LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

įsakymas

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. sausio 15 d. Nr. I-10

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje taisykles (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u Lietuvos Respublikos prokuratūros Komunikacijos skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos prokuratūros interneto svetainėje.

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                Evaldas Pašilis

 

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2017-12-28 raštu Nr. 2R-(3.32.E)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2018 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. I-10

 

ASMENS duomenų tvarkymo LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROJE taisyklės

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones Lietuvos Respublikos prokuratūroje (toliau – prokuratūra).

2. Prokuratūroje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas);

2.3. Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu;

2.4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu;

2.5. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;

2.7. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

2.8. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu;

2.9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymu;

2.10. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (toliau – Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas);

2.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu;

2.12. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

2.13. Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymu;

2.14. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu;

2.15. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu;

2.16. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

2.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms“;

2.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.19. Įrašymo į karjeros registrą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. I-287 „Dėl Įrašymo į karjeros registrą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.20. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.21. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.22. Pretendentų egzaminų komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. I-238 „Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo“;

2.23. Prokurorų atrankos ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. I-286 „Dėl Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų patvirtinimo“;

2.24. Prokurorų atestacijos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-345 „Dėl Prokurorų atestacijos komisijos nuostatų patvirtinimo“;

2.25. Prokurorų etikos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. I-16 „Dėl Prokurorų etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“;

2.26. Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.27. Asmens bylų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. I-409 „Dėl Asmens bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

2.28. Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. I-181 „Dėl Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatų patvirtinimo“;

2.29. Prokurorų ir prokuratūros personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. I-339 „Dėl Prokurorų ir prokuratūros personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.30. Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. I-301 „Dėl Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.31. Prokurorų karjeros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. I-99 „Dėl Prokurorų karjeros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.32. Prokurorų prašymų leisti dirbti kitą darbą ar užsiimti kita veikla nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. I-167 „Dėl Prokurorų prašymų leisti dirbti kitą darbą ar užsiimti kita veikla nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.33. Prašymų leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą padavimo ir sprendimo dėl pretendentų į prokurorus egzamino priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-215 „Dėl Prašymų leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą padavimo ir sprendimo dėl pretendentų į prokurorus egzamino priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.34. Vertimų organizavimo ir atlikimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. I-304 „Dėl Vertimų organizavimo ir atlikimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.35. Lietuvos Respublikos prokuratūros teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. I-25 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.36. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio

12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms);

2.37. Techniniais valstybės kadastrų (registrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

2.38. Informacinės prokuratūros sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I-213 „Dėl Informacinės prokuratūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Informacinės prokuratūros sistemos nuostatai);

2.39. Informacinės prokuratūros sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. I-114 „Dėl Informacinės prokuratūros sistemos saugos dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Informacinės prokuratūros sistemos duomenų saugos nuostatai);

2.40. nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintais Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002; LST ISO/IEC 27001;

2.41. kitais teisės aktais, nustatančiais elektroninės informacijos tvarkymo teisėtumą, informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo veiklą ir elektroninės informacijos saugos valdymą;

2.42. Taisyklėmis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Asmens duomenys prokuratūroje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, pateikus oficialų paklausimą reikalingą informaciją tvarkantiems ir turintiems teisę ją teikti subjektams. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka prokuratūra teikia jos tvarkomus asmens duomenis Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Valstybės tarnybos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kitiems tretiesiems asmenims, pagal prašymą (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju), atitinkančius Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.

5. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.

6. Dėl galimybės per išorinius duomenų perdavimo tinklus tvarkyti Informacinėje prokuratūros sistemoje (toliau – IPS) saugomus asmens duomenis IPS priskiriamas antrasis saugumo lygis. Automatiniu būdu tvarkant ypatingus asmens duomenis turi būti užtikrinamas trečiasis saugumo lygis.

 

II SKYRIUS

TAISYKLIŲ REGLAMENTAVIMO SRITIS

 

7. Vykdant baudžiamojo proceso, viešojo intereso gynimo, tarptautinio bendradarbiavimo funkcijas tvarkomiems asmens duomenims Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja baudžiamąjį procesą, viešojo intereso gynimą ir tarptautinį bendradarbiavimą reglamentuojantys teisės aktai.

8. Vaizdo duomenys prokuratūroje tvarkomi generalinio prokuroro nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

9. Asmens duomenys prokuratūroje tvarkomi šiais tikslais:

9.1. asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo – tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas; skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (registravimo prokuratūroje

numeris); skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis); skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, prokuratūros atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris;

9.2. informacijos apie asmenų skundus, prašymus, pranešimus ir pareiškimus, ikiteisminį tyrimą, valstybinio kaltinimo palaikymą, viešojo intereso gynimą, teisinės pagalbos vykdymą kaupimo IPS – tvarkomi šie duomenys: proceso dalyvių vardai, pavardės, adresai, asmens kodai, taip pat kiti asmens duomenys, reikalingi šiam tikslui pasiekti;

9.3. asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą, duomenų bazės tvarkymo ir pretendentų į prokurorus egzamino organizavimo – tvarkomi šie duomenys: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, parašas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, nuotrauka, gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymas, paskatinimai ir apdovanojimai, duomenys apie išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą; informacija, patvirtinanti, kad nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nurodytų pagrindų, dėl kurių asmuo negalėtų būti paskirtas prokuroru; informacija apie tarnybines nuobaudas, paskatinimus bei apdovanojimus; informacija apie sutuoktinius, artimus giminaičius (vardas, pavardė, gimimo metai, darbo vieta, pareigos); informacija apie svainystės ryšiais susijusių asmenų tarnavimą prokuratūroje; informacija apie asmens buvimą buvusios SSRS specialiųjų tarnybų (žvalgybos, saugumo) kadriniu darbuotoju ar asmeniu, slapta bendradarbiavusiu su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis (žvalgybos, saugumo); ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu politinių partijų veikloje, religinės neregistruotos bendruomenės, uždraustos organizacijos veikloje, asmens ir jo šeimos narių teistumu, baustumu, ikiteisminio tyrimo pradėjimu; informacija apie asmens atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, informacija apie asmeniui pareikštus įtarimus, kaltinimus ar pripažinimą kaltu užsienio valstybėse, informacija apie asmens patraukimą civiliniu atsakovu, informacija apie asmens karo prievolę; informacija apie asmens kandidatūros tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, informacija apie mokomąją praktiką, stažuotes; informacija apie asmeniui ir (ar) jo šeimos nariams prevencinio poveikio priemonių pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikymą; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, privačių interesų deklaracija, pokalbio su pretendentu į prokurorus skaitmeninis garso įrašas, egzamino rezultatas, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo;

9.4. pretendentų į prokurorus, prokurorų, vyriausiųjų prokurorų pavaduotojų, vyriausiųjų prokurorų karjeros duomenų bazių tvarkymo, atrankos organizavimo – tvarkomi šie duomenys: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, parašas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nuotrauka, darbovietė; informacija apie karo prievolę; informacija apie mokomąją praktiką, stažuotes; paskatinimus ir apdovanojimus; duomenys apie išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą; informacija, patvirtinanti, kad nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nurodytų pagrindų, dėl kurių asmuo negalėtų būti paskirtas prokuroru; informacija apie tarnybines nuobaudas; informacija apie sutuoktinius, artimus giminaičius (vardas, pavardė, gimimo metai, darbo vieta, pareigos); informacija apie svainystės ryšiais susijusių asmenų tarnavimą prokuratūroje; informacija apie asmens buvimą buvusios SSRS specialiųjų tarnybų (žvalgybos, saugumo) kadriniu darbuotoju ar asmeniu, slapta bendradarbiavusiu su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis (žvalgybos, saugumo); ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu politinių partijų veikloje, religinės neregistruotos bendruomenės, uždraustos organizacijos veikloje, teistumu, baustumu, asmens šeimos narių teistumu, baustumu, ikiteisminio tyrimo pradėjimu; informacija apie asmens atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės; informacija apie asmeniui pareikštus įtarimus, kaltinimus ar pripažinimą kaltu užsienio valstybėse; informacija apie asmens patraukimą civiliniu atsakovu; informacija apie asmens kandidatūros tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo; informacija apie asmeniui ir (ar) jo šeimos nariams prevencinio poveikio priemonių pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikymą; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data,

galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, privačių interesų deklaracija, gyventojo turto ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos, pokalbio su pretendentu į prokurorus, vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, vyriausiojo prokuroro pareigas skaitmeninis garso įrašas, atrankos rezultatas; dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo;

9.5. pretendentų į prokuratūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, duomenų bazės tvarkymo, pretendentų konkurso (atrankos) organizavimo, specialiosios teisės (teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“) suteikimo – tvarkomi šie duomenys: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), mergautinė arba kita (kitos) turėta (turėtos) pavardė (pavardės) ar (ir) vardas (vardai), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, karo prievolė, karinis laipsnis, valstybiniai apdovanojimai, gimimo vieta, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir kontaktiniai telefonų numeriai (darbovietės, namų, asmeninio mobiliojo ryšio), nuotrauka, parašas, pareigos, į kurias pretenduojama; ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, baustumu, ikiteisminio tyrimo pradėjimu; informacija apie asmens atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės; informacija apie asmeniui pareikštus įtarimus, kaltinimus ar pripažinimą kaltu užsienio valstybėse; informacija apie asmens patraukimą civiliniu atsakovu, asmens šeimos narių teistumą, baustumą, ikiteisminio tyrimo pradėjimą; informacija apie dalyvavimą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos renkamose institucijose; informacija, susijusi su asmens atleidimu iš pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo, profesinės etikos pažeidimo, jeigu nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai, informacija, susijusi su asmens nusikalstamos veikos padarymu Lietuvoje ir užsienyje, atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės; informacija apie asmens atleidimą iš pareigų dėl darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimo, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo, jeigu nuo tokio sprendimo dienos nepraėjo penkeri metai; gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą; informacija apie sutuoktinius, artimus giminaičius (vardas, pavardė, gimimo metai, darbo vieta, pareigos); informacija apie svainystės ryšiais susijusių asmenų tarnavimą prokuratūroje; informacija apie asmens buvimą buvusios SSRS specialiųjų tarnybų (žvalgybos, saugumo) kadriniu darbuotoju ar asmeniu, slapta bendradarbiavusiu su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis (žvalgybos, saugumo); ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu politinių partijų veikloje, religinės neregistruotos bendruomenės, uždraustos organizacijos veikloje, asmens ir jo šeimos narių teistumu, baustumu; informacija apie asmens kandidatūros tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, privačių interesų deklaracija, pokalbio su pretendentu į prokuratūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus skaitmeninis garso įrašas, konkurso (atrankos) rezultatas, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo;

9.6. prokurorų, prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – prokurorai ir prokuratūros darbuotojai) mokymo, kvalifikacijos kėlimo – tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, parašas, darbovietės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomoji sąskaita;

9.7. vertimų organizavimo – tvarkomi šie duomenys: verčiamo dokumento turinyje esantys asmens duomenys;

9.8. prokurorų ir prokuratūros darbuotojų, kitų asmenų, kurie lankosi prokuratūroje, saugumo ir prokuratūros turto saugumo užtikrinimo – tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės);

9.9. tinkamos komunikacijos su prokurorais ir prokuratūros darbuotojais ne darbo metu palaikymo – tvarkomi šie duomenys: kontaktinis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas;

9.10. vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) – tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas,

atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos; duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; duomenys apie atostogas; duomenys apie atskirą darbo grafiką; duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas; informacija apie dirbtą darbo laiką; informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius, darbo pareigų pažeidimus; duomenys apie prokurorų ir prokuratūros darbuotojų veiklos vertinimą; viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys; ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, teistumu; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo;

9.11.  civilinio mobilizacinio personalo rezervo prokuratūroje sudarymo ir apskaitos – tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas; darbovietė ir einamos pareigos; kontaktinis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.

 

IV Skyrius

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJŲ PAREIGOS

 

10. Prokuratūroje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, juridinio asmens kodas 288603320, adresas Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius (toliau – Generalinė prokuratūra), kuri:

10.1. užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir vykdo Bendruosiuose reikalavimuose organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytas asmens duomenų valdytojo pareigas;

10.2. paskiria asmenis, atsakingus už asmens duomenų tvarkymą prokuratūroje;

10.3. rengia asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;

10.4. ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą, parengia ataskaitą ir prireikus imasi priemonių rizikai pašalinti arba sumažinti;

10.5. konsultuoja asmens duomenų tvarkytojus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimais;

10.6. kontroliuoja, kaip asmens duomenų tvarkytojai vykdo Taisyklėse nustatytas asmens duomenų tvarkymo pareigas;

10.7. organizuoja prokurorų ir prokuratūros darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.

11. Asmens duomenų tvarkytojai yra Generalinė prokuratūra ir teritorinės apygardų prokuratūros, kurios:

11.1. užtikrina asmens duomenų valdytojo priimtų teisės aktų ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą;

11.2. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkytų tik tie asmenys, kuriems tai būtina vykdomoms darbinėms funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri būtina numatytiems tikslams pasiekti;

11.3. užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

12. Prokuratūra įgyvendina Taisyklėse nurodytas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

13. Duomenų subjektas apie pasikeitusius asmens duomenis turi raštu informuoti prokuratūrą. Remiantis duomenų subjekto pranešimu, automatinėse duomenų rinkmenose ir duomenų bazėse esantys duomenys patikslinami. Pranešimas apie pasikeitusius asmens duomenis dedamas į asmens bylą.

14. Keičiantis asmens duomenis (dokumentus, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijas) tvarkantiems prokurorams ir prokuratūros darbuotojams ar jų įgaliojimams, asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos) perduodami naujai priimtiems ir asmens duomenis tvarkyti paskirtiems prokurorams ir (ar) prokuratūros darbuotojams perdavimo–priėmimo aktu.

15. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos) saugomi tam skirtose patalpose (rakinamose spintose, seifuose ar pan.), vietinio tinklo srityse, kompiuterių standžiuosiuose diskuose. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos) neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teisės asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti.

16. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos), esantys išorinėse duomenų laikmenose ir elektroniniame pašte, turi būti ištrinti nedelsiant nuo jų panaudojimo ir (ar) perkėlimo į saugojimo vietas, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

17. Asmens duomenų (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų) saugojimo terminai prokuratūroje nustatomi vadovaujantis Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje generalinio prokuroro patvirtintu Generalinės prokuratūros dokumentacijos planu. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos) saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, prokurorai ir prokuratūros darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, juos sunaikina, per Dokumentų valdymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. I-235 „Dėl Dokumentų valdymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą terminą, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

18. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ir jų kopijos turi būti sunaikinti taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti turinio.

19. IPS tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija suderintais saugos politikos įgyvendinamaisiais dokumentais: Informacinės prokuratūros sistemos duomenų saugos nuostatais, Informacinės prokuratūros sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Informacinės prokuratūros sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu, Informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. I-226 „Dėl Informacinės prokuratūros sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Informacinės prokuratūros sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklės).

20. IPS duomenų bazėje esančių asmens duomenų saugojimo tvarką ir terminus nustato Informacinės prokuratūros sistemos nuostatai.

21. Vietinio tinklo sritys, kompiuteriai, kuriuose saugomi asmens duomenys, privalo būti apsaugoti prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais arba turi būti apribotos prieigos teisės prie jų. Prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą, jie privalo būti unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos. Prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai privalo būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius, o susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.) ir pirmojo prisijungimo metu – privalomai keičiami.

Kompiuteriuose, kuriuose yra saugomi asmens duomenys, turi būti naudojama ekrano užsklanda su slaptažodžiu. Prokurorai ir prokuratūros darbuotojai prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais turi naudotis asmeniškai ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

22. Asmens duomenų kopijavimo ir atkūrimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos prokuratūros duomenų atsarginių kopijų darymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. I-123 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros duomenų atsarginių kopijų darymo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS

 

23. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tiems prokurorams ir prokuratūros darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti.

24. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti prokurorams ir prokuratūros darbuotojams yra suteiktos teisės.

25. Prieigos prie asmens duomenų, esančių IPS, teisės prokurorams ir prokuratūros darbuotojams suteikiamos, keičiamos ir naikinamos vadovaujantis Informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis.

26. Prokurorai ir prokuratūros darbuotojai, tvarkantys duomenų subjektų asmens duomenis, privalo:

26.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

26.2. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo funkcijas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus (pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir pasibaigus tarnybos ar darbo santykiams prokuratūroje);

26.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;

26.4. nedelsiant pranešti prokuratūros darbuotojui, vykdančiam asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi prokuratūroje koordinavimo ir kontrolės funkcijas, apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę prokuratūroje tvarkomų asmens duomenų saugumui. Esant asmens duomenų apsaugos pažeidimui, prokuratūros darbuotojas, vykdantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi prokuratūroje koordinavimo ir kontrolės funkcijas, įvertina rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius bei kiekvienu konkrečiu atveju teikia pasiūlymus generaliniam prokurorui (jo pavaduotojams) dėl priemonių, reikiamų asmens duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti;

26.5. laikytis kitų Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

27. Prokuratūros darbuotojas, vykdantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi prokuratūroje koordinavimo ir kontrolės funkcijas, prokurorus ir prokuratūros darbuotojus, tvarkančius asmens duomenis, pasirašytinai arba kitokiu būdu (turi būti užtikrintas susipažinimo įrodomumas) supažindina su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Taisyklėmis.

28. Prokurorai ir prokuratūros darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (priedas). Pasirašytas pasižadėjimas saugomas asmens byloje.

29. Prokurorai ir prokuratūros darbuotojai netenka teisės tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenų, kai pasibaigia jų tarnybos prokuratūroje, valstybės tarnybos ar darbo santykiai su prokuratūra arba kai jiems pavedama vykdyti su duomenų tvarkymu nesusijusias funkcijas.

30. IPS asmens duomenų tvarkymui keliamos rizikos vertinimo tvarką ir saugumo pažeidimų valdymą, reagavimo į šiuos pažeidimus veiksmus, duomenų atsarginių kopijų darymo, saugojimo ir duomenų atkūrimo iš atsarginių duomenų kopijų tvarką nustato saugos politikos įgyvendinamieji dokumentai.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

31. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis (jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį) patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys

prokuratūroje, neatlygintinai susipažinti su prokuratūroje tvarkomais jo duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra ir per vienerius metus buvo teikiami.

32. Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti Taisyklių 31 punkte nurodytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

32.1. valstybės saugumą ar gynybą;

32.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą ir nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

32.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

32.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

32.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

33. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis duomenų subjektas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir dėl to kreipiasi į prokuratūrą, prokuratūra nedelsdama, tačiau ne vėliau nei per 5 darbo dienas patikrina asmens duomenis ir, jeigu reikia, juos ištaiso, patikslina ar papildo.

34. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis duomenų subjektas nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir dėl to kreipiasi į prokuratūrą, prokuratūra nedelsdama patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu nedelsdama, tačiau ne vėliau nei per 5 darbo dienas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kol bus ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs asmens duomenys ar asmens duomenys bus sunaikinti.

35. Kilus abejonių dėl duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumo, prokuratūra sustabdo šių duomenų tvarkymo veiksmus, juos patikrina ir patikslina.

36. Duomenų subjektui raštu pranešama apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus prokuratūra informuoja asmens duomenų gavėjus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

37. Duomenų subjektas, nesutikdamas, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, rašytinį pranešimą gali pateikti prokuratūrai asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Ši duomenų subjekto teisė įgyvendinama prieš atliekant asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenis ketinama tvarkyti vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir (ar) 6 punktais.

38. Prokuratūra, siekdama įgyvendinti duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kreipiasi į duomenų subjektą raštu ir nustato terminą, per kurį duomenų subjektas turi teisę išreikšti savo nesutikimą.

39. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, prokuratūra nedelsdama nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.

40. Jeigu duomenų subjektas per prokuratūros nustatytą terminą nepateikia rašytinio pranešimo apie nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, laikoma, kad duomenų subjektas nepasinaudojo savo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

41. Duomenų subjekto prašymu prokuratūra praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

42. Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises prokuratūros darbuotojas, vykdantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi prokuratūroje koordinavimo ir kontrolės funkcijas, arba kitas prokuratūros darbuotojas generalinio prokuroro arba generalinio prokuroro pavaduotojo pavedimu išnagrinėja ir atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi. Atsakymas duomenų subjektui pateikiamas valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu (paštu, asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis).

43. Prokuratūra užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

44. Duomenų subjektas gali skųsti prokuratūros veiksmus (neveikimą), susijusius su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai per Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnyje nustatytus terminus.

 

VIII skyrius

baigiamosios nuostatos

 

45. Prokuratūros darbuotojas, vykdantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi prokuratūroje koordinavimo ir kontrolės funkcijas, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą ir ataskaitą pateikia asmens duomenų valdytojo vadovui.

46. Vidaus audito skyrius ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka asmens duomenų tvarkymo organizacinių ir techninių saugumo priemonių auditą.

47. Taisyklės skelbiamos prokuratūros interneto ir intraneto svetainėse.

48. Už Taisyklių pažeidimą prokurorams ir prokuratūros darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

_____________________

 

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos

Respublikos prokuratūroje taisyklių

priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

_________

(data)

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

Aš, ____________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas)

 

patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, generalinio prokuroro patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, ir pasižadu:

1. Saugoti asmens duomenų paslaptį visą tarnybos (darbo) laiką ir pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

2. Asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais.

3. Asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir, jeigu reikia, nuolat atnaujinti, ištaisyti ar papildyti netikslius ar neišsamius duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą.

4. Asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri būtina jiems tvarkyti ir vykdomai funkcijai atlikti.

5. Asmens duomenis tvarkyti taip, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo tvarkomi, įgyvendinti, vėliau šiuos duomenis sunaikinti.

6. Įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas, numatančias, kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo ar atskleidimo.

7. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti duomenų subjekto teisių įgyvendinimą.

8. Laikytis kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų.

 

 

______________________________ __________________ ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                  (vardas ir pavardė)