LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 3 d. Nr. V-316

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“, ir 271 punktą išdėstau taip:

271. Taškai pagal Reglamento 3 priedo 13 punktą įskaitomi N+1 kalendoriniais metais, jei tų metų spalio 1 d. Institucija tebėra atžalinės įmonės steigėja ar dalyvė. N yra 2020 ar vėlesni kalendoriniai metai, kuriais yra atliktas bent vienas Reglamento 3 priedo 13 punkte nurodytų veiksmų.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius