Nacionalinės žemės tarnybos

Prie Žemės ūkio ministerijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL SUTIKIMŲ ĮSIGYTI MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ ARBA DAUGIAU NEGU 20 PROCENTŲ JURIDINIO ASMENS, NUOSAVYBĖS TEISE TURINČIO DAUGIAU NEGU 400 HA MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1P-389-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, ir 7 dalimis:

1. T v i r t i n u Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Laimonas Čiakas

 

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. 1P-389-(1.3 E.)

 

 

SUTIKIMŲ ĮSIGYTI MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ ARBA DAUGIAU NEGU 20 PROCENTŲ JURIDINIO ASMENS, NUOSAVYBĖS TEISE TURINČIO DAUGIAU NEGU 400 HA MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) išduodamų sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą ir sutikimų įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar daugiau negu 20 procentų juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės (toliau kartu – Sutikimas), išdavimo tvarką.

2. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų išduotas Sutikimas, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal pageidaujamos įsigyti miškų ūkio paskirties žemės ar pageidaujamo įgyti teisės valdyti juridinio asmens (jo dalies) buveinės vietą turi pateikti:

2.1. atitinkamos formos prašymą išduoti Sutikimą (Aprašo 1 priedas arba Aprašo 2 priedas). Sutuoktiniai, bendrosios jungtinės nuosavybės teise įsigyjantys miškų ūkio paskirties žemę arba teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės, teikia vieną prašymą išduoti Sutikimą. Prašyme išduoti Sutikimą turi būti nurodyta:

2.1.1. prašymą išduoti Sutikimą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos (toliau – juridinis asmuo) teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė, kontaktiniai duomenys;

2.1.2. pageidaujamo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypo (-ų) plotas, kadastro numeris (-iai), adresas (jeigu prašoma išduoti sutikimą įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą);

2.1.3. pageidaujamo įgyti teisę valdyti juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu prašoma išduoti sutikimą įgyti teisę valdyti juridinį asmenį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės);

2.1.4. pageidaujamų įgyti teisę valdyti juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) dalis procentine išraiška ir tokio juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu prašoma išduoti sutikimą įgyti teisę valdyti dalį (daugiau negu 20 procentų akcijų (teisių, pajų)) juridinio asmens, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės);

2.1.5. asmens ir susijusių asmenų iš valstybės ir kitų asmenų įgytos miškų ūkio paskirties žemės bendras plotas;

2.1.6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 3, 4 ir 5 punktuose įvardyti su asmeniu, pageidaujančiu gauti Sutikimą, susiję asmenys;

2.2. atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia asmens, pageidaujančio, kad jam būtų išduotas Sutikimas, įgaliotas asmuo);

2.3juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo);

2.4. miškų ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijos kopiją.

3. Pateikdamas prašymą išduoti Sutikimą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia fizinis asmuo):

3.1.  kai prašymas išduoti Sutikimą siunčiamas paštu – prie prašymo išduoti Sutikimą pridedama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3.2. kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas naudojantis Elektroniniais valdžios vartais (www.epaslaugos.lt) arba „E. piliečio“ portalu (www.epilietis.lrv.lt) – tapatybė patvirtinama elektroninės bankininkystės arba elektroninės atpažinties priemonėmis;

3.3. kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas kitomis, Aprašo 3.2 papunktyje nenurodytomis, elektroninėmis priemonėmis – prašymas išduoti Sutikimą turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

3.4. kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas tiesiogiai atvykus į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį – tapatybė turi būti patvirtinama pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. Asmuo, pageidaujantis įsigyti miškų ūkio paskirties žemės arba įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės, prašyme išduoti Sutikimą turi patvirtinti, kad sudarius miškų ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorį ar juridinio asmens perleidimo sandorį, ar daugiau negu 20 procentų juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorį, asmens ir su juo susijusių asmenų turimos miškų ūkio paskirties žemės plotas neviršys didžiausio miškų ūkio paskirties žemės ploto, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys kartu gali įsigyti pagal Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalį.

5. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs prašymą išduoti Sutikimą, sutikrina prašyme pateiktus duomenis ir prie gauto prašymo pridedamą miškų ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją su:

5.1. Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais juridinio asmens įregistravimą arba patvirtinančiais juridinio asmens Lietuvos Respublikoje įsteigtos atstovybės ar filialo įregistravimą, ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį ir Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytus susijusius asmenis su prašymą išduoti Sutikimą pateikusiu asmeniu (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia juridinis asmuo);

5.2. Lietuvos gyventojų registro duomenimis, patvirtinančiais, kad pagal Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalį miškų ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijoje nurodyti asmenys yra susiję su prašymą išduoti Sutikimą pateikusiu asmeniu (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia fizinis asmuo);

5.3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ir Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais asmens ar susijusių asmenų turimos miškų ūkio paskirties žemės plotus ir (ar) akcijas (teises, pajus) juridiniuose asmenyse, kurie valdo miškų ūkio paskirties žemę.

6. Sutikimas išduodamas nustačius, kad bendras įsigytos (priklausančios) ir norimos įsigyti miškų ūkio paskirties žemės plotas neviršys Miškų įstatyme nustatyto didžiausio galimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės ploto, kuris apskaičiuojamas pagal Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą formulę.

7. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys atsisako išduoti Sutikimą, kai prašyme išduoti Sutikimą nepateikta informacija ir (arba) dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra privalomi pateikti), nurodyti Aprašo 2 punkte, ir (arba) asmuo nepatvirtina savo tapatybės Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia fizinis asmuo) ir (arba) nėra pateikto patvirtinimo, nurodyto Aprašo 4 punkte, taip pat jeigu prašyme išduoti Sutikimą ir kartu su prašymu išduoti Sutikimą pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija neatitinka valstybės įmonių ir (arba) biudžetinių įstaigų tvarkomų registrų duomenų, ir (arba) nustačius, kad bendras įsigytos (priklausančios) miškų ūkio paskirties žemės plotas ir norimas įsigyti miškų ūkio paskirties žemės plotas viršys (-ija) Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą didžiausią galimą įsigyti miškų ūkio paskirties žemės plotą. Tokiu atveju Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys prašymą išduoti Sutikimą pateikusiam asmeniui pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti Sutikimą ir prašymą išduoti Sutikimą grąžina jį pateikusiam asmeniui.

8. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos išduoda atitinkamos formos Sutikimą (Aprašo 3 priedas arba Aprašo 4 priedas) arba atsisakymą jį išduoti.

9. Sutuoktiniams, bendrosios jungtinės nuosavybės teise įsigyjantiems miškų ūkio paskirties žemę arba teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, sudarančią daugiau negu 20 procentų juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 400 ha miškų ūkio paskirties žemės, pagal pateiktą prašymą išduoti Sutikimą rengiamas vienas Sutikimas.

10. Už Sutikimo išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Sutikimas išduodamas sumokėjus valstybės rinkliavą.

Duomenys (sąskaitos, į kurią turi būti sumokėta valstybės rinkliava, numeris, banko pavadinimas ir kodas, įmokos kodas ir mokėjimo paskirtis) valstybės rinkliavai sumokėti skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje (www.nzt.lt).

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki Sutikimo išdavimo termino, nurodyto Aprašo 8 punkte, pabaigos. Jeigu iki Sutikimui išduoti nustatyto termino pabaigos Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys neturi duomenų, kad valstybės rinkliava sumokėta, Sutikimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie valstybės rinkliavos sumokėjimą gavimo.

11. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pakartotinai pateiktas prašymas išduoti Sutikimą nagrinėjamas šio Aprašo nustatyta tvarka.

12. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai išduoti Sutikimą arba atsisakymas jį išduoti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_______________________