LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGINIMO ASMENIMS, SUTEIKUSIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

 

2015 m. sausio 20 d. Nr. 2-38

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo protokolo 4 punktą, siekdamas paskatinti asmenis suteikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

1. T v i r t i n u Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašą (pridedama).

2. S u d a r a u šios sudėties STT komisiją atlyginimo asmenims už suteiktą vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skyrimo pagrįstumui vertinti (toliau – Komisija):

3.1. STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas (Komisijos pirmininkas);

3.2. STT Pirmosios valdybos viršininkas (Komisijos narys);

3.3. STT Antrosios valdybos viršininkas (Komisijos narys);

3.4. STT Pirmosios valdybos Antrojo skyriaus viršininkas (Komisijos narys – sekretorius);

3.5. STT struktūrinio padalinio, kurio darbuotojas iniciavo teikimą dėl atlyginimo išmokėjimo, viršininkas (Komisijos narys).

3. N u s t a t a u, kad atlyginimas asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas gali būti mokamas pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą aprašą esant šio įsakymo 2 punktu sudarytos komisijos siūlymui, išskyrus atvejus, kai už šią informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atlyginama kriminalinės žvalgybos finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

4.1. STT Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – Teisės aktų registre;

4.2. STT Viešųjų ryšių skyriui – STT interneto svetainėje.

 

 

Direktorius                                                                                                      Saulius Urbanavičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38

 

 

ATLYGINIMO ASMENIMS, SUTEIKUSIEMS LIETUVOS respublikos SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI vertingĄ informacijĄ apie KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, suteikusių Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skatinimo sąlygas ir atlyginimo skyrimo procedūrą, išskyrus atvejus, kai už šią informaciją atlyginama kriminalinės žvalgybos finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo protokolo 4 punktą, siekiant paskatinti asmenis suteikti STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Pagal šį Aprašą asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama vienkartine pinigine išmoka iš tikslinių STT biudžeto programos lėšų, numatytų STT biudžeto programos sąmatos 2.2.1.1.1.30 straipsnyje, skirtų Išmokoms už vertingą informaciją (atlyginti asmenims už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų sistemai, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas).

5. Komisija atlyginimo asmenims už suteiktą vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skyrimo pagrįstumui vertinti (toliau – Komisija) sudaroma STT direktoriaus įsakymu.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO SĄLYGOS IR SKYRIMAS

 

6. Atlyginimas – vienkartinė piniginė išmoka už suteiktą STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kuri asmeniui gali būti skiriama esant visoms šioms sąlygoms:

6.1. veika, apie kurią asmuo suteikė informacijos, atitinka korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos sąvoką, įtvirtintą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje;

6.2. asmuo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešė savanoriškai ir ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju ar šaukimo į apklausą liudytoju;

6.3. asmens suteikta informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką yra vertinga, padėjo atskleisti ar užkardyti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

6.4. asmuo nėra gavęs atlyginimo už informaciją apie šią nusikalstamą veiką arba su ja susijusias rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas.

7. Vertinant Aprašo 6 punkte nurodytas sąlygas atsižvelgiama į šias aplinkybes:

7.1. suteiktos informacijos konkretumą ir išsamumą;

7.2. informacijos svarbą įrodinėjimo procese – ar ji laikytina išskirtinai svarbi, iš esmės nulėmusi nusikalstamų veikų atskleidimą;

7.3. ar asmuo apie nusikalstamas veikas pranešė vienintelis arba pirmasis, ar jas atskleisti padėjo ir kiti apie šias nusikalstamas veikas žinoję asmenys;

7.4. ar asmens parodymai padėjo atskleisti nusikalstamų veikų padarymo schemą ir išaiškinti daugumą joje dalyvaujančių asmenų, užkirsti kelią tolesniam panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų darymui;

7.5. ar asmens apsisprendimas suteikti STT informaciją apie nusikalstamą veiką iš esmės nebuvo sąlygotas byloje susiklosčiusių aplinkybių, kurios pagal savo esmę paskatino asmenį pranešti apie šias nusikalstamas veikas STT;

7.6. asmens kaip proceso dalyvio elgesį baudžiamojo proceso metu.

8. Vienkartinės piniginės išmokos dydis gali būti:

8.1. jei atskleistas nesunkus nusikaltimas – iki 75 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI);

8.2. jei atskleistas apysunkis nusikaltimas – iki 385 BSI;

8.3. jei atskleistas sunkus nusikaltimas – iki 750 BSI.

9. Vienkartinė piniginė išmoka negali būti skiriama, jeigu asmuo, suteikęs vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turi įtariamojo, kaltinamojo statusą, yra apklausiamas kaip liudytojas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka arba yra teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, apie kurią jis STT suteikė vertingos informacijos. Ši nuostata netaikoma, jeigu informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikęs asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės už šias nusikalstamas veikas atleistas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 391 straipsnio arba 227 straipsnio 5 dalies pagrindu.

10. Vienkartinės piniginės išmokos skyrimą asmeniui už suteiktą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas inicijuoja STT darbuotojas, gavęs iš asmens informaciją, pateikdamas motyvuotą, su tiesioginiu padalinio vadovu suderintą teikimą Komisijai, kuriame pateikiamas preliminarus siūlymas dėl vienkartinės piniginės išmokos dydžio.

11. Teikimas gali būti teikiamas esant įsiteisėjusiam apkaltinamajam teismo nuosprendžiui ar teismo baudžiamajam įsakymui, o nesant įsiteisėjusiam apkaltinamajam nuosprendžiui ar teismo baudžiamajam įsakymui, - ne anksčiau nei priimamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio 1 dalyje, 422 straipsnio 1 dalyje, 423 straipsnio 1 dalyje arba 429 straipsnio 1 dalyje numatytas sprendimas arba ikiteisminis tyrimas nutraukiamas 212 straipsnio 6, 7 punkte nurodytais pagrindais.

12. Komisija, gavusi teikimą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų STT direktoriui pateikia išvadą dėl vienkartinės piniginės išmokos mokėjimo pagrįstumo ir pasiūlymą dėl konkretaus vienkartinės piniginės išmokos dydžio. Jei duomenų, kurie yra būtini įsitikinti, ar yra visos Aprašo 6 punkte nustatytos vienkartinės piniginės išmokos skyrimo sąlygos, neįmanoma gauti greičiau, šis laikotarpis Komisijos sprendimu gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau nei iki 120 kalendorinių dienų.

13. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Sprendimai siūlyti STT direktoriui skirti asmeniui vienkartinę piniginę išmoką už vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Kiti Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas.

14. Vienkartinių piniginių išmokų dydžiai siūlomi atsižvelgiant į atlyginimo skyrimą inicijavusio STT darbuotojo teikime nurodytą preliminarų vienkartinės piniginės išmokos dydį, Aprašo 7 ir 8 punktus, protingumo ir proporcingumo principus bei kitas reikšmingas aplinkybes.

15. STT direktorius, gavęs Komisijos išvadą dėl vienkartinės piniginės išmokos mokėjimo pagrįstumo ir pasiūlymą dėl vienkartinės piniginės išmokos dydžio, gali priimti sprendimą skirti arba neskirti atitinkamo dydžio vienkartinę piniginę išmoką asmenims, suteikusiems STT vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir apie šias nusikalstamas veikas vykdančius asmenis.

16. STT direktoriui priėmus įsakymą skirti vienkartinę piniginę išmoką, lėšos asmeniui išmokamos per 30 kalendorinių dienų, atskaičius visus privalomus sumokėti mokesčius.

17. Jei vienkartinė piniginė išmoka asmeniui skiriama esant Aprašo 11 punkte nurodytoms sąlygoms, anksčiau nei esant įsiteisėjusiam apkaltinamajam nuosprendžiui ar teismo baudžiamajam įsakymui, su STT direktoriaus įsakymu dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo supažindinamas teikimą Komisijai pateikusio STT padalinio vadovas, kuris privalo organizuoti valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje palaikančio prokuroro informavimą apie asmeniui skirtą vienkartinę piniginę išmoką.

 

III. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. STT darbuotojai privalo užtikrinti būtinos informacijos pateikimą Komisijai sprendimui ir išvadai dėl vienkartinės piniginės išmokos už suteiktą STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas priimti.

19. Informaciją Komisijai pateikiantys STT darbuotojai asmeniškai atsako už pateiktos informacijos objektyvumą ir tikslumą.

20. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki vasario 1 d. Komisija apibendrintą informaciją apie paskatintų asmenų skaičių, išmokėtą bendrą sumą ir rezultatus pateikia STT direktoriui.

_________________