PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SPORTO BAZIŲ NUOMOS KAINŲ IR SPORTO RENGINIŲ STARTO MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-62

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Sporto ir rekreacijos centrui priklausančių sporto bazių nuomos kainas:

1.1. UAB „Žemaitijos suvenyras“ sporto salė:

1.1.1. komerciniams renginiams nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. –  45 Eur už 1 val.; kitu metų laiku - 14 Eur už 1 val.;

1.1.2. nekomerciniams renginiams ir treniruotėms nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. – 12 Eur už 1 val.; kitu metų laiku – 8 Eur už 1 val; 

1.2. Specializuotos dziudo patalpos žirgyne – 7 Eur už 1 val.

2. Naudoti už patalpų nuomą surinktas lėšas Sporto ir rekreacijos centro poreikiams (transporto paslaugoms, sportiniam inventoriui, maistpinigiams kompensuoti) tenkinti.

3. Leisti Sporto ir rekreacijos centrui, organizuojant sportinius ir kitus renginius, sportininkų testavimą, rinkti starto (dalyvio) mokestį:

3.1. iš fizinių asmenų - iki 15 Eur;

3.2. iš juridinių asmenų ir komandų - iki 250 Eur.

4. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1–304 „Dėl sporto bazių nuomos kainų ir sporto renginių starto mokesčio dydžių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Audrius Klišonis