Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 649 „DĖL SUTIKIMO VYKDYTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 15 d. Nr. 629

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Rusijos Federacijos vykdomą agresiją prieš Ukrainą ir siekdama sudaryti galimybes įgyvendinti Ukrainos bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 649 „Dėl Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad sutikimas vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas gali būti išduodamas pareiškėjui nepateikus nurodytuoju nutarimu patvirtinto Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 7.1 papunktyje ar 8 punkte nurodytų užsienio valstybės kompetentingų institucijų raštų. Sutikimo vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas turėtojas aprašo 7.1 papunktyje ar 8 punkte nurodytą raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikia per vienus metus nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarime Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ nustatyto laikinosios apsaugos termino pabaigos. Jeigu sutikimo vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas turėtojas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nepateikia aprašo 7.1 papunktyje ar 8 punkte nurodyto rašto per šiame punkte nustatytą terminą, sutikimo vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas galiojimas panaikinamas aprašo nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 649

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 629

redakcija)

 

SUTIKIMO VYKDYTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja švietimo, mokslo ir sporto ministro rašytinio sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) (toliau – sutikimas) išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, nustato sutikimo turėtojo teises ir pareigas.

2. Aprašo nustatyta tvarka išduodami sutikimai vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas (toliau – neformaliojo vaikų švietimo programa), bendrojo ugdymo programas ir formaliojo profesinio mokymo programas.

3. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu. Sutikimas vykdyti šias programas neišduodamas.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMO IŠDAVIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

 

5. Sutikimas vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bendrojo ugdymo programas gali būti išduodamas mokykloms. Sutikimas vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo vaikų švietimo programas gali būti išduodamas visiems švietimo teikėjams.

6. Pareiškėjas, siekiantis gauti sutikimą vykdyti užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą (-as), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikia:

6.1. prašymą (lietuvių kalba) išduoti sutikimą, kuriame nurodomas švietimo teikėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas; jeigu ugdymo (mokymo) vieta nesutampa su buveinės adresu, nurodomas ir ugdymo (mokymo) vietos adresas; laisvasis mokytojas nurodo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, ugdymo (mokymo) vietos adresą;

6.2. užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programos (-ų) aprašą (-us) atitinkama užsienio kalba ir lietuvių kalba, kuriame (-iuose) nurodoma: programos pavadinimas, švietimo teikėjo pavadinimas ir kodas (laisvasis mokytojas nurodo vardą, pavardę, kvalifikaciją), mokinių amžius, mokymosi trukmė (metai), mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai, programos (-ų) tikslas ir uždaviniai, ugdomos kompetencijos ir (ar) įgyjama kvalifikacija, turinys, metodai ir priemonės, mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema; informacija apie mokymosi pasiekimus / kvalifikaciją įteisinančius dokumentus;

6.3. dokumentus, patvirtinančius, kad valdomos mokymo patalpos atitinka higienos normas ir apsirūpinta reikiamais materialiaisiais ištekliais.

7. Pareiškėjas, siekiantis gauti sutikimą vykdyti užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą (-as), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai papildomai pateikia:

7.1. užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos kompetentingos institucijos raštą, patvirtinantį, kad bendrasis ugdymas bus vykdomas pagal atitinkamos užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pripažįstamą bendrojo ugdymo programą ir standartus, pagal juos įgytas išsilavinimas bus pripažįstamas toje valstybėje ar (ir) tarptautiniu mastu, bus išduodami tos valstybės ar tarptautinės organizacijos mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai, ir informuojantį, kokia užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos institucija prižiūrės ugdymo kokybę;

7.2. užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programos vykdymo planą, kuriame numatytas valstybinės kalbos mokymas.

8. Pareiškėjas, siekiantis gauti sutikimą vykdyti užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos formaliojo profesinio mokymo programą (-as), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai papildomai pateikia užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos kompetentingos institucijos raštą, patvirtinantį, kad formaliojo profesinio mokymo programos akredituotos tos valstybės ar tarptautinės organizacijos nustatyta tvarka ir (ar) švietimo teikėjui išduotas leidimas vykdyti profesinį mokymą;, pagal prašyme nurodytas užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos mokymo programas įgyta kvalifikacija bus pripažįstama toje valstybėje ar (ir) tarptautiniu mastu, bus išduodami tos valstybės ar tarptautinės organizacijos mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai, ir informuojantį, kokia užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos institucija prižiūrės mokymo kokybę.

9. Dokumentai sutikimui gauti (patikslinti) teikiami tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai arba siunčiami elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo ir Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

10. Nustačiusi, kad prašymas išduoti sutikimą įformintas tinkamai ir visi reikiami dokumentai ir informacija pateikti, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad dokumentai gauti. Šiame patvirtinime nurodoma: terminas, per kurį dokumentai bus išnagrinėti; galimos teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčas.

11. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, pateikti dokumentai netinkamai įforminti, dokumentuose yra klaidingų ir (ar) netikslių duomenų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo apie tai raštu praneša siekiančiajam gauti (papildyti, patikslinti) sutikimą ir nustato 30 dienų terminą patikslintiems dokumentams pateikti ir (ar) trūkumams pašalinti. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmuo gauną minėtą raštą.

12. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateiktus dokumentus įvertina per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir visos informacijos, reikalingos sprendimui priimti pateikimo. Atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus, švietimo, mokslo ir sporto ministras prima sprendimą dėl sutikimo išdavimo. Sutikimas įforminamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme dėl sutikimo išdavimo nurodoma: švietimo teikėjo pavadinimas, kodas (laisvojo mokytojo – vardas, pavardė), buveinės adresas, ugdymo (mokymo) vietos adresas, švietimo programos pavadinimas.

13. Sutikimo turėtojas, norėdamas veiklą išplėsti naujomis užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programomis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikia atitinkamai Aprašo 6–8 punktuose nurodytus dokumentus. Dokumentai išnagrinėjami vadovaujantis Aprašo 9–12 punktais.

14. Sutikimo turėtojas, pakeitęs pavadinimą, buveinės adresą ar ugdymo (mokymo) vietos adresą, kodą, o laisvasis mokytojas – vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ar ugdymo (mokymo) vietos adresą, per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo turi tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai motyvuotą prašymą patikslinti išduotą sutikimą, nurodydamas pasikeitusius duomenis.

15. Sutikimo turėtojas, nusprendęs nevykdyti konkrečių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programų, teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai prašymą patikslinti sutikimą.

16. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 10 darbo dienų nuo prašymo papildyti, patikslinti sutikimą gavimo patikslina sutikimą arba sutikimo turėtojui pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą jį patikslinti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gali paprašyti papildomos informacijos, susijusios su pateiktais dokumentais ir duomenimis.

 

III SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ

 

17. Sutikimą atsisakoma išduoti, jeigu:

17.1. siekiantis vykdyti užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą pareiškėjas ar užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programa ar pateikti dokumentai neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų;

17.2. užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programa prieštarauja Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytiems švietimo tikslams, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymui, viešajai tvarkai ar gerai moralei;

17.3. švietimo teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka nevaldo mokymo patalpų arba valdomos mokymo patalpos neatitinka higienos normų ir nėra aprūpintos reikiamais materialiaisiais ištekliais.

18. Švietimo, mokslo ir sporto ministro atsisakymas išduoti sutikimą pateikiamas raštu. Pareiškėjas turi teisę švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimą apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SUTIKIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

19. Paaiškėjus, kad sutikimo turėtojas nevykdo Aprašo 26 punkte nustatytų pareigų, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali priimti sprendimą sustabdyti sutikimo vykdyti vieną, kelias ar visas užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programas galiojimą. Sutikimo galiojimo sustabdymo metu sutikimo turėtojas gali vykdyti užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programas, tačiau neleidžiama priimti naujų asmenų mokytis pagal užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos programas dėl kurių sustabdytas sutikimo galiojimas. 

20. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 5 darbo dienas nuo švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo dėl sutikimo galiojimo sustabdymo įsigaliojimo raštu praneša apie tai sutikimo turėtojui ir nurodo 30 dienų terminą nustatytiems pažeidimams ištaisyti. Terminas skaičiuojamas nuo pranešimo įteikimo pagal pašto žymą dienos.

21. Per nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, sutikimo turėtojas kreipiasi elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją su prašymu panaikinti sutikimo galiojimo sustabdymą ir pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti. Jeigu nustatoma, kad pažeidimai pašalinti, švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu sutikimo galiojimo sustabdymą panaikina per 5 darbo dienas nuo prašymo panaikinti galiojimo sustabdymą ir dokumentų, patvirtinančių, kad pažeidimai pašalinti, pateikimo.

22. Jeigu pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pažeidimų ištaisymo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų. Paaiškėjus, kad pažeidimai nepašalinti ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas pasibaigęs, per 5 darbo dienas švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu sutikimo galiojimą panaikina.

23. Švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą panaikinti sutikimo galiojimą, jeigu:

23.1. gaunamas sutikimo turėtojo prašymas (prašymas teikiamas elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai);

23.2. sutikimo turėtojas – juridinis asmuo – pasibaigia, išskyrus reorganizavimą;

23.3. sutikimo turėtojas – fizinis asmuo – miršta;

23.4. paaiškėja, kad sutikimo turėtojas sutikimui gauti pateiktuose dokumentuose nurodė klaidingus duomenis;

23.5. užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programa, jeigu tai numatyta toje valstybėje, neakredituojama ar sutikimo turėtojas prarado teisę vykdyti užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą;

23.6. sutikimo turėtojas, kuriam sutikimo galiojimas sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų.

24. Panaikinus sutikimą, prarandama teisė vykdyti atitinkamą užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą.

 

V SKYRIUS

SUTIKIMO TURĖTOJo TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Sutikimo turėtojas turi teisę:

25.1. vykdyti sutikime nurodytą užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą nurodytais ugdymo vietų adresais;

25.2. reikalauti paaiškinti, kodėl atsisakoma sutikimą papildyti, patikslinti arba stabdomas ar panaikinamas jo galiojimas;

25.3. apskųsti švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimus dėl sutikimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo įstatymų nustatyta tvarka.

26. Sutikimo turėtojas, vykdydamas sutikime nurodytą užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą, privalo:

26.1. vykdydamas užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programas, – užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendrąsias programas;

26.2. užtikrinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų turimo išsilavinimo ir kvalifikacijos atitiktį užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programoje nustatytiems reikalavimams;

26.3. laikytis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

26.4. priežiūrą atliekančios institucijos prašymu teikti dokumentus ir duomenis, susijusius su užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programos vykdymu, ir leisti juos tikrinti;

26.5. skelbiamoje informacijoje apie teikiamas švietimo paslaugas nurodyti sutikimo numerį, išdavimo datą ir informaciją, kad išsilavinimas, įgytas pagal atitinkamą užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos švietimo programą, pripažįstamas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

27. Sutikimo turėtojas neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis sutikime nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programų vykdymo sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

29. Informacija apie sutikimo išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

 

––––––––––––––––––––

part_3be3f97f71f74e89947a84698b2f53ba_end