MOKSLO, INOVACIJŲ ir technologijų agentūros

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 3 d. Nr. 2V-165

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“, 10.2 papunkčiu,

tvirtinu  paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Laikinai einanti direktorės pareigas                                                                   Birutė Bukauskaitė

 

 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu

Nr. 2V-165

 

 

paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir  inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ (toliau – „EIC Accelerator“) paraiškas (toliau – Priemonė) sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato įmonių įsigyjamų paslaugų „EIC Accelerator“ konkurse paraiškų parengimui išlaidų finansavimo iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – Agentūra) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1Paraiška – Apraše nustatyta tvarka Agentūrai pateikta paraiška finansavimui gauti.

2.2. Projektas – pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominė erdvėje (EEE) paslauga apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu). bei  kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas.

2.3. Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).

2.4. Labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius – kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

2.5. Lėšų gavėjas – pareiškėjas, kuriam Apraše nustatyta tvarka skirtas finansavimas.

2.6. Pareiškėjas – labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius šiame Apraše nustatyta tvarka siekianti pretenduoti į negrąžintiną subsidiją.

2.7. Minimalus privalomas surinkti balas  – pagal šio Aprašo 3 priede nurodyto kiekvieno kriterijaus (1-3) Agentūros nustatytas mažiausias paraiškos vertinimo balas, leidžiantis pretenduoti į negrąžinamąją subsidiją.

2.8. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

2.9. Finansavimo intensyvumasfinansavimo sutartyje nustatytas projektui skirto finansavimo lėšų santykis su projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.

3. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

4. Paraiškų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso būdu vienu etapu.

5. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 150 846,40  Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 40 euro ct) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, Agentūra gali teikti pasiūlymą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – Ministerija) dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus kvietimo suma gali būti padidinta. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame Aprašo punkte nurodytą sumą padidinti, bet turi neviršyti Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisti teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

6. Priemonės tikslas – paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu.

7. Teikiamų pagal Aprašą Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 5 mėnesiai nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei iki 2021 m.  gruodžio 1 d.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

8. Pagal Aprašą tinkami pareiškėjai yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius.

9. Pareiškėjui nėra apribojimų gauti finansavimą, jei:

9.1. Pareiškėjas nėra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Asmuo nelaikomas paturinčiu sunkumų, jeigu jis iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančia įmone. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba;

9.2. Paraiškos vertinimo metu Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

9.3. Paraiškos vertinimo metu Pareiškėjo vadovas ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo.

9.4. prašomos finansuoti išlaidos nebuvo kompensuotos iš kitų valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo šaltinių paramai gauti;

9.5. sutinka, kad pateikta Paraiška būtų reitinguojama nuo surinkusių daugiausiai balų iki mažiausiai, jei gaus minimalų privalomą  surinkti  balą  (ne mažiau nei 3 balus) ir aukštesnį balą pagal visus tris vertinimo kriterijus;

9.6. sutinka, kad paslaugų teikėjas būtų vienintelis atstovaujamai įmonei, todėl finansavimas skiriamas tik reitinge daugiausiai balų surinkusiai paraiškai to paties teikėjo paslaugai;

9.7. sutinka finansavimą gauti kaip de minimis pagalbą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, atliktais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 (toliau – De minimis reglamentas);

9.8. sutinka, kad informacija apie Paraišką, nurodant Pareiškėjo pavadinimą, skirtą sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

10. Papildomos sąlygos Pareiškėjų tinkamumui gali būti nustatytos kvietime teikti  paraiškas.

 

III SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

11. Pareiškėjams finansavimas skiriamas vadovaujantis de minimis reglamentu. Agentūra Paraiškos vertinimo metu patikrina Pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de  minimis pagalbą. Agentūra patikrina visas su Pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Priėmus sprendimą skirti paramą, Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

12. Pareiškėjas (lėšų gavėjas) įsipareigoja užtikrinti dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo prevenciją.

13. Lėšos Projekto išlaidoms apmokėti skiriamos, jei tenkinamos šios sąlygos:

13.1. Projekto vykdytojo Projekto įgyvendinimo paslaugos įsigytos (pasirašyta Projekto įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) po kvietimo teikti paraiškas pagal šį Aprašą paskelbimo datos;

13.2. projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas (pateikia sąskaitą faktūrą ar kitokį lygiavertį finansinį dokumentą).

14. Didžiausios galimos skirti lėšų sumos Aprašo 2.2 papunktyje nurodytam Projekto paslaugų pirkimui – iki 10 (dešimt) tūkst. Eur (be PVM), bet ne daugiau kaip 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

15. Tinkamos finansuoti išlaidos –Sutartyje nurodyta suma.

16. Dėl vienos Paraiškos parengimo išlaidų finansavimo gali kreiptis tik vienas Pareiškėjas.

17. Pareiškėjai, įsigydami Projekto įgyvendinimo paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jeigu jis yra perkančioji organizacija. Jeigu Projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vykdydamas pirkimus vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais ir siekdamas pagrįsti prašomas finansuoti išlaidas privalo pateikti ne mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus, išlaidų pagrindimą grindžiant mažiausios kainos pasiūlymu. Pareiškėjas gali pateikti mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus, jeigu prekes pateikti ir (ar) paslaugas suteikti gali mažiau kaip trys tiekėjai dėl objektyvių priežasčių ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

18. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Agentūros interneto svetainėje http://www.mita.lt.

19. Pareiškėjai, siekiantys gauti finansavimą, kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia paraišką lietuvių kalba (forma pateikiama Aprašo 1 priede) su šiais priedais:

19.1. Verslo modelio koncepcijos pristatymas (10 (dešimt) skaidrių, laisva forma).

19.2. Sutarties kopija.

19.3. SVV deklaracija[1].

19.4. „Vienos įmonės“ deklaracija.

20. Informacija apie gautas paraiškas skelbiama Agentūros interneto svetainėje http://www.mita.lt.

 

V SKYRIUS

FINANSINIŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

                                                                                                                                                           

21. Vertinant paraiškas yra atliekamas administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas (toliau – vertinimas).

22. Administracinį vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Darbo grupės sudarymą ir darbo organizavimo tvarką nustato Agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 2V-178 patvirtintas „Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros darbo grupių darbo reglamentas“. Darbo grupės posėdžiai gali vykti elektroninėmis ryšių priemonėmis.

23. Administracinės atitikties metu tikrinama, ar pateikti visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija, taip pat ar Paraiška atitinka Aprašo 2 priedo reikalavimus. Tuo atveju, jei Paraiškoje yra netikslumų ir (ar) trūkumų, Darbo grupė turi teisę prašyti Pareiškėjo patikslinti Paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus Darbo grupės nustatytu terminu. Trūkstami dokumentai pateikiami, informacija yra tikslinama ta apimtimi, kuri yra nurodoma Agentūros prašyme patikslinti Paraišką, nekeičiant Paraiškos turinio.

24. Susirašinėjimas su Pareiškėjais vyksta elektroniniu paštu laikant, kad kita susirašinėjimo šalis informaciją gavo tada, kaip tai apibrėžta Aprašo 33 punkte. Jeigu Pareiškėjas dokumentų, informacijos, duomenų nepatikslina arba pateikti patikslinti dokumentai ar duomenys yra nepakankami Darbo grupė paraišką atmetą, nurodydama atmetimo priežastis. Apie šį Darbo grupės sprendimą Agentūra informuoja Pareiškėją Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

25. Tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka Agentūros pasitelkti ekspertai pagal Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais šio įsakymo pakeitimais ir papildymais, nustatytą tvarką. Ekspertinio vertinimo metu paraišką vertina ne mažiau nei trys ekspertai.

26. Ekspertai įvertina paraišką ir pateikia apibendrintą išvadą Darbo grupei, vadovaudamiesi Paraiškos vertinimo kriterijais pagal Aprašo 3 priedą.

27. Darbo grupė apibendrintas ekspertų išvadas pateikia Agentūros Ekspertų tarybai (toliau – Ekspertų taryba).

28. Ekspertų taryba, atsižvelgdama į Priemonės finansavimui skirtas valstybės biudžeto lėšas, tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus, nustato finansuotinų projektų skaičių, galutines projektų vertes ir finansavimo intensyvumą, rezervinį sąrašą ir priima sprendimus siūlyti Agentūros direktoriui skirti finansavimą paraiškoms arba atmesti paraiškas. Keliems Pareiškėjams surinkus vienodą balų skaičių pirmas eilėje įrašomas, tas Pareiškėjas, kuris pirmasis pateikė Paraišką.

29. Paraiškos vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 25 darbo dienas nuo kvietimo pabaigos. Laikotarpis, nustatytas paraiškos tikslinimui, į šį terminą neįskaičiuojamas.

30. Nepavykus Paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai Paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti Paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas vienasmeniu Agentūros sprendimu.

31. Apie naują paraiškų vertinimo terminą, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas skaičiuojamas nuo tokio sprendimo priėmimo momento per MTEPIS sistemą arba Paraiškoje nurodytu Pareiškėjo elektroniniu paštu, Agentūra informuoja Pareiškėjus, nurodydama termino pratęsimo priežastis ir naują terminą, per kurį Paraiška (-os) bus įvertintos.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

32. Agentūros direktoriaus priimtas galutinis sprendimas dėl Paraiškų finansavimo paskelbiamas Agentūros interneto svetainėje adresu: http://www.mita.lt. Taip pat Pareiškėjas informuojamas Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir (ar) per MTEPIS sistemą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Priėmus sprendimą atmesti Paraišką, Pareiškėjui nurodomos atmetimo priežastys.

33. Laikoma, kad Pareiškėjas informaciją iš Agentūros gavo elektroninio pašto išsiuntimo dieną, jei informacija elektroniniu paštu išsiųsta Agentūros darbo laiku (darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val.) arba kitą dieną po išsiuntimo dienos, jei informacija elektroniniu paštu išsiųsta po Agentūros darbo valandų.

34. Priėmus sprendimą skirti lėšas, Agentūra ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos su Pareiškėju sudaro finansavimo sutartį. Sudarius finansavimo sutartį, Pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

35. Nesudarius finansavimo sutarties per Aprašo 34 punkte nustatytą terminą, Agentūros direktorius turi teisę panaikinti sprendimą dėl finansavimo skyrimo.

 

VII SKYRIUS

LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAI

 

36. Agentūra lėšas lėšų gavėjui perveda finansavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka.

37. Projekto vykdytojas atsiskaito Ekspertų tarybai už tarpinius ir galutinius projekto rezultatus pagal Aprašo 4 priedą.

38. Ekspertų taryba, įvertinusi atsiskaitymo rezultatus, pateikia Agentūros  direktoriui siūlymą  tvirtinti/netvirtinti projekto tarpinius/galutinius rezultatus.

39. Patvirtinus Projekto tarpinius rezultatus Projekto vykdytojui Agentūra išmoka 75 proc. skirtų lėšų, o kai patvirtinami galutiniai projekto rezultatai, likusią 25 proc. sumą finansavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka į finansavimo sutartyje nurodytą Pareiškėjo sąskaitą banke.

40. Susidarius tokiai situacijai, kai Ekspertų taryba patvirtina tarpinius projekto rezultatus ir Agentūra išmoka 75 proc. skirtų lėšų, tačiau nepatvirtina galutinių projekto rezultatų, projekto vykdytojui nereikia grąžinti Agentūros anksčiau išmokėtos 75 proc. skirtų lėšų sumos, bet Pareiškėjui nėra išmokama likusi 25 proc. suma, numatyta finansavimo sutartyje.  

41. Priemonės Projekto išlaidų apmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas, kai Projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas (pateikia sąskaitą faktūrą ar kitokį lygiavertį finansinį dokumentą) ir gavęs lėšas, per 7 (septynias) darbo dienas išmoka jas paslaugų teikėjui. 

42. Lėšų gavėjas atsiskaito lėšų skyrimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka įsipareigodamas ir pateikdamas:

42.1. Finansinę ataskaitą.

42.2. Informaciją, kad pateikė trumpą „EIC Accelerator“ konkursinę paraišką anglų kalba pagal Europos Komisijos reikalavimus.

42.3. Informaciją apie projekto tarpinius ir galutinius rezultatus Ekspertų tarybai.

43. Jei lėšų gavėjas Agentūros nurodytu terminu nepateikia atsiskaitymo dokumentų, Agentūra tai raštu primena lėšų gavėjui, nustatydama pateikimo terminą. Jeigu lėšų gavėjas, neturėdamas pateisinamos priežasties, ir po priminimo per rašte nustatytą terminą nepateikia atsiskaitymo dokumentų, Agentūra turi teisę nutraukti su lėšų gavėju sudarytą finansavimo sutartį.

 

VIII SKYRIUS

KONTROLĖ

 

44. Už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą, gautų lėšų teisėtą panaudojimą pagal tikslinę finansavimo sutartyje nurodytą paskirtį, išlaidų dvigubo finansavimo prevenciją ir buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako lėšų gavėjas.

45. Agentūra turi teisę atlikti finansavimo sutarties vykdymo einamąją kontrolę. Jeigu kyla įtarimas, kad lėšų gavėjas nevykdo veiklos ar ją vykdo netinkamai, Agentūra turi teisę atlikti patikrą vietoje ir gauti iš lėšų gavėjo veiklos vykdymo dokumentus.

46. Patikrą vietoje atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta patikros darbo grupė (toliau – Patikros darbo grupė).

47. Agentūra apie planuojamą atlikti patikrą vietoje raštu informuoja Projekto vykdytoją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki planuojamo patikrinimo pradžios.

48. Patikrinimus atliekantys Patikros darbo grupės nariai privalo:

48.1. nusišalinti patys arba būti nušalinti nuo patikrinimo atlikimo, jeigu paaiškėja, kad jie yra tikrinamo Projekto vykdytojo vadovo ar Projekto vykdytojo personalo sutuoktiniai, sugyventiniai, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę partnerystę, artimieji giminaičiai ar yra su šiais asmenimis susiję svainystės ryšiais (kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), arba jeigu Patikros darbo grupės narių nešališkumu pagrįstai abejojama dėl kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

48.2. prisistatyti tikrinamo Projekto vykdytojo vadovui (ar jo įgaliotam asmeniui) ir pateikti jam Agentūros direktoriaus įsakymą dėl pavedimo atlikti patikrinimą;

48.3. būti objektyvūs ir sąžiningi, iš anksto viešai nevertinti atlikto ir (ar) atliekamo patikrinimo rezultatų;

48.4. išanalizuoti patikrinimo metu surinktą medžiagą ir įvertinti, ar ataskaitose pateikta informacija teisinga ir tiksli, ar buvo atlikti tyrimai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias Projekto vykdytojas atsiskaitė, ar lėšų sutarties pagrindu skirtos lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį, bei patikrinimo rezultatus surašyti į pažymą.

49. Patikrinimą atliekanti Patikros darbo grupė turi teisę:

49.1. Nevaržomai patekti į tikrinamojo patalpas ir (ar) kitą teritoriją.

49.2 Iš Projekto vykdytojo gauti ir susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su patikrinimo dalyku, ir nevaržomai gauti šių dokumentų kopijas ar nuorašus, esant poreikiui ir galimybei, taip pat gauti kitą informaciją, susijusią su patikrinimu.

50. Projekto vykdytojui, pas kurį buvo atliktas patikrinimas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos dėl atlikto patikrinimo surašymo dienos, raštu pranešama apie patikrinimo rezultatus.

51. Jei nustatoma neatitikimų, kurie nepažeidžia finansavimo sutarties, tačiau yra taisytini, Agentūra raštu, šio Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka, informuoja Projekto vykdytoją apie neatitikimus ir nurodo protingus jų pašalinimo terminus.

52. Jeigu Agentūra nustato finansavimo sutarties pažeidimus, Agentūra turi teisę nutraukti su lėšų gavėju sudarytą finansavimo sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti pervestas lėšas (ar jų dalį).

53. Viešinant lėšų gavėjo dalyvavimo „EIC Accelerator“ konkurse rezultatus, lėšų gavėjas privalo viešai nurodyti, kuriems finansuotiniems projektams parengti buvo skirtas finansavimas iš Agentūros.

54. Projektu siekiama šiame punkte žemiau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

54.1. Rezultato stebėsenos rodiklio „Lietuvos įmonių pateiktų „EIC Accelerator“ trumpųjų paraiškų (short application) skaičius“. Minimali siektina rodiklio reikšmė – ne mažiau nei 10 (dešimt) paraiškų;

54.2. produkto stebėsenos rodiklio „Lietuvos įmonių „EIC Accelerator“ pateiktų ir EK ekspertų teigiamai įvertintų trumpųjų paraiškų skaičius“. Minimali siektina rodiklio reikšmė – ne mažiau nei 1 (viena) paraiška.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė trejus metus po projekto finansavimo negali būti perduota neatlygintinai kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

56. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metus po Projekto įgyvendinimo.

57. Tais atvejais, kai dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo Agentūra negali atlikti Apraše nurodytų savo funkcijų ar sutartinių įsipareigojimų, finansavimo teikimas (taip pat ir veiksmai iki lėšų skyrimo sutarties sudarymo) nutraukiamas be jokių pasekmių Agentūrai.

58. Projektų vykdytojai, skelbdami publikacijas vykdant projektą, viešindami projekto rezultatus nurodo, kad darbai atlikti iš Ministerijos skirtų valstybės asignavimų Agentūrai.

59. Teikdamas paraišką, Pareiškėjas sutinka, kad Paraiškoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kuri negali būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka, Agentūros gali būti viešinama skelbiant su Aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją be atskiro Pareiškėjo sutikimo.

60. Agentūra turi teisę tvarkyti su Aprašo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenys tvarkomi apskaitos ir audito tikslais bei tikrinant nurodytos Pareiškėjo informacijos tikrumą. Su Aprašo įgyvendinimu susiję asmens duomenys Agentūroje tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Aprašą gavimo datos. Agentūrai tvarkant asmens duomenis duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu 2V-109 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas adresus: https://mita.lrv.lt.

61. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

62. Aprašas gali būti keičiamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Nuo Aprašo pakeitimo dienos tiesiogiai taikomos naujos Aprašo nuostatos.

63. Suinteresuotas asmuo, kuriam Agentūros sprendimai kelia tiesiogines neigiamas pasekmes ir nesutikdamas su Agentūros jo atžvilgiu priimtais sprendimais, Agentūros veiksmus gali apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos.

________________

 

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms

Europos Sąjungos bendrosios mokslinių

tyrimų ir inovacijų programos „Europos

Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas,

aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

 

PARAIŠKA

 

_____________________

(data)

 

DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ:

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre kodas

 

Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyti lėšų skyrimo sutartį vardas, pavardė, įgaliojimo pagrindas (jei taikoma)

 

Buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

 

Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris ir banko rekvizitai

 

Kontaktinis asmuo ar asmenys (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. pašto adresas, fakso numeris)

 

 

DUOMENYS APIE PROGRAMOS „Europos Horizontas EIC Accelerator“ PARAIŠKĄ IR JOS RENGIMO PLANĄ:

Paraiškos pavadinimas (originalo kalba)

 

Paraiškos santrumpa (akronimas)

 

Pareiškėjas

 

Pareiškėjo statusas programos „Europos Horizontas“ projekte

 

projekto koordinatorius

Pateikimo data

 

Pareiškėjo įsipareigojimas pateikti 2021 m.  „EIC Accelerator“ trumpą anglų kalba parengtą paraišką pagal Europos Komisijos reikalavimus[2]

 

TAIP

NE

 

 

Pareiškėjo įsipareigojimas teikiant „EIC Accelerator“ paraišką per EIC AI platformą nurodyti, kad sutinka bendradarbiauti su teminės srities atstovu (National Contact Point, EIC NCP)

TAIP

NE

 

Pareiškėjo pagrindimas apie Projekto įgyvendinimo paslaugų pirkimo būtinybę „EIC Accelerator“ paraiškai parengti

 

Pareiškėjo motyvacija bendradarbiauti su paslaugų teikėju

 

Pareiškėjo patvirtinimas dėl paraiškos parengtumo kriterijų:

projekto rezultato (ne žemesnis nei 6 technologinės parengties lygio (TRL) etapas sveikatos, skaitmeninių technologijų ar žaliojo kurso srities)2 su parengta verslo modelio koncepcija

TAIP

NE

 

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ KURIO PARAIŠKOS PARENGIMUI PRAŠOMA FINANSINĖS PARAMOS paslaugų pirkimui:

Paraiškos pavadinimas (lietuvių kalba)

 

Paraiškos santrumpa (akronimas)

 

Sritis[3]

Sveikatos technologijos

 

Skaitmeninės technologijos

 

Žaliasis kursas

1 kriterijus. Kokybė (Excellence)

3/10

(slenkstinis/aukščiausias vertinimo balas)

 

1.1.                subkriterijus: Proveržis ir rinkos kūrimo pobūdis (apibūdinkite savo inovacijų projekto naujumą, tikslus ir laukiamus rezultatus. Paaiškinkite, kaip jūsų novatoriškas sprendimas išspręs problemą ir / arba išnaudos verslo galimybę, lyginant su esamais produktais, paslaugomis ir verslo modeliais. Kokia galimybė kurti naują rinką arba reikšmingai pakeisti esamą rinką?)

 

1.2.                subkriterijus: Laikas (apibūdinkite esamą inovacijos plėtros etapą. Ar šio inovacinio projekto laikas yra tinkamas rinkos, vartotojo, visuomenės atžvilgiu? Kodėl jį verta vystyti ar į jį investuoti?)

 

 

2 kriterijus. Poveikis (Impact)

3/10

(slenkstinis/aukščiausias vertinimo balas)

 

2.1. subkriterijus: Plėtros potencialas (ar inovacija gali turėti padidintą (scale-up) potencialą, įskaitant potencialą kurti naujas rinkas ir poveikį įmonės augimui? Ar finansiniai poreikiai teisingai įvertinti ir realūs? Ar verslo modelis turi konkurencinį pranašumą?)

 

2.2. subkriterijus: Platesnis poveikis (jei inovacija bus sėkmingai komercializuota, ar galės pasiekti platesnio masto visuomenės, ekonomikos, aplinkosaugos ar klimato teigiamą poveikį? Koks yra laukiamas įmonės augimo potencialas (pagal apyvartą, užimtumą, rinkos dydį, IN valdymą, investicijų grąžą, pelną ir t. t.) po projekto rezultatų įgyvendinimo?)

 

3 kriterijus. Įgyvendinamumas (Implementation)

3/10

(slenkstinis/aukščiausias vertinimo balas)

 

Komanda (ar komanda turi kompetencijų, patirties ir motyvacijos įgyvendinti projektą bei pateikti inovaciją į rinką? Ar yra planas įgyti visas kritines kompetencijas, kurios šiuo metu yra silpnos ar trūkstamos?)

 

 

INFORMACIJA APIE PASLAUGOS TEIKIMĄ IR PRAŠOMA PARAMA

Prašomos paramos dydis, Eur

(iki 10 tūkst. Eur; bet ne daugiau nei 85 proc. tinkamų finansuoti paslaugos pirkimo išlaidų)

 

Paslaugų pirkimo kaina (be PVM), Eur

 

Paslaugos teikėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris

 

 

PROJEKTO REZULTATAS IR TERMINAS

Sutinku su tarpinio rezultato terminu š. m. spalio mėn. pradžioje pristatyti verslo modelio parengtumą Ekspertų tarybai.

TAIP

NE

 

Sutinku su projekto galutiniu rezultatu:

Ekspertų tarybai pristatytas ir patvirtintas prototipo vystymo verslo modelis, jo pristatymo koncepcija raštu (ataskaita lietuvių kalba), pristatymas žodžiu lietuvių kalba (10 skaidrių lietuvių arba anglų kalba) ir 3 min. vaizdo pristatymas lietuvių arba anglų kalba.

TAIP

NE

 

Projekto vykdymo terminas

(iki 5 mėn., nurodykite pradžios ir pabaigos mėn.)

 

 

 

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

 

1.   Verslo modelio koncepcijos pristatymas (10 skaidrių, laisva forma).

2.   SVV deklaracija.

3.   „Vienos įmonės“ deklaracija.

4.   Projekto paslaugų įgyvendinimo sutarties kopija.

 

 

 

 

 

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA:

 

§           

§ Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

 

§ šioje Paraiškoje ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

§ mano atstovaujama įmonė nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte;

§ mano atstovaujama įmonė yra įvykdžiusi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

§ mano atstovaujamos įmonės vadovas ir buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;

§ prašomos finansuoti išlaidos nebuvo kompensuotos iš kitų valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo šaltinių paramai gauti;

§ sutinku, kad pateikta Paraiška būtų reitinguojama nuo surinkusių daugiausiai balų iki mažiausiai, jei gaus minimalų privalomą surinkti balą   (ne mažiau nei 3 balus) ir aukštesnį balą pagal visus tris vertinimo kriterijus;

§ sutinku, kad paslaugų teikėjas būtų vienintelis atstovaujamai įmonei, todėl finansavimas skiriamas tik reitinge daugiausiai balų surinkusiai paraiškai to paties teikėjo paslaugai;

§ sutinku finansavimą gauti kaip de minimis pagalbą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, atliktais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972

§ sutinku, kad informacija apie šią Paraišką, nurodant Pareiškėjo pavadinimą, skirtą sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

 

§           

 

 

 

 

 

______________________________________                      _________             __________________

 

(Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

_________________

 

 

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms

Europos Sąjungos bendrosios mokslinių

tyrimų ir inovacijų programos „Europos

Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas,

aprašo

2 priedas

 

Paraiškos administracinio ir finansinio vertinimo LENTELĖ

________________

(pildymo data)

 

Paraiškos registracijos Nr. ..................................................................................................................

Pareiškėjo pavadinimas.......................................................................................................................

 

Eil. Nr.

Administracinio vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Paraiška pateikta laiku

 

 

 

2.

Paraiška yra pasirašyta

 

 

 

3.

Paraiškos visos skiltys užpildytos

 

 

 

4.

Pateikti išsamūs duomenys apie projektą, kurio paraiškos parengimui prašoma finansinės paramos, atsakant į visus vertinimo kriterijų ir subkriterijų klausimus

 

 

 

5.

Paraiška yra užpildyta lietuvių kalba

 

 

 

6.

Pateikti visi paraiškos priedai

 

 

 

7.

Pareiškėjas įsipareigoja pateikti 2021 m. „EIC Accelerator“ trumpą anglų kalba parengtą paraišką pagal Europos Komisijos reikalavimus

 

 

 

8.

Pareiškėjas įsipareigoja teikiant EIC Accelerator paraišką per EIC AI platformą nurodyti, kad sutinka bendradarbiauti su teminės srities atstovu (National Contact Point, EIC NCP)

 

 

 

9.

Pareiškėjas patvirtina dėl paraiškos parengtumo kriterijų:

Turimo projekto rezultato vienoje iš strateginių sričių (ne žemesnis nei 6 technologinės parengties lygio (TRL) etapas sveikatos, skaitmeninių technologijų ar žaliojo kurso srities) su parengta verslo modelio koncepcija

 

 

 

10.

Pareiškėjas atitinka Aprašo 8-9 punkto reikalavimus

 

 

 

11.

Projekto vykdymo terminas

(iki 5 mėn.)

 

 

 

12.

Prašomos paramos dydis, Eur

(iki 10 tūkst. Eur)

 

 

 

13.

Prašomos paramos dydis sudaro ne daugiau nei 85 proc. tinkamų finansuoti paslaugos pirkimo išlaidų

 

 

 

 

Siūlymas (paraišką teikti/neteikti ekspertiniam vertinimui)

………………………………………………………………………………………………………

Darbo grupė:

(pareigos)                                                                   (parašas)                                        (vardas, pavardė)

(pareigos)                                                                   (parašas)                                        (vardas, pavardė)

(pareigos)                                                                   (parašas)                                        (vardas, pavardė)

____________

 

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių

tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas, aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKOS vertinimo anketa

 

Pareiškėjo pavadinimas.......................................................................................................................

Paraiškos santrumpa (akronimas)..................................................................................................

 

I. PROJEKTO KURIO PARAIŠKOS PARENGIMUI PRAŠOMA FINANSINĖS PARAMOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI VERTINIMAS

Eilės Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo subkriterijus

(pagal Aprašo 1 priedą)

Vertinimo subkriterijaus balas

(0–10)

Vertinimo kriterijaus balas

(0–10)

Minimalus privalomas surinkti balas *

Komentarai (būtinas detalus įvertinimo paaiškinimas)

1.

Kokybė (Excellence)

Proveržis ir rinkos kūrimo pobūdis (inovacijų projekto naujumas, tikslai ir laukiami rezultatai. Ar novatoriškas sprendimas išspręs problemą ir / arba išnaudos verslo galimybę, lyginant su esamais produktais, paslaugomis ir verslo modeliais. Kokia galimybė kurti naują rinką arba reikšmingai pakeisti esamą rinką?)

 

 

3

 

Laikas (Ar tinkamas esamas inovacijos plėtros etapas? Ar šio inovacinio projekto laikas yra tinkamas rinkos, vartotojo, visuomenės atžvilgiu? Ar jį verta vystyti ar į jį investuoti?)

 

 

2.

Poveikis (Impact)

Plėtros potencialas (ar inovacija gali turėti padidintą (scale-up) potencialą, įskaitant potencialą kurti naujas rinkas ir poveikį įmonės augimui? Ar finansiniai poreikiai teisingai įvertinti ir realūs? Ar verslo modelis turi konkurencinį pranašumą?)

 

 

3

 

Platesnis poveikis (jei inovacija bus sėkmingai komercializuota, ar galės pasiekti platesnio masto visuomenės, ekonomikos, aplinkosaugos ar klimato teigiamą poveikį? Koks yra laukiamas įmonės augimo potencialas (pagal apyvartą, užimtumą, rinkos dydį, IN valdymą, investicijų grąžą, pelną ir t. t.) po projekto rezultatų įgyvendinimo?)

 

 

3.

Įgyvendinamumas (Implementation)

Komanda (ar komanda turi kompetencijų, patirties ir motyvacijos įgyvendinti projektą bei pateikti inovaciją į rinką? Ar yra planas įgyti visas kritines kompetencijas, kurios šiuo metu yra silpnos ar trūkstamos?)

 

 

3

 

Iš viso pagal visus tris kriterijus:

 

9

 

 

* minimalus privalomas surinkti balas. Projektas vertinamas teigiamai, kai kiekvienas atskiras kriterijus įvertinamas ne žemesniu balu už minimalų privalomą surinkti balą ir surenkama bendra balų suma ne žemesnė už minimalų privalomą surinkti balą.

 

II. SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

Eilės Nr.

Specialusis vertinimo kriterijus

Specialaus vertinimo kriterijaus balas

(0–10)

Komentarai (būtinas detalus įvertinimo paaiškinimas)

1.

Pareiškėjo pagrindimas apie Projekto  įgyvendinimo paslaugų pirkimo būtinybę „EIC Accelerator“ paraiškai parengti

 

 

2.

Pareiškėjo motyvacija bendradarbiauti su paslaugų teikėju

 

 

Iš viso:

 

 

 

III. EKSPERTO INDIVIDUALI IŠVADA (tinkamą teiginį palikti, netinkamą išbraukti)

 

1. PROJEKTĄ SIŪLAU FINANSUOTI

 

2. PROJEKTO NESIŪLAU FINANSUOTI

 

 

Ekspertas .............................                      ..............................                                 .............

(parašas)                               (vardas, pavardė)                                    (data)

 

 

 

 

 

IV. EKSPERTŲ APIBENDRINTA  IŠVADA

 

Pareiškėjo pavadinimas.......................................................................................................................

Paraiškos santrumpa (akronimas)..................................................................................................

 

A.  Galutinis vertinimo balas pagal visus tris kriterijus (9-30)

B.  Galutinis specialiųjų vertinimo kriterijų balas (0-20)

Reitingo balas

 

Paslaugos teikėjo pavadinimas

BALAS A

komentarai (būtinas detalus įvertinimo paaiškinimas)

BALAS B

komentarai (būtinas detalus įvertinimo paaiškinimas)

(A+B suma)

 

 

 

 

 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad atlikdamas (-a) eksperto pareigas ir teikdamas (-a) šią išvadą nepatekau į interesų konfliktą ir buvau objektyvus (-i) bei nešališkas (-a), taip pat pasižadu saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais bei tvarka naudoti man patikėtą ir (ar) žinomą konfidencialią informaciją.

 

 

Ekspertas .............................                      ..............................                                 .............

(parašas)                               (vardas, pavardė)                                    (data)

 

 

Ekspertas .............................                      ..............................                                 .............

(parašas)                               (vardas, pavardė)                                    (data)

 

Ekspertas .............................                      ..............................                                 .............

(parašas)                               (vardas, pavardė)                                    (data)

 

 

 

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms

Europos Sąjungos bendrosios mokslinių

tyrimų ir inovacijų programos „Europos

Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas,

aprašo

4 priedas

 

PROJEKTO REZULTATO vertinimo LENTELĖ

________________

(pildymo data)

 

Sutarties Nr. ..................................................................................................................

Pareiškėjo pavadinimas.......................................................................................................................

Projekto rezultato etapas (tarpinis/galutinis)

 

Eil. Nr.

Projekto rezultato vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Verslo modelio pristatyme atskleista projekto tikslo ir uždavinių svarba

 

 

 

2.

Pasirinkti tinkami būdai novatoriško prototipo strateginėje srityje turimam potencialui įvertinti lyginant su esamais produktais, paslaugomis ir verslo modeliais

 

 

 

3.

Galimybė kurti naują rinką arba reikšmingai pakeisti esamą rinką įtikinamai atskleista

 

 

 

4.

Aiškiai numatytos veiklos, etapai ir realūs tarpiniai rezultatai, finansiniai poreikiai tinkamai pagrindžia šio inovacinio projekto laiką

 

 

 

5.

Tinkamai apibūdinta auganti rinka, aiškiai parodyta konkurencija artimiausiu metu

 

 

 

6.

Įmonės augimo potencialas ir galimybės pirmauti rinkoje tinkamai išanalizuoti

 

 

 

7.

Komandos patirtis, kompetencijos, stiprybės ir silpnybės metodiškai įvertintos

 

 

 

 

Siūlymas (tvirtinti/netvirtinti projekto tarpinį/galutinį rezultatą)

………………………………………………………………………………………………………

 

Ekspertų taryba

 

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

________________

 [1] 4-119 Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vid... (lrs.lt)

[2] https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en

 

[3] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf