LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2018 m. gegužės 17 d. Nr. V-473

 

Vilnius

 

 

 

 

1. P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo programos baigiamosios (10 (gimnazijos II) ar gimnazijos IV) klasės mokiniui, negavusiam pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo (nebaigus pagrindinio ugdymo programos ir (ar) nedalyvavus pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties) ar brandos atestato;“.

1.2. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. asmeniui (jo prašymu) apie ankstesniais mokslo metais baigtą atitinkamos ugdymo programos dalį ir dalykų metinius įvertinimus (pvz., apie mokinio mokymosi rezultatus III gimn. klasėje);“.

1.3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. 1–3, 5–9 (gimnazijos I), gimnazijos III klasės mokiniui (toliau – keliamosios klasės mokinys) atskira eilute įrašoma: pvz., „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į dešimtą klasę“, „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas devintoje klasėje“ (MMMM pažymėti einamieji metai, MMMM m. xxxx yy d. – data, Nr. 00 – mokyklos vadovo įsakymo numeris).

1.4. Pakeičiu 36.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.4. einamaisiais metais išlaikiusiesiems: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikytų brandos egzaminų skiltyje „Tipas“ įrašoma „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), geografijos – tik „Valstybinis“, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), brandos darbo, menų, muzikologijos ir technologijų – tik „Mokyklinis“;“.

1.5. Papildau 36.9 papunkčiu:

36.9. įrašomas mokinio brandos darbas ir jo įvertinimas (pildymo pavyzdys – 19 priede). Skliaustuose įrašomas mokinio individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo programos dalyko pavadinimas, iš kurio mokinys rengė brandos darbą, pvz., Brandos darbas (istorija).

1.6. Pakeičiu 89.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.1. įgijusiajam vidurinį išsilavinimą brandos atestatą išspausdina iki einamųjų metų liepos 20 d., jei taikoma Aprašo 40 punkto nuostata – mokyklai gavus apeliantų darbų rezultatus, kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos;“.

1.7. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, pasibaigus kalendoriniams metams, Mokinių registro Blankų skirstymo modulyje suformuoja pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų ir brandos atestato (diplomo) priedų blankų panaudojimo ataskaitas. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo pagal mokyklų ataskaitas suformuoja suminę blankų panaudojimo kalendoriniais metais ataskaitą ir iki vasario 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui kartu su perdavimo ir priėmimo aktu pateikia sugadintus blankus.

1.8. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.9. Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.10. Pakeičiu 11 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.11. Pakeičiu 12 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.12. Pakeičiu 13 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.13. Pakeičiu 19 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad 2018 metais išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai (pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas) pažymimi Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio simboliu (lipduku).“

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                           Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

MMMM m. xxxx yy d.

Nr. 00

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

mokėsi

dešimtoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

-

 

35

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

 

-

 

175

 

6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

-

 

105

 

6 (šeši)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

-

 

70

 

6 (šeši)

5.

Matematika

 

-

 

140

 

3 (trys)

6.

Biologija

 

-

 

35

 

6 (šeši)

7.

Fizika

 

-

 

70

 

6 (šeši)

8.

Chemija

 

-

 

70

 

5 (penki)

9.

Informacinės technologijos (programavimo pradmenys)

 

-

 

35

 

3 (trys)

10.

Istorija

 

-

 

70

 

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

 

-

 

35

 

5 (penki)

12.

Geografija 

 

-

 

35

 

3 (trys)

13.

Ekonomika ir verslumas

 

-

 

35

 

4 (keturi)

14.

Dailė

 

-

 

35

 

4 (keturi)

15.

Muzika

 

-

 

35

 

4 (keturi)

16.

Technologijos (elektronika)

 

-

 

35

 

5 (penki)

17.

Kūno kultūra

 

-

 

70

 

9 (devyni)

18.

Žmogaus sauga

 

-

 

17

 

Įskaityta

19.

Socialinė-pilietinė veikla

 

-

 

10

 

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Tipas

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

-

5 (penki)

 

Matematika

 

-

4 (keturi)

 

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas dešimtoje klasėje.

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

10 priedas

 

(Pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

PAŽYMĖJIMAS

 

MMMM m. xxxx yy d.

Nr. 00

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

pagrindinio ugdymo individualizuotos

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

(0000000000)

pirmąją dalį. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

 

 

Įvertinimas

1.

 

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

 

 

Įskaityta

2.

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

 

5 (penki)

3.

 

Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

5 (penki)

4.

 

Užsienio kalba (rusų)

 

 

 

5 (penki)

5.

 

Istorija

 

 

 

5 (penki)

6.

 

Geografija

 

 

 

6 (šeši)

7.

 

Informacinės technologijos

 

 

 

4 (keturi)

8.

 

Matematika

 

 

 

4 (keturi)

9.

 

Gamta ir žmogus

 

 

 

5 (penki)

10.

 

Biologija

 

 

 

5 (penki)

11.

 

Fizika

 

 

 

5 (penki)

12.

 

Chemija

 

 

 

5 (penki)

13.

 

Dailė

 

 

 

7 (septyni)

14.

 

Muzika

 

 

 

6 (šeši)

15.

 

Kūno kultūra

 

 

 

7 (septyni)

16.

 

Technologijos

 

 

 

6 (šeši)

17.

 

Žmogaus sauga

 

 

 

Įskaityta

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į devintą klasę.

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

(pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

11 priedas

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo individualizuotą

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000 )

. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

5 (penki)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

5 (penki)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

7 (septyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

4 (keturi)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

7 (septyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektinė veikla (dailė)

10 (dešimt)

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė) 

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

Jo mokymosi rezultatai:

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos (programavimo pradmenys)

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos (elektronika)

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektinė veikla (dailė)

10 (dešimt)

20.

Socialinė-pilietinė veikla

Įskaityta

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

6 (šeši)

 

Matematika

 

7 (septyni)

 

 

Direktorė A.V.

 

 

Vardė Pavardė

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė) 

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

Jo mokymosi rezultatai:

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos (programavimo pradmenys)

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos (elektronika)

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektinė veikla (dailė)

10 (dešimt)

20.

Socialinė-pilietinė veikla

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra (atleistas)

 

-

 

Matematika (atleistas)

 

-

 

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                 (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

6.

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

7.

 

Informacinės technologijos (programavimas)

 

A

 

140

 

7 (septyni)

8.

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

9.

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

11.

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

12.

 

Braižyba (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

13.

 

Brandos darbas (istorija)

 

 

000

 

Įskaityta

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)

 

 

Biologija (atleistas)

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

Brandos darbas (istorija)

 

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________