LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL projekto „bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo ir priežiūros

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-732

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.1.1 priemonę „Ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose“ bei siekdamas užtikrinti 2007 m. lapkričio 15 d. susitarimo tarp Kultūros ministerijos, Bilo ir Melindos Geitsų fondo (toliau – Fondas) ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindu įgyvendinto projekto „Bibliotekos pažangai“ rezultatų tęstinumą, atsižvelgdamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ paraišką Fondui:

1. Tvirtinu pridedamą Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo 2014- 2016 metais planą (toliau – planas).

2. Pavedu Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“ (toliau – Projektas):

2.1. vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu planu;

2.2. nedelsiant raštu informuoti Kultūros ministeriją apie įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų sutrukdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano įgyvendinimui;

2.3. kviesti Kultūros ministerijos atstovus į susitikimus su Fondo ir bibliotekų atstovais Projekto įgyvendinimo klausimais;

2.4. informuoti Kultūros ministeriją apie su Projektu susijusius renginius;

2.5. atsižvelgiant į įsipareigojimus, numatytus Fondui pateiktoje Projekto paraiškoje ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintame plane, Kultūros ministerijai pateikti raštu:

2.5.1. kas pusmetį, bet ne vėliau negu iki kito pusmečio pirmo mėnesio 10 dienos, ir už metus, bet ne vėliau negu iki kitų metų sausio 10 dienos, laisvos formos ataskaitas apie šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano įgyvendinimą, pasiektus kokybinius ir kiekybinius rezultatus bei pasekmes;

2.5.2. Susitarime numatytais terminais Fondui teikiamas Projekto pažangos ataskaitas anglų kalba bei šias ataskaitas išverstas į lietuvių kalbą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo Fondui.

3. Įpareigoju Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyrių:

3.1. parengti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano įgyvendinimui reikalingus teisės aktus;

3.2. pagal kompetenciją koordinuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano įgyvendinimą ir vykdyti kontrolę.

4. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano veiklos finansuojamos Fondo lėšomis, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamiems metams Kultūros ministerijai patvirtintų asignavimų, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos asignavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                          Šarūnas Birutis