RC_logo_b

VALSTYBĖS ĮMONĖS  REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. V-115 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 22 d. Nr. v-105

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. v-115 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais, ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. T v i r t i n u pridedamas Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisykles.

3. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui turto vertinimui Arvydui Bagdonavičiui.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos sprendimu patvirtinta mokestinė nekilnojamojo turto ir žemės vertė Nekilnojamojo turto registre patikslinama šio registro nuostatų nustatyta tvarka Registrų centro filiale ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komisijos pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos;

4.2. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Kęstutis Sabaliauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. v–115

(Valstybės įmonės Registrų centro

direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d.

įsakymo Nr. v-105 redakcija)

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Registrų centro nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų, teikiamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka, nagrinėjimo tvarką ir paskirtos komisijos funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką.

2.  Registrų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Masinio žemės vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu  Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Turto ir verslo vertinimo metodika), kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

3.  Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

3.1. ataskaita – nekilnojamojo turto arba žemės individualaus vertinimo ataskaita;

3.2. nekilnojamasis turtas – tai Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai;

3.3. pareiškėjas – mokesčio mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 3 straipsnyje, kuriam yra nustatyta pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį arba žemės mokestį;

3.4. prašymas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą su prašymu nekilnojamojo turto arba žemės mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų nekilnojamojo turto arba žemės vertinimą;

3.5. Priežiūros tarnyba – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

3.6. skundas pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą dėl Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nurodytų nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenų netikslumų, kitų galimų klaidų, turinčių įtakos vidutinės rinkos vertės skaičiavimui, siekiant šiuos netikslumus ištaisyti;

3.7. teritorinis registratorius – valstybės įmonės Registrų centro teritorinis padalinys.

4.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymuose.

5.  Registrų centro darbuotojai, nagrinėdami pareiškėjų skundus bei prašymus ir priimdami sprendimus, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo ir kitų principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija).

 

II SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ SKUNDŲ PRIĖMIMO TVARKA, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

6.  Pareiškėjas skundą Registrų centrui gali pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams nustatymo pradžios (t. y. nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų masinio vertinimo dokumentų įsigaliojimo datos).

7.  Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai kreipiantis į Registrų centro teritorinį arba centrinį registratorių, taip pat siunčiamas paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

8.  Pareiškėjo skunde turi būti nurodytas asmens, padavusio skundą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas). Skunde turi būti aiškiai nurodytos skundžiamos aplinkybės ir faktai, skundas turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo. Tuo atveju, kai skundas teikiamas Registrų centrui pareiškėjo įgalioto asmens, pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintus reikalavimus.

9.    Pareiškėjo skundo priėmimą bei registravimą organizuoja Registrų centro teritorinių registratorių raštinės ir centrinio registratoriaus raštinė.

10Gautas skundas registruojamas gavimo dieną jo padavimo vietoje ir išsiunčiamas arba perduodamas nagrinėti teritoriniam registratoriui, pagal skunde nurodyto nekilnojamojo turto arba žemės sklypo buvimo vietą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

11.  Vietos mokesčių administratorius informuojamas iš anksto suderintu elektroniniu paštu ne vėliau kaip:

11.1. per 1 darbo dieną nuo skundo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo skundo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės gavimą ir priimtą sprendimą;

11.2. per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo skundo dėl žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams gavimą ir priimtą sprendimą.

12. Skundą gavęs Registrų centro teritorinis registratorius raštu informuoja vietos mokesčių administratorių pagal Taisyklių 11 punkte nustatytus terminus.

13. Pareiškėjo skundą dėl nekilnojamojo turto ar žemės mokestinės vertės nagrinėja teritorinis registratorius pagal nekilnojamojo turto arba žemės sklypo, nurodyto skunde, buvimo vietą.

14. Pareiškėjo skundą teritorinis registratorius turi išnagrinėti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos.

15. Teritorinis registratorius apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją. Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis arba sprendimas įteikiamas pareiškėjui asmeniškai.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16.  Registrų centro direktorius įsakymu paskiria Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija).

17.  Komisiją sudaro ne mažiau kaip 4 nuolatiniai nariai, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Komisijos įgaliojimai prasideda nuo Registrų centro direktoriaus įsakymo patvirtinti Komisijos sudėtį ir Komisijos pirmininką priėmimo dienos ir tęsiasi iki naujo įsakymo priėmimo dienos dėl Komisijos įgaliojimų atšaukimo in corpore ir naujos Komisijos sudėties patvirtinimo.

18.  Komisiją ir atskirus Komisijos narius skiria bei atšaukia Registrų centro direktorius, atsižvelgdamas į Registrų centro direktoriaus pavaduotojo turto vertinimui rekomendacijas.

19.  Komisija nagrinėja pareiškėjų Registrų centrui pateiktus prašymus įvertindama, ar nekilnojamojo turto arba žemės mokestinė rinkos vertė nustatyta tinkamai, ir, vadovaudamasi Taisyklių 2 punkte nurodytais teisės aktais, priima sprendimus.

20. Komisijos nariai privalo:

20.1. nagrinėti pareiškėjo prašymą ir kartu su prašymu pateiktą ataskaitą;

20.2. dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

20.3. nepraleisti Komisijos posėdžių be pateisinamos priežasties;

20.4. laikytis Taisyklių 5 punkte nurodytų veiklos principų;

20.5. pasirašyti Komisijos priimtus sprendimus;

20.6. neatskleisti informacijos, gautos einant Komisijos nario pareigas, asmenims, kurie nėra nekilnojamojo turto ar žemės teisėti savininkai, naudotojai ar kiti teisėtą interesą turintys asmenys;

20.7. teikti informaciją tik tam teisę turintiems asmenims ar teisėtiems jų atstovams;

20.8. pranešti Komisijai apie galimą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo konkretaus prašymo nagrinėjimo;

20.9. priimant sprendimą vadovautis Priežiūros tarnybos pateikta išvada apie ataskaitos atitiktį Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčių reikalavimams.

21. Komisijos nariai turi teisę:

21.1. susipažinti su Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis bei Juridinių asmenų registro duomenimis, susijusiais su pareiškėjo prašymu;

21.2. kreiptis į teritorinį registratorių dėl pareiškėjo prašyme nurodyto nekilnojamojo turto ar žemės sklypo duomenų patikslinimo;

21.3. kreiptis į pareiškėją su prašymu patikslinti prašymą;

21.4. kitas teises, numatytas Taisyklėse.

22Komisijos nariai atsako už savo veiklą ir konfidencialios informacijos išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

23.  Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

24.  Komisijos posėdis laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

25.  Komisijos pirmininkas:

25.1. vadovauja Komisijos darbui;

25.2. skiria Komisijos nariams pavedimus pagal Taisyklių 20–22 punktuose nurodytą kompetenciją;

25.3. kartu su kitais Komisijos nariais pasirašo Komisijos sprendimus;

25.4. vykdo kitas jam pavestas funkcijas.

26.  Komisijos pirmininko veiksmai įforminami rašytiniais pavedimais.

27.  Komisijos pirmininkas prieš pareiškėjo prašymo svarstymą Komisijos posėdyje paveda vienam iš Komisijos narių įvertinti prašymą, surinkti visą su prašymo nagrinėjimu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui priimti. Komisijos narys, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pateikia Komisijai motyvuotą siūlymą tenkinti prašymą arba jį atmesti.

28.  Komisija priima sprendimus kolegialiai, posėdžio metu, paprasta balsų dauguma atviru balsavimu, Komisijos nariams balsuojant „už“ arba „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

29.  Komisijos sprendime įrašomi šie duomenys:

29.1. sprendimo priėmimo vieta ir data;

29.2. Komisijos pavadinimas ir sudėtis;

29.3. prašymo turinys;

29.4. priimto sprendimo esmė ir motyvai;

29.5. sprendimo apskundimo tvarkos paaiškinimas.

30. Komisijos sprendimai įforminami vienu egzemplioriumi, jį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Sprendimo originalas lieka Registrų centre, o Pareiškėjui yra teikiamas Komisijos sprendimo nuorašas.

31. Komisijos posėdžiai organizuojami nuolat, atsižvelgiant į gautą pareiškėjų prašymų skaičių.

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

32. Pareiškėjas prašymą Registrų centrui gali pateikti vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

33. Pareiškėjas prašymą gali pateikti užpildydamas prašymo formą (Taisyklių 1 priedas) arba laisvos formos prašymą, atitinkantį Taisyklių reikalavimus. Prašymas pateikiamas tiesiogiai kreipiantis į Registrų centro teritorinį arba centrinį registratorių, taip pat siunčiant paštu.

34. Pareiškėjo prašyme turi būti nurodytas asmens, padavusio prašymą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas). Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Tuo atveju, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo, pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintus reikalavimus.

35. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti ataskaitos originalą.

36. Pareiškėjo prašymo ir ataskaitos priėmimą bei registravimą organizuoja Registrų centro teritorinių registratorių raštinės ir centrinio registratoriaus raštinė.

37. Gautas prašymas registruojamas gavimo dieną jo padavimo vietoje ir išsiunčiamas arba perduodamas Komisijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Registrų centro teritorinis registratorius, priėmęs pareiškėjo prašymą su ataskaita, Taisyklių 38 punkte numatyta tvarka ir terminais informuoja vietos mokesčių administratorių.

38. Vietos mokesčių administratorius informuojamas iš anksto suderintu elektroniniu paštu, ne vėliau kaip:

38.1. per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo prašymo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės gavimą ir priimtą sprendimą;

38.2. per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo prašymo dėl žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams gavimą ir priimtą sprendimą.

39. Pareiškėjo teikiamoje ataskaitoje turi būti apskaičiuota ir išskirta kiekvieno nekilnojamojo turto (statinio) ar žemės sklypo rinkos vertė, kuri teikiama mokestinės vertės tikslinimui.

40. Tuo atveju, jei pareiškėjo pateiktas prašymas neatitinka Taisyklių 3.3 papunkčio, 34, 35 punktų arba pateikta ataskaita neatitinka Taisyklių 39 punkto reikalavimų, yra nustatomas 10 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, prašymas laikomas nepaduotu.

41. Pareiškėjų prašymus nagrinėja ir dėl jų sprendimus priima Komisija. Pareiškėjo prašymą Komisija turi išnagrinėti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti nekilnojamojo turto ar žemės masinio vertinimo dokumentai – per 4 mėnesius.

42. Komisija priima sprendimą atsisakyti priimti ir nagrinėti prašymą, jeigu yra bent vienas iš toliau išvardytų pagrindų:

42.1. prašymą padavė tam teisės neturintis asmuo;

42.2. pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalino prašymo trūkumų;

42.3. prašymas paduotas praleidus Taisyklėse numatytus terminus.

43. Komisija priima sprendimą tenkinti prašymą nekilnojamo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, jeigu:

43.1. individualiu nekilnojamojo turto vertinimo būdu nustatyta nekilnojamojo turto vertė skiriasi daugiau kaip 20 procentų nuo Registrų centro nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

43.2. nekilnojamojo turto (statinio) vertės nustatymo data yra ne ankstesnė kaip 3 mėnesiai iki jos pateikimo Registrų centrui dienos;

43.3. individualus vertinimas atliktas ir ataskaita parengta laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimų;

43.4. apskaičiuota ir pateikta viso nekilnojamojo turto objekto (statinio) rinkos vertė;

43.5. Priežiūros tarnyba pateikia išvadą, kad ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus.

44. Komisija priima sprendimą tenkinti prašymą žemės vidutine rinkos verte mokesčiams laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus žemės individualų vertinimą, jeigu:

44.1. individualiu žemės vertinimu nustatyta žemės vertė skiriasi daugiau kaip 20 procentų nuo Registrų centro nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams;

44.2. žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą, pobūdį, disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių;

44.3. individualaus žemės sklypo vertės nustatymo data yra ne ankstesnė kaip 3 mėnesiai iki jos pateikimo Registrų centrui;

44.4. apskaičiuota ir pateikta viso žemės sklypo rinkos vertė;

44.5. apskaičiuota ir pateikta žemės sklypo rinkos vertė pateikta be miško žemės vertės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnyje;

44.6. Priežiūros tarnybos pateiktoje išvadoje nurodyta, kad ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus.

45. Nustačiusi, kad nėra Taisyklių 42 punkte nurodytų pagrindų, dėl kurių prašymas yra nenagrinėtinas, Komisija nagrinėja prašymą iš esmės ir, įvertindama ataskaitos atitiktį atitinkamai Taisyklių 43.1–43.4 arba 44.1–44.5 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams, priima vieną iš nurodytų sprendimų:

45.1. netenkinti prašymo, jeigu ataskaita neatitinka bent vieno iš Taisyklių 43.1–43.4 arba 44.1–44.5 papunkčių reikalavimų;

45.2. jeigu ataskaita atitinka visus Taisyklių 43.1–43.4 arba 44.1–44.5 papunkčių reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kreiptis į Priežiūros tarnybą dėl išvados apie ataskaitos atitiktį atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčių reikalavimams pateikimo.

