LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

lIETUVOS rESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-188/A1-84/ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2017 m. spalio 25 d. Nr. V-1219/A1-545/V-822

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2. Pakeičiame 4 punktą ir jį išdėstome taip:

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. bazinis neįgalumo lygis – medicininis kriterijus, nustatomas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę: į visas jo neįgalumui įtaką darančias ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus;

4.2. gebėjimas dalyvauti – asmens gebėjimas dalyvauti kasdieniniame fiziniame, socialiniame bei ugdomajame gyvenime, atsižvelgiant į asmens amžiaus grupę;

4.3. lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti;

4.4. specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;

4.5. sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba;

4.6. vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos.“

3. Pakeičiame II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ NEĮGALUMO LYGIUI NUSTATYTI, PATEIKIMAS“.

4. Pakeičiame 8.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

8.2. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pagal Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 priedą, jeigu asmeniui, kurio neįgalumo lygis vertinamas, yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;“.

5. Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Neįgalumo lygio terminas nustatomas vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies nuostatomis.“

6. Pakeičiame III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

III SKYRIUS

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMAS“.

7. Pakeičiame 11.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.2. dalyvaujant tik vaiko tėvams (įtėviams), globėjui ar rūpintojui, kai neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai ir vaikas dėl organizmo funkcijų sutrikimo negali atvykti į NDNT ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.“

8. Pakeičiame 12.41.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

12.4ˡ.3. gautą balą apvalina iki sveikojo skaitmens (jeigu pirmas skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę; jeigu pirmas skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę) ir priima sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio:

12.4ˡ.3.1. tuo atveju, kai surenkami 027 balai, nustatomas sunkaus neįgalumo lygis;

12.4ˡ.3.2. tuo atveju, kai surenkami 28–47 balai, nustatomas vidutinio neįgalumo lygis;

12.4ˡ.3.3. tuo atveju, kai surenkami 48–55 balai, nustatomas lengvo neįgalumo lygis.“

9. Pakeičiame IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

IV SKYRIUS

PAKARTOTINIS NEĮGALUMO LYGIO VERTINIMAS“.

10. Papildome 16.5 papunkčiu:

16.5. jeigu, atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą, paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai.“

11. Pakeičiame 19 punktą ir jį išdėstome taip:

19. Asmens neįgalumo lygis pagal Tvarkos aprašo 16.1 ir (ar) 16.2 papunkčius pakartotinai įvertinamas ir sprendimas priimamas per 15 darbo dienų nuo visų pakartotinai neįgalumo lygiui įvertinti reikiamų dokumentų gavimo NDNT dienos, pagal Tvarkos aprašo 16.3 ir (ar) 16.5 papunkčiusper 30 kalendorinių dienų nuo visų pakartotinai neįgalumo lygiui įvertinti reikiamų dokumentų gavimo NDNT dienos, pagal Tvarkos aprašo 16.4 papunktį per Ginčų komisijos nustatytą terminą.

Kai pakartotinai neįgalumo lygis vertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.1 ir (ar) 16.2 papunkčiais, neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų dokumentų gavimo NDNT diena. Anksčiau NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ir išduotos pažymos nuo naujo sprendimo priėmimo dienos laikomos negaliojančiomis.

Kai pakartotinai neįgalumo lygis vertinamas vadovaujantis bent vienu iš Tvarkos aprašo 16.3–16.5 papunkčių, neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra NDNT sprendimo priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai, atlikus pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą, nustatomas sunkesnio neįgalumo lygis nei nurodytas keičiamame NDNT teritorinio skyriaus sprendime. Tokiu atveju neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT teritorinio skyriaus sprendime nurodyta neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia. Anksčiau NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ir išduotos pažymos nuo naujo sprendimo priėmimo dienos laikomos negaliojančiomis.“

12. Papildome 19ˡ punktu:

19ˡ. Jei dėl objektyvių priežasčių per Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytus terminus pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali pakartotinį neįgalumo lygio vertinimo terminą pratęsti iki 15 kalendorinių dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo pratęsti pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo terminą priėmimo dienos.“

13. Pakeičiame V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

V SKYRIUS

ASMENS TĖVŲ (ĮTĖVIŲ), GLOBĖJŲ AR RŪPINTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS“.

14. Pakeičiame 23.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

23.2. būti supažindinti su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, kriterijais, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tvarka ir asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei priimtu NDNT sprendimu;“.

15. Pakeičiame VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ“.

16. Pakeičiame 28 punktą ir jį išdėstome taip:

28. Už asmens, jo tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų supažindinimą su neįgalumo lygio vertinimo tvarka, kriterijais, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tvarka, asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei priimtu NDNT sprendimu atsako NDNT darbuotojai, atlikę asmens neįgalumo lygio vertinimą.“

17. Pakeičiame VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VII SKYRIUS

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO PERIODINĖ KONTROLĖ“.

18. Pakeičiame 30 punktą ir jį išdėstome taip:

30. Atliekant planinius ir neplaninius NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimus, NDNT direktoriaus nustatyta ir su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderinta tvarka vykdoma NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų periodinė kontrolė.“

19. Pakeičiame 1 priedą:

19.1. Pakeičiame 1 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

I SKYRIUS

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI.

PSICHIKOS FUNKCIJOS

(Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija (toliau – TFK)“.

19.2. Pakeičiame 1.1.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.1.2.

Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, kai vaiko raidos koeficientas, vertinant DISC metodika ar kitu vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, bent trijose raidos srityse iki 30 % (vaikams iki 8 metų)“.

 

19.3. Pakeičiame 1.2.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.2.2.

Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, kai vaiko raidos koeficientas, vertinant DISC metodika ar kitu vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, bent trijose raidos srityse atitinka 31–50 % (vaikams iki 8 metų)“.

 

19.4. Pakeičiame 1.3.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.3.2.

Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, kai vaiko raidos koeficientas, vertinant DISC metodika ar kitu vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, bent trijose raidos srityse atitinka 51–80 % (vaikams iki 8 metų)“.

 

19.5. Pakeičiame 2 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

II SKYRIUS

AKIŲ, AUSŲ LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

JUTIMO FUNKCIJOS IR SKAUSMAS (TFK)“.

19.6. Pakeičiame 3 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

III SKYRIUS

NOSIES, GERKLĖS LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

BALSO IR ŠNEKOS FUNKCIJOS (TFK)“.

19.7. Pakeičiame 4 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

IV SKYRIUS

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ, KRAUJO, LIMFOS IR KVĖPAVIMO SISTEMŲ LIGOS, PATOLOGINĖS BŪKLĖS IR SINDROMAI.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ, KRAUJO, IMUNINĖS IR KVĖPAVIMO SISTEMŲ FUNKCIJOS (TFK)“.

19.8. Pakeičiame 5 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

V SKYRIUS

VIRŠKINIMO SISTEMOS, ENDOKRININĖS LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

VIRŠKINIMO, MEDŽIAGŲ APYKAITOS IR BELATAKIŲ LIAUKŲ SISTEMŲ FUNKCIJOS (TFK)“.

19.9. Pakeičiame 6 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VI SKYRIUS

ŠLAPIMO SISTEMOS, LYTIES IR DAUGINIMOSI STRUKTŪRŲ LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

ŠLAPIMO, LYTIES IR DAUGINIMOSI FUNKCIJOS (TFK)“.

19.10. Pakeičiame 7 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VII SKYRIUS

JUDAMOJO ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI, NERVŲ SISTEMOS LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

GRIAUČIŲ NEUROMOTORINĖS IR SU JUDESIAIS SUSIJUSIOS FUNKCIJOS (TFK)“.

19.11. Pakeičiame 8 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VIII skyrius

Odos ligos ir pažeidimai.

Odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos (TFK)“.

20. Pakeičiame 2 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

21. Pakeičiame 3 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

22. Pakeičiame 4 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Jurgita Petrauskienė

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

2 priedas

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas

(4–6 metų amžiaus vaikai)

 

______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio klausimyną, vardas ir pavardė)

 

 

 

Su neįgalumo lygio vertinimo tvarka esu supažindintas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno reikšmė vertinant neįgalumo lygį man yra žinoma.

 

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                    _________________              ______________________ 

(parašas) (vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

Į klausimus atsako asmuo ir (ar) asmens atstovas.

Toliau pateikti klausimai, susiję su kasdiene vaikų veikla. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

 

0 balų – kai asmuo nepatiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų;

 

1 balas – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje kartais reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

2 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

3 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: nėra savarankiškas, kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir visada reikalinga kito asmens pagalba;

 

4 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: savarankiškai negali atlikti jokio veiksmo, reikalinga absoliuti pagalba, kasdienėje veikloje visiškai priklausomas nuo techninės pagalbos priemonių ir kitų asmenų.

 

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų.

 

Veikla ir gebėjimas dalyvauti

Veikla kėlė rūpesčių per

paskutinį mėnesį (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

 

 

 

 

 

1.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su žaislais?

0

1

2

3

4

1.2. Ar turi sunkumų mokydamasis kalbėti?

0

1

2

3

4

1.3. Ar turi sunkumų suprasdamas sąvokas, apibūdinančias ilgį, kiekį, santykį?

0

1

2

3

4

1.4. Ar turi sunkumų mokydamasis skaityti?

0

1

2

3

4

1.5. Ar pažįsta raides?

0

1

2

3

4

1.6. Ar turi sunkumų mokydamasis skaičiuoti?

0

1

2

3

4

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

 

 

 

 

 

2.1. Ar turi sunkumų vykdydamas paprastą (vieną) užduotį?

0

1

2

3

4

2.2. Ar turi sunkumų vykdydamas užduotį, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus (pvz.: neužtenka jėgų, nesugeba sutelkti dėmesio, negali susikaupti, nesuvokia veiksmų sekos ir kt.)?

0

1

2

3

4

2.3. Ar turi sunkumų vykdydamas kasdienę veiklą (pvz.: išsivalyti dantis, nusiprausti, apsirengti ir kt.)?

0

1

2

3

4

3. Bendravimas

 

 

 

 

 

3.1. Ar turi sunkumų suprasdamas, ką sako kiti?

0

1

2

3

4

3.2. Ar turi sunkumų suprasdamas gestų ir (ar) paveikslėlių reikšmę?

0

1

2

3

4

3.3. Ar turi sunkumų kalbėdamas?

0

1

2

3

4

3.4. Ar turi sunkumų tardamas garsus?

0

1

2

3

4

3.5. Ar turi sunkumų naudodamas gestus, paveikslėlius ir (ar) piešinius bendravimui?

0

1

2

3

4

4. Mobilumas (judėjimas)

 

 

 

 

 

4.1. Ar turi sunkumų atsisėsdamas ir (ar) atsistodamas?

0

1

2

3

4

4.2. Ar turi sunkumų sėdėdamas ir (ar) stovėdamas ilgesnį laiką?

0

1

2

3

4

4.3. Ar turi sunkumų valdydamas plaštaką, pirštus ir (ar) nykštį?

0

1

2

3

4

4.4. Ar turi sunkumų valdydamas petį ir (ar) ranką?

0

1

2

3

4

4.5. Ar turi sunkumų vaikščiodamas?

0

1

2

3

4

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

 

 

 

 

 

5.1. Ar turi sunkumų prausdamasis?

0

1

2

3

4

5.2. Ar turi sunkumų naudodamasis tualetu?

0

1

2

3

4

5.3. Ar turi sunkumų rengdamasis?

0

1

2

3

4

5.4. Ar turi sunkumų valgydamas?

0

1

2

3

4

5.5. Ar turi savisaugos sunkumų (pvz.: vengdamas nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, ar gali saugiai pereiti gatvę ir kt.)?

0

1

2

3

4

6. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

 

 

 

 

 

6.1. Ar turi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais (pvz.: pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti ir kt.)?

0

1

2

3

4

7. Pagrindinės gyvenimo sritys

 

 

 

 

 

7.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su kitais?

0

1

2

3

4

7.2. Ar turi sunkumų dalyvaudamas ikimokykliniame ugdyme (pvz.: vaikų darželyje ar namuose susikaupti, išlaikyti dėmesį, įsisavinti žinias, įgyti naujų įgūdžių ir kt.)?

0

1

2

3

4

7.3. Ar turi sunkumų suprasdamas, kas yra pinigai?

0

1

2

3

4

Iš viso klausimų – 28

Balų suma

0

28

56

84

112

Asmens balų suma

 

 

 

 

 

Iš viso asmens balų

 

 

Atsakymų vertinimas:

Balai

 

Koeficientas

11276

0,9

7538

1,0

370

1,1

 

Vertinimą atlikęs darbuotojas                     __________              ____________________________  

(parašas)                                (pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas _____________ _______________________

(parašas)                          (vardas ir pavardė)

Pastabos ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

___________________________________

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

3 priedas

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas

(7–13 metų amžiaus vaikai)

 

 

______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio klausimyną, vardas ir pavardė)

 

 

 

Su neįgalumo lygio vertinimo tvarka esu supažindintas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno reikšmė vertinant neįgalumo lygį man yra žinoma.

 

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                                 _________________              ______________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

Į klausimus atsako asmuo ir (ar) asmens atstovas.

Toliau pateikti klausimai, susiję su kasdiene vaikų veikla. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

 

0 balų – kai asmuo nepatiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų;

 

1 balas – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje kartais reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

2 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

3 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: nėra savarankiškas, kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir visada reikalinga kito asmens pagalba;

 

4 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: savarankiškai negali atlikti jokio veiksmo, reikalinga absoliuti pagalba, kasdienėje veikloje visiškai priklausomas nuo techninės pagalbos priemonių ir kitų asmenų.

 

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų.

 

Veikla ir gebėjimas dalyvauti

Veikla kėlė rūpesčių per

paskutinį mėnesį (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

 

 

 

 

 

1.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su žaislais?

0

1

2

3

4

1.2. Ar turi sunkumų naudodamas žodžius, frazes, sakinius?

0

1

2

3

4

1.3. Ar turi sunkumų suprasdamas sąvokas, apibūdinančias, ilgį, kiekį, santykį?

0

1

2

3

4

1.4. Ar turi sunkumų skaitydamas?

0

1

2

3

4

1.5. Ar turi sunkumų rašydamas?

0

1

2

3

4

1.6. Ar turi sunkumų skaičiuodamas?

0

1

2

3

4

2. Bendros užduotys ir reikalai

 

 

 

 

 

2.1. Ar turi sunkumų vykdydamas paprastą (vieną) užduotį?

0

1

2

3

4

2.2. Ar turi sunkumų vykdydamas užduotį, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus (pvz.: neužtenka jėgų, nesugeba sutelkti dėmesio, negali susikaupti, nesuvokia veiksmų sekos ir kt.)?

0

1

2

3

4

2.3. Ar turi sunkumų vykdydamas kasdienę veiklą (pvz.: ryte atlikti būtinus darbus: išsivalyti dantis, nusiprausti, apsirengti, susidėti daiktus, reikalingus mokykloje, susitvarkyti darbo vietą, pasiekti ugdymo įstaigą ir kt.)?

0

1

2

3

4

3. Bendravimas

 

 

 

 

 

3.1. Ar turi sunkumų suprasdamas, ką sako kiti?

0

1

2

3

4

3.2. Ar turi sunkumų suprasdamas gestų ir (ar) paveikslėlių reikšmę?

0

1

2

3

4

3.3. Ar turi sunkumų kalbėdamas?

0

1

2

3

4

3.4. Ar turi sunkumų tardamas skirtingus garsus?

0

1

2

3

4

3.5. Ar turi sunkumų naudodamas gestus, paveikslėlius ir (ar) piešinius bendravimui?

0

1

2

3

4

4. Mobilumas (judėjimas)

 

 

 

 

 

4.1. Ar turi sunkumų atsisėsdamas ir (ar) atsistodamas?

0

1

2

3

4

4.2. Ar turi sunkumų sėdėdamas ir (ar) stovėdamas ilgesnį laiką?

0

1

2

3

4

4.3. Ar turi sunkumų valdydamas plaštaką, pirštus ir (ar) nykštį?

0

1

2

3

4

4.4. Ar turi sunkumų valdydamas petį ir (ar) ranką?

0

1

2

3

4

4.5. Ar turi vaikščiojimo sunkumų?

0

1

2

3

4

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

 

 

 

 

 

5.1. Ar turi sunkumų prausdamasis?

0

1

2

3

4

5.2. Ar turi sunkumų naudodamasis tualetu?

0

1

2

3

4

5.3. Ar turi sunkumų rengdamasis?

0

1

2

3

4

5.4. Ar turi sunkumų valgydamas?

0

1

2

3

4

5.5. Ar turi savisaugos sunkumų (pvz.: vengdamas nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, ar gali saugiai pereiti gatvę ir kt.)?

0

1

2

3

4

6. Buitis

 

 

 

 

 

6.1. Ar turi sunkumų atlikdamas paprastus buities darbus (pvz.: paliepus suplauti indus, nušluostyti dulkes, susitvarkyti daiktus – susirinkti žaislus, piešimo priemones ir kt.)?

0

1

2

3

4

7. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

 

 

 

 

 

7.1. Ar turi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais (pvz.: pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti, tinkamai elgtis įvairiose situacijose, suprasti kitų žmonių jausmus ir į juos reaguoti ir kt.)?

0

1

2

3

4

7.2. Ar turi sunkumų susipažindamas su bendraamžiais ir tęsdamas draugystę?

0

1

2

3

4

8. Pagrindinės gyvenimo sritys

 

 

 

 

 

8.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su kitais?

0

1

2

3

4

8.2. Ar turi sunkumų dalyvaudamas ugdymo procese (pvz.: mokykloje susikaupti ir sutelkti dėmesį pamokų metu, netrukdyti kitiems vaikams, įgyti dalykines žinias, jei vaikas mokomas namuose – susikaupti, išlaikyti dėmesį, įgyti dalykines žinias, įgyti naujų įgūdžių ir kt.)?

0

1

2

3

4

8.3. Ar turi sunkumų naudodamasis pinigais (pvz.: sumokėdamas už prekes parduotuvėje, suvokdamas daiktų vertę ir kt.)?

0

1

2

3

4

9. Bendruomeninis, socialinis ir pilietinis gyvenimas

 

 

 

 

 

9.1. Ar turi sunkumų dalyvaudamas neformaliojo vaikų švietimo veiklose (pvz.: muzikos, dailės, sporto, technikos mokyklose, įvairiuose būreliuose, studijose, klubuose, draugijose ir kt.)?

0

1

2

3

4

Iš viso klausimų – 30

Balų suma

0

30

60

90

120

Asmens balų suma

 

 

 

 

 

Iš viso asmens balų

 

 

 

Atsakymų vertinimas:

Balai

 

Koeficientas

120–81

0,9

80–41

1,0

40–0

1,1

 

Vertinimą atlikęs darbuotojas                    __________              ____________________________  

(parašas)                                (pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas _____________ _______________________

(parašas)                          (vardas ir pavardė)

Pastabos ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

___________________________________

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

4 priedas

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas

(14–17 metų amžiaus vaikai)

 

 

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio klausimyną, vardas ir pavardė)

 

 

 

Su neįgalumo lygio vertinimo tvarka esu supažindintas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno reikšmė vertinant neįgalumo lygį man yra žinoma.

 

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                        _________________              ______________________  

(parašas) (vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

Į klausimus atsako asmuo ir (ar) asmens atstovas.

Toliau pateikti klausimai, susiję su kasdiene vaikų veikla. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

 

0 balų – kai asmuo nepatiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų;

 

1 balas – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje kartais reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

2 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

3 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: nėra savarankiškas, kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir visada reikalinga kito asmens pagalba;

 

4 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: savarankiškai negali atlikti jokio veiksmo, reikalinga absoliuti pagalba, kasdienėje veikloje visiškai priklausomas nuo techninės pagalbos priemonių ir kitų asmenų.

 

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų.

 

Veikla ir gebėjimas dalyvauti

Veikla kėlė rūpesčių per

paskutinį mėnesį (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

 

 

 

 

 

1.1. Ar turi sunkumų skaitydamas?

0

1

2

3

4

1.2. Ar turi sunkumų rašydamas?

0

1

2

3

4

1.3. Ar turi sunkumų skaičiuodamas?

0

1

2

3

4

1.4. Ar turi sunkumų priimdamas adekvačius sprendimus (pvz.: pasirinkdamas veiklos būdą ir priemones, numatydamas galimas elgesio pasekmes bei atsakomybę ir kt.)?

0

1

2

3

4

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

 

 

 

 

 

2.1. Ar turi sunkumų vykdydamas paprastą (vieną) paliepimą?

0

1

2

3

4

2.2. Ar turi sunkumų vykdydamas užduotį, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus (pvz.: neužtenka jėgų, nesugeba sutelkti dėmesio, negali susikaupti, nesuvokia veiksmų sekos ir kt.)?

0

1

2

3

4

2.3. Ar turi sunkumų vykdydamas kasdienę veiklą (pvz.: ryte atlikti būtinus darbus: išsivalyti dantis, nusiprausti, apsirengti, susidėti daiktus, reikalingus mokykloje; susitvarkyti darbo vietą, pasiekti ugdymo įstaigą ir kt.)?

0

1

2

3

4

3. Bendravimas

 

 

 

 

 

3.1. Ar turi sunkumų suprasdamas, ką sako kiti?

0

1

2

3

4

3.2. Ar turi sunkumų suprasdamas gestų ar paveikslėlių reikšmę?

0

1

2

3

4

3.3. Ar turi kalbėjimo sunkumų?

0

1

2

3

4

3.4. Ar turi sunkumų naudodamas gestus, paveikslėlius ar piešinius bendravimui?

0

1

2

3

4

4. Mobilumas (judėjimas)

 

 

 

 

 

4.1. Ar turi sunkumų atsisėsdamas ir (ar) atsistodamas?

0

1

2

3

4

4.2. Ar turi sunkumų sėdėdamas ir (ar) stovėdamas ilgesnį laiką?

0

1

2

3

4

4.3. Ar turi sunkumų valdydamas plaštaką, pirštus ir (ar) nykštį?

0

1

2

3

4

4.4. Ar turi sunkumų valdydamas petį ir (ar) ranką?

0

1

2

3

4

4.5. Ar turi vaikščiojimo sunkumų?

0

1

2

3

4

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

 

 

 

 

 

5.1. Ar turi sunkumų prausdamasis?

0

1

2

3

4

5.2. Ar turi sunkumų naudodamasis tualetu?

0

1

2

3

4

5.3. Ar turi sunkumų rengdamasis?

0

1

2

3

4

5.4. Ar turi sunkumų valgydamas?

0

1

2

3

4

5.5. Ar turi savisaugos sunkumų (pvz.: vengdamas nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, ar gali saugiai pereiti gatvę ir kt.)?

0

1

2

3

4

6. Buitis

 

 

 

 

 

6.1. Ar turi sunkumų atlikdamas sudėtingesnius buities darbus (pvz.: išskalbti drabužius, tvarkyti kambarius, pagaminti valgį ir kt.)?

0

1

2

3

4

7. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

 

 

 

 

 

7.1. Ar turi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais (pvz.: pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti, tinkamai elgtis įvairiose situacijose, suprasti kitų žmonių jausmus ir į juos reaguoti, adekvačiai priimti reiškiamą kritiką ir kt.)?

0

1

2

3

4

7.2. Ar turi sunkumų susipažindamas su bendraamžiais ir tęsdamas draugystę?

0

1

2

3

4

8. Pagrindinės gyvenimo sritys

 

 

 

 

 

8.1. Ar turi sunkumų dalyvaudamas ugdymo procese (pvz.: mokykloje susikaupti ir sutelkti dėmesį pamokų metu, netrukdyti kitiems, įgyti dalykines žinias, atlikti namų darbus, jei vaikas mokomas namuose – susikaupti, išlaikyti dėmesį, įgyti dalykines žinias, įgyti naujų įgūdžių, vykdyti paskirtas užduotis ir kt.)?

0

1

2

3

4

8.2. Ar turi sunkumų naudodamasis pinigais (pvz.: sumokėdamas už prekes parduotuvėje, suvokdamas daiktų vertę, paskirstydamas gaunamus smulkius pinigus nedidelėms reikmėms – kišenpinigius ir kt.)?

0

1

2

3

4

9. Bendruomenė, socialinis ir pilietinis gyvenimas

 

 

 

 

 

9.1. Ar turi sunkumų dalyvaudamas neformaliojo vaikų švietimo veiklose (pvz.: muzikos, dailės, sporto, technikos mokyklose, įvairiuose būreliuose, studijose, klubuose, draugijose ir kt.)?

0

1

2

3

4

Iš viso klausimų – 27

Balų suma

0

27

54

81

108

Asmens balų suma

 

 

 

 

 

Iš viso asmens balų

 

 

 

Atsakymų vertinimas:

Balai

Koeficientas

108–73

0,9

72–37

1,0

36–0

1,1

 

Vertinimą atlikęs darbuotojas            __________              ____________________________  

(parašas)                                (pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas _____________ _______________________

(parašas)                              (vardas ir pavardė)

Pastabos ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

_______________________________