Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 656

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi, 6 straipsnio 4, 6 ir 7 dalimis, 10 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 11 punktu, 47 straipsnio 1 dalies 4 ir 9 punktais, 55 straipsnio 1, 3, 5 dalimis ir 57 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti pridedamus:

1.1. Apsaugos paskyrimo ir taikomos apsaugos panaikinimo kitiems asmenims tvarkos aprašą;

1.2.. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų pasitelkimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos uždaviniams įgyvendinti tvarkos aprašą;

1.3. Tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse laiko įskaitymo į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno tarnybos stažą tvarkos aprašą;

1.4. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašą;

1.5. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, kurie žuvo užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą;

1.6. Kompensacijų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui jo sužalojimo, susižalojimo arba sveikatos sutrikdymo atvejais išmokėjimo tvarkos aprašą;

1.7. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų sąrašą;

1.8. Įsikūrimo, kelionės, sveikatos draudimo, gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ir su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos dydžių ir mokėjimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, tvarkos aprašą.

2. Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją nustatyti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų fizinės apsaugos skyrimo tvarką;

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją patvirtinti saugomų objektų apsaugos zonų ribas.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 269 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymą suteikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas, išskyrus 1.8 papunktį ir 2 punktą, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

5. Šio nutarimo 1.8 papunktis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

Apsaugos paskyrimo IR TAIKOMOS APSAUGOS PANAIKINIMO kitiems asmenims TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apsaugos paskyrimo ir taikomos apsaugos panaikinimo kitiems asmenims tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato apsaugos paskyrimo kitiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje (toliau – saugotini asmenys), aplinkybes, tvarką ir taikomos apsaugos saugomiems asmenims panaikinimo tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 4, 6 ir 7 dalimis.

2. Aprašas netaikomas, jeigu yra pagrindas taikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatyme.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Vadovybės apsaugos įstatyme.

 

II SKYRIUS

APSAUGOS PASKYRIMAS

 

4. Saugotiniems asmenims apsauga paskiriama, jeigu yra grėsmė šių asmenų saugumui.

5. Aplinkybės, patvirtinančios grėsmės saugotinų asmenų saugumui buvimą:

5.1. jeigu Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba arba saugotinas asmuo, nurodytas Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 3 punktuose, gauna informaciją apie šiam saugotinam asmeniui kylančią grėsmę jo saugumui;

5.2. jeigu Vadovybės apsaugos tarnyba arba saugotinas asmuo, nurodytas Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 2 punkte, gauna informaciją apie šiam saugotinam asmeniui kylančią grėsmę jo saugumui dėl dabartinės ar buvusios jo politinės veiklos.

6. Saugotinas asmuo ar jo atstovas paraišką dėl apsaugos paskyrimo pateikia Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui. Paraiška dėl apsaugos paskyrimo gali būti pateikiama saugotinam asmeniui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į Vadovybės apsaugos tarnybą, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikta paraiška dėl apsaugos paskyrimo turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

7. Aprašo 6 punkte nurodytoje paraiškoje turi būti nurodyta:

7.1. paraišką pateikusio saugotino asmens vardas ir pavardė, pareigos, korespondencijos adresas arba kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir, jei turi, elektroninio pašto adresas) ryšiui palaikyti. Atstovaujamo saugotino asmens vardu į Vadovybės apsaugos tarnybą kreipdamasis saugotino asmens atstovas turi nurodyti savo vardą ir pavardę, pareigas, korespondencijos adresą arba kitus duomenis (telefono ryšio numerį ir, jei turi, elektroninio pašto adresą) ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo saugotino asmens vardą ir pavardę, pareigas;

7.2. faktiniai duomenys, pagrindžiantys būtinumą skirti apsaugą.

8. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per 3 darbo dienas nuo Aprašo 6 punkte nurodytos paraiškos gavimo ją išnagrinėja ir, atsižvelgdamas į tai, yra ar nėra aplinkybių, nurodytų Aprašo 5 punkte, priima sprendimą dėl saugotino asmens, nurodyto Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose, apsaugos paskyrimo ar neskyrimo, o dėl saugotino asmens, nurodyto Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 3 punkte, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl pritarimo šio asmens apsaugos paskyrimui ar neskyrimui ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Vyriausybės pritarimo gavimo priima sprendimą dėl apsaugos paskyrimo ar neskyrimo šiam asmeniui. Sprendimas dėl apsaugos paskyrimo ar neskyrimo saugotinam asmeniui įforminamas Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu. Su šiuo sprendimu saugotinas asmuo pasirašytinai supažindinamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo.

9. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, turėdamas faktinių duomenų, įrodančių, kad yra grėsmė saugotino asmens saugumui, gali pats, t. y. be saugotino asmens ar jo atstovo paraiškos dėl apsaugos paskyrimo, nuspręsti, kad saugotinam asmeniui tikslinga skirti apsaugą, ir raštu kreiptis į saugotiną asmenį su siūlymu skirti jam apsaugą.

10. Jeigu saugotinas asmuo, nurodytas Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose, raštu sutinka, kad jam būtų paskirta apsauga, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo saugotino asmens rašytinio sutikimo gavimo priima sprendimą paskirti apsaugą ir asmenį su juo supažindina Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

11. Jeigu saugotinas asmuo, nurodytas Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 3 punkte, raštu sutinka, kad jam būtų paskirta apsauga, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius kreipiasi į Vyriausybę dėl pritarimo šio asmens apsaugos paskyrimui ir, gavęs Vyriausybės pritarimą apsaugos paskyrimui, priima sprendimą paskirti apsaugą ir asmenį su juo supažindina Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

12..Jeigu saugotinas asmuo apsaugos atsisako, surašomas siūlomos apsaugos atsisakymo protokolas pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą. Protokolą pasirašo apsaugos atsisakęs asmuo ir Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius.

