

VšĮ „Versli Lietuva“

11.

Inicijuoti EnergyTech projektą, skirtą skatinti EnergyTech startuolių kūrimąsi Lietuvoje ir jų žinomumo didinimą

2021 m. III ketv.

Patvirtintas projektas

ENMIN, EIMIN,

MITA

12.

Pateikti pasiūlymus, kurie leistų padidinti energetikos inovacijas kuriančioms įmonėms gauti geresnį prieinamumą prie bankų finansavimo (priemonė, mažinanti bankų riziką ir skatinanti investuoti į energetikos inovacijų kūrimą)

2021 m. IV ketv.

Padidėjęs energetikos inovacijų sektoriaus paskolų portfelis bankuose

ENMIN, EIMIN, FINMIN

13.

Sudaryti energetikos sektoriaus ekspertų sąrašą, kuriuo remiantis finansavimą teikiantys subjektai galėtų pasitelkti energetikos ekspertus vertinant pateiktus energetikos srities MTEP investicinius projektus (arba papildyti turimus MITA, LMT ekspertų sąrašus)

2022 m. IV ketv.

Energetikos ekspertų sąrašo sudarymas

ENMIN, MITA,

LMT

14.

Atlikti energetikos sektoriaus įmonių apklausą, siekiant išsiaiškinti situaciją apie jų pasinaudojimą Pelno mokesčio lengvata, skirta įmonėms, kuriančioms naujus produktus arba juos tobulinančioms. Po apklausos teikti siūlymus atsakingoms institucijoms priemonės tobulinimui

2020 m. III ketv.

 

 

 

 

 

Pateikti pasiūlymai dėl lengvatos tobulinimo

 

ENMIN

 

15.

Užtikrinti tinkamą „Clean Energy Transition European Partnership“ programos finansavimą

2021-2027 m.

Per Lietuvos mokslo dalyvavimą atsiimta bent tiek lėšų, kiek investuota

ENMIN,

ŠMSM,

FINMIN

16.

Aktyviai dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių energetikos mokslinių tyrimų programoje

 

2021 m. IV ketv.

Per Lietuvos mokslo dalyvavimą atsiimta bent tiek lėšų, kiek investuota

ENMIN,

mokslo institucijos

2 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Žmogiškieji ištekliai“ kūrimas

17.

Užtikrinti energetikos sektoriaus (šilumos energetikos, elektros energetikos, AEI ir kitų) specialistų poreikį atitinkančią paklausą ir energetikos profesijos populiarinimą Lietuvoje:

17. 1. Nustatyti tradicinės energetikos specialistų poreikį ilgojo laikotarpio perspektyvoje

17.2. Parengti naujų energetikos sričių specialybių sąrašus ir juos komunikuoti

17.3. Sukurti tęstinę energetikos studijų populiarinimo programą, įtraukiant energetikos sektoriaus įmones bei asocijuotas struktūras, kitas pramonės įmones (energetikos įmonių stipendijos, mokamos praktikos vietos įmonėse, dalyvavimas studijų/ karjeros parodose, komunikacija)

17.4. Padidinti energetikos specialybės studijų programų patrauklumą bei šiuolaikiškumą (pervadinti ir atnaujinti studijų programas)

17.5. Sukurti energetikos populiarinimo komunikacijos planą (energetikos ambasadorių programos studentams/ moksleiviams kūrimas, vizitai į mokyklas, moksleivių vizitai į energetikos įmones iki profilio paskutinėse mokyklos klasėse pasirinkimo)

17.6. Finansuojamų doktorantūros vietų universitetuose įkūrimas

Nuolat

2021 m. stabilizavęsis stojančiųjų į energetikos specialybes skaičius ir nuolat tolygiai augantis nuo 2022 m.

ENMIN,

LEA,

VERT,

energetikos  įmonės, asociacijos,

ŠMSM,

LMT, 

mokslo ir studijų institucijos

18.

Pasiekti, kad studentų magistro ir doktorantų baigiamieji darbai analizuotų valstybės bei energetikos įmonių keliamas aktualias problemas

 

 

 

Nuolat

Nuo 2022 m. technologijų universitetų studentų energetikos sektoriaus problemas analizuojančių mokslinių darbų skaičius bent 5 kasmet

ENMIN, Energetikos įmonės ir asociacijos, ŠMSM,

LEA

19.

Išplėsti LEA kompetenciją energetikos inovacijų srityje, suteikiant žmogiškųjų ir finansinių išteklių papildomoms funkcijoms vykdyti: kaupti ir sisteminti duomenis, informaciją apie energetikos sektoriaus inovatyvius projektus, produktus, sprendinius, kaupti ir apdoroti statistinius duomenis, konsultuoti subjektus ikiprekybinių ir inovatyviųjų viešųjų pirkimų klausimais, finansavimo taisyklių „Horizon Europe“ ir kitų Europos Sąjungos fondų finansavimo klausimais, konsultuoti ir mentoriauti energetikos srities startuoliams

2021 m. IV ketv.

