LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO 2018 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. I-207 DĖL PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS ĮSTAIGOSE PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRAI TVARKOS Aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 7 d. Nr. I-55

Vilnius

 

 

1. P akeičiu  Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. I-207 „Dėl Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą – asmuo, pateikiantis prokuratūrai, kaip kompetentingai institucijai, informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.“

1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Aprašo 6 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešime nurodo konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi daryti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi,gyvenamąją (korespondencijos gavimo) vietą ar elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti. Jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.“

1.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pranešimus priima ir užregistruoja dokumentų valdymo sistemoje nustatytame registre generalinio prokuroro įsakymu paskirtas atsakingas prokuratūros darbuotojas, apmokytas tvarkyti tokių pranešimų duomenis (toliau – atsakingas prokuratūros darbuotojas).“

1.4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Jeigu Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas atsakingo Generalinės prokuratūros padalinio vyriausiasis prokuroras.“

1.5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Prokuroras, kuriam pavesta vertinti pranešimą:

18.1. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo prokuratūroje dienos praneša asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, apie jo pranešimo gavimą. Šis reikalavimas netaikomas, kai yra bent viena iš Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;

18.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo prokuratūroje dienos įvertina pranešime pateiktą informaciją ir atlieka Aprašo 19–24 punktuose nurodytus veiksmus (priima sprendimus);

18.3. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą praneša asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą.“

1.6. Papildau nauju 24 punktu:

24. Jeigu vertinant pranešime pateiktą informaciją nustatoma, kad dėl to jau yra pradėtas tyrimas (priimtas Aprašo 19.1 papunktyje nurodytas sprendimas), pranešimas kartu su sprendimu pripažinti asmenį pranešėju persiunčiamas tyrimą atliekančiai institucijai, nurodant sprendimą pridėti prie atliekamo tyrimo medžiagos ir užtikrinti pranešėjo apsaugą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, taip pat informuoti prokuratūrą apie tyrimo eigą ir rezultatus.“

1.7. Buvusius 24–30 punktus laikau atitinkamai 25–31 punktais.

1.8. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Atsakingas Generalinės prokuratūros padalinys koordinuoja institucijų veiksmus tiriant informaciją apie pažeidimus, gauna informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą ir rezultatus, rengia ir teikia rekomendacijas dėl pranešėjų apsaugos tobulinimo.“

1.9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Atsakingas Generalinės prokuratūros padalinys:

31.1. ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo praktiką ir prokuratūros interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie atskleistus pažeidimus;

31.2. kasmet Europos Komisijai teikia apibendrintus statistinius duomenis apie prokuratūroje, kaip kompetentingoje institucijoje, gautų pranešimų, dėl jų pradėtų tyrimų skaičių ir rezultatus;

31.3. ne rečiau kaip kartą per metus prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja mokymus apie Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

31.4. teikia neatlygintinas konsultacijas pranešėjų apsaugos klausimais (prokuratūros interneto svetainėje nurodytu telefono numeriu).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 15 d.

3. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Generalinė prokurorė                                                                                             Nida Grunskienė