VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ, FINANSUOJAMŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS, ATRANKOS IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 14 d. Nr. 30-3738/22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-1498 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“ patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąja programa:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 30-115/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                           Lina Koriznienė

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. 30-3738/22

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ, FINANSUOJAMŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS, ATRANKOS IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo, priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarką.

2. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, dėmesį kreipiant į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

3. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos).

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. paraiška – Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus nustatytos formos dokumentas, teikiamas elektroniniu būdu Vilniaus elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje adresu https://konkursai.vilnius.lt/  (toliau – Elektroninė sistema) siekiant gauti finansavimą priemonei įgyvendinti Apraše nustatyta tvarka;

4.2. kvietimas – siūlymas teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas prioritetines kryptis;

4.3. priemonė – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta paslaugai suteikti ar produktui , kuris yra skirtas visuomenės sveikatai išsaugoti, sukurti, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai vykdyti;

4.4. priemonės vykdytojas – už Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotos priemonės įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, sudaręs sutartį;

4.5. priemonės vadovas – priemonės vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis priemonės įgyvendinimą.

5. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis:

5.1. priemonės įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip vieni metai (išskyrus kai yra teikiama paraiška 3 metams);

5.2. priemonės įgyvendinimo pradžia laikoma sutarties sudarymo data;

5.3. priemonės įgyvendinimo pabaiga laikoma sutartyje nurodyta data.

6. Remiamos priemonės, kurios yra įgyvendinamos Savivaldybės teritorijoje.

7. Organizacijų priemonių paraiškoms finansavimas neskiriamas, jeigu:

7.1. organizacija yra likviduojama, organizacijos veikla sustabdyta ar apribota;

7.2. organizacija nėra įvykdžiusi mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

7.3. organizacija, pateikusi paraišką, neatitinka Aprašo 3 punkto reikalavimų.

7.4. organizacija paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidingą arba melagingą informaciją;

7.5. tarp Savivaldybės administracijos ir organizacijos vyksta teisminiai ginčai dėl organizacijos padaryto ankstesnių priemonių įgyvendinimo sąlygų pažeidimo ar yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

7.6. organizacija nepateikė praėjusiais metais vykdytos priemonės metinės veiklos ataskaitos ir (ar) finansinių ataskaitų ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų suvestinės;

7.7. organizacija bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką priemonės vertinimo ir atrankos komisijos nariams.

 

II SKYRIUS

PRIEMONIŲ KRYPTYS

 

8. Kasmet yra nustatomos priemonių prioritetinės kryptys. Nustatant kryptis atsižvelgiama į Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateiktas išvadas ir esamas problemas Vilniaus mieste. Priemonių kryptys atitinka Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos kryptis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklą.

9. Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius (toliau – Sveikatos apsaugos skyrius) prioritetines kryptis teikia derinti Savivaldybės tarybos Sveikatos ir sporto reikalų komitetui (toliau – Sveikatos ir sporto reikalų komitetas) ir Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai (toliau – Bendruomenės sveikatos taryba). Pagal nustatytas prioritetines kryptis yra skelbiamas paraiškų priėmimo konkursas.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

10. Sveikatos apsaugos skyrius organizuoja informacijos apie paraiškų priemonėms vykdyti pateikimo sąlygas ir termino paskelbimą Savivaldybės interneto svetainės  www.vilnius.lt skiltyje „Sveikata“.

11. Paraiškoms pateikti skiriamas ne trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo paskelbimo dienos terminas. Konkretūs terminai nurodomi kvietime.

12. Paraiška (1 priedas) dalyvauti atrankoje pildoma ir teikiama per Elektroninę sistemą.

13. Elektroninę paraišką ir papildomus dokumentus turi teisę teikti organizacijos vadovas (prisijungęs per organizacijos bankinius prisijungimus arba per kitas elektronines atpažinties priemones) arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

14. Elektroninėje sistemoje elektroninė paraiška pildoma lietuvių kalba. Kartu su elektronine paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

14.1. planuojamos priemonės veiklų planą (paraiškos priedas);

14.2. priemonę vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);

14.3. priemonę vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą ir pažymoje nurodytus dokumentus (2 priedas);

14.4. prašant finansavimo 3 metams (organizacijos, įgyvendinusios Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones ne trumpiau kaip pastaruosius 2 metus iš eilės) prie elektroninės paraiškos papildomai pateikti priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus (atliktų tyrimų, analizių išvadas);

14.5. priemonę vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą (3 priedas), patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Nepridėjus minėtų dokumentų, laikoma, kad priemonė bus įgyvendinama tik iš Savivaldybės biudžeto lėšų, balai priemonės vertinimo anketoje (5 priedas) už 9 kriterijų neskiriami.

14.6. priemonės vykdymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (jei Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje nėra nurodytas konkrečios prekės, paslaugos, darbo užmokesčio vidutinis įkainis);

14.7. įgaliojimą (jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo).

15. Ne per Elektroninę sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai priemonės vykdytojas dėl informacinės sistemos sutrikimo (laikino funkcinių galimybių neužtikrinimo) negali pateikti paraiškos ir nedelsdamas (paraiškų teikimo laikotarpiu) praneša apie tai elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.

16. Priemonės paraiška turi būti pateikta iki kvietime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Po nustatyto termino pateiktos priemonių paraiškos nevertinamos. Apie nevertintiną paraišką paraiškos teikėjui pranešama elektroniniu paštu.

17. Organizacijos, rengdamos paraiškas, turi teisę telefonu arba elektroniniu paštu kreiptis į atsakingus Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojus ir gauti informaciją ir konsultacijas paraiškų rengimo klausimais. Konsultuojančių specialistų vardai, pavardės ir kontaktai nurodomi pranešime apie paraiškų priėmimą. Informacija priemonės vykdytojams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

18. Viena organizacija gali teikti tik vieną paraišką pagal kvietime nurodytą prioritetinę kryptį.

19. Paraiška gali būti teikiama kalendoriniams metams arba ilgesniam laikotarpiui, bet ne ilgesniam nei 3 metai. Paraiškas ilgesniam kaip kalendorinių metų finansavimui gali teikti tik organizacijos, įgyvendinusios Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones ne trumpiau kaip pastaruosius 2 metus iš eilės ir pateikusios priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus (atliktų tyrimų, analizių išvadas).

20. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškas taisyti, tikslinti, pildyti ar papildomai pateikti dokumentus pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalima.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

21. Elektroninėje sistemoje ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos atliekamas paraiškų administracinės atitikties vertinimas.

22. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojas, patikrindamas, ar:

22.1. pareiškėjo statusas atitinka Aprašo 3 punkto reikalavimus (pagal įstatus ir viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

22.2. pateiktos praėjusiais metais vykdytos priemonės metinės veiklos ataskaitos ir (ar) finansinių ataskaitų ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų suvestinės;

22.3. paraiška pateikta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, jeigu paraišką pateikė organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, ar pridėtas organizacijos vadovo įgaliojimas;

22.4. organizacija įvykdžiusi mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (pagal 2 priedą);

22.5. yra pateikti visi paraiškoje nurodyti privalomi priedai.

23. Jei priemonės paraiška neatitinka Aprašo 22 punkto reikalavimų, paraiška yra atmetama. Priemonės vykdytojas apie atmetamą paraišką informuojamas Elektroninėje sistemoje bei iš šios sistemos gaudamas el. laišką.

24. Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojas surašo administracinės atitikties vertinimo protokolą ir teikia jį vertinimo ir atrankos komisijai.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

25. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma vertinimo ir atrankos komisija einamiesiems metams, paskiriamas komisijos pirmininkas, sekretorius ir nariai. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę savo įsakymu panaikinti vertinimo ir atrankos komisiją, keisti jos sudėtį.

26. Vertinimo ir atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 7 narių. Į komisijos sudėtį įtraukiama nuo vieno iki dviejų atstovų iš Sveikatos ir sporto reikalų komiteto, Sveikatos apsaugos skyriaus, Bendruomenės sveikatos tarybos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos.

27. Vertinimo ir atrankos komisijos pirmininkas:

27.1. pirmininkauja komisijos posėdžiams, koordinuoja komisijos darbą, pasirašo komisijos posėdžių protokolus;

27.2. atstovauja komisijai, teikia tretiesiems asmenims informaciją apie komisijos siūlymus, sprendžia kitus susijusius klausimus.

28. Vertinimo ir atrankos komisijos sekretoriumi skiriamas Sveikatos apsaugos skyriaus atstovas, kuris nėra vertinimo ir atrankos komisijos narys. Vertinimo ir atrankos komisijos sekretorius:

28.1. komisijos pirmininko pavedimu šaukia ir organizuoja komisijos posėdžius;

28.2. rašo komisijos posėdžių protokolus ir saugo komisijos posėdžių dokumentus.

29. Vertinimo ir atrankos komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo administracinės atitikties įvertinimo. Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

30. Vertinimo ir atrankos komisijos narių dalyvavimas posėdyje yra privalomas. Jei komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai iš anksto arba pasitaikius pirmai galimybei turi pranešti komisijos pirmininkui, o jo nesant – sekretoriui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį. Vertinimo ir atrankos komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

31. Prieš pradėdami vertinti paraiškas vertinimo ir atrankos komisijos nariai turi užpildyti bei pasirašyti vertinimo ir atrankos komisijos narių interesų deklaracijas ir pasižadėjimus neviešinti informacijos (4 priedas). Pasirašyti dokumentai pridedami prie pirmojo vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio protokolo.

32. Jei paraišką pateikė Komisijos nariui artimi asmenys arba dėl dalyvavimo kurios nors iš pateiktų paraiškų vertinime jam kyla ar gali kilti kitoks interesų konfliktas, kaip jis yra apibūdintas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnyje, jis privalo nusišalinti minėto įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka ir paraiškos nevertinti.

33. Vertinimo ir atrankos komisija supažindinama su administracinės atitikties vertinimo protokolu.

34. Paraiškos, neatitikusios Aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytų reikalavimų, toliau nevertinamos.

35. Vertinimo ir atrankos komisija priemones vertina pagal priemonių vertinimo kriterijus, nurodytus 5 priede.

36. Vertinimo ir atrankos komisijos nariai priemones vertina balais. Maksimalus balų skaičius, galimas skirti vienai priemonei, yra 50:

36.1. vertinimo ir atrankos komisijos nariams paraiškos perduodamos nagrinėti per Elektroninę sistemą. Jeigu yra pateikta ne daugiau kaip 35 priemonių paraiškos, jas vertina kiekvienas komisijos narys pagal vertinimo kriterijus. Apskaičiuojamas komisijos narių balų vidurkis pagal kiekvieną kriterijų;

36.2. jeigu yra pateikta 36 ir daugiau priemonių paraiškų, paraiškos atsitiktine tvarka perduodamos vertinti komisijos nariams. Kiekvieną paraišką įvertina ne mažiau kaip 2 komisijos nariai. Apskaičiuojamas komisijos narių, vertinusių tas pačias priemones, balų vidurkis pagal kiekvieną kriterijų.

37. Priemonės, įvertintos 35 ir mažiau balų, nefinansuojamos. Dėl priemonės rėmimo vertinimo ir atrankos komisija sprendžia vienbalsiai. Priimdama sprendimą komisija atsižvelgia ne tik į surinktą balų skaičių, bet ir į tais metais pateiktų priemonių paraiškų skaičių tai pačiai krypčiai, visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis, priemonių aktualumą. Vertinimo ir atrankos komisijai nesutariant dėl priemonės finansavimo, sprendimas priimamas balsuojant. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

38. Vertinimo ir atrankos komisijos siūlomos konkrečiai priemonei finansuoti skirti lėšos, apskaičiuojamos pagal formulę, įvertinant priemonei prašomą skirti lėšų sumą ir priemonės surinktų balų vidurkį:

LKx= Bx/ 50 x Lp, kur:

 

LKx – konkrečiai priemonei finansuoti komisijos siūlomos skirti lėšos;

Bx – konkrečiai priemonei komisijos skirtų balų vidurkis;

50 – galimas didžiausias priemonei skirtinų balų skaičius;

Lp – konkrečiai priemonei prašoma skirti lėšų suma.

 

Jeigu pagal formulę apskaičiuota bendra visoms priemonėms siūloma skirti lėšų suma viršija faktiškai turimas lėšas visoms priemonėms, tada lėšos kiekvienai priemonei pagal surinktų balų skaičių mažinamos atitinkamu procentu:

 

Balai

Lėšų mažinimo proc.

48–50

0

45–47

5

42–44

10

39–41

15

36–38

20

 

39. Jeigu priemonei skiriama mažesnė suma, negu nurodyta paraiškoje, paraišką pateikusi organizacija turi teisę sumažinti priemonės įgyvendinimo darbų skaičių atitinkamu procentu pagal sumažintą finansavimą, tačiau neturi teisės keisti paraiškoje nurodytų tikslų ir veiklos turinio.

40. Vertinimo ir atrankos komisija, įvertinusi priemones, priima sprendimą dėl siūlomų remti priemonių ir rekomenduoja atskirų priemonių finansavimo sumas. Sprendimas nurodomas protokole. Vertinimo ir atrankos komisija su savo sprendimu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo supažindina Bendruomenės sveikatos tarybą.

 

VI SKYRIUS

PRIEMONIŲ TVIRTINIMAS IR SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

41. Sveikatos apsaugos skyrius, vadovaudamasis vertinimo ir atrankos komisijos sprendimu bei Bendruomenės sveikatos tarybos pritarimu, siūlomą tvirtinti priemonių sąrašą teikia svarstyti Sveikatos ir sporto reikalų ir Aplinkos ir energetikos komitetams.

42. Priemonėms vykdyti skirtas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, nurodydama priemonių pavadinimus, vykdytojus ir skirtą sumą, neviršydama Savivaldybės biudžete skirtų asignavimų, tvirtina Savivaldybės taryba.

43. Savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais pritariama finansuojamų priemonių sąrašams, paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Kol Savivaldybės taryboje nepatvirtintas finansuojamų priemonių sąrašas, atrankos ir vertinimo komisijos nariai, Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojai negali viešinti informacijos apie priimtus nutarimus.

44. Organizacijos, kurioms neskirtas finansavimas, informuojamos Elektroninėje sistemoje bei iš šios sistemos gaudamos elektroninį laišką. Organizacijoms, kurioms skirtas finansavimas, Sveikatos apsaugos skyrius per dvi savaites nuo priemonių patvirtinimo, elektroniniu paštu siunčia informaciją dėl sutarties pasirašymo.

45. Visuomenės sveikatos priemonės vykdymo ir biudžeto lėšų tikslinio naudojimo sutartis (6 priedas) pasirašoma elektroniniais kvalifikuotais parašais ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo.

46. Jei paraišką pateikusi organizacija per 40 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos nepasirašo priemonės vykdymo sutarties, laikoma, kad organizacija nepajėgi vykdyti pateiktos priemonės, ir finansavimas neskiriamas.

 

VII SKYRIUS

PRIEMONIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

47. Priemonių paraiškos yra finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

48. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo šaltiniai:

48.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai;

48.2. 20 procentų Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

48.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;

48.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

49. Priemonei vykdyti skirtos lėšos naudojamos pagal patvirtintą sąmatą, lėšos pervedamos ketvirčiais. Priemonės vykdymo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, susijusioms su lėšų panaudojimu, sutartį pasirašiusi organizacija turi raštu kreiptis į Sveikatos apsaugos skyrių su prašymu patikslinti detaliąją sąmatą, nurodydama priežastis ir pateikdama skaičiavimus.

50. Priemonių, finansuojamų ilgesnį kaip kalendorinių metų laikotarpį, programos sąmata tvirtinama kiekvienais metais atskirai. Ateinančių metų sąmata tvirtinama patvirtinus einamųjų metų Savivaldybės biudžetą.

51. Priemonei vykdyti gautos lėšos privalo būti naudojamos tik pagal paskirtį:  

51.1. išlaidos planuojamos taip, kad įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų. Skaičiuojant lėšų poreikį turi būti taikomi paraiškos teikimo metu aktualūs įkainiai, nurodyti Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje (http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/europos-socialinio-fondo-agentura-atnaujino-paslaugu-vidutiniu-rinkos-kainu-duomenu-baze);

51.2. jei Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje nėra nurodyti įkainiai, tai prie paraiškos pridedami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausų pažymos ar ne mažiau kaip trys nuorodos į interneto svetaines (išskyrus atvejus, kai prekės ar paslaugos tiekėjų rinkoje yra mažiau nei trys), pareiškėjo jau pasirašytos paslaugų, darbo sutartys su atitinkamais paslaugų teikėjais ir darbuotojais ar kiti dokumentai, atspindintys rinkoje esančių atitinkamų prekių ar paslaugų vidutinius įkainius.

52. Tinkamos finansuoti priemonės įgyvendinimo išlaidos:

52.1. priemonės veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai. Detaliojoje priemonės išlaidų sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas priemonei įgyvendinti (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba turimas etatas ir darbo trukmė mėnesiais);

52.2 priemonę administruojančių darbuotojų (pvz.; projekto vadovo, koordinatoriaus ir (ar) finansininko ir pan.) darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis (dėstytojų, konsultantų, lektorių, ekspertų ir kitų specialistų darbo apmokėjimo išlaidos);

52.3. priemonės dalyvių transporto išlaidos (degalų, transporto bilietų įsigijimo);

52.4. priemonės vykdymo metu tiesiogiai naudojamo trumpalaikio materialiojo turto (inventoriaus, priemonių) įsigijimo, nuomos išlaidos;

52.5. išlaidos, skirtos seminarų ir konferencijų dalyvių maitinimui, galimos, jeigu planuojamos veiklos trukmė ne trumpesnė kaip 4 valandos.

52.6.  priemonės viešinimo išlaidos (pvz.: reklama, straipsnių parengimas, plakatų maketavimas, dizainas ir spauda, transliavimas ir pan.);

52.7.  kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos;

52.8.  ryšių (telefono, interneto ir kt.) paslaugos;

52.9.    kitos priemonės tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

53. Priemonės vadovo ir finansininko, kurie tiesiogiai administruoja priemonės vykdymą, darbo užmokestis, nepriklausomai nuo įdarbinimo formos, socialinio draudimo įmokos – ne daugiau kaip 10 procentų priemonei vykdyti skirtų lėšų.

54. Kanceliarinių prekių įsigijimas ir ryšio paslaugų apmokėjimas – ne daugiau kaip 10 procentų priemonei vykdyti skirtų lėšų.

55. Išlaidos, skirtos inventoriui, priemonėms įsigyti, negali viršyti 30 procentų skirtos sumos.

56. Netinkamos finansuoti priemonės išlaidos:

56.1. nenumatytos sutartyje, nesusijusios su priemonės įgyvendinimu, veiklų vykdymu;

56.2. nepagrįstos pateisinančiais arba prekių ir (arba) paslaugų apmokėjimą įrodančiais dokumentais;

56.3. draudimo išlaidos;

56.4. komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo išlaidos;

56.5. patalpų nuomos, rekonstrukcijos, remonto ir eksploatacinės išlaidos;

56.6. materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos;

56.7. ryšio priemonių, garso, vaizdo ir kompiuterinės technikos įsigijimo išlaidos;

56.8. sporto bazių, transporto remonto ir eksploatacinės (išskyrus degalų) išlaidos;

56.9. dengiamos iš kitų valstybės ir savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas.

57. Priemonių vykdytojas privalo užtikrinti, kad perkant prekes, paslaugas Savivaldybės lėšomis būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (jeigu yra perkančioji organizacija) ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytos tvarkos, tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų. Jei priemonės vykdytojas nėra perkančioji organizacija, jam atliekant pirkimus rekomenduojama vadovautis savo patvirtintomis neperkančiosios organizacijos pirkimo taisyklėmis.

58. Atliekant projekto biudžeto vertinimą, vadovaujamasi ekonomiškumo, taupumo, efektyvumo principais ir siūloma finansavimo suma apskaičiuojama remiantis rekomenduojamais įkainiais, pareiškėjo pateiktu išlaidų pagrindimu, kita prieinama informacija.

 

VIII SKYRIUS

PRIEMONIŲ VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ

 

59. Priemonių vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta patikrinimo komisija, kuri tikrina, kaip organizacijos vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį.

60. Patikrinimo komisija sudaroma Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo įsakymu einamiesiems metams. Patikrinimo komisija sudaroma pasirašius visas priemonių vykdymo ir biudžeto lėšų tikslinio naudojimo sutartis.

61. Patikrinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 2 Sveikatos apsaugos skyriaus atstovų.

62. Patikrinimo komisija pasirinktinai patikrina 20–30 proc. priemonių vykdama į priemonių įgyvendinimo vietą ir (ar) į priemonę įgyvendinančią organizaciją. Taip pat patikrinimo komisija patikrinimus gali organizuoti nuotoliniu būdu.

63. Patikrinimo komisija gali tikrinti, kaip priemonės vykdomos visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį, prireikus gali būti tikrinama pakartotinai.

64. Patikrinimo komisija tikrina, kaip tikslingai organizacijos naudoja priemonėms finansuoti skirtas lėšas: ar faktinės išlaidos atitinka sąmatose planuotas išlaidas, ar ataskaitose teikiami teisingi duomenys, ar laikomasi priemonės vykdymo sutartyse numatytų veiklų, ar pasiekiami priemonės vykdymo sutartyse planuoti veiklos vertinimo rodikliai. Patikrinimo komisija užpildo patikrinimo aktą (7 priedas).

65. Atlikęs visus planuotus patikrinimus Sveikatos apsaugos skyrius parengia apibendrintą patikrinimo pažymą ir teikia ją vertinimo ir atrankos komisijai susipažinti.

66. Priemonės vykdytojas atsako už priemonės vykdymo sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimą, teikiamų paslaugų saugumą, priemonei skirtų lėšų tikslinį panaudojimą ir sutartyje nurodytų planuojamų veiklos vertinimo rodiklių pasiekimą. Neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų arba panaudojęs lėšas ne pagal patvirtintą sąmatą, priemonės vykdytojas grąžina lėšas, kurių dydis atitinka neįvykdytų įsipareigojimų ar ne pagal paskirtį panaudotų lėšų dydį.

67. Patikrinimo komisijai nustačius priemonės įgyvendinimo ir (ar) lėšų naudojimo pažeidimų, Savivaldybės administracija gali stabdyti arba nutraukti tolesnį priemonės finansavimą, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjusi priemonės vykdytoją.

68. Nustačius, kad organizacija priemonei įgyvendinti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, organizacija Savivaldybės administracijai privalo jas grąžinti per Savivaldybės administracijos nustatytą laikotarpį. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Organizacija, panaudojusi lėšas ne pagal paskirtį, ateinančius metus praranda teisę teikti paraišką ir gauti finansavimą Apraše nustatyta tvarka.

69. Priemonių vykdytojai privalo raštu ir (arba) elektroniniu paštu informuoti Savivaldybės administraciją apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą ir nurodyti nutraukimo ar sustabdymo priežastis. Gavusi tokį pranešimą Savivaldybės administracija sustabdo lėšų pervedimą projektui įgyvendinti. Priemonių vykdytojams pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, lėšų pervedimas projektui įgyvendinti tęsiamas.

70. Priemonių vykdytojai sutartyje numatytas veiklas įgyvendina iki Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatyto laikotarpio, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

71. Priemonei skirtas ir nepanaudotas lėšas organizacija privalo grąžinti į Savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą iki sutartyje nurodyto termino.

72. Priemonių vykdytojai už einamųjų metų priemonių veiklos įgyvendinimą atsiskaito pateikdami metinę priemonės įgyvendinimo ataskaitą (8 priedas), o už lėšų panaudojimą atsiskaito pateikdami Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytus dokumentus. Elektroninėje sistemoje pildoma priemonės įgyvendinimo ataskaita ir teikiamos pasirašytos finansinių ataskaitų formos.

73. Priemonių vykdytojai įsipareigoja informuoti visuomenę apie vykdomą priemonę ir apie galimybę gauti visiems Vilniaus miesto gyventojams sutartyje numatytas paslaugas, visoje viešinimo medžiagoje nurodyti, kad projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą, kurio formos skelbiamos: https://vilnius.lt/lt/vilniaus-miesto-zenklas/.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Aprašo nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

75. Aprašo nustatyta tvarka ir tikslais asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

76. Kaip naudojamos priemonių finansavimui skirtos lėšos, kontroliuoja Sveikatos apsaugos skyrius.

77. Sveikatos apsaugos skyrius vykdydamas remiamų projektų lėšų panaudojimo kontrolę, turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti visus lydimuosius dokumentus, nurodytus projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąraše.

78. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Asmenų veiksmai ir sprendimai, priimti įgyvendinant Aprašo nuostatus, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________________________