VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2017 m. liepos 12 d. Nr. V-337

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 38 punktu:

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajai patarėjai, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

Direktoriaus  pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                                                             Violeta Latvienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269

(Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. liepos 12 d. įsakymo

Nr. V-337 redakcija)

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSD įstatymas) 6 straipsnio 1-7 ir 10 dalyse draudimo valstybės lėšomis tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, VSD įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Biudžeto taisyklės), Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“, Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“, Asmens socialinio draudimo numerio suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-277 „Dėl Asmens socialinio draudimo numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS v1.0 patvirtinimo“, Ligų ir būklių, dėl kurių vaikams invalidams nustatomas invalidumo lygis (sunki, vidutinė ir lengva negalia), sąrašo ir invalidumo lygio (sunkios, vidutinės ir lengvos negalios) nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-144/A1-69 „Dėl ligų ir būklių, dėl kurių vaikams invalidams nustatomas invalidumo lygis (sunki, vidutinė ir lengva negalia), sąrašo ir invalidumo lygio (sunkios, vidutinės ir lengvos negalios) nustatymo tvarkos patvirtinimo“, Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“, Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

3.1. 1-SD pranešimas – Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (Forma 1-SD)

3.2. 2-SD pranešimas Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (Forma 2-SD).

3.3. Asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų – šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantis vaiką iki trejų metų, įskaitant vaiko gimimo dieną ir vaiko trejų metų sukakties dieną.

3.4. Asmuo, atliekantis savanorišką praktiką – asmuo, atliekantis savanorišką praktiką Užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka.

3.5. Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį – nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas neįgalaus asmens globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį.

3.6. Darbingo amžiaus asmenys – asmenys nuo 16 metų iki Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

3.7. Draudimas valstybės lėšomis – asmenų, nurodytų VSD įstatymo 6 straipsnio 1-7 ir 10 dalyse, valstybinis socialinis draudimas, kai už šiuos asmenis valstybinio socialinio draudimo įmokas pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytus socialinio draudimo įmokų tarifus moka atitinkamų asignavimų valdytojai iš šiam tikslui numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ar Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos.

3.8. Dvasininkas – tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkas arba vienuolis.

3.9. DVL statusas – asmenų, turinčių teisę į draudimą valstybės lėšomis, laikotarpis, kuriuo  asmens draudimas valstybės lėšomis vykdomas vertinant sąlygas, nustatytas VSD įstatymo 6 straipsnio 2-3, 6-7 dalyse, nevertinant asmens draudžiamųjų pajamų.

3.10. EGAS – Fondo valdybos Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema.

3.11. Fondo valdyba – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3.12. Fondo valdybos Karinių struktūrų skyrius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius.

3.13. Fondo valdybos teritorinis skyrius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius.

3.14. Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba.

3.15. Karo prievolininkas – Lietuvos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

3.16Kariūnas – asmuo, kuris atlieka karo tarnybą studijuodamas karo mokymo įstaigoje.

3.17. Kursantas – asmuo, kuris mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programą arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir yra pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį.

3.18. Meno kūrėjas – meno kūrėjo statusą turintis darbingo amžiaus asmuo.

3.19. MMA – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga.

3.20. Neįgalus asmuo – asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba visiškos negalios invalidas, pripažintas tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

3.21. Neįgaliųjų slauga namuose - kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatyme.

3.22. Praktikantai – profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu.

3.23. Registras – Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras.

3.24. SAM pranešimas – Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM).

3.25. SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

3.26. Valstybės lėšų poreikis – apskaičiuota valstybinio socialinio draudimo įmokų už asmenų draudimą pagal šį Tvarkos aprašą suma, kurią į Valstybinį socialinio draudimo fondą turi pervesti atitinkamas asignavimų valdytojas.

3.27. Valstybės tarnautojo sutuoktinis – nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojo, profesinės karo tarnybos kario ar deleguoto asmens sutuoktinis tuo laikotarpiu, kai jis gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jis gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

3.28. VSD – valstybinis socialinis draudimas.

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Šiuo Tvarkos aprašu turi vadovautis:

4.1. informacijos, reikalingos asmenų draudimui valstybės lėšomis, teikėjai, nurodyti Tvarkos aprašo 8 punkte  (toliau – Informacijos teikėjai);

4.2. asmenys, draudžiami valstybės lėšomis;

4.3. Fondo valdyba, Fondo valdybos teritoriniai skyriai, Fondo valdybos Karinių struktūrų skyrius, Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba.

5. VSD įmokos skaičiuojamos nuo MMA (išskyrus valstybės tarnautojų sutuoktinius) pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus draudėjo ir apdraustojo tarifus.

6. Valstybinio socialinio draudimo rūšys, kuriomis draudžiami draudimo valstybės lėšomis sąlygas atitinkantys asmenys pagal jų socialinio statuso ypatybes:

6.1. valstybiniu socialiniu pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu draudžiami:

6.1.1. asmenys, auginantys vaiką iki trejų metų;

6.1.2. asmenys, slaugantys neįgalų asmenį;

6.2. valstybiniu socialiniu pensijų, motinystės ir nedarbo socialiniu draudimu - valstybės tarnautojų sutuoktiniai;

6.3. valstybiniu socialiniu pensijų, motinystės, nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu – karo prievolininkai;

6.4. valstybiniu socialiniu pensijų draudimu – dvasininkai;

6.5. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu:

6.5.1. praktikantai;

6.5.2. kursantai;

6.5.3. kariūnai;

6.5.4. asmenys, atliekantys savanorišką praktiką;

6.6. valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, ligos ir motinystės socialiniu draudimu – meno kūrėjai (nuo 2012 m. sausio 1 d. ir sveikatos draudimu).

7. Tais atvejais, kai asmuo tuo pačiu laikotarpiu turi teisę į draudimą valstybės lėšomis dėl skirtingų socialinio statuso ypatybių ir turėtų būti mokamos tos pačios draudimo rūšies ir to paties dydžio socialinio draudimo įmokos, draudžiama valstybės lėšomis tik vieną kartą. Kai asmuo gali būti draudžiamas valstybės lėšomis pagal kelias VSD įstatymo 6 straipsnio dalis, įmokos skaičiuojamos taip:

7.1. asmenų, nurodytų VSD įstatymo 6 straipsnio 1 ir 4 dalyse, lėšų poreikį skaičiuoja atitinkamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, neatsižvelgdamas į kitus statusus;

7.2. asmenų, nurodytų VSD įstatymo 6 straipsnio 2, 3, 6 ir 7 dalyse lėšų poreikis skaičiuojamas šia eilės tvarka: VSD įstatymo 6 straipsnio 2 dalis; VSD įstatymo 6 straipsnio 3 dalis; VSD įstatymo 6 straipsnio 6 dalis; Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 7 dalis;

7.3. asmenų, nurodytų VSD įstatymo 6 straipsnio 5 ir 10 dalyse, lėšų poreikio skaičiavimai teikiami tam Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, kuriam anksčiausiai atsirado pareiga mokėti socialinio draudimo įmokas.

8. Asmenų, turinčių teisę į draudimą valstybės lėšomis, draudimo valstybės lėšomis laikotarpius nustato (informuoja apie juos):

8.1. šie Informacijos teikėjai, kurie praneša apie tai Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėse nustatyta tvarka:

8.1.1. valstybės tarnautojo sutuoktinio – valstybės institucija, perkėlusi ar išsiuntusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje, taip pat pagal Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymą asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, Respublikos Prezidento kanceliarija;

8.1.2. karo prievolininko – Fondo valdybos Karinių struktūrų skyriuje apskaitomi karinių struktūrų subjektai, kurie privalo apskaičiuoti ir mokėti VSD įmokas už Lietuvos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karius ir asmenis, atliekančius alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, o už laikotarpį nuo 1995-01-01 iki 2001-12-31 – patys asmenys, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

8.1.3. dvasininko – tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų centrinės buveinės;

8.1.4. praktikanto – įstaiga ar įmonė, kurioje profesinės mokyklos mokinys, aukštosios mokyklos studentas ar teritorinės darbo biržos siųstas profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai asmuo atlieka profesinę praktiką.

8.1.5. kursanto – pataisos pareigūnų švietimo įstaiga ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaiga;

8.1.6. kariūno – karo mokymo įstaiga;

8.1.7. asmens, atliekančio savanorišką praktiką – įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, kurioje asmuo atlieka savanorišką praktiką.

8.2. Fondo valdybos teritorinis skyrius, įvertina Registro duomenų bazės, apdraustojo ar kitų kompetentingų institucijų pateiktą informaciją:

8.2.1. asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų – tėvų (įtėvių), auginančių vaiką iki trejų metų – analizuodamas Tvarkos aprašo 8.3.1 papunktyje nurodytus duomenis, o globėjų, auginančių vaiką iki trejų metų – gavęs globėjo prašymą;

8.2.2. asmenų, slaugančių neįgalų asmenį – gavęs asmens, slaugančio neįgalų asmenį, prašymą, o vėliau – analizuodamas Tvarkos aprašo 8.3.1 papunktyje nurodytus duomenis.

8.3. Fondo valdyba:

8.3.1. pateikia Fondo valdybos teritoriniams skyriams pagal Registro duomenų bazės, Fondo valdybos Karinių struktūrų skyriaus informacinės duomenų bazės, Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM (toliau – NDNT, tik dėl asmenų, slaugančių neįgalų asmenį) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis suformuotą informaciją apie tikslintinus Tvarkos aprašo 8.2 papunktyje nurodytų asmenų draudimo laikotarpius (siūlymų drausti ar nutraukti draudimą sąrašą, kurio įrašus nagrinėja atitinkamas Fondo valdybos teritorinis skyrius);

8.3.2. meno kūrėjams, pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateiktus duomenis apie meno kūrėjo statuso nustatymą bei netekimą, Registre įrašo laikotarpį nuo statuso įgijimo dienos (imtinai, bet ne anksčiau kaip 2011-01-01) iki senatvės pensijos amžiaus sukakties (neįskaitant senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos).

9. Draudimo valstybės lėšomis laikotarpio ar DVL statuso duomenys (valstybės tarnautojo sutuoktinio atveju – papildomai nurodomi duomenys apie apskaičiuotas VSD įmokas ir sumas, nuo kurių jos apskaičiuotos) įrašomi į Registrą:

9.1. pagal 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie valstybės tarnautojo sutuoktinio VSD laikotarpio pradžią bei pabaigą bei SAM pranešimą apie valstybės tarnautojo sutuoktinio VSD įmokas ir sumas, nuo kurių jos apskaičiuotos;

9.2. pagal 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie karo prievolininko, išskyrus dalyvaujančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, VSD laikotarpio pradžią bei pabaigą ir pagal SAM pranešimo SAM3SDP priedo apie karo prievolininko, dalyvaujančio jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, VSD laikotarpio pradžią bei pabaigą;

9.3. pagal turimus duomenis įvertinus draudimo valstybės lėšomis sąlygas asmenims, auginantiems vaiką iki trejų metų;

9.4. pagal turimus duomenis įvertinus draudimo valstybės lėšomis sąlygas asmenims, slaugantiems neįgalų asmenį;

9.5. pagal 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie dvasininko, praktikanto, kariūno, kursanto ir asmens, atliekančio savanorišką praktiką, VSD laikotarpio pradžią bei pabaigą;

9.6. meno kūrėjams – pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateiktus duomenis.

10. Valstybės lėšų poreikį skaičiuoja:

10.1. Informacijos teikėjas už valstybės tarnautojų sutuoktinius, karo prievolininkus – kartą per mėnesį.

10.2. Fondo valdyba:

10.2.1. už asmenis, auginančius vaiką iki trejų metų, asmenis, slaugančius neįgalų asmenį, dvasininkus – kartą per mėnesį;

10.2.2. už praktikantus, kariūnus, kursantus  ir asmenis, atliekančius savanorišką praktiką – kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos;

10.2.3. už meno kūrėjus – kartą per mėnesį, už praėjusius kalendorinių metų mėnesius, iki mėnesio 25 dienos.

11. VSD įmokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ar jų įgaliotos įstaigos turi sumokėti šiais terminais:

11.1. už valstybės tarnautojų sutuoktinius ir už karo prievolininkus Informacijos teikėjai sumoka iki kito mėnesio 15 dienos;

11.2. už asmenis, auginančius vaiką iki trejų metų, asmenis, slaugančius neįgalų asmenį, dvasininkus – SADM sumoka ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos;

11.3. už praktikantus – asmenis, teritorinių darbo biržų siųstus profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai – Lietuvos darbo birža prie SADM, o praktikantus – profesinių mokyklų mokinius, aukštųjų mokyklų studentus – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ne vėliau kaip iki to kalendorinio mėnesio, kurį Fondo valdyba pateikė lėšų poreikį, paskutinės dienos;

11.4. už asmenis, atliekančius savanorišką praktiką – SADM sumoka ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos;

11.5. už meno kūrėjus – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija iki mėnesio paskutinės dienos moka trūkstamą VSD įmokų sumą pagal Fondo valdybos tą mėnesį pateiktą lėšų poreikio apskaičiavimą;

11.6. už asmenis, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantus) - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras ne vėliau kaip iki to kalendorinio mėnesio, kurį Fondo valdyba pateikė lėšų poreikį, paskutinės dienos;

11.7. už asmenis, kurie mokosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantus) – Lietuvos policijos mokykla, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla ne vėliau kaip iki to kalendorinio mėnesio, kurį Fondo valdyba pateikė lėšų poreikį, paskutinės dienos;

11.8. už asmenis, kurie atlieka karo tarnybą studijuodami karo mokymo įstaigoje (kariūnus) Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ne vėliau kaip iki to kalendorinio mėnesio, kurį Fondo valdyba pateikė lėšų poreikį, paskutinės dienos.

12. Apdraustasis privalo nedelsdamas pranešti teisę į draudimą valstybės lėšomis nustatančiam subjektui (Tvarkos aprašo 8 punktas) apie socialinį draudimą kitoje valstybėje, nurodydamas socialinio draudimo laikotarpius, taip pat kitas aplinkybes, atitinkamai įvardintas Tvarkos aprašo II, IV ar V skyriuose, dėl kurių jis netenka teisės į draudimą valstybės lėšomis. Jei draudimo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją Fondo valdyba gavo elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartis, nereikalaujama, kad apdraustasis pateiktų draudimo sąlygoms nustatyti reikalingus dokumentus ir/ar jų kopijas.

13. Draudimas valstybės lėšomis nevykdomas:

13.1. laikotarpiu, kai asmuo dirba/draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;

13.2. laikotarpiu nuo darbo Europos Sąjungos institucijoje pradžios, kai asmuo kreipėsi dėl pensinių teisių perkėlimo;

13.3. laikotarpiu, kai asmeniui taikomas kardomasis kalinimas (suėmimas) ar asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę;

13.4. laikotarpiu, kai asmuo Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis yra išvykęs iš Lietuvos. Ši nuostata netaikoma valstybės tarnautojų sutuoktinių draudimui.

14. Bendras tėvų (įtėvių), auginančių vaiką iki trejų metų, prašymas dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis (Tvarkos aprašo 26 punktas), globėjo, auginančio vaiką iki trejų metų, arba asmens, slaugančio neįgalų asmenį, prašymas dėl draudimo valstybės lėšomis pateikiamas bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui asmeniškai atvykus arba paštu, jei parašų tikrumas yra patvirtintas notarine tvarka. Siunčiant prašymą paštu, kartu pateikiama asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notarine tvarka. Bendras tėvų (įtėvių), auginančių vaiką iki trejų metų, prašymas dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis gali būti pateikiamas naudojantis EGAS arba šiame punkte minėtais kitais būdais pateikiant du atskirus prašymus, išreiškiančius bendrą valią.

15. Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs asmens prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis ir priėmęs sprendimą, privalo per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoti asmenį apie:

15.1. nustatytą draudimo valstybės lėšomis ir/arba DVL statuso laikotarpį;

15.2. prievolę pranešti raštu Fondo valdybos teritoriniam skyriui apie socialinį draudimą kitoje valstybėje;

15.3. sąlygas, dėl kurių jis gali prarasti teisę į draudimą valstybės lėšomis;

15.4. kitas su šio asmens draudimu valstybės lėšomis susijusias aplinkybes.

16. Sumos, nuo kurių už apdraustuosius jų VSD laikotarpiu buvo sumokėtos ar turėjo būti sumokėtos VSD įmokos į VSD fondo biudžetą, laikomos šių apdraustųjų asmenų atitinkamos VSD rūšies draudžiamosiomis pajamomis, tačiau nelaikomos asmenų gautomis pajamomis.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUTUOKTINIAI

 

17. VSD įmokos pagal nustatytus draudėjo ir apdraustojo tarifus mokamos iš valstybės institucijoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Minėtų įmokų dydis skaičiuojamas atitinkamai nuo valstybės tarnautojo ar profesinės karo tarnybos kario 0,5 pareiginės algos arba pagal delegavimo sutartį deleguoto asmens 0,5 darbo užmokesčio, arba Respublikos Prezidento 0,5 darbo užmokesčio.

18. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo priskaičiuotas VSD įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija.

19. Valstybės tarnautojo sutuoktinis netenka teisės į draudimą valstybės lėšomis, kai sukanka senatvės pensijos amžių. Valstybės tarnautojų sutuoktiniai neturi teisės į draudimą valstybės lėšomis tuo laikotarpiu, kai jie turi draudžiamųjų pajamų.

20. Fondo valdybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad valstybės tarnautojo sutuoktinis turi draudžiamųjų pajamų, ar sukako senatvės pensijos amžių, pateikia Informacijos teikėjui reikalavimą atitinkamai patikslinti (pateikti) 1-SD pranešimą ir/ar 2-SD pranešimą.

 

III SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKAI

 

21. Informacijos teikėjai – Fondo valdybos Karinių struktūrų skyriuje apskaitomi karinių struktūrų subjektai už karo prievolininkus priskaičiuotas VSD įmokas sumoka į Fondo valdybos Karinių struktūrų skyriaus VSD lėšų surenkamąją sąskaitą, tačiau neteikia SAM pranešimų, išskyrus šio Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą atvejį.

22. Informacijos teikėjai už karo prievolininkus, dalyvaujančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, priskaičiuotas VSD įmokas sumoka į Fondo valdybos Karinių struktūrų skyriaus VSD lėšų surenkamąją sąskaitą ir kas mėnesį pateikia SAM pranešimą (SAM3SDP priedą), kuriame nurodomi asmenų, kurie dalyvavo jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, VSD laikotarpiai atitinkamą kalendorinį mėnesį.

23. Pagal Informacijos teikėjų pateiktus 1-SD pranešimų, 2-SD pranešimų ir SAM pranešimų (SAM3SDP priedų) duomenis suformuotas Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas F4 Informacijos teikėjai patvirtina Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

24. Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytų duomenų sutikrinimui Informacijos teikėjo prašymu Fondo valdybos Karinių struktūrų skyrius pateikia Informacijos teikėjui asmenų, už kuriuos turėjo būti apskaičiuotos VSD įmokos, ar asmenų, apie kuriuos buvo pateikti 1-SD pranešimai, 2-SD pranešimai ar SAM pranešimai (SAM3SDP priedai), sąrašus.

25. Karo prievolininkų draudimo duomenų tvarkymas už praėjusius laikotarpius:

25.1. Duomenys apie privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpį nuo 1995-01-01 iki 2001-12-31 įrašomi į Registro duomenų bazę, tikslinami, kai apdraustasis kreipiasi į Fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdamas prašymą ir karinį liudijimą;

25.2. Duomenys apie privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir asmenų, atliekančių alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, pradžią laikotarpiu nuo 2002-01-01 įrašomi į Registro duomenų bazę, tikslinami pagal Informacijos teikėjų Fondo valdybos Karinių struktūrų skyriui pateiktus 1-SD ir 2-SD pranešimus, nenurodant draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų.

 

IV SKYRIUS

ASMENYS, AUGINANTYS VAIKĄ IKI TREJŲ METŲ

 

26. Motinų (įmočių), tėvų (įtėvių) draudimas valstybės lėšomis nuo vaiko gimimo dienos taikomas jo motinai (įmotei), kol vaiko tėvai (įtėviai) neapsisprendžia kitaip. Apsisprendimu kitaip laikomas bendro tėvų (įtėvių) prašymo dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis pateikimas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, o nepateikus tokio prašymo – vieno iš tėvų (įtėvių) išėjimas atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Asmenims suteiktų atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpiai nustatomi pagal draudėjų pateikiamus Fondo valdybos teritoriniam skyriui 9-SD pranešimus apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti.

27. Jei teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta vaiko iki trejų metų gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (įtėvių), draudimas valstybės lėšomis taikomas su vaiku gyvenančiam tėvui (įtėviui) ar motinai (įmotei).

28. Mirus vienam iš tėvų (įtėvių), jo draudimas valstybės lėšomis baigiamas mirties dieną, o nuo kitos dienos draudimas valstybės lėšomis taikomas kitam iš tėvų (įtėvių), jeigu jis atitinka draudimo valstybės lėšomis sąlygas.

29. Globėjas, auginantis vaiką iki trejų metų, draudžiamas valstybės lėšomis pagal jo pateiktą prašymą nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos. Kartu su prašymu pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo.

30. Asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų, kuriam turi būti taikomas draudimas valstybės lėšomis pagal Tvarkos aprašo 26–29 punktus, turi teisę į draudimą valstybės lėšomis tuo laikotarpiu, kai tenkinamos šios sąlygos:

30.1. yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

30.2. augina vaiką iki trejų metų Lietuvos Respublikoje;

30.3. neturi draudžiamųjų pajamų arba jo pajamos mažesnės negu atitinkamo laikotarpio MMA suma.

30.4. nėra privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu;

30.5. nėra draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;

30.6. motinos arba tėvo valdžia neapribota, vaikas teismo sprendimu neatskirtas nuo motinos arba tėvo, vaikui nepaskirtas globėjas (tik motinoms, tėvams arba įmotėms, įtėviams);

30.7. vaiko globa nepanaikinta, globėjas neatleistas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (tik globėjams).

31. Asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, DVL statusas nustatomas ir į Registrą įrašomas įvertinus 30.1-30.2, 30.4-30.7 papunkčiuose nustatytas sąlygas.

32. Asmuo laikomas auginančiu vaiką Lietuvos Respublikoje, kai:

32.1. vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje;

32.2. vaiko gyvenamoji vieta dar nedeklaruota, bet vienam iš tėvų (įtėvių) suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, arba abiejų vaiko tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba pateiktas bendras tėvų (įtėvių) prašymas dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis, arba pateiktas motyvuotas vaiką auginančio asmens prašymas, kuriame patvirtinama, kad vaikas auginamas Lietuvos Respublikoje.

33. Auginant vieną vaiką, draudimas valstybės lėšomis vykdomas vienam asmeniui. Jeigu turintys teisę į draudimą valstybės lėšomis motina (įmotė) ir tėvas (įtėvis) augina du ar daugiau vaikų iki trejų metų, draudimas valstybės lėšomis gali būti vykdomas abiem tėvams (įtėviams).

34. Bendrame tėvų (įtėvių) prašyme dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis nurodytam asmeniui draudimas valstybės lėšomis taikomas (Tvarkos aprašo 26 punktas) nuo šio prašymo pateikimo dienos. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu draudimas valstybės lėšomis gali būti taikomas pagal bendrą tėvų (įtėvių) prašymą nuo jame nurodytos ankstesnės datos, išskyrus tuos atvejus, kai:

34.1. keičiamas tėvų (įtėvių) apsisprendimas (Tvarkos aprašo 26 punktas);

34.2. draudimo valstybės lėšomis laikotarpis buvo įvertintas skiriant išmokas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą ar Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą;

34.3. bendras tėvų (įtėvių) prašymas pateikiamas EGAS.

 

V SKYRIUS

ASMENYS, SLAUGANTYS NEĮGALŲ ASMENĮ

 

35. Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, draudžiamas valstybės lėšomis pagal jo pateiktą prašymą nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos. Prašymas pateikiamas Tvarkos aprašo 14 punkte nustatytais būdais, kartu su prašymu pateikiant:

35.1. Savo ir slaugomo neįgalaus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Užsienio valstybių išduotas vaiko gimimo liudijimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille). Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės turi pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

35.2. Slaugomo asmens Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, kurioje nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jei šis poreikis nustatytas po 2013 m. liepos 1 d., arba slaugomo asmens Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, jei šis poreikis nustatytas nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. (jei atitinkami duomenys gauti pagal asmens duomenų teikimo sutartį, šių pažymų pateikti nereikia).

35.3. Slaugomo asmens visiškos negalios invalidumą patvirtinantį dokumentą, jei visiška negalia nustatyta iki 2005 m. liepos 1 d.

35.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo nutartį dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, arba teismo sprendimą (nutartį) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas).

36. Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį (toliau šiame punkte – slaugantis asmuo), turi teisę į draudimą valstybės lėšomis tuo laikotarpiu, kai tenkinamos šios sąlygos:

36.1. slaugančio asmens ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje;

36.2. neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas;

36.3. slaugantis asmuo yra nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;

36.4. slaugantis asmuo nėra privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu;

36.5. slaugantis asmuo neturi draudžiamųjų pajamų arba jo pajamos mažesnės negu atitinkamo laikotarpio MMA suma;

36.6. slaugantis asmuo negauna jam pačiam priklausančios:

36.6.1. valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją;

36.6.2. valstybinės pensijos, kurią skiria ir/ar moka Fondo valdybos teritoriniai skyriai;

36.6.3. valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka ne Fondo valdybos teritoriniai skyriai;

36.6.4. šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas;

36.7. slaugantis asmuo nėra draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;

36.8. globa (rūpyba) nepasibaigusi, globėjas (rūpintojas) nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (taikoma tik globėjams ir rūpintojams);

36.9. neįgaliam asmeniui nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (taikoma, kai neįgalų asmenį slaugo vienas iš jo tėvų (įtėvių);

36.10. nėra apribota slaugančio asmens – tėvo arba motinos – tėvų valdžia slaugomam neįgaliam asmeniui;

36.11. neįgalus asmuo nėra apgyvendintas stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje;

36.12. slaugantis asmuo neatlieka laisvės atėmimo bausmės, jam netaikomas kardomasis kalinimas (suėmimas).

37. Asmenų, slaugančių neįgalų asmenį, DVL statusas nustatomas ir į Registrą įrašomas įvertinus 36.1-36.4, 36.6-36.12 papunkčiuose nustatytas sąlygas.

38. Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, turi nedelsdamas raštu pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriam pateikė prašymą drausti valstybės lėšomis, apie aplinkybių, susijusių su Tvarkos aprašo 36.6.3, 36.7–36.12 papunkčiuose nurodytomis draudimo valstybės lėšomis sąlygomis, pasikeitimą.

39. Fondo valdybos teritorinis skyrius periodiškai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus) pateikia atitinkamos teritorijos savivaldybei paklausimą, kuriame prašo pateikti informaciją apie atvejus, kai prašymus drausti valstybės lėšomis pateikusieji asmenys, slaugantys neįgalų asmenį, netenkina Tvarkos aprašo 36.8–36.11 papunkčiuose nurodytų draudimo valstybės lėšomis sąlygų.

40. Nustačius, kad neįgaliam asmeniui, dėl kurio vykdomas draudimas valstybės lėšomis, NDNT nustatė ne specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, draudimas valstybės lėšomis nutraukiamas.

 

VI SKYRIUS

DVASININKAI

 

41. Dvasininkai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai jie neturi būtinojo senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, negauna valstybinės socialinio draudimo pensijos ir kai jų draudžiamųjų pajamų suma per kalendorinius metus yra mažesnė už atitinkamų metų 12 MMA, sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki 12 MMA sumos socialinio draudimo įmokų sumą, jei šie asmenys nėra išvykę iš Lietuvos Respublikos ir išvykimo nėra deklaravę gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai.

42. Religinė bendruomenė ar bendrija teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus Fondo valdybos Vilniaus skyriui. Pirmąjį kartą teikdama 1-SD pranešimą, religinė bendruomenė ar bendrija kartu turi pateikti dokumentą, įrodantį valstybės pripažinimo suteikimą.

 

VII SKYRIUS

PRAKTIKANTAI, KURSANTAI, KARIŪNAI ir ASMENYS, ATLIEKANTYS SAVANORIŠKĄ PRAKTIKĄ

 

43. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas moka pagal draudėjams, pas kuriuos atliekama praktika ar mokymas, priskyrimą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, nuo minimaliosios mėnesinės algos, taikomos asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti.

44. Praktikantų teisė į draudimą valstybės lėšomis nustatoma pagal pateiktus 1-SD pranešimus ir Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos profesinių ir aukštųjų mokyklų sąrašus, skelbiamus internetinėje svetainėje www.aikos.smm.lt.

45. Jei praktinis mokymas atliekamas mokymo įstaigoje, 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą teikia ši įstaiga. Kai praktinis mokymas mokymo įstaigoje vykdomas nebaigus teorinio mokymo, 1-SD pranešimai ir 2-SD pranešimai pateikiami remiantis mokymo įstaigos patvirtintu praktinio mokymo grafiku.

46. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus apie asmenis, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantus);

47. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus apie asmenis, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantus). Lietuvos policijos mokykla, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus apie asmenis, kurie mokosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantus);

48. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus apie asmenis, kurie atlieka karo tarnybą studijuodami karo mokymo įstaigoje (kariūnus).

49. Draudėjas, pas kurį asmuo atlieka savanorišką praktiką, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus apie savanoriškos praktikos atlikimo pradžią ir pabaigą.

 

VIII SKYRIUS

MENO KŪRĖJAI

 

50. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija teikia Fondo valdybai duomenis apie meno kūrėjo statuso laikotarpį.

51. Fondo valdyboje iki kiekvieno mėnesio 15 d. pagal Registro duomenis apskaičiuojama mokėtinų VSD įmokų suma, įvertinant kiekvieno meno kūrėjo turėtas draudžiamąsias pajamas bei VSD rūšis, kuriomis jis buvo draudžiamas (jei asmuo buvo draudžiamas valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių, draudžiamosiomis pajamomis laikoma ir suma, nuo kurios apskaičiuotos VSD įmokos) nuo kalendorinių metų pradžios iki prieš tai buvusio mėnesio pabaigos, bei lėšų poreikio patikslinimus už visus praėjusius metus nuo 2011-01-01 už visus meno kūrėjo statusą turinčius asmenis. Nustačius, kad meno kūrėjas:

51.1. draudžiamųjų pajamų neturėjo, – apskaičiuojamos šio asmens VSD įmokos už praėjusį mėnesį nuo MMA;

51.2. turėjo draudžiamųjų pajamų, kurios yra mažesnės nei atitinkamų mėnesių MMA suma, – apskaičiuojamos šio asmens VSD įmokos nuo skirtumo, gauto iš atitinkamų mėnesių dienos tikslumu apskaičiuotos MMA sumos atėmus asmens turėtas draudžiamąsias pajamas, bei atimant praėjusį mėnesį apskaičiuotą VSD įmokų sumą;

51.3. turėjo draudžiamųjų pajamų, tačiau buvo draudžiamas kitų rūšių draudimu, negu nustatyta VSD įstatymo, – apskaičiuoja šio asmens VSD įmokas nuo MMA toms draudimo rūšims, kuriomis jis nebuvo draustas, o toms, kuriomis buvo draustas, bet draudžiamosios pajamos buvo mažesnės už atitinkamų MMA sumą, VSD įmokas apskaičiuoja pagal Tvarkos aprašo 51.2 papunktį.

52. Fondo valdyba iki kiekvieno mėnesio 25 dienos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikia paraišką už praėjusį kalendorinį mėnesį, kurioje nurodo Tvarkos aprašo 51 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą bendrą mokėtinų VSD įmokų sumą. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija šią sumą perveda į Fondo biudžetą ne vėliau kaip to mėnesio paskutinę dieną. Fondo valdyba, nustačiusi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pervestų lėšų permoką ar nepriemoką už praėjusius laikotarpius, atitinkamai mažina ar didina lėšų poreikį už artimiausią kalendorinį mėnesį.

53. Už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. Fondo valdyba iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pagal Registro duomenis apskaičiuoja privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo MMA už meno kūrėjus, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 1 ir 4–9 dalyse. Pasibaigus kalendoriniams metams, gavusi papildomus duomenis iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos apie meno kūrėjus, už kuriuos buvo mokėtos įmokos iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos, tačiau jie gavo pajamų pagal autorinę sutartį arba priklausė asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 1 ir 4–9 dalyse, Fondo valdyba patikslina lėšų poreikį už praėjusius kalendorinius metus ir atitinkamai sumažina lėšų poreikį už artimiausią mėnesį.

54. Už meno kūrėjus, kurie tuo pačiu metu yra savarankiškai dirbantys asmenys, draudimui valstybės lėšomis už praėjusius metus mokėtinos įmokos perskaičiuojamos pasibaigus gautų pajamų deklaravimo Valstybinei mokesčių inspekcijai terminui. Nustačiusi, kad meno kūrėjas turėjo draudžiamųjų pajamų kaip savarankiškai dirbantis asmuo, Fondo valdyba atitinkamai sumažina artimiausio mėnesio lėšų poreikį meno kūrėjų draudimui.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Valstybės lėšomis draudžiamų asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, asmenų, slaugančių neįgalų asmenį, dvasininkų bei meno kūrėjų duomenys apie jų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazę (draudžiamąsias pajamas) ir apskaičiuotas bei valstybės lėšomis sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas į Registrą įrašomi automatiniu būdu pasibaigus kalendoriniams metams.

56. Nustačius asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, duomenų ar informacijos pasikeitimus ir patikslinus valstybės lėšų poreikį, atitinkami tikslinimai Registre už praėjusius laikotarpius atliekami automatiniu būdu.

 

___________________