13. Kai kyla grėsmė saugotino asmens, nurodyto Vadovybės apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose, saugumui ir apsaugą šiam asmeniui reikia paskirti nedelsiant, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius apsaugą paskiria žodžiu nedelsdamas, o Aprašo 8 punkte nurodytą sprendimą dėl apsaugos paskyrimo įformina tuojau pat, kai tik atsiranda galimybė, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai saugotinam asmeniui paskiriama apsauga.

14. Apraše nustatytais atvejais Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui priėmus sprendimą skirti saugotinam asmeniui apsaugą, saugotino asmens supažindinimo su sprendimu dieną su juo sudaroma sutartis dėl apsaugos taikymo tvarkos ir sąlygų (Aprašo 2 priedas). Šią sutartį pasirašo Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius arba jo įgaliotas Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojas ir saugotinas asmuo.

15. Nuo Apraše nurodytų Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus sprendimų dėl apsaugos paskyrimo priėmimo saugotinas asmuo įgyja saugomo asmens statusą.

 

III SKYRIUS

TAIKOMOS APSAUGOS PANAIKINIMAS

 

16. Saugomiems asmenims taikoma apsauga panaikinama, jeigu:

16.1. išnyksta grėsmė saugomo asmens saugumui;

16.2. saugomas asmuo nevykdo Aprašo 14 punkte nurodytos sutarties sąlygų;

16.3. saugomas asmuo pateikia prašymą panaikinti jam taikomą apsaugą.

17. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo Aprašo 16 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo arba paaiškėjimo dienos priima sprendimą dėl saugomiems asmenims taikomos apsaugos panaikinimo. Su šiuo sprendimu saugomas asmuo pasirašytinai supažindinamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Saugomų asmenų apsauga vykdoma iš Vadovybės apsaugos tarnybai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

19. Apraše nustatyta tvarka priimti sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Apsaugos paskyrimo ir taikomos

apsaugos panaikinimo kitiems asmenims

tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

SIŪLOMOS APSAUGOS ATSISAKYMO PROTOKOLAS

 

______________ Nr. ____

                                                                      (data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Apsaugos paskyrimo ir taikomos apsaugos panaikinimo kitiems asmenims tvarkos aprašu ir atsižvelgdamas į turimus faktinius duomenis, siūlau:

skirti apsaugą ________________________________________________________________

                                                                  (saugotino asmens pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________ .

 

 

Direktorius                                                        (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

Atsisakau man siūlomos apsaugos.

 

(Saugotino asmens pareigų pavadinimas)        (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

 

20 ___ m. _________________  d.

________ val. ____ min.

 

 

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

____________

 

 

Apsaugos paskyrimo ir taikomos

apsaugos panaikinimo kitiems asmenims

tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

SUTARTIS DĖL APSAUGOS TAIKYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ

 

______________ Nr. ____

                                                                     (data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Vykdydama ___________________________________________________________________________

(sprendimas dėl apsaugos paskyrimo)             

___________________________________________________________________________,

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), atstovaujama ___________________________________________________________________________,

                                          (pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

toliau vadinama vykdytoju, ir __________________________________________________,

(saugomo asmens pareigos, vardas ir pavardė)

toliau vadinamas (-a) saugomu asmeniu, sudaro šią sutartį dėl apsaugos taikymo tvarkos ir sąlygų:

1. Vykdytojas įsipareigoja:

1.1. taikyti saugomam asmeniui apsaugą nuo grėsmės jo saugumui;

1.2. išnagrinėti saugomo asmens prašymą panaikinti apsaugą per vieną darbo dieną nuo šio prašymo gavimo;

1.3. šios sutarties sudarymo metu išaiškinti saugomam asmeniui jo teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos pareigūnų, vykdančių apsaugą (toliau – Tarnybos pareigūnai), neteisėtą veiką.

2. Saugomas asmuo įsipareigoja:

2.1. nedelsdamas informuoti Tarnybos pareigūnus apie savo ir (ar) savo šeimos narių sveikatai ar gyvybei gresiantį pavojų;

2.2. rūpintis, kad Tarnybos pareigūnams būtų teikiama informacija apie jo dienotvarkę ir jos pasikeitimus;

2.3. gavęs iš Tarnybos pareigūnų informaciją apie galimą pavojų savo gyvybei ar sveikatai, atsižvelgti į jų siūlomus dienotvarkės ar kelionės maršrutų pakeitimus;

2.4. nenaudoti savo apsaugai skirtų transporto priemonių pašaliniams žmonėms vežti, jeigu tai galėtų trukdyti jo paties saugumui užtikrinti;

2.5. nesudaryti kliūčių Tarnybos pareigūnams atlikti pareigas;

2.6. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie apsunkintų apsaugos vykdymą;

2.7. susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, jei Tarnybos pareigūnai informuoja, kad nėra galimybių užtikrinti jo saugumą.

3. Saugomo asmens teisės:

3.1. motyvuotai reikalauti, kad būtų sustiprinta jo, taip pat gyvenamosios ir (ar) darbo vietos apsauga;

3.2. į privataus gyvenimo neliečiamumą. Tarnybos pareigūnams draudžiama pažeisti asmeninį saugomų asmenų gyvenimo, jų tarpusavio santykių su šeimos nariais ar kitais asmenimis privatumą, išskyrus atvejus, kai šios teisės užtikrinimas iš esmės pakenktų saugomo asmens saugumo užtikrinimui;

3.3. motyvuotai reikalauti, kad būtų pakeisti Tarnybos pareigūnai, užtikrinantys jo fizinę apsaugą;

3.4. teikti motyvuotus pasiūlymus dėl geresnio apsaugos organizavimo, reikalauti pašalinti esamus trūkumus;

3.5. teikti motyvuotus prašymus dėl taikomos apsaugos panaikinimo.

4. Tarnybos pareigūnai, vykdydami saugomų asmenų apsaugą, turi Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų jiems suteiktas teises ir įgaliojimus.

5. Atsakomybė:

5.1. Tarnybos pareigūno neteisėta veika saugomam asmeniui padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka;

5.2. saugomam asmeniui nevykdant šios sutarties sąlygų, vadovaujantis Apsaugos paskyrimo ir taikomos apsaugos panaikinimo kitiems asmenims tvarkos aprašo III skyriumi, saugomam asmeniui gali būti panaikinta taikoma apsauga;

5.3. Tarnybos pareigūnai neatsako už padarinius, atsiradusius dėl to, kad saugomi asmenys pažeidė šios sutarties nustatytas pareigas, jei dėl tokio pažeidimo jų saugumo užtikrinimas tapo negalimas.

6. Priėmus sprendimą dėl taikomos apsaugos panaikinimo ši sutartis netenka galios.

7. Ši sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius.

8. Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik abipusiu šalių susitarimu.

Ši sutartis sudaroma 2 egzemplioriais: vienas – vykdytojui, kitas – saugomam asmeniui. Abu šios sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

Vykdytojo adresas ____________________________________________________________

 

Saugomo asmens adresas ______________________________________________________

 

(Vykdytojui atstovaujančio asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)                  (Vardas ir pavardė)

 

Saugomas asmuo                                                                   (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

 

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ PASITELKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS uždaviniams ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų pasitelkimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos uždaviniams įgyvendinti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų (toliau – pareigūnai) pasitelkimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos uždaviniams įgyvendinti, kai tam nepakanka ar nėra tinkamų Vadovybės apsaugos tarnybos pajėgų, tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 14 straipsnio 11 punktu.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Vadovybės apsaugos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PAREIGŪNŲ PASITELKIMO ORGANIZAVIMAS

 

3. Siekdamas pasitelkti pareigūnus, išskyrus Aprašo 4 punkte ir III skyriuje numatytus atvejus, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki dienos, kurią numatoma pasitelkti pareigūnus, teikia vidaus reikalų ministrui motyvuotą rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kurios (-ių) vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės (-ių) įstaigos (-ų) pareigūnai pasitelkiami, pareigūnų pasitelkimo tikslas ir konkrečios užduotys, data ar pasitelkimo laikotarpis, vieta, pareigūnų skaičius ir, jei būtina, kitos pasitelkimo sąlygos. Prašymo kopija turi būti siunčiama vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinei (-ėms) įstaigai (-oms), kurios (-ių) pareigūnai pasitelkiami. Vidaus reikalų ministras ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo priima sprendimą ir raštu apie jį informuoja Vadovybės apsaugos tarnybos direktorių arba jo įgaliotą asmenį.

4. Jeigu planuojama pasitelkti ne daugiau kaip 50 pareigūnų, ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki pasitelkimo pradžios Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo motyvuotu rašytiniu prašymu kreipiasi į vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos, kurios pareigūnus norima pasitelkti, vadovą, pateikdamas informaciją apie pareigūnų pasitelkimo tikslą ir konkrečias užduotis, datą ar pasitelkimo laikotarpį, vietą, pareigūnų skaičių ir, jei būtina, kitas pasitelkimo sąlygas. Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos, kurios pareigūnai pasitelkiami, vadovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo priima sprendimą ir raštu apie jį informuoja Vadovybės apsaugos tarnybos direktorių arba jo įgaliotą asmenį. Jeigu vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos, kurios pareigūnai pasitelkiami, vadovas neskiria pareigūnų, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali kreiptis į vidaus reikalų ministrą, pateikdamas jam šiame punkte nurodytą motyvuotą rašytinį prašymą. Vidaus reikalų ministras kuo greičiau išnagrinėja prašymą ir nusprendžia, kiek ir kokių jo valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų skirti.

5. Neatidėliotinais atvejais, kai būtina skubiai pasitelkti pareigūnus, atsižvelgiant į Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus kreipimąsi į vidaus reikalų ministrą, jie gali būti pasitelkti žodiniu vidaus reikalų ministro leidimu (vidaus reikalų ministrui žodžiu informavus jo valdymo srities statutinių įstaigų, kurių pareigūnus leidžiama pasitelkti, vadovus), kuris nedelsiant įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

6. Vadovybės apsaugos tarnyba vadovauja pasitelktoms pajėgoms ir koordinuoja jų darbą. Pareigūnai pasitelkimo laikotarpiu atlieka tik tas funkcijas, kurioms jie buvo pasitelkti, ir vykdo Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymus, susijusius su funkcijomis, kurioms pareigūnai buvo pasitelkti.

7. Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai, vykdantys saugomų asmenų ar objektų apsaugą, neatidėliotinais atvejais turi teisę kreiptis tiesiogiai į vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnus, prašydami jų pagalbos Vadovybės apsaugos tarnybos uždaviniams įgyvendinti. Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnai, į kuriuos kreiptasi, turi vykdyti Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų nurodymus.

 

III SKYRIUS

PAREIGŪNŲ PASITELKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS oficialių svečių IR DELEGACIJŲ apsaugaI

 

8. Vadovybės apsaugos tarnybai gavus informaciją iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos dėl Lietuvos Respublikos oficialių svečių ar delegacijų vizito Lietuvos Respublikoje (toliau – vizitas) ir nusprendus, kad bus reikalinga vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų pagalba, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo apie tai raštu informuoja vidaus reikalų ministrą. Vidaus reikalų ministras duoda nurodymą atitinkamoms vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėms įstaigoms teikti pagalbą Vadovybės apsaugos tarnybai.

9. Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu vizito saugumui užtikrinti gali būti sudaromas operatyvaus valdymo štabas. Į šio štabo sudėtį pagal poreikį gali būti įtraukiami Vadovybės apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsakingi pareigūnai.

10. Vizito saugumui užtikrinti Vadovybės apsaugos tarnyba sudaro bendrą Aprašo 9 punkte nurodytų institucijų vizito saugumo užtikrinimo planą.

11. Vizito saugumo užtikrinimo planui įgyvendinti ir Aprašo 9 punkte nurodytų institucijų veiksmams koordinuoti Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu skiriamas atsakingas Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnas.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

TARNYBOS IR MOKYMOSI KITOSE VALSTYBĖSE LAIKO ĮSKAITYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNO TARNYBOS STAŽĄ TVARKOS APRAŠAS

 

1. Tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse laiko įskaitymo į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno tarnybos stažą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse laikotarpių įskaitymo į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno (toliau – pareigūnas) tarnybos stažą tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 4 ir 9 punktais.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Vadovybės apsaugos įstatyme.

3. Faktinis tarnybos kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose, pasienio tarnyboje, vidaus reikalų ir kitose tarnybose (išskyrus tarnybą naikintojų būriuose ir batalionuose) laikas (toliau – tarnybos laikotarpis) į pareigūno tarnybos stažą įskaitomas, jeigu yra tai patvirtinančių dokumentų.

4. Mokymosi kitų valstybių statutinėse profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose policijos (vidaus reikalų), saugumo ir karo mokyklose laikas (toliau – mokymosi laikotarpis) į pareigūno tarnybos stažą įskaitomas, jeigu kompetentinga Lietuvos Respublikos institucija yra suteikusi pareigūnui profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

5. Jeigu pareigūno tarnybos byloje nėra duomenų apie tarnybos ir mokymosi laikotarpius, pareigūnas, išskyrus Vadovybės apsaugos tarnybos direktorių, pateikia Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui prašymą įskaityti tarnybos ir mokymosi laikotarpius į pareigūno tarnybos stažą (toliau – prašymas) ir dokumentus, patvirtinančius tarnybos ir mokymosi laikotarpius bei Aprašo 4 punkte nurodytu atveju pareigūnui Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos suteiktą profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

6. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius prašymą ir kitus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus pateikia Ministrui Pirmininkui.

7. Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus tikrina personalo administravimo funkcijas atliekantis Vadovybės apsaugos tarnybos administracijos padalinys ir per 20 darbo dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui pateikia Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui išvadą dėl tarnybos ir mokymosi laikotarpių įskaitymo į pareigūno tarnybos stažą.

8. Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus tikrina personalo administravimo funkcijas atliekantis Vadovybės apsaugos tarnybos administracijos padalinys ir per 20 darbo dienų nuo Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Ministrui Pirmininkui pateikia Ministrui Pirmininkui išvadą dėl tarnybos ir mokymosi laikotarpių įskaitymo į Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus tarnybos stažą.

9. Atitinkamai Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius ar Ministras Pirmininkas, įvertinęs Aprašo 7 ar 8 punkte nurodytą išvadą, per 10 darbo dienų nuo jos gavimo priima sprendimą dėl tarnybos ir mokymosi laikotarpių įskaitymo į pareigūno tarnybos stažą. Apie šį sprendimą atitinkamai Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius ar Ministras Pirmininkas arba jų įgalioti asmenys pareigūnui praneša Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

VALSTYBĖS APMOKAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠAS

 

1. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 1 dalimi.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Vadovybės apsaugos įstatyme.

3. Valstybės apmokamos laidojimo išlaidos apima:

3.1. žmogaus palaikų pirminio vežimo, vežimo laidoti ir kitų su laidojimu susijusių transporto paslaugų Lietuvoje išlaidas;

3.2. žmogaus palaikų šaldytuvo nuomos išlaidas (ne ilgiau kaip 3 paroms);

3.3. žmogaus palaikų paruošimo šarvoti išlaidas;

3.4. pareigūno tarnybinės uniformos įsigijimo išlaidas;

3.5. šarvojimo salės nuomos išlaidas;

3.6. šarvojimo inventoriaus nuomos išlaidas;

3.7. karsto (įskaitant skirtą sudeginti krematoriumo krosnyje) įsigijimo išlaidas;

3.8. žmogaus palaikų paruošimo kremuoti, kremavimo ir kitas su kremavimu susijusias išlaidas (įskaitant kapsulę ir urną);

3.9. vainikų, gėlių, fotografijų įsigijimo išlaidas;

3.10. nekrologo paskelbimo išlaidas;

3.11. karsto išnešimo išlaidas;

3.12. duobkasių paslaugų išlaidas;

3.13. orkestro paslaugų išlaidas;

3.14. religinių apeigų išlaidas;

3.15. išlaidas laikinam kryžiui, koplytstulpiui ar kitam kapo vietą žyminčiam laikinam ženklui.

4. Valstybės apmokamos Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno laidojimo išlaidos negali viršyti 40 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos, į ją neįskaitant Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno palaikų paruošimo kremuoti, kremavimo ir kitų su kremavimu susijusių išlaidų. Valstybės apmokamos Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno palaikų paruošimo kremuoti, kremavimo ir kitos su kremavimu susijusios išlaidos negali viršyti 64 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos.

5. Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno laidojimą organizuojančio (organizuojančių) artimojo giminaičio (artimųjų giminaičių) prašymu Vadovybės apsaugos tarnyba apmoka Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno laidojimo išlaidas arba per 30 kalendorinių dienų nuo pareigūno laidojimą organizuojančio (organizuojančių) artimojo giminaičio (artimųjų giminaičių) prašymo gavimo išmoka Vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą piniginę kompensaciją laidotuvių išlaidoms padengti. Ši piniginė kompensacija nemokama Vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais.

6. Apraše nurodytos valstybės apmokamos laidojimo išlaidos apmokamos iš Vadovybės apsaugos tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ, KURIE ŽUVO UŽSIENYJE, PALAIKŲ PERVEŽIMO Į LIETUVĄ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, kurie žuvo užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, kurie žuvo užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų (toliau – palaikų pervežimo išlaidos) apmokėjimą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 1 dalimi.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Vadovybės apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme.

3. Aprašo 1 punkte nustatytais atvejais valstybės apmokamos palaikų pervežimo išlaidos apima:

3.1. palaikų paruošimo (laikymo, skrodimo, balzamavimo, paruošimo kremuoti, kremavimo) pervežti į Lietuvą išlaidas;

3.2. dokumentų, susijusių su palaikų pervežimu į Lietuvą, sutvarkymo išlaidas;

3.3. palaikų pervežimo į Lietuvą iki žuvusio arba mirusio Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno buvusios nuolatinės gyvenamosios vietos arba iki palaikų šarvojimo vietos Lietuvoje išlaidas;

3.4. kitas būtinas palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas.

4. Prašymą dėl palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo Vadovybės apsaugos tarnybai pateikia asmuo (asmenys), kuris (kurie) organizuoja palaikų pervežimą į Lietuvą. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

4.1. prašymą pateikusio (pateikusių) asmens (asmenų) vardas ir pavardė, korespondencijos adresas, kuriuo būtų galima informuoti apie Aprašo 9 punkte nurodytus sprendimus;

4.2. žuvusio arba mirusio Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno vardas ir pavardė;

4.3. mokėjimo sąskaitos numeris.

5. Prie Aprašo 4 punkte nurodyto prašymo turi būti pridėti palaikų pervežimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

6. Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytuose dokumentuose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo tikslu.

7. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, įvertinęs Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jis priėmė sprendimą pripažinti, kad Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas, priima sprendimą apmokėti palaikų pervežimo išlaidas.

8. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, įvertinęs Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jis priėmė sprendimą nepripažinti, kad Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas:

8.1. priima sprendimą atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas, jeigu palaikų pervežimą į Lietuvą organizavo fiziniai asmenys, turintys teisę Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka gauti paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;

8.2. priima sprendimą apmokėti palaikų pervežimo išlaidas, jeigu palaikų pervežimą į Lietuvą organizavo fiziniai asmenys, neturintys teisės Paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka gauti paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

9. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo apie sprendimą apmokėti arba atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas, o kai priimamas Aprašo 8.1 papunktyje nurodytas sprendimas, ir apie teisę Paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka gauti paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Aprašo 4 punkte nurodytą prašymą pateikusį (pateikusius) asmenį (asmenis) informuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Palaikų pervežimo išlaidos apmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo apmokėti palaikų pervežimo išlaidas priėmimo.

11. Palaikų pervežimo išlaidos apmokamos iš Vadovybės apsaugos tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

KOMPENSACIJŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNUI JO SUŽALOJIMO, SUSIŽALOJIMO ARBA SVEIKATOS SUTRIKDYMO ATVEJAIS IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Kompensacijų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui jo sužalojimo, susižalojimo arba sveikatos sutrikdymo atvejais išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kompensacijų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui (toliau – pareigūnas), kuris buvo sužalotas, susižalojo arba kurio sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jeigu tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kurio sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, jeigu tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kurio sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, išmokėjimą.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 3 dalimi.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Vadovybės apsaugos įstatyme.

3. Pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba kurio sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jeigu tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kurio sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, jeigu tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kurio sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, išmokama Vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 3 dalyje nurodyta kompensacija.

4. Ar pareigūno susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, ar tarnybinių pareigų atlikimas yra susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei arba sveikatai, nustatoma Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

5. Pripažinus, kad pareigūno susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu arba tarnybinių pareigų atlikimas yra susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei arba sveikatai, nukentėjęs pareigūnas Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus (o Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius – Ministro Pirmininko) yra siunčiamas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – Komisija) sveikatos sutrikdymo mastui nustatyti, prireikus – nustatyti pareigūno tinkamumą tolesnei tarnybai ar poreikį pareigūną nusiųsti darbingumo lygiui nustatyti.

6. Į Komisiją pareigūnas siunčiamas po to, kai jam užbaigiamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), bet ne vėliau kaip po 122 dienų nuo elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) pareigūnui išdavimo. Jeigu dėl sveikatos sutrikdymo elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) neišduodama, į Komisiją pareigūnas siunčiamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodytos aplinkybės paaiškėjimo.

7. Atsižvelgdamas į nustatytą pareigūno sveikatos sutrikdymo mastą, tinkamumą tolesnei tarnybai, darbingumo lygį, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, o dėl Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus – Ministras Pirmininkas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 5 punkte nurodytos Komisijos išvados gavimo arba nuo pareigūno darbingumo lygį patvirtinančio kompetentingos įstaigos išduoto dokumento gavimo (jeigu specializuotosios medicinos ekspertizės metu Komisija pareigūną nusiuntė darbingumo lygiui nustatyti) priima motyvuotą sprendimą dėl Vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 3 dalyje nurodytos kompensacijos išmokėjimo.

8. Aprašo 7 punkte nurodyto sprendimo kopija per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo priėmimo išsiunčiama pareigūnui arba jo atstovui.

9. Kompensacija išmokama per 3 mėnesius nuo Aprašo 7 punkte nurodyto sprendimo priėmimo, o jeigu nepakanka Vadovybės apsaugos tarnybai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų – per vienus metus nuo Aprašo 7 punkte nurodyto sprendimo priėmimo lygiomis dalimis.

10. Kompensacija mokama iš Vadovybės apsaugos tarnybai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ SUNKIŲ, APYSUNKIŲ IR LENGVŲ SUŽEIDIMŲ, TRAUMŲ IR KITŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMŲ SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų sąrašas (toliau – Sąrašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 55 straipsnio 5 dalimi.

2. Sunkiems sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos sutrikdymams priskiriami:

2.1. kiauriniai kaukolės sužeidimai, tarp jų ir be galvos smegenų pažeidimo, kaukolės skliauto ir pamato atvirieji ir uždarieji lūžiai;

2.2. vidutinio ir sunkaus laipsnio galvos smegenų sumušimas (kai suspaudžiamos ir nesuspaudžiamos galvos smegenys), sunkus galvos smegenų sukrėtimas;

2.3. kraujo išsiliejimas: virš kietojo smegenų dangalo, po kietuoju smegenų dangalu ar (ir) po voratinkliniu smegenų dangalu;

2.4. kaklo slankstelio lūžis;

2.5. atvirieji ir uždarieji stuburo sužeidimai, traumos, kai kartu pažeidžiamos nugaros smegenys ar nervų šaknelės;

2.6. nugaros smegenų sužalojimas;

2.7. ryklės, gerklų, trachėjos, stemplės kiauriniai sužalojimai;

2.8. gerklų ir trachėjos lūžiai (su gleivinės plyšimu), sukėlę kvėpavimo sutrikimą;

2.9. kaklo suspaudimas ar kitokia mechaninė asfiksija, sukėlusi objektyviais duomenimis patvirtintą smegenų kraujotakos sutrikdymą;

2.10. kiauriniai krūtinės ląstos, pilvo ertmės sužalojimai (taip pat tuo atveju, kai nepažeisti vidaus organai);

2.11. atvirieji inkstų, antinksčių, kasos, šlapimo pūslės, priešinės liaukos, tiesiosios žarnos viršutinės ar vidurinės dalies sužalojimai;

2.12. uždarieji krūtinės ląstos ar pilvo organų sužalojimai, nustatyti operacijos metu;

2.13. atviras žastikaulio, šlaunikaulio ar blauzdikaulio kaulų lūžis ar uždarieji mažiausiai dviejų ilgųjų kaulų (blauzdikaulio, šlaunikaulio, žastikaulio) lūžiai;

2.14. trauminis rankos ar kojos, vienos rankos visų pirštų amputavimas;

2.15. dubens kaulų lūžiai, pažeidę dubens žiedo vientisumą;

2.16. aortos, viršutinės ar apatinės tuščiosios venos, bendrosios, vidinės ir išorinės miego arterijų, poraktikaulinės, pažasties, žasto, klubo, šlaunies ir pakinklio arterijų ar atitinkamų venų sužalojimas;

2.17. sužalojimai, sukėlę sunkų šoką, sunkų kolapsą, riebalinę ar oro emboliją ar ūmų inkstų nepakankamumą;

2.18. I ir II laipsnių nudegimai, kai pažeista daugiau kaip 25 procentai kūno paviršiaus, III laipsnio nudegimai, kai pažeista daugiau kaip 10 procentų kūno paviršiaus, kvėpavimo takų pažeidimai ir (ar) yra pažeistos labai svarbios kūno sritys (veidas, tarpvietė, plaštaka, pėdos), nudegimai elektros lanku;

2.19. III ir IV laipsnių nušalimai, sutrikdę organų funkcijas;

2.20. cheminiai nudegimai, sukėlę gyvybei pavojingą organizmo apnuodijimą;

2.21. elektros trauma, dėl kurios netenkama sąmonės ar sutrinka kvėpavimo ir širdies veikla;

2.22. jonizuojančiosios spinduliuotės sukelta sunki spindulinė liga;

2.23. susirgimas sunkia liga – žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga, juodlige, stablige, pasiutlige, hemoragine karštine (Ebolos, Marburgo, Laso), dujine gangrena, spongiformine encefalopatija, maru, cholera, raupais, geltonąja karštine ar kita gyvybei pavojinga infekcine liga, galinčia sukelti mirtį ar ilgalaikę negalią;

2.24. vienos akies ar abiejų akių visiškas aklumas ar stabilus regėjimo pablogėjimas, kai nematoma pirštų iš dviejų metrų ir mažesnio atstumo (regėjimo aštrumas 0,04 ir mažesnis);

2.25. kalbos netekimas, kai nesugebama reikšti minčių kitiems suprantamais žodžiais;

2.26. klausos organų veiklos sutrikdymas, sukėlęs abiejų ausų visišką kurtumą, labai ryškių vestibulinių sutrikimų;

2.27. išorinių priežasčių poveikio sukeltas lytinės veiklos (sugebėjimo lytiškai santykiauti, apvaisinti, pastoti, išnešioti ar gimdyti) sutrikdymas;

2.28. normalaus nėštumo nutrūkimas ar dirbtinis nėštumo nutraukimas (neatsižvelgiant į nėštumo trukmę);

2.29. difuzinis galvos smegenų aksonų pažeidimas;

2.30. daugybiniai veido kaulų lūžiai (išskyrus nosikaulius);

2.31. kaklo slankstelio panirimas ar išnirimas, kai kartu pažeidžiamos nugaros smegenys ar nervų šaknelės;

2.32. gyvybei pavojingi ūminiai apsinuodijimai;

2.33. sunkus psichikos sutrikimas (reaktyvinės būsenos, keliančios pavojų savo ir kitų asmenų gyvybei bei sveikatai bei žymiai sutrikdančios darbingumą ir socialinę adaptaciją);

2.34. kiti išorinių priežasčių poveikio padariniai (sunkus suluošinimas, nepataisomas kūno, veido subjaurojimas), pavojingos ir ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos, kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras, sukėlusios didelių anatominių pakitimų ar negrįžtamų funkcinių sutrikimų, kurie lėmė tarnybinį kaitumą ar netinkamumą vidaus tarnybai dėl sveikatos būklės.

3. Apysunkiams sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos sutrikdymams priskiriami:

3.1. sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, sukėlę anatominių pakitimų ar funkcinių sutrikimų, kurie lėmė laikinąjį nedarbingumą, trunkantį 21 dieną ir ilgiau, ar tinkamumo vidaus tarnybai sumažėjimą dėl sveikatos būklės:

3.1.1. galvos smegenų sumušimas, kita galvos smegenų trauma;

3.1.2. abiejų ausų kaušelių didesnės dalies netekimas;

3.1.3. atvirieji ir uždarieji žandikaulių lūžiai;

3.1.4. dalies liežuvio netekimas, sunkinantis kalbą ir rijimą;

3.1.5. trijų ir daugiau šonkaulių lūžiai;

3.1.6. komplikuoti kaulų išnirimai;

3.1.7. stuburkaulio krūtinės ar juosmens slankstelio kūno lūžiai;

3.1.8. kryžkaulio, uodegikaulio lūžiai;

3.1.9. vienos kojos visų pirštų, plaštakos I ar II piršto, III ir IV pirštų ar kelių galūnių pavienių pirštų amputavimas;

3.1.10. vieno raktikaulio, vieno iš dilbio kaulų, šeivikaulio atvirieji izoliuoti lūžiai;

3.1.11. peties–raktikaulio, krūtinkaulio–raktikaulio sąvaržos vientisumo pažeidimas;

3.1.12. sąnarių (peties, alkūnės, klubo, kelio, čiurnos) raiščių nutrūkimai;

3.1.13. I ir II laipsnių nudegimai, kai pažeista 16–25 procentų kūno paviršiaus, III laipsnio nudegimai, kai pažeista 3–10 procentų kūno paviršiaus;

3.1.14. III laipsnio nušalimai, išskyrus Sąrašo 2.19 papunktyje nurodytus III laipsnio nušalimus;

3.2. sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, sukėlę anatominių pakitimų ar funkcinių sutrikimų, kurie lėmė tinkamumo vidaus tarnybai sumažėjimą dėl sveikatos būklės:

3.2.1. stabilus regėjimo sumažėjimas iki 0,08–0,09 (be korekcijos);

3.2.2. stabilus III laipsnio klausos susilpnėjimas;

3.2.3. netaisyklingas sąkandis po žandikaulio lūžių, vidutiniškai trikdantis kramtymo funkciją;

3.2.4. įprastiniai apatinio žandikaulio išnirimai;

3.2.5. įprastiniai žastikaulio išnirimai;

3.2.6. peties sąnario kontraktūra, kai vidutiniškai sutrikdoma judesių apimtis;

3.2.7. alkūnės, riešo, klubo, kelio, čiurnos sąnarių kontraktūra funkciškai patogioje padėtyje, plaštakos I ar II piršto, III ir IV pirštų kontraktūra;

3.2.8. audinių randai po traumų, ne mažesni kaip 2–3 procentai kūno paviršiaus, nedaug ar vidutiniškai apribojantys judesius, apsunkinantys drabužių dėvėjimą, avalynės avėjimą;

3.3. kiti išorinių priežasčių poveikio padariniai (vidutiniškas suluošinimas), sukėlę negrįžtamų anatominių pakitimų ir (ar) funkcinių sutrikimų, 21 dieną ir ilgiau trunkantį laikinąjį nedarbingumą ar tinkamumo vidaus tarnybai sumažėjimą, ar tarnybinį kaitumą dėl sveikatos būklės;

3.4. trijų ir daugiau dantų netekimas;

3.5. užsikrėtimas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV); užsikrėtimas B ar (ir) C hepatito virusu, kurio pasekmė – sukėlėjo nešiojimas; susirgimas virusiniu B ar (ir) C hepatitu; susirgimas kitomis, išskyrus nurodytas Sąrašo 2.23 ir 2.34 papunkčiuose, pavojingomis žmonių užkrečiamosiomis ligomis, kurios lėmė laikinąjį nedarbingumą, trunkantį 21 dieną ir ilgiau, ir (ar) tinkamumo vidaus tarnybai sumažėjimą dėl sveikatos būklės.

4. Lengviems sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos sutrikdymams priskiriami:

4.1. sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, kurie lėmė ilgiau kaip 10 dienų trunkantį laikinąjį nedarbingumą:

4.1.1. uždaroji kaukolės trauma, sukėlusi galvos smegenų sukrėtimą, uždaroji stuburo smegenų trauma;

4.1.2. nekiauriniai sužeidimai ir traumos, jeigu nepažeisti vidaus organai, sąnariai, sausgyslės, stambiųjų nervų kamienai ar pagrindinės kraujagyslės;

4.1.3. sąnarių raiščių įtrūkimas;

4.1.4. nekomplikuoti kaulų išnirimai;

4.1.5. vieno iš plaštakos trijų pirštų (III, IV ar V) amputavimas dėl traumos, pavienio III, IV ar V plaštakos piršto kontraktūra, vienos apatinės galūnės pavienių pirštų amputavimas;

4.1.6. uždarieji pavienių dubens kaulų (klubikaulio skiauterės ar sparno, vieno sėdynkaulio ar vieno gaktikaulio) lūžiai, nesuardantys dubens žiedo vientisumo, nepažeidę vidaus organų, stambiųjų kraujagyslių ir nervų;

4.1.7. pėdos, plaštakos kaulų, vieno šonkaulio ar dviejų šonkaulių, vieno raktikaulio, vieno dilbio kaulo, šeivikaulio, vidinio blauzdikaulio kulkšnelio izoliuoti uždarieji lūžiai, Sąrašo 2 ir 3 punktuose nenurodyti atvirieji lūžiai, kurie po gydymo gerai suauga;

4.1.8. I ir II laipsnių nudegimai, kai pažeista 10–15 procentų kūno paviršiaus, III laipsnio nudegimai, kai pažeista apie 2 procentus kūno paviršiaus;

4.1.9. II laipsnio nušalimai;

4.1.10. akies ragenos, junginės svetimkūniai, nekiaurinės akies traumos, laikinai sutrikdę regėjimą, I laipsnio akies nudegimai;

4.1.11. kiti sveikatos sutrikdymai, kurie lėmė ilgiau kaip 10 dienų trunkantį laikinąjį nedarbingumą (išskyrus Sąrašo 2 ir 3 punktuose nurodytus sužeidimus, traumas ir kitus sveikatos sutrikdymus);

