VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

 

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-VIII-762

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. O3E-352 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. SD17-0676 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Varėnos šiluma“:

1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,89 + THG,KD, dedamąsias:

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,89 ct/kWh;

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,34 ct/kWh;

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,89 + TH,KD, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,89 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 13,76 Eur/kW per mėnesį;

1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 22,89 Eur per mėnesį;

1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;

1.3. šilumos perdavimo kainas:

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,72 + THT,KD, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,72 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,25 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,19 Eur per mėnesį;

1.3.2.3. kintamąją dalį – THT,KD;

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,09 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,63 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,86 Eur/mėn.

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules:

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = TH,KD = 0,21 + ((4 206 x pHG, b) +

(544 x pHG, med) + (116 x pHG, m) + (12 x pHG, gr) + (8 x pHG, ska) + (25 x pHG, dyz)) / (53 660 594 / 100)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,06 + (9 487 421 x TH ) / 44 173 173

3.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina

TH = 1,89 + TH,KD

 

čia:

pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);

pHG, m – mazuto kaina (Eur/tne);

pHG, med – malkinės medienos kaina (Eur/tne);

pHG, ska – skalūnų alyvos kaina (Eur/tne);

pHG, dyz – dyzelino kaina (Eur/tne);

pHG, gr – medienos granulių kaina (Eur/tne).

3. Papildomai gautas 79,4 tūkst. Eur pajamas dėl galiojusiose šilumos kainos dedamosiose įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už apyvartinių taršos leidimų pardavimą bei papildomai gautas 713,1 tūkst. Eur pajamas už šilumos kainos galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų neatitikimo, iš viso 792,5 tūkst. Eur, paskirstyti tolygiai 5 metams, vartotojams grąžinant po 0,36 ct/kWh (be PVM) nuo kiekvienos parduodamos kWh.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Algis Kašėta