Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS pATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. 303
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimą ir paskirstymą mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, formalųjį švietimą papildančio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą (toliau – mokiniai), mokymo reikmėms tenkinti. Pagal Metodiką skirstomos mokinio krepšelio lėšos valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms, teikiančioms bendrąjį ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (toliau kartu – mokyklos), neformaliojo vaikų švietimo mokykloms, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir kitiems švietimo teikėjams (toliau – neformaliojo vaikų švietimo teikėjai), taip pat pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.“

1.2. Pakeisti 9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;“.

1.3. Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.1. darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą (ir už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo valandas, finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų, sumokėti), mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti (ne daugiau kaip 10 procentų lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti, išskyrus kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias mokyklas, turinčias iki 120 mokinių, kurioms numatoma ne daugiau kaip 13 procentų lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti), mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba papildomų darbų atlikimą (jeigu dėl papildomo darbo nesulygstama darbo sutartyje), taip pat darbo užmokesčiui ir paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba; ne mažiau kaip 4 procentai šių lėšų turi būti skiriama psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti; iš šiame papunktyje nurodytų mokinio krepšelio lėšų gali būti mokama už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kita), taip pat už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams ir darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas;“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 131 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 132 punktą.

1.6. Pakeisti 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„14. Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į pasikeitusį sutartinių mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., perskirsto specialią tikslinę dotaciją, skirtą mokinio krepšeliui finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme):“.

1.7. Papildyti 21 punktu:

„21. Neformaliojo vaikų švietimo programoms, išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto ir / arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo lėšų suma vienam programoje dalyvaujančiam vaikui – 15 eurų per mėnesį. Šios lėšos skiriamos neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą. Jos paskirstomos ir naudojamos savivaldybių nustatyta tvarka neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu.“

1.8. Papildyti 22 punktu:

„22. Neformaliojo vaikų švietimo programoms, išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, finansuoti skiriamos lėšos gali būti naudojamos:

22.1. neformaliojo vaikų švietimo mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti;

22.2. ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymu.“

1.9. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.3 papunktį, įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.

3. Šio nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Kultūros ministras, pavaduojantis

švietimo ir mokslo ministrą                                                             Šarūnas Birutis


 

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos

2 priedas

 

 

 

MOKYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ IR REKOMENDUOJAMŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SUMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Mokymo reikmės

Mokymo reikmių koeficientai (BMA dydžiais)

Rekomenduojamos mokinio krepšelio lėšų sumos*

1. Mokymo reikmės, finansuojamos iš savivaldybių skirstomų mokinio krepšelio lėšų:

 

 

1.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti

0,0156

6,64 Eur/sut. mok./m.

1.2. brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti

0,0040

1,69 Eur/mok./m.

1.3. profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti

0,0026

1,11 Eur/mok./m.

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

0,0411

1,46 Eur/mok./mėn.

2. Mokymo reikmės, finansuojamos iš mokyklų skirstomų mokinio krepšelio lėšų (pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 12.2–12.5 papunkčius):

 

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms

0,0478

20,37 Eur/mok./m.

(tautinių mažumų mokyklose –
23,28 Eur/mok./m.)

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0071

3,03 Eur/mok./m.

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0130

5,53 Eur/sut. mok./m.

2.4. IKT diegti ir naudoti

0,0137

5,82 Eur/mok./m.

 

Pastabos:

1. *Eur/mok./mėn. – eurai vienam mokiniui per mėnesį; Eur/mok./m. – eurai vienam mokiniui per metus;

Eur/sut. mok./m. – eurai vienam sutartiniam mokiniui per metus.

2. Šio priedo 1.2–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos mokiniams, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 9.5 papunktyje nurodytoms reikmėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.

 

 

 

––––––––––––––––––––