LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 1, 2, 3, 4 IR 70 STRAIPSNIŲ IR II SKYRIAUS PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. XIII-2279

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Apmokestinant akcizais neapdorotą tabaką, kaip jis apibrėžtas šio įstatymo 3 straipsnio 221 dalyje, taikomos tik šio įstatymo 11, 13, 20, 21 straipsnių, 22 straipsnio 1 dalies ir II skyriaus aštuntojo skirsnio nuostatos.“

2. Buvusią 1 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcizais yra apmokestinamos šios prekės, kaip jos apibrėžtos šio įstatymo 3 straipsnyje:

1) etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

2) apdorotas tabakas;

3) neapdorotas tabakas;

4) kaitinamojo tabako produktai;

5) elektroninių cigarečių skystis;

6) energiniai produktai;

7) elektros energija.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3 straipsnį 221 dalimi:

221. Neapdorotas tabakas – prie apdoroto tabako, kaip jis apibrėžtas šio straipsnio 9 dalyje, ir kaitinamojo tabako produktų, kaip jie apibrėžti šio straipsnio 181 dalyje, nepriskiriami 2019 metų KN versijos KN 2401 pozicijoje klasifikuojami produktai.“

 

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi ir laikoma, kad akcizai sumokėti už akcizais apmokestinamas prekes, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, tik tuo atveju, jei akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę. Šios dalies nuostatos netaikomos iš neapdoroto tabako pagamintam apdorotam tabakui ir kaitinamojo tabako produktams.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi gaminant kitose negu KN 2203–2208 pozicijose klasifikuojamas prekes, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 1,2 procento, o jei tai ne skysti produktai, – etilo alkoholis sudaro daugiau kaip 1 procentą jų masės, jeigu joms gali būti taikomos šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ar
3–7 punktų nuostatos.“

 

5 straipsnis. II skyriaus pakeitimas

Papildyti II skyrių aštuntuoju skirsniu:

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

NEAPDOROTO TABAKO APMOKESTINIMAS AKCIZAIS

 

70 straipsnis. Prievolė mokėti akcizus už neapdorotą tabaką

1. Prievolė mokėti akcizus už neapdorotą tabaką atsiranda, kai jis:

1) gaunamas iš kitos valstybės narės;

2) pagaminamas Lietuvos Respublikoje;

3) importuojamas;

4) įsigyjamas Lietuvos Respublikoje ir už jį akcizai nesumokėti;

5) prarandamas Lietuvos Respublikoje (išskyrus prarandamą neapdorotą tabaką, neviršijantį Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties normų, taip pat neapdorotą tabaką, prarastą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat negrįžtamai prarastą ar visiškai sunaikintą neapdorotą tabaką (jeigu jo negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamos prekės), jeigu tai įrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka).

2. Prievolė mokėti akcizus už neapdorotą tabaką atsiranda tuo metu, kai susidaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

 

71 straipsnis. Akcizų už neapdorotą tabaką mokėtojai

Akcizų už neapdorotą tabaką mokėtojai yra asmenys, kurie gavo iš kitos valstybės narės, importavo, prarado, pagamino ir (ar) įsigijo Lietuvos Respublikoje neapdoroto tabako.

 

72 straipsnis. Neapdoroto tabako atleidimas nuo akcizų

1. Nuo akcizų už neapdorotą tabaką atleidžiamas:

1) eksportuotas ar į kitą valstybę narę išgabentas neapdorotas tabakas;

2) neapdorotas tabakas, panaudotas apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų, už kuriuos akcizai sumokėti, gamybai;

3) fizinio asmens pagamintas neapdorotas tabakas, kuris skirtas tik asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, o tik savo ar savo šeimos poreikiams). Siekiant nustatyti, ar neapdorotas tabakas yra skirtas fizinio asmens asmeniniam naudojimui, turi būti atsižvelgiama į šio produkto laikytojo komercinį statusą, šio produkto pobūdį, kiekį, laikymo priežastis, šio produkto apskaitos dokumentus, laikymo vietą ar gabenimo būdą. Mokesčių administratorius, siekdamas įvertinti, ar neapdorotas tabakas skirtas asmeniniam naudojimui, turi teisę atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, susijusias su neapdoroto tabako laikymu ar gabenimu. Vyriausybė turi teisę nustatyti šiame punkte nurodyto neapdoroto tabako kiekį, kuris atleidžiamas nuo akcizų;

4) asmens, turinčio centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimą, gaunamas iš kitos valstybės narės ir (ar) pagaminamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) importuojamas, ir (ar) įsigyjamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) prarandamas neapdorotas tabakas, išskyrus atvejus, kai viršijamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos natūralios netekties normos, taip pat atvejus, kai neapdorotas tabakas prarastas ne dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat negrįžtamai prarastas ar visiškai sunaikintas (jeigu jo negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamos prekės) ir tai neįrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimas išduodamas asmenims, kurie:

1) gauna iš kitos valstybės narės neapdorotą tabaką;

2) gamina neapdorotą tabaką;

3) importuoja neapdorotą tabaką;

4) įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti.

3. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, kuriems išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiantis teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir (ar) kaitinamojo tabako produktus, laikomi asmenimis, turinčiais atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimą.

4. Nuo akcizų atleidžiamas neapdorotas tabakas, jeigu jis sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai. Šios nuostatos įgyvendinamos centrinio mokesčių administratoriaus (dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kontroliuojamų prekių) ir Sąjungos muitinės kodekso, jį papildančių ir įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktų (dėl muitinės kontroliuojamų prekių) nustatyta tvarka. Jeigu už šioje dalyje nustatyta tvarka sunaikintą neapdorotą tabaką akcizai jau buvo sumokėti, akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Šios dalies nuostatos netaikomos sunaikintam neapdorotam tabakui, kuris pagamintas ar laikomas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus arba yra neteisėtai atgabentas ar importuotas.

5. Nuo akcizų taip pat atleidžiamas neapdorotas tabakas, jeigu jis panaudotas būtiniems bandymams atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai neapdoroto tabako pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat neapdorotas tabakas, skirtas moksliniams tyrimams. Šios nuostatos įgyvendinamos centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

6. Tais atvejais, kai akcizai už neapdorotą tabaką, kuris vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis atleidžiamas nuo akcizų, yra sumokėti, jie grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

 

73 straipsnis. Akcizų už neapdorotą tabaką deklaracijos pateikimas ir mokesčio sumokėjimas

1. Akcizų už neapdorotą tabaką mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Jam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos asmuo, kuriam šio įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais atsiranda prievolė mokėti akcizus už neapdorotą tabaką, privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis registruotas, pateikti akcizų už neapdorotą tabaką deklaraciją. Šios deklaracijos formą ir pildymo taisykles nustato centrinis mokesčių administratorius. Akcizų už neapdorotą tabaką deklaracijoje privalo būti deklaruota akcizų suma, apskaičiuota už neapdorotą tabaką, už kurį šio įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka prievolė sumokėti akcizus atsirado tą mokestinį laikotarpį. Akcizai sumokami iki šioje dalyje nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

2. Jeigu asmuo netenka atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas netenka leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiančio teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir (ar) kaitinamojo tabako produktus, jis privalo šio straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis registruotas, akcizų už neapdorotą tabaką deklaraciją. Joje turi būti deklaruoti akcizai už visą neapdoroto tabako kiekį, už kurį dar nesumokėti akcizai, ir jie turi būti sumokėti iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

3. Tais atvejais, kai prievolė mokėti akcizus už neapdorotą tabaką tenka keliems asmenims, jie solidariai atsako už akcizų sumokėjimą.

4. Už importuotą neapdorotą tabaką akcizai mokami tokiais pačiais terminais, kaip būtų mokami importo muitai už šį produktą (jeigu jie už šį produktą būtų nustatyti), kaip tai nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, jį papildančiuose ir įgyvendinančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose.

 

74 straipsnis. Neapdorotam tabakui taikomas akcizų tarifas

Neapdorotam tabakui taikomas 68,6 euro už kilogramą neapdoroto tabako akcizų tarifas.“

 

6 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

75 straipsnis. Akcizų įskaitymas į biudžetą

Akcizai įskaitomi į valstybės biudžetą.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 ir 5 dalis, įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

2. 2020 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 74 straipsnio redakcija:

74 straipsnis. Neapdorotam tabakui taikomas akcizų tarifas

Neapdorotam tabakui taikomas 78,5 euro už kilogramą neapdoroto tabako akcizų tarifas.“

3. 2021 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 74 straipsnio redakcija:

74 straipsnis. Neapdorotam tabakui taikomas akcizų tarifas

Neapdorotam tabakui taikomas 90 eurų už kilogramą neapdoroto tabako akcizų tarifas.“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, centrinis mokesčių administratorius iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

5. Dėl atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimų išdavimo asmenys turi teisę kreiptis centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Tokiu atveju iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos išduotas atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimas įsigalioja šio įstatymo įsigaliojimo dieną.

6. Asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka nesikreipę dėl atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo, privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo inventorizuoti 2019 m. lapkričio 1 d. jiems nuosavybės teise priklausantį neapdorotą tabaką ir inventorizacijos aktą pateikti vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais. Šioje dalyje nurodyti asmenys privalo iki 2019 m. gruodžio 15 d. vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais, pateikti šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 73 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų deklaraciją.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda