LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 m. Spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. D1-609

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles:

2.1. pakeičiu 69.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.2. jei sąvartyno operatorius pateikia motyvuotą prašymą ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos  (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) duoda sutikimą;“;

2.2. pakeičiu 69.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.3. Aplinkos apsaugos departamento motyvuotu sprendimu.“;

2.3. pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Po sąvartyno uždarymo operatorius atsako už sąvartyno priežiūrą, monitoringą bei aplinkos būklės kontrolę. Aplinkos apsaugos departamentas pagal aplinkos monitoringo rezultatus įvertina laikotarpį, kurio metu sąvartynas gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.“;

2.4. pakeičiu 731 punktą ir jį išdėstau taip:

731. Jei vykdant poveikio aplinkai vertinimą ir (ar) rengiant techninį sąvartyno uždarymo projektą nustatoma, kad sąvartynas dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nekelia potencialios grėsmės, 72 ir 73 punktuose nurodytų sluoksnių storius ir reikalavimus sąvartynų uždengimo konstrukcijai, Aplinkos apsaugos departamento sprendimu, galima sumažinti.“;

2.5. pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Jei sąvartyne buvo šalinamos biologiškai skaidžios atliekos ir galimas sąvartynų dujų išsiskyrimas, Aplinkos apsaugos departamentas gali pareikalauti po izoliaciniu sluoksniu įrengti dujų drenažo sluoksnį ir pasyvią (be išsiurbimo) sąvartyno dujų nukenksminimo (oksidavimo) sistemą arba aktyvią sąvartyno dujų išsiurbimo ir jų sudeginimo dujų degle (žvakėje) sistemą.“;

2.6. pakeičiu 742 punktą ir jį išdėstau taip:

742. Sąvartyno operatorius, uždaręs sąvartyną ar jo dalį, turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui ataskaitą apie sąvartyno projekte (35 punktas) numatytų priemonių arba esamų sąvartynų sutvarkymo planuose (86 punktas) numatytų priemonių įgyvendinimą.“;

2.7. pakeičiu 743 punktą ir jį išdėstau taip:

743. Sąvartynas ar jo dalis laikomi visiškai uždarytais tik tada, kai Aplinkos apsaugos departamentas patikrina uždarytą sąvartyną ar jo dalį, įvertina sąvartyno operatoriaus pateiktą ataskaitą ir nustato, kad sąvartynas ar jo dalis uždaryti laikantis 742 punkte nurodytų dokumentų reikalavimų ir atitinka šiose Taisyklėse nustatytus sąvartynų uždarymo reikalavimus. Apie sprendimą, kad sąvartynas ar jo dalis laikomas uždarytu, Aplinkos apsaugos departamentas raštu praneša sąvartyno operatoriui.“;

2.8. pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Sąvartyno eksploatacijos metu ir jį uždarius, kol sąvartynas pagal Aplinkos apsaugos departamento įvertinimą gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, operatorius turi vykdyti aplinkos monitoringą Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme [4.6] nustatyta tvarka.“;

2.9. pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Sąvartyno operatorius turi nedelsdamas informuoti Aplinkos apsaugos departamentą apie monitoringo metu pastebėtą neigiamą poveikį aplinkai ir savo lėšomis imtis priemonių šiam neigiamam poveikiui pašalinti. Aplinkos apsaugos departamentas gali nurodyti papildomų priemonių, kurių būtina imtis, ir nustatyti šių priemonių įgyvendinimo terminus.“;

2.10. pakeičiu 85 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

85. Vietos savivaldos institucijos kartu su esamų sąvartynų operatoriais bei ūkio subjektai, turintys ar eksploatuojantys sąvartynus, per pusę metų nuo šių taisyklių paskelbimo turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui tokius duomenis apie visus jų eksploatuojamus ar jų valdomose teritorijose esančius sąvartynus:“;

2.11. pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Vietos savivaldos institucijos kartu su esamų sąvartynų operatoriais bei sąvartynus turintys ir eksploatuojantys ūkio subjektai per dvejus metus nuo šių taisyklių paskelbimo turi parengti ir suderinti su Aplinkos apsaugos departamentu esamų sąvartynų sutvarkymo planus.“;

2.12. pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Aplinkos apsaugos departamentas gali panaikinti Leidimus ir uždrausti eksploatuoti sąvartyną, jei sąvartyno operatorius laiku neįgyvendino sąvartyno sutvarkymo plane numatytų sąvartyno tvarkymo ar uždarymo priemonių.“;

2.13. pakeičiu 1 priedėlio (3) išnašą ir ją išdėstau taip:

(3) Jei iš rezultatų analizės matyti, kad kontrolei pakanka retesnių matavimų, Aplinkos apsaugos departamentas gali leisti analizes atlikti rečiau, tačiau filtrato elektros laidumas turi būti matuojamas ne rečiau kaip kartą per metus.“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas