Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. VASARIO 18 D. NUTARIMO NR. 110 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 3 d. Nr. 1065
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                             Rimantas Šadžius

 

 


 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 spalio 3 d. nutarimo Nr. 1065
redakcija)

 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANAS

 

 

 

I. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR MINISTERIJAS IR (AR) KITAS VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

 

1 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

1 520 153

435

128 924

501 210

805 959

1 038 455

1 234 589

1 386 924

1 520 153

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)

754 240

0

5 355

46 655

150 345

317 287

515 617

651 697

754 240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

400 453

0

5 640

30 240

60 010

104 931

208 777

345 402

400 453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau –Vidaus reikalų ministerija)

533 061

0

245

47 156

179 558

291 579

375 048

468 760

533 061

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija)

98 193

0

2 978

16 535

30 863

44 149

60 685

86 644

98 193

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

3 306 100

435

143 142

641 796

1 226 735

1 796 401

2 394 716

2 939 427

3 306 100

 

2 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1 520 153

435

128 924

501 210

805 959

1 038 455

1 234 589

1 386 924

1 520 153

2.

Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

754 240

0

5 355

46 655

150 345

317 287

515 617

651 697

754 240

3.

Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

400 453

0

5 640

30 240

60 010

104 931

208 777

345 402

400 453

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

533 061

0

245

47 156

179 558

291 579

375 048

452 061

533 061

5.

Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

98 193

0

2 978

16 535

30 863

44 149

60 685

86 644

98 193

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

3 306 100

435

143 142

641 796

1 226 735

1 796 401

2 394 716

2 922 728

3 306 100

II. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR MINISTERIJAS IR (AR) KITAS VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

 

3 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

1 082 719

0

8 508

64 118

225 869

405 135

554 850

785 162

1 082 719

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija)

685 423

0

18 132

63 346

127 076

236 972

331 879

548 339

685 423

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

2 070 771

275 000

1 019 909

1 176 529

1 272 123

1 374 718

1 606 758

1 904 289

2 070 771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

828 972

0

8 023

121 461

239 459

355 416

477 092

744 450

828 972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija)

1 534 253

247 261

613 198

962 682

1 143 544

1 273 375

1 435 750

1 517 515

1 534 253

Ūkio ministerija

491 707

0

8 484

49 892

109 047

214 544

317 578

470 216

491 707

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3 817 923

31 908

477 162

993 152

1 408 192

1 979 496

2 741 968

3 389 007

3 817 923

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

113 313

0

5 735

19 777

38 760

59 164

75 319

86 428

113 313

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

6 693 845

522 261

1 676 254

2 438 028

3 117 118

3 860 160

4 723 907

5 969 971

6 693 845

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

3 931 236

31 908

482 897

1 012 929

1 446 952

2 038 660

2 817 287

3 475 435

3 931 236

4 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

1 082 719

0

8 508

64 118

225 869

405 135

554 850

785 162

1 082 719

Ūkio ministerija

685 423

0

18 132

63 346

127 076

236 972

331 879

548 339

685 423

2.

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

2 070 771

275 000

1 019 909

1 176 529

1 272 123

1 374 718

1 606 758

1 904 289

2 070 771

3.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

828 972

0

8 023

121 461

239 459

355 416

477 092

732 090

828 972

4.

Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija

1 534 253

247 261

613 198

962 682

1 143 544

1 273 375

1 435 750

1 505 397

1 534 253

Ūkio ministerija

491 707

0

8 484

49 892

109 047

214 544

317 578

451 527

491 707

5.

Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

3 817 923

31 908

477 162

993 152

1 408 192

1 979 496

2 741 968

3 389 007

3 817 923

6.

Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

113 313

0

5 735

19 777

38 760

59 164

75 319

86 428

113 313

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

6 693 845

522 261

1 676 254

2 438 028

3 117 118

3 860 160

4 723 907

5 926 804

6 693 845

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

3 931 236

31 908

482 897

1 012 929

1 446 952

2 038 660

2 817 287

3 475 435

3 931 236

 

III. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR MINISTERIJAS IR (AR) KITAS VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

 

5 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija)

1 082 535

0

470 135

520 530

615 911

713 692

834 553

985 930

1 082 535

Ūkio ministerija

825 364

0

22 519

181 996

384 236

525 570

657 553

811 652

825 364

Vidaus reikalų ministerija

1 073 705

0

17 462

95 424

284 588

521 949

736 399

1 011 937

1 073 705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

438 974

0

60 494

103 332

154 101

225 341

288 874

392 081

438 974

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)

822 972

0

51 251

161 709

370 216

535 506

656 931

750 153

822 972

Švietimo ir mokslo ministerija

946 971

0

23 420

88 815

220 373

407 369

623 788

835 891

946 971

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerija

2 591 826

0

104 596

505 008

1 020 210

1 473 827

1 831 825

2 402 177

2 591 826

Susisiekimo ministerija

74 923

0

0

0

2 243

18 092

51 676

71 890

74 923

Ūkio ministerija

1 239 682

3 991

149 970

478 200

759 593

878 778

1 023 836

1 151 438

1 239 682

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

121 851

0

5 453

17 330

36 078

65 268

86 619

104 532

121 851

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

5 190 521

0

645 281

1 151 806

2 029 425

2 929 427

3 798 098

4 806 037

5 190 521

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

4 028 282

3 991

260 019

1 000 538

1 818 124

2 435 965

2 993 956

3 730 037

4 028 282

6 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

1.

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Aplinkos ministerija

1 082 535

0

470 135

520 530

615 911

713 692

834 553

975 516

1 082 535

Ūkio ministerija

825 364

0

22 519

181 996

384 236

525 570

657 553

773 908

825 364

Vidaus reikalų ministerija

1 073 705

0

17 462

95 424

284 588

521 949

736 399

947 076

1 073 705

2.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

438 974

0

60 494

103 332

154 101

225 341

288 874

384 818

438 974

Sveikatos apsaugos ministerija

822 972

0

51 251

161 709

370 216

535 506

656 931

738 308

822 972

Švietimo ir mokslo ministerija

946 971

0

23 420

88 815

220 373

407 369

623 788

835 891

946 971

3.

Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerija

2 591 826

0

104 596

505 008

1 020 210

1 473 827

1 831 825

2 289 200

2 591 826

Susisiekimo ministerija

74 923

0

0

0

2 243

18 092

51 676

64 112

74 923

Ūkio ministerija

1 239 682

3 991

149 970

478 200

759 593

878 778

1 023 836

1 151 438

1 239 682

4.

Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

Finansų ministerija

121 851

0

5 453

17 330

36 078

65 268

86 619

104 532

121 851

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

5 190 521

0

645 281

1 151 806

2 029 425

2 929 427

3 798 098

4 655 517

5 190 521

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

4 028 282

3 991

260 019

1 000 538

1 818 124

2 435 965

2 993 956

3 609 282

4 028 282

 

IV. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETUS IR MINISTERIJAS IR (AR) KITAS VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

 

7 lentelė. Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota siektina pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

244 437

0

32 144

62 847

95 994

121 466

166 140

236 000

244 437

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

244 437

0

32 144

62 847

95 994

121 466

166 140

236 000

244 437

 

8 lentelė. Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2008–2015 metais, tūkst. litų

 

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Pagal veiksmų programos prioritetą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos

Akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal metus

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

244 437

0

32 144

62 847

95 994

121 466

166 140

200 000

244 437

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų

244 437

0

32 144

62 847

95 994

121 466

166 140

200 000

244 437

 

 

––––––––––––––––––––