LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-482DĖL PIENO APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 1 d. Nr. 3D-69

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 3D-482 „Dėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatai nauja redakcija nedėstomi): 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIENOS APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui per 14 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos paskirti Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas