LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-195 „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. A1-474

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Papildau 4.6 papunkčiu:

4.6. jei kreipiamasi dėl finansinės paramos, gavus valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją šio kredito daliai apmokėti, gavimo, – prašymą išduoti pažymą apie finansinę paramą pagal Aprašo 7 priede pateiktą BP-6 formą.“

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodyti prašymai (toliau kartu – prašymai) ir Aprašo 6 priedas gali būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą atstovą tiesiogiai savivaldybės administracijai, paštu, elektroniniu būdu, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga. Asmenys, teikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).“

1.3. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Asmenys, teikdami Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytus prašymus, savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatyti (toliau – papildomi dokumentai):“.

1.4. Papildau 71 punktu:

71. Asmenys, teikdami Aprašo 4.6 papunktyje nurodytą prašymą, savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia kredito davėjo išduotą dokumentą, kuriame turi būti nurodomi šie duomenys: prašymą išduoti pažymą apie finansinę paramą teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suteikimo data, suteiktos subsidijos šio kredito daliai apmokėti suma ir data, už nurodytą kreditą įsigyto būsto vertė įsigijimo metu.“

1.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Savivaldybės administracija, nagrinėdama prašymus, vadovaujasi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.6. Papildau 14.6 papunkčiu:

14.6. jei pateiktas Aprašo 4.6 papunktyje nurodytas prašymas, išduoda arba, jei yra galimybė, SPIS suformuoja pažymą apie finansinę paramą, arba prašyme nurodytu būdu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.“

1.7. Pakeičiu Aprašo 2 priedo 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;“.

1.8. Papildau Aprašo 3 priedą 1.5.1.5 papunkčiu:

1.5.1.5. □ šeimoje yra vyresnių kaip 9 metų vaikų, kurie turi turėti atskirus nuo tėvų kambarius;“.

1.9. Pakeičiu Aprašo 3 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

9.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

9.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

9.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.“

1.10. Pakeičiu Aprašo 4 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

8.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

8.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

8.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.“

1.11. Papildau Aprašo 5 priedą 1.13 papunkčiu:

1.13. □ priklausau likusių be tėvų globos asmenų, palikusių socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus, grupei.“

1.12. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl socialinio būsto išnuomojimo asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;“.

1.13. Pakeičiu Aprašo 6 priedo lentelės 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.4.

išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą“.

 

 

1.14. Pakeičiu Aprašo 6 priedo lentelės 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.5.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą“.

 

 

1.15. Pakeičiu Aprašo 6 priedo lentelės 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12.

Turto pardavimo pajamos, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų (šios pajamos įskaitomos į turtą)“.

 

 

1.16. Papildau Aprašą 7 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                   Monika Navickienė

 

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

(Prašymo išduoti pažymą apie finansinę paramą BP-6 forma)

 

ASMUO, KURIS TEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE FINANSINĘ PARAMĄ

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMO BŪSTO KREDITO DALIAI APMOKĖTI

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Aš, _________________________________, prašau išduoti pažymą apie
                 (vardas ir pavardė)

finansinę paramą valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, įsigijus būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

2. Pažymiu, kad finansinę paramą valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti siūlo suteikti (reikiamą papunktį pažymėti Q):

2.1. c savivaldybė;

2.2. c pelno siekiantis juridinis asmuo.

3. Siūloma suteikti finansinė parama valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti – _________________________________________________ Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

4. PRIDEDAMA (įrašyti pateiktus dokumentus): _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PAŽYMĄ APIE FINANSINĘ PARAMĄ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMO BŪSTO KREDITO DALIAI APMOKĖTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

paštu;

elektroniniu paštu.

 

 

 

________________________ _________________________

(prašymą teikiančio asmens parašas) (prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė)