LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRUI TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 28 d. Nr. 1K-254

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“:

1.   T v i r t i n u Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo Juridinių asmenų registrui tvarkos aprašą (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas taikomas viešajai įstaigai, priskiriamai prie viešojo sektoriaus subjektų pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, valstybės įmonei Registrų centrui;

2.2. šis įsakymas taikomas teikiant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir kitą informaciją.

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą                                                          Evaldas Gustas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1K-254

 

 

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo Juridinių asmenų registrui tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnį priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (toliau – viešoji įstaiga), metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, o tais atvejais, kai atliktas auditas, audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų (toliau – dokumentai) teikimo Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR) tvarką ir terminus.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme.

 

II SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS

 

3.    Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys, informacija apie viešąją įstaigą pagal aprašo priede nustatytą formą ir aprašo 4.2 papunktyje nurodyti dokumentai teikiami JAR per Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS).

4.    Viešoji įstaiga vadovaudamasi Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu (toliau – Konsolidavimo tvarkos aprašas) ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika (toliau – Konsolidavimo metodika), patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintu einamųjų metų konsolidavimo kalendoriumi (toliau – Konsolidavimo kalendorius) į VSAKIS teikia šiuos duomenis ir dokumentus:

4.1. metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir informaciją apie viešąją įstaigą pagal aprašo priede nustatytą formą;

4.2.   dokumentus PDF formatu:

4.2.1.   finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą;

4.2.2.   auditoriaus išvadą (pasirašytą auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

4.2.3.   veiklos ataskaitą.

5.    Viešoji įstaiga teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis į VSAKIS pasibaigus ataskaitiniams metams tam tikrų metų Konsolidavimo kalendoriuje nustatytais terminais ir, jei reikia, juos tikslina Konsolidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 25 d.

6Viešosios įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtinto metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ir visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikti aprašo 4.2 papunktyje nurodyti dokumentai, atitinka į VSAKIS pateiktus metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir kitus aprašo 4.2 papunktyje nurodytus dokumentus. Viešosios įstaigos vadovas taip pat turi užtikrinti, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinys viešosios įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui yra teikiamas tvirtinti tik tada, kai jis yra galutinis ir tikslinti finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS, vadovaujantis Konsolidavimo tvarkos aprašu ir Konsolidavimo metodika, nereikia.

7.    Kai viešoji įstaiga pateikia į VSAKIS aprašo 4.2 papunktyje nurodytus dokumentus, ji savo metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS taisyti negali.

8.    Finansų ministerija viešosios įstaigos į VSAKIS pateiktus ir patvirtintus aprašo 4 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus (išskyrus atvejus, jei šie duomenys ar dokumentai nėra pateikti ir patvirtinti iki aprašo 5 punkte nurodytos datos) ne vėliau nei iki gegužės 31 d. teikia JAR vieną kartą per VSAKIS pagal Finansų ministerijos ir valstybės įmonės Registrų centro suderintą perduodamų duomenų struktūrą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.    Viešoji įstaiga apie sėkmingą aprašo 4 punkte nurodytų duomenų ir dokumentų pateikimą JAR informuojama elektroniniu paštu. Šį pranešimą pateikia VSAKIS.

10.  Už aprašo 4 punkte nurodytų duomenų ir dokumentų pateikimą į VSAKIS atsako viešoji įstaiga, o už į VSAKIS pateiktos informacijos perdavimą JAR – Finansų ministerija.

________________________

 


 

Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo Juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo

priedas

 

(Informacijos apie viešąją įstaigą pateikimo forma)

 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Viešosios įstaigos pavadinimas –

 

Viešosios įstaigos kodas –

 

Viešosios įstaigos buveinės adresas –

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo–iki –

 

Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas –

 

Finansinių ataskaitų sudarymo data –

 

Finansinių ataskaitų patvirtinimo data –

 

Veiklos rūšys:

 

-

 

-

 

-

 

Finansinių ataskaitų tikslumas –

 

Finansinių ataskaitų valiuta –

 

Prie finansinių ataskaitų rinkinio pridedamų:

 

Aiškinamojo rašto lapų skaičius –

 

Auditoriaus išvados lapų skaičius –

 

Veiklos ataskaitos lapų skaičius –

 

Viešosios įstaigos vadovo pasirašytų ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintų finansinių ataskaitų lapų skaičius –

 

Finansines ataskaitas pasirašančio vadovo duomenys:

 

Asmens kodas –

 

Užsienio valstybės kodas –

 

Užsienio valstybės piliečio asmens kodas –

 

Vardas –

 

Pavardė –

 

Pareigų pavadinimas –

 

Finansines ataskaitas pasirašančio vyr. buhalterio (buhalterio) arba

 

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens duomenys:

 

Asmens kodas –

 

Užsienio valstybės kodas –

 

Užsienio valstybės piliečio asmens kodas –

 

Vardas –

 

Pavardė –

 

Pareigų pavadinimas –

 

Buhalterio profesionalo vardas, jeigu pasirašantis asmuo jį turi, ir jo numeris buhalterių profesionalų sąraše –