AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ VIEŠĄJĄ PRIEŽIŪRĄ, FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ, FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS TYRIMĄ AR PAŽEIDIMO TYRIMĄ, KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES PRINCIPO LAIKYMOSI REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 9 d. Nr. V3-2

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 55 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto 2016 m. spalio 24 d. posėdžio metu pateiktą nuomonę:

1. T v i r t i n u Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Audito ir apskaitos tarnybos 2011 m. gegužės 11  d. įsakymą Nr. VAA-21 „Dėl VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VAA-4 „Dėl Konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                               Audrius Linartas


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo

ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos direktoriaus

2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V3-2

 

ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ VIEŠĄJĄ PRIEŽIŪRĄ, FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ, FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS TYRIMĄ AR PAŽEIDIMO TYRIMĄ, KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES PRINCIPO LAIKYMOSI REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiuose Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi reikalavimų tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyti konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi reikalavimai, numatyta atsakomybė už jų pažeidimą, nustatyta tvarka ir aplinkybės, kada ir kaip gali būti atskleidžiama konfidenciali informacija ir kas priima sprendimus dėl jos atskleidimo.

2. Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 55 straipsnio 1 dalies nuostatą.

3. Tvarkos aprašo turi laikytis šie auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą (toliau – viešoji priežiūra), finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą (toliau – kokybės tyrimas) ar pažeidimų tyrimą atliekantys asmenys (toliau – asmuo):

3.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojai (toliau – Tarnybos darbuotojai);

3.2. Audito priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) nariai;

3.3. auditoriai kontrolieriai (toliau – kontrolierius);

3.4. ekspertai (specialistai), kuriuos pasitelkė Tarnyba, Lietuvos auditorių rūmai (toliau – Auditorių rūmai) arba kontrolierius iškilusiems klausimams spręsti.

4. Tvarkos aprašo asmenys privalo laikytis ir po viešosios priežiūros, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo, kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo procedūrų pabaigos, kol informacija yra konfidenciali.

5. Šiame Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme vartojamų sąvokų reikšmes. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Profesinę paslaptį sudaranti informacija – informacija, kuri naudojantis Įstatymo nustatytomis teisėmis ir įgyvendinant viešosios priežiūros, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo, kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo procedūras, asmeniui tapo žinoma apie auditorius, audito įmones ir jų audituojamų ar audituotų įmonių veiklą, įskaitant ir informaciją, gautą iš kitų valstybių kompetentingų institucijų, išskyrus viešai skelbiamą informaciją.

5.2. Konfidenciali informacija – informacija arba duomenys, kurie sužinomi naudojantis teisėmis ir (arba) atliekant funkcijas, jeigu tokie duomenys arba informacija sudaro įstatymų saugomą paslaptį arba buvo gauti iš audito įmonės darbo dokumentų Tarnybai atliekant Įstatyme nustatytas funkcijas.

5.3. Konfidencialumas – asmens įpareigojimas konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančią informaciją, įskaitant ir informaciją, gautą iš kitų valstybių kompetentingų institucijų, naudoti tik įgyvendinant viešosios priežiūros, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo, kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo procedūras, užtikrinti, kad ji netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti minėtos informacijos asmeniniams, trečiųjų šalių interesams tenkinti ir kitais tikslais, negu nustatyta Įstatyme.

 

II SKYRIUS.

KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES PRINCIPO LAIKYMASIS

 

6. Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymasis netaikomi tai konfidencialiai ir profesinę paslaptį sudarančiai informacijai, kuri:

6.1. teisėtu būdu tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama;

6.2. yra atskleidžiama trečiajai šaliai turint Tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto darbuotojo išankstinį sutikimą raštu;

6.3. yra atskleidžiama vykdant teisėtą teismo ar kitų valdžios institucijų nurodymą.

7. Asmenys, išvardyti šio Tvarkos aprašo 3 punkte, konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančią informaciją privalo naudoti tik vadovaudamiesi konfidencialumo principu.

8. Siekdamas nepažeisti konfidencialumo ir profesinės paslapties principo, asmuo privalo:

8.1. neatskleisti konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, įskaitant ir gautą iš kitų valstybių kompetentingų institucijų, tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nurodytus atvejus;

8.2. nenaudoti konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, įskaitant ir gautą iš kitų valstybių kompetentingų institucijų, asmeniniams trečiųjų šalių interesams tenkinti ir kitais tikslais, negu nustatyta Įstatyme;

8.3. užtikrinti visų dokumentų, turinčių konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, saugumą, nedaryti tokių dokumentų kopijų, išskyrus atvejus, kai jų reikia nustatytoms funkcijoms vykdyti.

9. Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi pasižadėjimą (priedas) privalo pasirašyti:

9.1. Tarnybos darbuotojas iki darbo Tarnyboje pradžios;

9.2. paskirtas Komiteto narys iki Komiteto pirmojo posėdžio;

9.3. išrinktas kontrolierius iki sutarties sudarymo;

9.4. ekspertas – prieš pasirašydamas sutartį.

10. Tarnybos darbuotojai ar kontrolieriai privalo užtikrinti, kad pasitelktieji ekspertai pasirašytų Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi pasižadėjimą.

11. Asmenys, išvardyti šio Tvarkos aprašo 3 punkte, perduodami konfidencialią ar profesinę paslaptį sudarančią informaciją, turi užtikrinti, kad ji adresatą pasiektų saugiu būdu. Dokumentai, turintys konfidencialią ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos, kuri yra išskirtinai svarbi, turi turėti žymą „KONFIDENCIALIAI“, o juos persiunčiant elektroninėmis ryšio priemonėmis turi būti apsaugomi slaptažodžiais, kurie pateikiami atskirai.

 

III SKYRIUS.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

12. Tarnyba gali atskleisti konfidencialią ar profesinę paslaptį sudarančią informaciją šioms institucijoms:

12.1. valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. valstybių narių už viešojo intereso įmonių priežiūrą atsakingoms kompetentingoms institucijoms, centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai, Europos centriniam bankui, kurie veikia kaip pinigų politiką įgyvendinančios institucijos, bei Europos sisteminės rizikos valdybai jų užduotims atlikti;

12.3. kitoms Europos priežiūros institucijoms: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, Europos bankininkystės institucijai, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, taip pat Europos audito priežiūros įstaigų komitetui, kiek tai susiję su viešąja priežiūra pagal Įstatymą ir reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

13. Tarnyba Auditorių rūmams gali atskleisti konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančią informaciją, kuri reikalinga jos narių atlikto audito kokybei užtikrinti.

14. Institucijos, išvardytos Tvarkos aprašo 12 ir 13 punktuose, prašydamos atskleisti konfidencialią ar profesinę paslaptį sudarančią informaciją, Tarnybai turi pateikti prašymą, kuriame turi būti:

14.1. institucijos, prašančios atskleisti informaciją, duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas (jei turi), adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas);

14.2. detalus konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, kurią institucija norėtų gauti, apibūdinimas;

14.3. paaiškinimas, kodėl reikia informaciją atskleisti ir kokiems tikslams ji bus naudojama;

14.4. teisinis informacijos atskleidimo pagrindas;

14.5. nurodomas informacijos pateikimo būdas, kad būtų išsaugotas jos konfidencialumas (siunčiama apsaugotomis elektroninio ryšio priemonėmis, įteikiama asmeniškai, siunčiama tam tikru adresu ar pan.).

15. Vadovaudamasis teisės aktais ir sudarytomis sutartimis prašymą nagrinėja, galimą informacijos atskleidimą tikrina ir parengtą medžiagą Tarnybos direktoriui teikia atsakingas Tarnybos darbuotojas.

16. Atsakingas Tarnybos darbuotojas, rengdamas medžiagą ir siūlydamas sprendimo atskleisti informaciją projektą, turi įsitikinti, kad:

16.1. institucija, prašanti konfidencialios ir (ar) profesinę paslaptį sudarančios informacijos, pagal teisės aktų reikalavimus turi teisę tokią informaciją gauti;

16.2. institucija, prašanti konfidencialios ir (ar) profesinę paslaptį sudarančios informacijos, priėmus sprendimą gautų tik prašyme nurodytam tikslui pasiekti reikalingą informaciją;

16.3. instituciją informacija gali pasiekti tinkamu būdu, užtikrinančiu jos saugumą.

17. Tarnybos direktoriui priėmus sprendimą, institucijai turi būti pateikta konfidenciali ir (ar) profesinę paslaptį sudaranti informacija arba išsiųstas pranešimas, kad prašomos informacijos Tarnyba negali atskleisti ir nurodytos tokio sprendimo priežastys.

18. Įgyvendinant viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, konfidenciali ar profesinę paslaptį sudaranti informacija gali būti atskleidžiama ir negavus kompetentingos institucijos prašymo, kai būtina:

18.1. operatyviai apsikeisti informacija su kitų valstybių kompetentingomis institucijomis darbo grupių susitikimuose;

18.2. pateikti informaciją Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytoms institucijoms, jei Tarnybos turima informacija yra tiesiogiai susijusi su institucijų vykdomomis funkcijomis;

18.3. apsaugoti viešąjį interesą.

 

IV SKYRIUS.

ATSAKOMYBĖ UŽ KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES PRINCIPO PAŽEIDIMĄ

 

19. Paaiškėjus, kad asmuo nesilaikė konfidencialumo ar profesinės paslapties principo, šio asmens atžvilgiu gali būti imamasi priemonių.

20. Tarnybos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka darbuotojams gali būti taikoma drausminė atsakomybė. Sprendimą dėl Tarnybos direktoriaus priima savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

21. Atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, Komiteto pirmininkas Komiteto nariui gali pareikšti pastabą, informuoti jį paskyrusią instituciją arba auditorius vienijančią profesinę organizaciją apie padarytus pažeidimus ar teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymą atšaukti jį iš Komiteto narių. Priėmus sprendimą teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymą atšaukti asmenį iš Komiteto narių, Komiteto pirmininkas ar Tarnybos direktorius kreipiasi į asmenį delegavusią instituciją arba auditorius vienijančią profesinę organizaciją su siūlymu skirti į Komiteto narius kitą asmenį. Paaiškėjus, kad Komiteto pirmininkas nesilaikė konfidencialumo ar profesinės paslapties principo, Komiteto narys gali teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymą atšaukti Komiteto pirmininką.

22. Atsižvelgdamas į pažeidimo sunkumą, Tarnybos direktorius, suderinęs sprendimą su Komitetu, kontrolieriui gali pareikšti pastabą, informuoti Auditorių rūmus apie padarytus pažeidimus ar atšaukti kontrolierių iš pareigų.

23. Pakartotinai ar labai reikšmingai pažeidus konfidencialumo ir profesinės paslapties principą imamasi priemonių: darbuotojas gali būti atleidžiamas iš darbo, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikiamas siūlymas atšaukti asmenį iš Komiteto narių, atšaukiamas kontrolierius. Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo pažeidimas laikomas reikšmingu, jei jis daro lemiamą įtaką priimamiems sprendimams dėl atlikto audito kokybės užtikrinimo ir viešosios priežiūros vykdymo, pažeidžia ar gali pažeisti kitų asmenų teises ar teisėtus interesus.

24. Asmuo, nesilaikęs konfidencialumo ir profesinės paslapties principo, už Tarnybai ar tretiesiems asmenims padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Asmuo, nustatytu laiku ir tvarka nepateikęs Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi pasižadėjimo, negali atlikti savo pareigų. Pasižadėjimų pateikimo kontrolė pavedama Tarnybos darbuotojui.

 

__________________________________________


 

Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo priedas

__________________________________________________________________________________

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojo arba valstybės tarnautojo, Audito priežiūros komiteto nario, auditoriaus kontrolieriaus ar eksperto vardas ir pavardė)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES PRINCIPO LAIKYMOSI

PASIŽADĖJIMAS

__________________________

(data)

__________________________

(vieta)

Būdamas (-a)___________________________________________________________,

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  darbuotojas, valstybės tarnautojas, Audito priežiūros komiteto narys, auditorius kontrolierius, ekspertas)

1. pasižadu:

1.1. saugoti konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančią informaciją, kuri taps žinoma, ir ją naudoti tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

1.2. saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. neatskleisti kitiems asmenims man žinomos ar mano turimuose dokumentuose esančios konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią ir profesinę paslaptį turinčią informaciją sudaro visa su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimu, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimu ar pažeidimo tyrimu susijusi informacija bei informacija, gauta iš kitų valstybių kompetentingų institucijų.

3. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakysiu šio Tvarkos aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka.

 

___________________                                                         ______________________________

(Parašas)                                                                                                       (Vardas, pavardė)