LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 2B-264

DĖL PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ FORMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. 2BE-180

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 2B-264 „Dėl Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.1 papunkčiu ir 50 punktu:

t v i r t i n u Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formą (pridedama).“

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Genius Lukošius