46. Komisija, priėmusi šių Taisyklių 45.1 papunktyje nurodytą sprendimą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoti pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydama sprendimo priežastis ir motyvus. Pareiškėjas yra informuojamas Taisyklių 53 punkte nustatyta tvarka.

47. Komisija, priėmusi šių Taisyklių 45.2 papunktyje nurodytą sprendimą, kreipiasi į Priežiūros tarnybą su prašymu pateikti išvadą dėl ataskaitos atitikties atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčio reikalavimams, pridėdama pareiškėjo prašymo kopiją ir ataskaitos originalą.

48. Komisija, siųsdama Priežiūros tarnybai prašymą pateikti išvadą dėl pareiškėjo pateiktos ataskaitos atitikties atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčio reikalavimams, raštu apie tai informuoja pareiškėją.

49. Komisija, prieš išsiųsdama prašymą Priežiūros tarnybai, pasilieka pareiškėjo pateiktos ataskaitos Turto vertės nustatymo pažymos nuorašus. Tuo atveju, kai ataskaitoje nėra Turto vertės nustatymo pažymos, Komisija pasilieka nuorašus kitų ataskaitos dokumentų, pagrindžiančių priimtą Komisijos sprendimą.

50. Priežiūros tarnyba išvadą dėl ataskaitos atitikties priima per 2 mėnesius nuo prašymo iš Registrų centro gavimo dienos ir parengtą bei patvirtintą išvadą registruotu laišku išsiunčia Registrų centrui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Kartu su išvada Priežiūros tarnyba grąžina Registrų centrui ataskaitos originalą.

51. Tuo atveju, kai Priežiūros tarnyba per nustatytą terminą nepateikia išvados, Komisija priima sprendimą stabdyti prašymo nagrinėjimą iki tol, kol bus gauta Priežiūros tarnybos išvada. Apie priimtą sprendimą Komisija informuoja pareiškėją.

52. Komisijos pirmininkas, gavęs Priežiūros tarnybos išvadą dėl ataskaitos atitikties atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčio reikalavimams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų sušaukia Komisijos posėdį, kuriame Komisija, atsižvelgdama į Priežiūros tarnybos pateiktą išvadą, priima motyvuotą sprendimą:

52.1. prašymą atmesti ir netikslinti pareiškėjo prašyme nurodyto nekilnojamojo turto arba žemės mokestinės vertės;

52.2. prašymą tenkinti ir nekilnojamojo turto ar žemės mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto arba žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą.

53. Komisija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją. Pareiškėjas informuojamas registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis arba sprendimas pareiškėjui įteikiamas asmeniškai.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKA

 

54. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Taisyklės gali būti keičiamos Registrų centro direktoriaus įsakymu.

56. Komisijos sprendimai ir su jais susiję dokumentai perduodami saugoti Lietuvos centriniam valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

___________________________


 

Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių

1 priedas

 

 

(pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data / pavadinimas, įmonės kodas)

 

(pareiškėjo adresas, telefonas)

 

Valstybės įmonės Registrų centro

direktoriui

 

PRAŠYMAS

________________
(data)

 

Prašau patikslinti nekilnojamojo turto / žemės sklypo, esančio
                                                                                                                                
(pabraukti)                                                  

_______________________________________________________________________________________________,

(adresas, unikalus numeris)

mokestinę vertę / vidutinę rinkos vertę mokesčiams pagal atliktą individualų

nekilnojamojo turto / žemės sklypo vertinimą __________________________________________                                    (pabraukti)                                                                     (ataskaitos data, numeris, rengėjas)

________________________________________________________________________________________________________ .

PRIDEDAMA (pažymėti):

Individualaus nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr.           

Individualaus žemės vertinimo ataskaita Nr.           

Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui

Kiti dokumentai:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (pildo pareiškėjas, jei prašymas teikiamas (ir) dėl nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose, mokestinės vertės patikslinimo).  

Prašyme nurodyto nekilnojamojo turto, kuris pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokestinė vertė, dėl kurios patikslinimo teikiamas prašymas, yra:

________________________, _________________________ Eur, ______________________.

( objekto unikalus numeris) (vertė, kurią siekiama patikslinti, skaičiais) ( vertės nustatymo data)

 

 

 

_________________________________ ______________

(pareiškėjo vardas, pavardė)                                                      (parašas)