4.2. vieno ar dviejų dantų netekimas;

4.3. veido minkštųjų audinių traumos ir sužeidimai, jeigu yra dantų lūžių, nosies kaulų uždarieji lūžiai, dalinis nosies sparnelio atplėšimas, dalinis ausies kriauklės atplėšimas.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 656

 

 

ĮSIKŪRIMO, KELIONĖS, SVEIKATOS DRAUDIMO, GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IŠLAIDŲ IR SU TARNYBA UŽSIENYJE SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNAMS, NUSIŲSTIEMS SAUGOTI Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Įsikūrimo, kelionės, sveikatos draudimo, gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ir su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos dydžių ir mokėjimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įsikūrimo, kelionės, sveikatos draudimo, gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ir su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos dydžius ir mokėjimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams (toliau – pareigūnai), nusiųstiems saugoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – atstovybės), tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Vadovybės apsaugos įstatyme.

3. Pareigūnams kartu su darbo užmokesčiu mokama su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacija, kurios dydis – 5,05 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Šiai kompensacijai taikomi Socialinių ir kitų garantijų, susijusių su darbu Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose, suteikimo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 priede nustatyti gyvenimo lygio vietos koeficientai (toliau – gyvenimo lygio vietos koeficientai).

4. Pareigūnams taip pat apmokamos:

4.1. įsikūrimo išlaidos – išmokama vienkartinė įsikūrimo išmoka, lygi 740 eurų, taikant gyvenimo lygio vietos koeficientus. Ši išmoka pareigūnui išmokama prieš jam išvykstant saugoti atstovybių;

4.2. kelionės išlaidos – pareigūno kelionės iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos, įskaitant kelionės bagažo (ne daugiau kaip 1 registruoto bagažo vieneto, jeigu neįtraukta į kelionės bilieto kainą) gabenimo ir mokėjimo už kelius išlaidas:

4.2.1. per tarnybos užsienyje laikotarpį apmokamos vienos kelionės visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus taksi, išlaidos pagal pareigūno pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

4.2.2. kartą per kalendorinius metus kasmetinių atostogų metu apmokamos vienos kelionės visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus taksi, išlaidos pagal pareigūno pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

4.2.3. jeigu Aprašo 4.2.1 ir 4.2.2 papunkčiuose nustatytais atvejais kelionės metu vykstama pareigūnui nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdoma ir naudojama transporto priemone, kelionės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus nustatytas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

4.2.4. turto (asmeninio krovinio) iki 5 kub. m tūrio pervežimo išlaidos, turto pakavimo priemonių įsigijimo, pakavimo paslaugų, turto draudimo ir muitinio įforminimo išlaidos;

4.3. sveikatos draudimas:

4.3.1. pareigūnus sveikatos draudimu apdraudžia, sveikatos draudimo išlaidas ar su sveikatos priežiūra susijusias išlaidas kompensuoja Vadovybės apsaugos tarnyba. Sveikatos draudimu pareigūnai draudžiami visam tarnybos užsienyje laikotarpiui;

4.3.2. užsienio valstybėse, kuriose nėra galimybės pareigūnus apdrausti sveikatos draudimu, apmokamos išlaidos, susijusios su pareigūnų sveikatos priežiūra pagal pareigūnų pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

4.3.3. Aprašo 4.3.1 ir 4.3.2 papunkčiuose nustatytais atvejais apmokamų sveikatos draudimo išlaidų suma per kalendorinius metus negali viršyti 4 635 eurų, taikant gyvenimo lygio vietos koeficientus;

4.4. gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos:

4.4.1. pareigūnams nustatoma išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis vieniems metams – 14 500 eurų, taikant  Tvarkos aprašo 2 priede nustatytus gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus. Ši išmoka skiriama nuo jų tarnybos užsienyje dienos iki grįžinimo į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje arba nusiuntimo saugoti kitos atstovybės dienos, arba atleidimo iš pareigų ir yra mokama kiekvieną mėnesį;

4.4.2. pareigūno, nusiųsto saugoti atstovybių, prašymu išmokamas ne didesnis kaip 6 mėnesių jam taikytinos išmokos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis dydžio avansas gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms ar jų daliai apmokėti, jeigu Vadovybės apsaugos tarnyba turi galimybę avansą išmokėti, atsižvelgdama į jai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus. Pareigūnui išmokėtas avansas į jam mokėtiną išmoką apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis įskaitomas ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gruodžio 1 dienos, skaičiuojant nuo pareigūno tarnybos užsienyje dienos. Tuo atveju, kai pareigūnas tarnybą užsienyje baigia anksčiau, nei jam išmokėtas avansas įskaitomas į pareigūnui mokėtiną išmoką apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, pareigūnas likusią neįskaitytą avanso dalį grąžina avansą išmokėjusiai Vadovybės apsaugos tarnybai grįžimo į Lietuvos Respubliką dieną;

4.4.3. jeigu pareigūnas dėl tarnybinės būtinybės grąžinamas ar perkeliamas iš atstovybės ir jo grąžinimo ar perkėlimo terminas, nurodytas Vadovybės apsaugos tarnybos sprendime, yra trumpesnis už priimančiosios valstybės teisės aktų nustatytą privalomą įspėjimo apie gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą terminą ir jeigu gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nustatytos netesybos sutarties nutraukimo prieš terminą atveju, pareigūno gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo išlaidas apmoka Vadovybės apsaugos tarnyba.

5. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pareigūnai sudaro savo vardu ir yra atsakingi už sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą.

6. Jeigu atstovybės suteikia pareigūnams gyvenamąsias patalpas, Aprašo 4.4 papunktyje nurodyta išmoka ir avansas nemokami.

7. Apraše nurodytos išlaidos, išmokos ir kompensacija apmokamos iš Vadovybės apsaugos tarnybai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

––––––––––––––––––––