HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-529

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimoir jį išdėstau nauja redakcija (Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo 4 straipsniu:

T v i r t i n u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

2.2. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme vartojamas sąvokas.“;

2.3. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS“;

2.4. pakeičiu 6.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.2. intensyviai veisiamas žuvis, įveistas vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai;“;

2.5. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą. Žuvų išteklių tyrimai atliekami vadovaujantis Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.6. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMAS, SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS“;

 

2.7. pakeičiu 9.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1.1. žuvų, kurių žvejybą siūloma limituoti, leidžiamas sugauti kiekis ir minimalus ar maksimalus dydis;“.

2.8. pakeičiu 9.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1.3. leidžiamas per vieną žvejybą arba per parą sugauti žuvų kiekis;“;

2.9. papildau nauju 9.1.6 papunkčiu:

9.1.6. rekomenduojamų įveisti žuvų rūšys, amžius ir kiekis, įveisimo periodiškumas leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimo laikotarpiu;“;

2.10. buvusį 9.1.6 papunktį atitinkamai laikau 9.1.7 papunkčiu;

2.11. pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Jeigu žuvų išteklių tyrimai atlikti nesilaikant Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo reikalavimų, nepateiktos visos Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytos rekomendacijos arba mokslinių tyrimų išvados prieštarauja aplinkos apsaugos teisės aktams, į tokių tyrimų rekomendacijas neatsižvelgiama ir apie tai raštu informuojamas žvejybos ploto naudotojas.“;

2.12. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar vandens telkinio valdytojo ir žvejybos ploto naudotojo pasirašytame atitinkamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plane (toliau – tvarkymo planas) žuvų įveisimo kiekis atitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytas žuvų įveisimo normas. Jei tvarkymo plane nurodytas žuvų įveisimo kiekis atitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytą žuvų įveisimo kiekį, per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau – Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti. Jeigu tvarkymo plane pageidaujamos įveisti žuvų rūšys ir kiekis neatitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytų žuvų įveisimo normų, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją siūlydama patvirtinti naują tvarkymo planą. Patvirtintą tvarkymo planą limituotai žvejybai galima keisti tik raštu suderinus su Aplinkos ministerija.“;

2.13. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Su žvejybos ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos patvirtinamos aplinkos viceministro parašu ir paskelbiamos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.“;

2.14. pakeičiu 131 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS) pažymi, kad tame vandens telkinyje vykdoma limituota žvejyba, ir užpildo ALIS žvejo mėgėjo kortelių išdavimui reikalingą formą, suvesdama limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, esant poreikiui jas atnaujina.“;

2.15. papildau nauju 132 punktu:

132. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos gali būti atšaukiamos:

13.2.1. žvejybos ploto naudotojui pateikus atitinkamą prašymą Aplinkos ministerijai ir gavus jos pritarimą;

13.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus leidimą naudoti žvejybos plotą vandens telkinyje, kuriame organizuojama limituota žvejyba;

13.2.3. Aplinkos ministerijos sprendimu, gavus informaciją apie tai, kad vandens telkinio žvejybos ploto naudotojas yra nubaustas už leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų arba limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nevykdymą.“;

2.16. papildau nauju 133 punktu:

133.Aplinkos ministerija 132 punkte numatytais atvejais informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą apie tai, kad limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos panaikintos. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi tokią informaciją, pašalina iš ALIS to vandens telkinio limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.“;

2.17. pripažįstu netekusiu galios14 punktą;

2.18. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Limituota žvejyba valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus, organizuojama Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiems vandens telkiniams nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas. Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas ALIS suveda Aplinkos apsaugos agentūra, užpildydama žvejo mėgėjo kortelių išdavimui reikalingą formą, esant poreikiui jas atnaujina.“;

2.19. pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys, turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, patvirtinimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už mėgėjų žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už mėgėjų žvejybos leidimą sumokėtą sumą, jei likęs mėgėjų žvejybos leidimo galiojimo laikas ilgesnis kaip 20 dienų.

Asmenys, turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, atšaukimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos.“;

2.20. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be žvejo mėgėjo kortelės ar mėgėjų žvejybos leidimo limituotai žvejybai, gali būti nustatytos kitokios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.“;

2.21. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

2.22. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Žvejo mėgėjo kortelė ar mėgėjų žvejybos leidimas limituotai žvejybai galioja tik joje/jame nurodytam asmeniui ir joje/jame nurodytoje žvejybos vietoje. Žvejoti lašišas ir šlakius leidžiama tik turint tame vandens telkinyje galiojančią žvejo mėgėjo kortelę, skirtą lašišų ir šlakių žvejybai.“;

2.23. pakeičiu 1 priedą:

2.23.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų). Nuo gruodžio 26 d. iki balandžio 30 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) lašišas ir šlakius žvejoti draudžiama. Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) žvejoti 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose draudžiama. Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. žvejoti leidžiama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu info@am.lt, faksu (8-5) 266 2707 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) arba per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą nurodant žvejybos datą, upės ruožą, kuriame sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies rūšį, kiekį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis. Ataskaitą galima pateikti ir SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) nurodant rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA), kiekį ir žvejo mėgėjo kortelės numerį, pvz., ALIS_leidimo numeris_žuvies kodas ir kiekis (ALIS 1999987 LAS1).

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės, gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės, išskyrus Nemuną ir Nerį žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto, kur asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Limituota lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo gruodžio 26 d. iki balandžio 30 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki Vilkijos perkėlos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

12.

Venta

nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

13.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

14.

Širvinta (Šventosios intakas)

visa upė

100

15.

Musė (Neries intakas)

visa upė

100

16.

Virinta

visa upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Neris

nuo žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto ir

nuo Žirmūnų tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

neribojamas

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

150

4.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje KavarskasKurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

neribojamas

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

300

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

13.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodytose upių vietose. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos draudžiama žvejoti natūralios kilmės masalais ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį kabliuką.“;

2.23.2. pakeičiu 6 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį, išskyrus žvejojant polderiuose.“;

2.23.3. pakeičiu 8 punkto septintąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei. Žvejybos vietos ir per parą išduodamų žvejo mėgėjo kortelių limitas:

Vandens telkinys

Žvejybos vieta

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Merkio upė

Nuo Ožkelaičių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

Parai

Savaitei

25

5“

 

2.23.4. pakeičiu 9 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Žvejybos vietos:

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

 

Savivaldybė

 

Telkinio plotas, ha

1.

Talokių ež.

Alytaus r.

11,6

2.

Kavalio ež.

Alytaus r.

140,4

3.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

4.

Papilio tv.

Biržų r.

84,2

5.

Volungiškių tv.

Jurbarko r.

79,0

6.

Juodeikių tv.

Mažeikių r.

236,9

7.

Kernų tv.

Skuodo r.

77,8

8.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

9.

Akmenos tv.

Vilniaus r.

14,6

10.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7“

 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 16 d., išskyrus šio įsakymo 2.14, 2.16 ir 2.18 papunkčius, kurie įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Mažeika