LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. GRUODŽIO 21 d. įsakymo Nr. 1V-925 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTams, FINANSUOJAMiems PAGAL 2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROs VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 7 d. Nr. 1V-375

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-925 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. finansavimą regionų projektų planavimo būdu pateiktam Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektui „Vilniaus rajono savivaldybės dalies (13 seniūnijų) gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planas“ (projekto kodas VP1-4.2-VRM-04-R-02-027) įgyvendinti – iki 19 233,17 Eur (devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt trijų eurų 17 ct) iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) (Europos Sąjungos lėšos, finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) pagal priemonę „Tobulinti viešojo administravimo struktūrą, gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti viešąsias ir Europos Sąjungos politikas“ (priemonės kodas 01-01-05);“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis