LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2019 M. SAUSIO 9 D. SPRENDIMO NR. KS-2 „DĖL VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. KS-129  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 39 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

1. Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. sausio 9 d. sprendimą Nr. KS-2 „Dėl viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 3.1 papunktį ir šį papunktį išdėstyti taip:

3.1. kai Komisija parengia Komisijos priimamo norminio teisės akto projektą, išskyrus atvejus kai priimami techniniai, Komisijos vidinio darbo organizavimo sprendimai.“

1.2. pakeisti 3.2 papunktį ir šį papunktį išdėstyti taip:

3.2. kai Komisija parengia Komisijos priimamo individualaus teisės akto, kuris turės reikšmingos įtakos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos vykdymui, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų Lietuvos Respublikos vartotojams ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų ir (ar) dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimui, projektą.“

1.3. 5 punkte vietoj žodžio „Veikla“ įrašyti žodžius „Teisinė informacija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5. Informaciją apie vykdomas viešąsias konsultacijas Komisija skelbia savo interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“ ir skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“.“

1.4. 7 punkte vietoj žodžio „Veikla“ įrašyti žodžius „Teisinė informacija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7. Skelbime apie viešąją konsultaciją, kuris skelbiamas Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“, nurodoma:“.

1.5. 15 punkte vietoj žodžio „Veikla“ įrašyti žodžius „Teisinė informacija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

15. Apie vyksiantį gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų viešą aptarimą Komisija paskelbia savo interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“, nurodydama viešo aptarimo datą, laiką, vietą, taip pat Komisijos priimamo teisės akto, dėl kurio pateiktos pastabos ir (ar) pasiūlymai bus aptariami, projekto pavadinimą. Jei viešo aptarimo eiga protokoluojama, protokolas paskelbiamas Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“ ir skelbiamas joje vienerius metus nuo jo paskelbimo dienos.“

1.6. 17 punkte vietoj žodžio „Veikla“ įrašyti žodžius „Teisinė informacija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

17. Viešosios konsultacijos metu iš suinteresuotų asmenų gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai (išskyrus informaciją, kuri pastabas ir (arba) pasiūlymus pateikusio asmens nurodyta kaip informacija, kuri negali būti viešai skelbiama, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus tokia informacija negali būti konfidenciali, arba kurią Komisija laiko valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi ar informacija, susijusia su fizinio asmens privačiu gyvenimu), taip pat pagal pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus patobulintas teisės akto projektas su lydimaisiais dokumentais, derinimo pažyma, jei ji rengiama pagal Aprašo 16 punktą, bei kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija skelbiami TAIS ir Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“.“

1.7. 18 punkte vietoj žodžio „Veikla“ įrašyti žodžius „Teisinė informacija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

18. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą su lydimaisiais dokumentais, TAIS ir Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Viešosios konsultacijos“ paliekami prieš tai buvę atitinkamo teisės akto projekto su lydimaisiais dokumentais variantai.“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                      Rimantas Bagdzevičius