Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SOCIALINIO FONDO+“ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ KRYPTIES ĮGYVENDINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PASKYRIMO

 

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 659

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 nuostatas ir siekdama įgyvendinti „Europos socialinio fondo+“ (toliau – ESF+) užimtumo ir socialinių inovacijų kryptį (toliau – EaSI kryptis) Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už ESF+ EaSI krypties įgyvendinimą:

1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – ESF+ EaSI krypties įgyvendinimą koordinuojančia ir Lietuvos Respublikos interesams ESF+ komiteto Užimtumo ir socialinių inovacijų darbo grupėje atstovaujančia institucija (toliau – koordinuojanti ir atstovaujanti institucija);

1.2. viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą – ESF+ EaSI krypties nacionaliniu kontaktiniu punktu (toliau – nacionalinis kontaktinis punktas).

2. Pavesti koordinuojančiai ir atstovaujančiai institucijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Reglamento (ES) 2021/1057 įsigaliojimo dienos patvirtinti šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodyto nacionalinio kontaktinio punkto funkcijų sąrašą ir paskirti atstovą (-us) į ESF+ komiteto Užimtumo ir socialinių inovacijų darbo grupę.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                       Arūnas Dulkys