LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 45¹ STRAIPSNIU NUOSTATAS 2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. V-1879

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu įstatymo 9 straipsnio 3 punktu ir siekdama įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmą Nr. 1.2.11. „Įgyvendinti priemonių įtraukiam ugdymui ir švietimo pagalbai kiekvienoje mokykloje užtikrinti paketą“:

1.   T v i r t i n u Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planą (pridedama).

2.   Į p a r e i g o j u Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorių koordinuoti Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimą ir stebėseną.

3.   R e k o m e n d u o j u savivaldybėms ir kitoms Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nepavaldžioms institucijoms, nurodytoms Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plane, prisidėti prie šio plano įgyvendinimo.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė