LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 9  d. Nr. V-771

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 28.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.6. jeigu PAASP įstaiga akredituota teikti šeimos gydytojo paslaugą Akreditavimo sveikatos priežiūrai nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 280 „Dėl Akreditavimo sveikatos priežiūrai nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka, PAASP įstaigos akreditavimo laikotarpiu už kiekvieną prirašytą prie PAASP įstaigos gyventoją – 1,25 balo.“  

1.2. Pakeičiu 35 punkto lentelės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11.

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas:

11.1.

 

būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą

 

 

14,76

 

Teikiama pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ patvirtinimo“, ir Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“, draudžiamiesiems, neįtrauktiems į PAASP įstaigos prirašytųjų gyventojų sąrašą, bei Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E 123 formos pažymą arba dokumentą DA1. Mokama už vieną ligos epizodą, neatsižvelgiant į paciento apsilankymų skaičių.

11.2.

būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių

apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1

 

14,76

 

11.3.

 

būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą

16,24

 

Teikiama pagal Lietuvos medicinos normą MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“, draudžiamiesiems asmenims, neįtrauktiems į PAASP įstaigos prirašytųjų gyventojų sąrašą, bei Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E 123 formos pažymą arba dokumentą DA1. Mokama už vieną ligos epizodą, neatsižvelgiant į paciento apsilankymų skaičių.“

11.4.

būtinosios odontologinės pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių

apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1

16,24

 

 

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. vasario 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                            Arūnas Dulkys