NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FORMŲ PATVIrTINIMO

 

2021 m. spalio 4 d. Nr. V-86

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsniu ir atsižvelgdama į Privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl Privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:              

1. T v i r t i n u:

1.1. Pranešimo apie nusišalinimą formą (pridedama);

1.2. Nusišalinimo priėmimo formą (pridedama);

1.3. Nusišalinimo nepriėmimo formą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus referentei su šiuo įsakymu supažindinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

2.2. Administravimo ir išteklių valdymo skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka teikti skelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Eglė Čaplikienė

 

 

 

Pranešimo apie nusišalinimą forma, patvirtinta

Neįgaliųjų reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-86

 

 

(Pranešimo apie nusišalinimą forma)

 

__________________________________________________________________________

(nusišalinančiojo vardas, pavardė, įstaigos, jos padalinio pavadinimas, pareigos)

 

 

_____________________________________

(nusišalinimą priimančio asmens vardas pavardė,

įstaigos, jos padalinio pavadinimas, pareigos)

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE NUSIŠALINIMĄ

20___- - Nr._______

(data)

 

Aš, ......................................................................................................................................... ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

nusišalinu nuo dalyvavimo komisijoje / sprendimo / pavedimo / pasiūlymo

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

(komisijos, sprendimo priėmimo procedūros, pavedimo, pasiūlymo pavadinimas)

rengimo, svarstymo, nagrinėjimo ar priėmimo procedūros, nes mano dalyvavimas rengiant, svarstant, nagrinėjant ar priimant šį sprendimą / pasiūlymą / vykdant pavedimą ar dalyvavimas posėdyje gali sukelti interesų konfliktą.

Nusišalinimo priežastys: .........................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

 

...........................................................................

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

Nusišalinimo priėmimo forma, patvirtinta

Neįgaliųjų reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-86

 

 

(Nusišalinimo priėmimo forma)

 

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas, nušalinančiojo pareigos)

 

 

DĖL ______________________________________________NUSIŠALINIMO PRIĖMIMO

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

 

 

20__- - Nr._______

(data)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdamas į _______________________________

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

 

20__ m. ____________________ d. pranešimą apie nusišalinimą Nr. _____ :

1.    P r i i m u ________________________________________________

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

 

nusišalinimą nuo sprendimų, susijusių su _____________________________________________,

(nurodyti fizinį ar juridinį asmenį)

 

rengimo, svarstymo, nagrinėjimo ar priėmimo.

2.    P a s k i r i u _______________________________________________ vykdyti

(nurodomas pareigos, vardas pavardė)

 

________________________________________________________________ funkcijas rengiant,

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

 

svarstant, nagrinėjant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su ________________________________________________________________________________

(nurodyti fizinį ar juridinį asmenį)

 

 

 

...........................................................................

(Nušalinančiojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

Nusišalinimo nepriėmimo forma, patvirtinta

Neįgaliųjų reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-86

 

 

(Nusišalinimo nepriėmimo forma)

 

 

__________________________________________________________________________

(nušalinančiojo vardas, pavardė, įstaigos, jos padalinio pavadinimas, pareigos)

 

 

DĖL ______________________________________________NUSIŠALINIMO NEPRIĖMIMO

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

 

 

20___- - Nr._______

(data)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“, ______ punktu, įvertinęs ____________________

___________________________________________ 20__ m. _______________ d. pranešimą apie

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

nusišalinimą Nr. _____, atsižvelgdamas į tai, kad ________________________________________

(išsamiai nurodyti priežastis lėmusias sprendimą nepriimti nusišalinimo)

 

________________________________________________________________________________

 

n e p r i i m u _________________________________________________ pareikšto nusišalinimo

(nurodomas nusišalinančiojo pareigos, vardas pavardė)

nuo dalyvavimo rengiant, svarstant, nagrinėjant ar priimant sprendimus, susijusius su ____________________________________________.

(nurodyti fizinį ar juridinį asmenį)

 

............................................................................................

(Nusišalinimą nepriimančiojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)