LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T3-212 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T3-216

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 12 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3/2014-457 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės veiklos srityse ir savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintą Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės veiklos srityse ir savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse priemonių planą, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1 pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Mokėjimas už transporto paslaugas:

EEil.

NNr.

Mokėjimo dydis nuo transporto paslaugos kainos

Vidutinės pajamos asmeniui per mėnesį

Iki 2VRP**

2,01–2,5 VRP

2,51–3

VRP

3,01–4 VRP

Virš 4,01 VRP

12.

10 procentų

X

 

 

 

 

23.

20 procentų

 

X

 

 

 

34.

50 procentų

 

 

X

 

 

45.

70 procentų

 

 

 

X

 

56.

80 procentų

 

 

 

 

X

*Degalų kaina fiksuojama kartą per mėnesį (pirmą mėnesio darbo dieną) pagal degalų tiekėjo, su kuriuo Centras sudaręs sutartį, pateiktą degalų kainą.

**VRP – Valstybės remiamos pajamos (101,37 Eur).“ ;

1.2 pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Laukimas nuvykus į vietą – 1,45 Eur už valandą.“ ;

1.3 pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

„30. Laukiant ilgiau kaip 4 val. – už kiekvieną papildomą valandą mokamas 2, 90 Eur mokestis.“

2. Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytas Bujanauskas