Išplėstos LEA funkcijos ir administraciniai gebėjimai

 

ENMIN,

LEA

20.

Skatinti inovacijų padalinių steigimą energetikos sektoriaus valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse ir jų stiprinimą, siekiant didint energetikos įmonių inovacinės veiklos dimensiją

2023 m. IV ketv.

Iki 2023 m. sukurti  padaliniai valstybės valdomose energetikos įmonėse ar jų patronuojančiose valdymo bendrovėse arba įgyvendintos kitos pasirinktos alternatyvos

Energetikos įmonės, ENMIN

 

3 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Infrastruktūra“ kūrimas

21.

Įgyvendinti energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos ir saugojimo, panaudojant vandenilio ir kitas inovatyvias technologijas,  demonstracinį projektą

2022 m. III ketv.

Įgyvendintas demonstracinis projektas

 

LEI,

ENMIN,

EPSO-G

 

22.

Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas elektros energijos sistemos balansavimui vadovaujantis Reglamento 2019/943 ir Direktyvos 2019/944 nuostatomis

2021 m. IV ketv.

Įgyvendintas projektas

ENMIN,

FINMIN,

EPSO-G

23.

Atlikti energetikos sektoriaus duomenų prieinamumo naujiems inovatyviems produktams kurti vertinimą ir pateikti siūlymus dėl prieinamumo gerinimo

2020 m. III ketv.

Parengti siūlymai

ENMIN,

LEA,

VERT

24.

Išanalizuoti esamų atviros prieigos išteklių ir paslaugų patrauklumą bei prieinamumą energetikos srities technologijų kūrėjams ir tyrėjams; pateikti pasiūlymus dėl infrastruktūros ar jos patrauklumo/ prieinamumo gerinimo

2020 m. IV ketv.

Parengti pasiūlymai

ENMIN, MITA,

energetikos įmonės,

mokslo ir studijų institucijos

25.

Įvertinti galimybę taikyti inovatyvias technologijas šilumos ir vėsumos gamybai ir tiekimui. Parengti pasiūlymus dėl ilgalaikių sprendimų infrastruktūros plėtrai

2021 m. IV ketv.

Parengti pasiūlymai

ENMIN,

LEI,

energetikos įmonės

26.

Įgyvendinti elektros generacijos panaudojant SGD nugaravimus Klaipėdos SGD terminale (FSRU PowerGen) projektą

2021 m. IV ketv.

Įgyvendintas projektas

 

ENMIN,

Klaipėdos Nafta,

IGNITIS,

EPSO-G

4 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Produktai ir paslaugos“ kūrimas

27.

Organizuoti reguliarius energetikos sektoriaus hakatonus[1] ir inovacijų dirbtuves pagal išgrynintą energetikos sektoriaus inovacijų poreikį/ suformuotas problemas (nacionalinė ir tarptautinė dimensija), siekiant inicijuoti inovatyvių produktų, paslaugų ir sprendinių sukūrimą, žiedinės ekonomikos energetikos sistemoje integravimo būdus, siekiant kuo efektyvesnio gamtos išteklių, galutinio vartojimo energijos, taip pat perteklinės ir šalutinių srautų energijos naudojimo

Nuolat

Ne mažiau kaip 1 hakatonas per metus

ENMIN,

AM,

Energetikos įmonės,

VERT

 

28.

Sukurti ir paskelbti programą, kurios apimtyje būtų atrenkami ir remiami (finansinėmis ir nefinansinėmis priemonėmis) inovatyvūs energetikos sektoriaus pilotiniai projektai

2023 m. I ketv.

Sukurta programa

ENMIN,

LEA,

MITA

29.

Sukurti Lietuvos energetikos sektoriaus inovatyvius produktus (technologijas) ir paslaugas pristatantį elektroninėmis priemonėmis prieinamą katalogą, publikuojantį naujausius technologinius Lietuvos pasiekimus bei numatyti aktyvaus šio katalogo pristatymo (viešinimo) priemones ir veiklas

2021 m. II ketv.

Katalogo naudotojų skaičius

ENMIN,

energetikos įmonės,

mokslo ir studijų institucijos

 

30.

Sukurti vandenilio technologijos plėtros ir skatinimo programą Lietuvoje (sukurtas Lietuvos vandenilio klasteris ar asociacija, atliktos vertinimo studijos, atliktas vertinimas dėl Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungos vandenilio pridėtinės vertės grandinėje, galimai atliktas pilotinis projektas)

2022 m. I ketv.

Sukurta programa

ENMIN,

LEI,

LEA, mokslo institucijos,

energetikos įmonės,

CŠT įmonės

31.

Analizuoti išmanios sektorių (šilumos, elektros ir kt.) integracijos technologijų (angl. Power-to-Gas, Power-to-X) pritaikymo galimybes Lietuvos energetikos sektoriuje

2021 m. IV ketv.

Pateikti pasiūlymai

ENMIN,

EPSO-G,

CŠT įmonės

32.

Skatinti skaitmeninių energetikos inovacijų plėtrą Lietuvoje

2020 m. IV ketv.

Studijos arba analizės dėl galimų skatinimo priemonių poreikio Lietuvoje atlikimas 

ENMIN

 

33.

Analizuoti centralizuoto inovatyvių kibernetinio saugumo priemonių energetikos įmonėse diegimo galimybę

 

2021 m. I ketv.

Išvada ir pateikti pasiūlymai

ENMIN,

VERT,

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras

5 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Mokslas ir technologijos“ kūrimas

34.

Identifikuoti prioritetines perspektyvias energetikos technologijas, išsiaiškinti finansavimo dydį jų moksliniams tyrimams ir inovacijoms, suformuluoti finansavimo tikslus ir komunikacijos planą jų viešinimui bei pristatymui visuomenei (esant poreikiui, atlikti mokslinį tyrimą, studiją „Ateities energetikos technologijų scenarijai Lietuvoje iki 2050 m.“)

2020 m. IV ketv.

Parengti pasiūlymai

ENMIN, ŠMSM, EIMIN, Statistikos departamentas, LEA, energetikos įmonės ir asociacijos,

mokslo ir studijų institucijos

35.

Organizuoti tikslinius mokslinius tyrimus, kurie įgalintų darniai integruoti energetikos inovacijų ekosistemą į šalies raidą ir palengvintų energetikos inovacijų diegimą visuomenėje

Nuolat

 

Sudarytas tikslinių mokslinių tyrimų sąrašas

ENMIN

 

36.

Įtvirtinti energetikos inovacijų pažangos matavimą Energetikos ministerijos strateginiuose dokumentuose

2021 m. II ketv.

Įtvirtinta strateginiuose dokumentuose

ENMIN

37.

Įsitraukti į Europos Sąjungos energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvas, pavyzdžiui Strateginių energetikos technologijų planą (SET-Plan Steering Group, Technology Implementation Plans) ir susijusius formatus, „Horizon Europe“ mokslinių tyrimų finansavimo programą

Nuolat

Posėdžių, kuriuose dalyvauja ENMIN ar ŠMSM atstovai skaičius sudaro ne mažiau kaip 100 proc. iš visų vykusių posėdžių

ENMIN, ŠMSM, mokslo ir studijų institucijos

38.

Reguliariai organizuoti tematinius mokslo ir energetikos įmonių tarpsektorinius renginius, siekiant skatinti bendradarbiavimą ir dalyvavimą bendruose projektuose

Nuolat

Per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai

 

ENMIN, energetikos įmonės, mokslo ir studijų institucijos

6 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Reguliacinė aplinka“ kūrimas

39.

Sukurti bandomąją energetikos inovacijų aplinką (regulatory sandbox), įtvirtinant modelį energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose

2020 m. III ketv.

 

 

Įsigalioję teisės aktai

ENMIN, VERT

 

 

40.

Teisės aktais nustatyti galimybę reguliuojamą energetikos veiklą vykdančioms įmonėms dalį reguliuojamos veiklos pajamų nukreipti inovacijų skatinimui

2020 m. III ketv.

Įsigalioję teisės aktai

VERT,

ENMIN

41.

Nuolat analizuoti Lietuvos teisinę bazę ir teikti siūlymus dėl jos tobulinimo

Nuolat

Prisidėti prie Lietuvos kilimo Pasauliniame inovacijų indekse

ENMIN,

LEA

42.

Peržiūrėti mokslo institucijų ir mokslininkų vertinimo teisinę aplinką bei pasiūlyti jos pakeitimus, kuriais mokslo institucijos ir mokslininkai būtų skatinami dalyvauti inovatyvių produktų (technologijų), sprendinių kūrime ir bendruose moksliniuose tyrimuose bei partnerystėse su tarptautiniais tyrimų centrais

2020 m. IV ketv.

Pateikti pasiūlymai ŠMSM dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo

ENMIN,

LEA

43.

Analizuoti „Open Innovation Test Bed“ įrankio pritaikymo energetikos srityje tikslingumą; pagal poreikį inicijuoti energetikai pritaikytą „Open Innovation Test Bed“ įkūrimą Lietuvoje

2020 m. IV ketv.

Pateikti pasiūlymai

ENMIN,

LIC,

mokslo ir studijų institucijos

 

44.

Analizuoti Lietuvos energetikos sistemos

laboratorijos sukūrimo poreikį ir galimybes

 

2021 m. III ketv.

Išvada ir pateikti siūlymai

ENMIN

7 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Vartotojai“ kūrimas

45.

Organizuoti energetikos naujovių pristatymus vartotojams (įskaitant verslą), kelti vartotojų sąmoningumą, domėjimąsi energetikos naujovėmis, skatinti juos aktyviau dalyvauti energetikoje

Nuolat

Vartotojų sąmoningumo indeksas (apklausa)

ENMIN,

LEA,

energetikos įmonės,

Vartotojų teisių apsaugos tarnyba

46.

Vykdyti viešąsias konsultacijas su visuomene reguliariai, siekiant geriau nustatyti vartotojų poreikius, kuriuos būtų galima spręsti inovacijų pagalba

Nuolat

Viešųjų konsultacijų skaičius

ENMIN,

LEA, STRATA,

energetikos įmonės

47.

Atlikti reikminį tyrimą, skirtą sukurti Lietuvos atvejui pritaikytą energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijas namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistemą

2021 m. III ketv.

Atlikta studija

LEI,

ENMIN

 

 

8 uždavinys

Palankios energetikos srities inovacijų ekosistemos dalies „Komunikacija ir inovacijų kultūra“ kūrimas

48.

Imtis priemonių „inovacijų kultūrai” energetikos sektoriuje stiprinti:

48.1. įsteigti energetikos inovacijos kasmetinį apdovanojimą, skirtą apdovanoti su energetikos sektoriumi susijusius inovatyvius sukurtus produktus, paslaugas ar sprendinius

48.2. organizuoti energetikos savaitę, energetikos dienas, siekiant rinkai komunikuoti ES ir nacionalinio energetikos sektoriaus darbotvarkę, susiduriamus iššūkius ir kylančias problemas bei paskatinti inovatyvių sprendinių kūrimą ir pritaikymą šioms problemoms spręsti

48.3. tapti reguliariais Lietuvoje organizuojamo Energy Tech Summit renginio partneriais, didinant matomumą ir prisidedant prie turinio formavimo

Nuolat

Energetikos inovacijų žinomumo indeksas

ENMIN,

energetikos įmonės,

mokslo ir studijų institucijos

49.

Skatinti Lietuvos energetikos sektoriaus inovacijų tarptautiškumą, sudarant kasmetinių energetikos srities renginių, vykstančių Europos Sąjungos šalyse, sąrašą, glaudžiau bendradarbiaujant su ES veikiančiomis Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis

Nuolat

Ne mažiau nei 5 sudalyvautų renginių skaičius per metus

 

ENMIN, Lietuvos atstovybės ES

50.

Padidinti finansinių fondų žinomumą Lietuvos su energetika susijusio sektoriaus įmonėms, kuriančioms inovatyvius produktus (technologijas), paslaugas ir inovatyvius sprendinius, vykdančioms MTEPI veiklas

Nuolat

Finansinių fondų žinomumo rodiklis

ENMIN, EIMIN, FINMIN,

LEA

51.

Sukurti energetikos inovacijų pažangos vertinimo rodiklių sistemą

2020 m. IV ketv.

Sukurta sistema

ENMIN,

LEA,

Statistikos departamentas

52.

Suburti energetikos inovatorių bendruomenę, vienijančią pagrindines energetikos inovacijų ekosistemos asociacijas, klasterius, įmones ir inovatorius, siekiant skatinti bendradarbiavimą bei suformuoti bendrą energetikos inovacijų požiūrį

2020 m. III ketv.

Sukurta energetikos inovacijų bendruomenė

ENMIN,

LEA

 

SUTRUMPINIMAI:

ENMIN – Energetikos ministerija

FINMIN - Finansų ministerija;

EIMIN - Ekonomikos ir inovacijų ministerija;

ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

AM – Aplinkos ministerija;

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

LEA - VšĮ Lietuvos energetikos agentūra;

LEI – Lietuvos energetikos institutas;

APVA - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;

LMT – Lietuvos mokslo taryba;

VERT - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba;

LIC – Lietuvos inovacijų centras;

STRATA – VŠĮ Vyriausybės strateginės analizės centras;

CŠT įmonės – Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės.

 [1] Hakatonas - programinės įrangos kūrėjų maratonas (kelių dienų renginys), kurio metu kartu su grafikos dizaineriais siekiama kūrybinių ir edukacinių tikslų (kuriami konkretūs programavimo produktai).