LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUDITO ĮSTATYMO NR. VIII-1227 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1127
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu audito įmonė atlieka auditą tik kitose negu viešojo intereso įmonėse, metinė profesinės civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 29 000 eurų. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra audito įmonės civilinė atsakomybė už žalą, kuri būtų padaryta užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims atliekant auditą kitose negu viešojo intereso įmonėse.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kai profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra ir audito įmonės civilinė atsakomybė už žalą, kuri būtų padaryta užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims atliekant auditą viešojo intereso įmonėse, profesinės civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 58 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 145 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. naujai sudaromoms profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartims.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė