LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISMŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS NUSTATYTI VALDŽIOS INSTITUCIJŲ NETEISĖTI VEIKSMAI, VYKDYMO IR PRAŠYMŲ DĖL PRITEISTOS ŽALOS ATLYGINIMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 6 d. Nr. 1R-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo 2 straipsniu,

tvirtinu Teismų sprendimų, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, vykdymo ir prašymų dėl priteistos žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                   Evelina Dobrovolska

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1R-9

 

 

TEISMŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS NUSTATYTI VALDŽIOS INSTITUCIJŲ NETEISĖTI VEIKSMAI, VYKDYMO IR PRAŠYMŲ DĖL PRITEISTOS ŽALOS ATLYGINIMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Teismų sprendimų, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, vykdymo ir prašymų dėl priteistos žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teismų sprendimų, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnį, vykdymo tvarką ir patvirtintos pavyzdinės formos (priedas) ar laisvos formos asmenų prašymų dėl šiais teismų sprendimais priteistos žalos atlyginimo (toliau kartu – Prašymai) nagrinėjimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TEISMŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS NUSTATYTI VALDŽIOS NETEISĖTI VEIKSMAI, VYKDYMO TVARKA

 

3.    Teismų procesiniai sprendimai, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, vykdomi, kai pagal Įstatymo 2 straipsnio 3, 4, 5 dalis jie pateikiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Teismų procesinių sprendimų įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų ir duomenų, nurodytų Aprašo 6 punkte, gavimo dienos.

4.    Vykdant teismų procesinius sprendimus, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, Teisingumo ministerijai turi būti pateikiami Prašymas, kuriame nurodyti visi teismo procesiniam sprendimui įvykdyti būtini asmens duomenys, ir dokumentai, nurodyti Aprašo 6 punkte.

5.    Valstybės institucija ar pareigūnas, kuris pateikia Teisingumo ministerijai vykdyti teismo procesinį sprendimą, prideda Prašymą, kuriame turi būti nurodyti Aprašo 6 punkte nurodyti duomenys, ir kartu su Prašymu pateikia Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus. Jei valstybės institucija ar pareigūnas pateikė vykdyti teismo procesinį sprendimą be Prašymo, Teisingumo ministerija, siekdama laiku įvykdyti gautą teismo sprendimą, kreipiasi į asmenį ir paragina jį pateikti Prašymą bei teismo procesiniam sprendimui įvykdyti būtinus duomenis ir dokumentus, nurodytus Aprašo 6 punkte.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

6.    Siekdamas gauti procesiniu sprendimu priteistą žalos atlyginimą, asmuo Teisingumo ministerijai turi pateikti:

6.1. jei Prašymą teikia fizinis asmuo, – pasirašytą Prašymą, kuriame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai, elektroninis paštas, teisminio proceso numeris, bylos, kurioje buvo priteistas žalos atlyginimas, numeris ir data, prašoma atlyginti žalos (turtinė, neturtinė ir kita) suma, asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje numeris. Rekomenduojama pateikti Prašymą pagal Aprašo priedu patvirtintą pavyzdinę formą. Kartu su Prašymu asmuo turi pateikti asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje turėjimą patvirtinančius dokumentus (sutarties su banku kopiją, banko parengtą pažymą apie turimą asmens sąskaitą, išrašą iš elektroninės bankininkystės ar kitus dokumentus, patvirtinančius asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje turėjimą). Jei asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę ir Prašyme nurodo laisvės atėmimo vietos įstaigos administruojamos banko sąskaitos numerį, sąskaitos turėjimą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia;

6.2. jei Prašymą teikia juridinis asmuo, – juridinio asmens vadovo parašu patvirtintą Prašymą, kuriame turi būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, adresas korespondencijai, elektroninis paštas, teisminio proceso numeris, bylos, kurioje buvo priteistas žalos atlyginimas, numeris ir data, prašoma atlyginti žalos (turtinė, neturtinė ir kita) suma. Prie Prašymo turi būti pridėtas išrašas iš Juridinių asmenų registro apie juridinio asmens vadovo paskyrimą. Kitu atveju turi būti pateikti juridinio asmens atsiskaitomąją sąskaitą patvirtinantys dokumentai (sutarties su banku kopija, banko parengta pažyma apie turimą juridinio asmens sąskaitą, išrašas iš elektroninės bankininkystės ar kiti dokumentai, patvirtinantys sąskaitos turėjimą). Rekomenduojama pateikti Prašymą pagal Aprašo priedu patvirtintą pavyzdinę formą;

6.3. procesinių sprendimų, kuriais asmeniui priteista žala, kopijas;

6.4. jei Prašymą pateikia asmens įgaliotas asmuo, prie Prašymo pridedamas įgaliojimas arba atstovavimo sutartis.

7.    Elektroninėmis priemonėmis siunčiamą Prašymą rekomenduojama pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti tokiomis elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

8.    Gavęs nagrinėti Prašymą Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), atsakingas už Prašymų nagrinėjimą, patikrina:

8.1. ar Teisingumo ministerijai Įstatymu priskirta vykdyti tokio pobūdžio teismo procesinį sprendimą;

8.2. ar teismo procesinis sprendimas, kurį prašoma įvykdyti, yra įsiteisėjęs;

8.3. ar pateikti Aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai;

8.4. ar teismo procesinis sprendimas nebuvo įvykdytas anksčiau;

8.5. ar Teisingumo ministerija yra gavusi antstolių patvarkymų, pagal kuriuos areštuojamos Prašymą pateikusiam asmeniui priklausančios lėšos;

8.6. ar Teisingumo ministerija nevykdo Prašymą pateikusio asmens atžvilgiu sprendimo dėl valstybės reikalavimo teisių įgyvendinimo, kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą;

8.7. ar Teisingumo ministerija nevykdo Prašymą pateikusio asmens atžvilgiu išieškojimo į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą;

8.8. kitą Prašymui nagrinėti reikšmingą informaciją.

9.    Jeigu Prašyme nurodyta ne visa reikalinga informacija ir tokios informacijos darbuotojas neturi galimybių gauti, jis per 20 dienų nuo Prašymo gavimo dienos parengia raštą dėl papildomos informacijos pateikimo. Raštą, kuriuo prašoma pateikti papildomą informaciją, pasirašo Teisinio atstovavimo grupės vadovas.

10Jei Prašymą pateikęs asmuo papildomą informaciją, reikalingą teismo procesiniam sprendimui įvykdyti, pateikia Prašymą nagrinėjančio darbuotojo elektroniniu paštu, ši informacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti perduota registruoti dokumentų valdymo sistemoje.

11Prašymą atsisakoma tenkinti, kai, patikrinus Aprašo 6 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus, nustatoma, kad nėra teisinio pagrindo pervesti priteistas pinigines lėšas. Tokiu atveju Prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu. Rašte dėl atsisakymo tenkinti Prašymą nurodoma:

11.1atsisakymo tenkinti Prašymą priežastys;

11.2Prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas korespondencijai ar elektroninio pašto adresas;

11.3teisminės bylos ir teisminio proceso numeris;

11.4.    jei nustatoma, kad Teisingumo ministerija yra gavusi antstolių patvarkymų, pagal kuriuos areštuojamos Prašymą pateikusiam asmeniui priklausančios lėšos:

11.4.1. informacija apie antstolio (-ių) gautus patvarkymus dėl Prašymą pateikusiam asmeniui priklausančių lėšų arešto;

11.4.2. kad Prašymą pateikusiam asmeniui priteistos lėšos bus pervestos į antstolio (-ių) patvarkyme (-uose) nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje, taip pat nurodomi pinigų pervedimo terminai. Jeigu antstolio priimtais patvarkymais areštuojama tik dalis teismo procesiniu sprendimu priteistų lėšų, nurodoma, kokia jų dalis bus pervedama į Prašymą pateikusio asmens asmeninę sąskaitą kredito įstaigoje, kokia priteistų lėšų dalis – į antstolio nurodytą sąskaitą;

11.5apskundimo tvarka.

12Rašto projektą vizuoja darbuotojas, atsakingas už antstolių patvarkymų dėl lėšų išieškojimo vykdymą, kuris įvertina, ar:

12.1antstolių patvarkymai dėl lėšų arešto yra aktualūs;

12.2rašte pateikiamoje informacijoje nurodyta, kad antstolio patvarkymas bus tinkamai įvykdytas.

13 Jei antstolio patvarkymai, kuriais areštuojamos Prašymą pateikusiam asmeniui priklausančios piniginės lėšos, gauti anksčiau nei prieš 12 mėnesių, darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, turi kreiptis į antstolį dėl patvarkymų atnaujinimo.

14Darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, rengia raštą dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo ir priteistos žalos atlyginimo, jei, patikrinus Aprašo 6 punkte nurodytus duomenis, nustatoma, kad teismo procesinis sprendimas gali būti vykdomas. Šiame rašte nurodoma:

14.1.    asmens, kuriam mokamos piniginės lėšos, vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas korespondencijai ar elektroninis paštas;

14.2.    informacija apie teismo procesiniu sprendimu priteistą žalos sumą;

14.3.    bylos ir teisminio proceso numeris;

14.4.    teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo data;

14.5.    piniginių lėšų mokėjimo terminas;

14.6.    palūkanų, jei asmeniui buvo priteistos, dydis ir terminas;

14.7.    asmeninės (juridinio asmens atsiskaitomosios) sąskaitos kredito įstaigoje arba laisvės atėmimo vietos įstaigos administruojamos sąskaitos, į kurią bus pervedamos piniginės lėšos, numeris;

14.8.    apskundimo tvarka.

15.  Raštas dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo ir priteistos žalos atlyginimo parengiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Raštą pasirašo Teisinio atstovavimo grupės vadovas ir Teisingumo ministerijos kancleris.

16.  Rašto dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo ir priteistos žalos atlyginimo kopija taip pat siunčiama ir antstoliui, jeigu piniginės lėšos bus išmokamos pagal antstolio priimtus patvarkymus.

17.  Raštas dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo ir priteistos žalos atlyginimo taip pat gali būti siunčiamas Prašymą pateikusio asmens atstovui, jei Prašymą pateikęs asmuo įgaliojo kitą asmenį atstovauti savo interesams.

 

V SKYRIUS

PRITEISTOS ŽALOS SUMOKĖJIMAS

 

18.  Užregistruotas raštas dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo ir priteistos žalos atlyginimo perduodamas Teisinio atstovavimo grupės darbuotojui, administruojančiam finansų valdymo ir apskaitos procesus, mokėtinų sumų apskaitos žiniaraščiui parengti. Šis darbuotojas per 5 darbo dienas nuo rašto pasirašymo dienos parengia mokėtinų sumų apskaitos žiniaraštį ir priskiria Teisingumo ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, nurodo mokėjimo terminus, palūkanų mokėjimo terminus, mokėtinus mokesčius (jei tokių yra) ir kitus detaliuosius požymius, reikalingus buhalterinei apskaitai centralizuotai tvarkyti.

19Mokėtinų sumų apskaitos žiniaraštis rengiamas naudojant formą, tinkamą duomenims į Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį perkelti.

20.  Sudarytą žiniaraštį vizuoja Teisinio atstovavimo grupės darbuotojas, rengiantis raštus dėl žalos atlyginimo, ir darbuotojas, rengiantis mokėtinų sumų apskaitos žiniaraštį.

21.  Vizuotas žiniaraštis per dokumentų valdymo sistemą perduodamas pasirašyti Teisingumo ministerijos Veiklos valdymo skyriaus darbuotojui, atsakingam už finansų valdymą, kuris, gavęs mokėtinų sumų apskaitos žiniaraštį, sutikrina detaliuosius požymius, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir mokėjimams centralizuotai atlikti.

22Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas už finansų valdymą, pasirašo mokėtinų sumų apskaitos žiniaraštį ir patvirtina, kad programai ir programos priemonei skirtų asignavimų užteks sprendimams tinkamai įvykdyti.

23.  Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas registruoja mokėtinų sumų apskaitos žiniaraštį dokumentų valdymo sistemoje ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninėmis priemonėmis per e. pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu perduoda jį Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, vykdančiam centralizuotą buhalterinę apskaitą, įtraukti į apskaitą ir mokėjimams atlikti.

 

VI SKYRIUS

BIUDŽETO VYKDYMO KONTROLĖ

 

24Teisinio atstovavimo grupės darbuotojas, koordinuojantis su finansų valdymu susijusią informaciją, informuoja Veiklos valdymo skyriaus darbuotoją, atsakingą už finansų valdymą, ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės vadovą dėl lėšų trūkumo arba apie numatomą sprendimo vykdymą, kuriam įvykdyti reikalinga reikšminga suma.

25Jeigu programos detaliojoje sąmatoje nepakanka numatytų asignavimų, programos detalioji sąmata turi būti tikslinama. Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas už finansų valdymą, suderinęs su Strateginio planavimo ir stebėsenos grupe ir Teisinio atstovavimo grupe, teikia Teisingumo ministerijos vadovybei siūlymus dėl asignavimų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo. Jei nėra galimybės perskirstyti asignavimų tarp Teisingumo ministerijos vykdomų programų sąmatų, Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė parengia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikimą dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo ar kitų šaltinių.

26.  Veiklos valdymo skyriaus ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės darbuotojai yra atsakingi, kad visi veiksmai, būtini asignavimams perskirstyti ir programų sąmatoms tikslinti, būtų atlikti laiku siekiant užtikrinti sklandų sprendimų vykdymą. Asignavimų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo procesuose dalyvauja Teisinio atstovavimo grupės atstovas.

27Teisinio atstovavimo grupės darbuotojas, rengiantis raštą dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo ir priteistos žalos atlyginimo,  įtraukia šį raštą į apskaitos sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti šie rašto dėl teismo procesinio sprendimo ir priteistos žalos atlyginimo duomenys: rašto data, registracijos numeris, pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, informacija apie įvykdytą teismo procesinį sprendimą (teisminio proceso numeris), priteistos žalos atlyginimo suma. Šie duomenys tvarkomi procesinių sprendimų vykdymo apskaitos, asignavimų planavimo tikslais ir siekiant įsitikinti, ar priteistas žalos atlyginimas nebuvo išmokėtas anksčiau. Asmens duomenys nurodytais tikslais saugomi 10 metų.

 

VII SKYRIUS

REGRESO TEISĖS ĮGYVEDINIMAS

 

28 Valstybė, atlyginusi dėl kitų valdžios institucijų pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų kaltų veiksmų (aktų) atsiradusią žalą, įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę, kurią įgyvendindama privalo teismo tvarka išieškoti iš šių asmenų tiek, kiek ji sumokėjo, bet ne daugiau kaip 9 vidutinius jų darbo užmokesčius, o jeigu žala padaryta tyčia, – tiek, kiek ji sumokėjo žalos atlyginimo.

29Teisinio atstovavimo grupės darbuotojas rengia raštus dėl valstybės regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo valdžios institucijoms, kurių neteisėti veiksmai (aktai) ar neveikimas buvo konstatuoti teismo procesiniame sprendime. Raštą pasirašo Teisinio atstovavimo grupės vadovas.

30Tais atvejais, kai asmenims atlyginama neturtinė žala pagal teismo sprendimą, kuriuo žala priteista už netinkamas kalinimo sąlygas, ir teismo procesiniame sprendime nėra įvardyti konkretūs valstybės tarnautojų ar pareigūnų veiksmai, teismo procesiniame sprendime nekonstatuota, kad darbuotojai dirbtinai sudarė netinkamas kalinimo sąlygas ar kaip nors kitaip jas blogino, nenustatyta, kad pažeidimai kilo dėl darbuotojų tyčios ar netinkamo veikimo ar neveikimo, raštas dėl valstybės regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo laisvės atėmimo vietos įstaigai, atstovavusiai teisme, nerengiamas.

31Tuo atveju, kai raštas dėl valstybės regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo laisvės atėmimo vietos įstaigai nerengiamas, informacija (teisminio proceso numeris, bylos numeris, Teisingumo ministerijos rašto dėl teismo sprendimo įvykdymo data, numeris, sumokėtos kompensacijos suma, pažeidimas, asmens, kuriam sumokėta kompensacija, vardas, pavardė) sisteminama pagal laisvės atėmimo vietos įstaigas, dėl kurių neteisėtų veiksmų buvo priimtas teismo sprendimas. Susisteminta informacija apie teismų procesinių sprendimų vykdymą, kai atlyginama žala už netinkamas įkalinimo sąlygas, kas 6 mėnesius teikiama Bausmių vykdymo politikos grupei, Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

32Lėšos, kurias valstybė išieškojo regreso tvarka, turi būti sumokamos į valstybės biudžetą, t. y. grąžinamos Teisingumo ministerijai, kuri savo ruožtu grąžina jas į valstybės iždo sąskaitą.

33Teisingumo ministerija, saugodama valstybės finansinius interesus ir paisydama finansų kontrolės principų, apie valstybės institucijos (įstaigos) neveikimą gali pranešti viešąjį interesą ginančiai Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

__________________

 

Teismų sprendimų, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, vykdymo ir prašymų dėl priteistos žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo dėl priteistos žalos atlyginimo pavyzdinė forma)

 

 

(vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas)

 

 

(gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, elektroninis paštas)

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

 

PRAŠYMAS

DĖL PRITEISTOS ŽALOS ATLYGINIMO

 

___________________

(data)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo nuostatomis, prašau įvykdyti teismo sprendimą (nutartį) ir pervesti pinigines lėšas į nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje.

Teisminio proceso numeris

 

 

Bylos numeris

 

 

Teismo sprendimo (nutarties) priėmimo data

 

Priteistas žalos atlyginimas:

 

Turtinė žala, Eur

 

 

Neturtinė žala, Eur

 

 

Palūkanos (jei priteistos)

 

 

Bylinėjimosi išlaidos, Eur (jei priteistos)

 

 

Asmeninės (atsiskaitomosios) sąskaitos kredito įstaigoje (arba laisvės atėmimo vietos įstaigos administruojamos) numeris

 

 

Su prašymu pateikiu šiuos dokumentus:

ð    asmeninės (atsiskaitomosios) sąskaitos kredito įstaigoje turėjimą patvirtinantis dokumentas

ð    teismo procesinio sprendimo kopija

ð    įgaliojimas arba atstovavimo sutartis (jei asmeniui atstovauja įgaliotas asmuo)

 

■ Patvirtinu, kad teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, o prašoma atlyginti žala ankščiau nebuvo atlyginta pagal Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo nuostatas.

■ Patvirtinu, kad visi šiame prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir pridedamos autentiškų dokumentų kopijos.

■ Patvirtinu, kad man žinoma, jog Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie nagrinėja mano prašymą, gali tikrinti šiame prašyme nurodytus duomenis ir gali gauti reikalingus duomenis apie mane iš valstybės, savivaldybės įstaigų ar kitų asmenų.

 

 

_____________________                                                                   ________________

(vardas, pavardė)                                                                                                                 (parašas)

 

______________