LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 169:2019 „GYDYTOJAS BURNOS, VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGAS“ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1419

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.  gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. V-1419

 

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 169:2019

GYDYTOJAS BURNOS, VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos medicinos norma MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) nustato gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo teises, pareigas ir kompetenciją.

2. Lietuvos medicinos norma privaloma visiems gydytojams burnos, veido ir žandikaulių chirurgams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

3. Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas gydytojas odontologas, įgijęs gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinę kvalifikaciją.

3.2. Gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktika gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra.

3.3. Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija – burnos, veido, žandikaulių ir kaklo srityse esančių organų ligų, traumų ir jų padarinių, degeneracinių procesų, navikų, įgimtų ir įgytų defektų, patologinių būklių, dėl amžiaus atsiradusių pakitimų prevencijos gydymas chirurginiu ir (ar) konservatyviu būdais bei reabilitacija.

3.4. Kitos Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinė kvalifikacija yra įgyta baigus vientisąsias universitetines odontologijos (stomatologijos) studijas bei veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą pagal mokymo programas patvirtintas iki 2004 metų. Užsienyje įgyta gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Teisę verstis gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktika turi asmuo, įgijęs gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią odontologijos praktikos licenciją verstis odontologijos praktika pagal gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinę kvalifikaciją.

6. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas verčiasi gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią asmens sveikatos priežiūros ir (ar) odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti  gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas.

7. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais. 

8. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas vadovaujasi gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktiką, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

 

II SKYRIUS

TEISĖS

 

9. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas turi teisę:

9.1. verstis burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktika Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta tvarka;

9.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

9.3. išduoti medicininius ar sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

9.4. pagal kompetenciją konsultuoti pacientus, fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.5. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

9.6. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;

9.7. gauti darbui būtiną informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei fizinių ir juridinių asmenų.

10. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

III SKYRIUS

PAREIGOS

 

11. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas privalo:

11.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje verčiasi praktika, licenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

11.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;

11.4. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais atliekant tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;

11.5. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;

11.6. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

11.7. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;

11.8. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

11.9. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

11.10. laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;

11.11. tvarkyti gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.12. paaiškinti gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;

11.13. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;

11.14. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus; užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;

11.15. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJA

 

12. Gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo kompetenciją sudaro žinios ir gebėjimai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo profesinę kvalifikaciją suteikiančias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą.

13. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas turi žinoti:

13.1. įrodymais pagrįstos medicinos principus;

13.2. sveikatos teisės pagrindus;

13.3. sveikatos draudimo pagrindus;

13.4. medicinos statistikos pagrindus;

13.5. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus.

14. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas turi mokėti naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis.

15. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas turi išmanyti:

15.1. saugos darbe reikalavimus;

15.2. medicinos etikos ir deontologijos pagrindus;

15.3. bendruosius sveikatos priežiūros organizavimo principus;

15.4. pagrindinius slaugos reikalavimus;

15.5. bendruosius burnos, veido ir žandikaulių chirurginės pagalbos organizavimo principus;

15.6. žmogaus anatomiją, fiziologiją, histologiją, patologiją, biomechaniką, mikrobiologiją ir kitus bendrosios medicinos pagrindus;

15.7. detalią burnos, veido ir žandikaulių srities bei kaklo embriologiją, anatomiją, fiziologiją bei amžiaus ir lyties ypatybes;

15.8. vaistinių preparatų klinikinę farmakologiją;

15.9. žmogaus psichologijos ypatumus, dažniausius psichikos sutrikimus, sveiko ir sergančio žmogaus bei jo artimųjų psichologiją, taip pat socialinių veiksnių įtaką;

15.10. skiriamų vaistinių preparatų veikimą ir jų galimą šalutinį poveikį;

15.11. burnos, veido ir žandikaulių srities ligų prevenciją, etiologiją, patogenezę, simptomatiką ir diagnostiką, konservatyvaus ir operacinio gydymo indikacijas ir kontraindikacijas, gydymo metodus;

15.12. gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo gydomų ligų, būklių ir sutrikimų rizikos veiksnius bei antrinės profilaktikos principus;

15.13. būtinosios pagalbos ir chirurginės pagalbos organizavimą Lietuvoje;

15.14. pacientų medicininės reabilitacijos, chirurginio gydymo, ilgalaikio stebėjimo principus;

15.15. gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo gydomų pacientų laikinojo nedarbingumo ir darbingumo lygio nustatymo ekspertizės pagrindus;

15.16. burnos, veido ir žandikaulių chirurgijoje naudojamų vaistinių preparatų ir medicinos priemonių (prietaisų) veikimą, jų šalutinį poveikį, sukeliamas komplikacijas;

15.17. piktybinių ir nepiktybinių navikų diagnostikos ir gydymo principus;

15.18. įgimtų ydų gydymo principus;

15.19. autologinių ir kitų transplantacijų pagrindus ir naudojamas technikas;

15.20. mikrochirurgijos principus;

15.21. mikrochirurginių lopų chirurgijos pagrindus ir naudojamas technikas;

15.22. audinių plėtiklių (ekspanderių), injekcinių medžiagų ir implantų naudojimo principus ir technikas (osteosintezės būdus, principus, technikas, lūžių ir išnirimų repozicijas, gydymo lazeriu principus, audinių inžinerijos principus, limfedemos gydymo pricipus,  ribines būkles ir sunkius sužalojimus patyrusių pacientų klinikinį įvertinimą, rizikos įvertinimo principus);

15.23. kritines chirurgines būkles ir intensyviosios terapijos aspektus;

15.24. gyvačių, vorų, vabzdžių, gyvūnų, žmogaus įkandimų gydymą;

15.25. klinikinę imunologiją;

15.26. radiologinės ir branduolinės diagnostikos principus, metodikas, tyrimų indikacijas;

15.27. prieš chirurginę intervenciją taikomus paciento paruošimo ir gydymo metodus:

15.27.1. paciento fizinį ištyrimą;

15.27.2. įvairių organų sistemų pagrindinių funkcijų įvertinimą;

15.27.3. ligų (diabeto, kvėpavimo takų ligų, širdies ir kraujagyslių ligų, mitybos sutrikimų, anemijos) gydymą ir būklių, susijusių su vaistų (steroidų, krešėjimo ir imuninę sistemą veikiančių vaistų) vartojimu, valdymą; psichikos sutrikimų gydymo vaistiniais preparatais principus;

15.27.4. trombembolinių ligų profilaktiką;

15.27.5. anestezijos parinkimą ir įvertinimą, ar pacientui galima atlikti chirurginę intervenciją;

15.27.6. premedikaciją ir sedaciją;

15.28. chirurginės intervencijos metu taikomus pacientų priežiūros ir anestezijos ypatumus:

15.28.1. tinkamos paciento padėties parinkimą, pragulų profilaktiką;

15.28.2. nervų, kraujagyslių ir kitų pažeidimų prevenciją anestezijos metu;

15.29. po chirurginės intervencijos taikomus pacientų priežiūros ir gydymo metodus:

15.29.1. skausmo malšinimą ir valdymą;

15.29.2. paciento pooperacinę stebėseną;

15.29.3. pooperacinių komplikacijų prevenciją, diagnostiką ir gydymą;

15.29.4. skysčių ir elektrolitų pusiausvyros įvertinimą ir palaikymą;

15.29.5. kraujo, jo komponentų ir pakaitalų perpylimo indikacijas, pavojus ir komplikacijas;

15.29.6. pooperacinę mitybą.

16. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas turi gebėti:

16.1. dirbti savarankiškai ir komandoje su kitais specialistais;

16.2. bendrauti su sergančiu pacientu ir jo artimaisiais;

16.3. surinkti ir įvertinti anamnezę ir objektyviai ištirti pacientą;

16.4. pagal kompetenciją mokėti vertinti atliekamus laboratorinius, morfologinius, radiologinius ir kitus tyrimus;

16.5. naudoti patvirtintus burnos, veido ir žandikaulių ligų diagnostikos ir gydymo protokolus ir metodikas;

16.6. įvertinti burnos, veido ir žandikaulių organų biopsijos duomenis;

16.7. naudoti mikroskopinę, endoskopinę, fibroskopinę ir kitą optinę techniką diagnozuodamas ir gydydamas galvos ir kaklo srities patologiją.

17. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas pagal savo kompetenciją turi kvalifikuotai diagnozuoti ir gydyti šias burnos, veido ir žandikaulių bei su šiomis sritimis besiribojančių organų ligas:

17.1. odos ir poodinių audinių tuberkuliozę (A18.4);

17.2. veido ir kaklo aktinomikozę (A42.2);

17.3. rožę (A46);

17.4. lūpos piktybinius navikus (C00.0–C00.9);

17.5. liežuvio piktybinius navikus (C01);

17.6. kitus ir nepatikslintus liežuvio dalius piktybinius navikus (C02–C02.9);

17.7. dantenų piktybinius navikus (C03–C03.9);

17.8. burnos dugno piktybinius navikus (C04–C04.9);

17.9. gomurio piktybinius navikus (C05);

17.10. kitus ir nepatikslintus burnos ertmės dalių piktybinius navikus (C06–C06.9);

17.11. paausinės seilių liaukos piktybinius navikus (C07);

17.12. kitus ir nepatikslintus seilių liaukų piktybinius navikus (C08–C08.9);

17.13. migdolų piktybinius navikus (C09–C09.9);

17.14. burnaryklės piktybinius navikus (C10–C10.9);

17.15. kitus ir nepatikslintus lūpos, burnos ertmės piktybinius navikus (C14);

17.16. prienosinių ančių piktybinius navikus (C31);

17.17. kaukolės ir veido kaulų piktybinius navikus (C41.0);

17.18. apatinio žandikaulio piktybinius navikus (C41.1);

17.19. lūpos piktybinę melanomą (C43.0);

17.20. kitų ir nepatikslintų veido dalių piktybinę melanomą (C43.3);

17.21. kitus odos piktybinius navikus (veido ir kaklo srityje) (C44.0; C44.2–C44.3);

17.22. galvos, veido ir kaklo periferinių nervų piktybinius navikus (C47.0);

17.23. galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinius navikus (C49.0);

17.24. akiduobės piktybinius navikus (C69.6);

17.25. galvos, veido ir kaklo piktybinius navikus (C76.0);

17.26. galvos, veido ir kaklo limfmazgių metastazinius ir nepatikslintus piktybinius navikus (C77.0);

17.27. lūpos, burnos ertmės ir ryklės carcinomą in situ (D 00.0), lūpos melanomą in situ (D 03.0), kitų ir nepatikslintų veido dalių melanomą in situ (D 03.3), kaklo melanomą in situ (D03.4), odos (veido, kaklo) carcinomą in situ (D04.0–D04.4);

17.28. lūpų gerybinius navikus (D10.0), liežuvio gerybinius navikus (D10.1), burnos dugno navikus (D10.2), kitų ir nepatikslintų burnos ertmės dalių gerybinius navikus (D10.3);

17.29. didžiųjų seilių liaukų gerybinius navikus (D11.0–D11.9);

17.30. kaukolės ir veido kaulų gerybinius navikus (D16.4), apatinio žandikaulio gerybinius navikus (D16.5);

17.31. galvos, veido ir kaklo riebalinio audinio gerybinius navikus (D17.0);

17.32. hemangiomą (galvos, veido ir kaklo audinių) (D18.0), limfangiomą (galvos, veido ir kaklo audinių organų) (D18.1);

17.33. galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinius navikus (D21.0);

17.34. melanocitinius apgamus (galvos, veido ir kaklo srities) (D22.0–D22.3);

17.35. lūpos odos gerybinius navikus (D23.0), ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinius navikus (D23.2), galvos plaukuotosios dalies ir kaklo odos gerybinius navikus (D23.4);

17.36. veido ir kaklo limfmazgių gerybinius navikus (D36.0), periferinių nervų gerybinius navikus (D36.1), kitų patikslintų lokalizacijų gerybinius navikus (D36.7);

17.37. kitus kvėpavimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikus (D38.5);

17.38. galvinių nervų neaiškios ar nežinomos eigos navikus (D43.3);

17.39. trišakio nervo sutrikimus (G50);

17.40. veidinio nervo sutrikimus (G51);

17.41. liežuvinio ryklės nervo sutrikimus (G52.1);

17.42. poliežuvinio nervo ligas (G52.3);

17.43. ūminį akiduobės uždegimą (H05.0);

17.44. poliežuvinius veninius mazgus (varikozę) (I86.0);

17.45. lėtinį limfadenitą, išskyrus pasaito limfmazgius (I88.1), kitus nespecifinius limfadenitus (I88.8) ir nespecifinius limfadenitus, nepatikslintus (I88.9);

17.46. limfedemą, neklasifikuojamą kitur (veido srities) (I89.0), limfangitą (veido srities) (I89.1); neinfekcinius limfmazgių ir limfagyslių pakitimus, nepatikslintus (veido ir kaklo srities) (I89.9);

17.47. ūminį žandinį (maksiliarinį) sinusitą (J01.0);

17.48. lėtinį žandinį (maksilinį) sinusitą (J32.0);

17.49. nosies abscesą, furunkulą ir karbunkulą (J34.0);

17.50. peritonzilinį abscesą (J36);

17.51. retrofaringinį ir parafaringinį abscesą (J39.0);

17.52. virškomplektinius dantis (K00.1), danties dygimo sutrikimus (K00.6);

17.53. įstrigusius ir suspaustus dantis (K01);

17.54. ūminius pulpinės kilmės apikalinius periodontitus (K04.4), lėtinius apikalinius peridontitus (K04.5), periapikalinius abscesus su sinusu (K04.6), periapikalinius abscesus be sinusų (K04.7), šaknies cistą (K04.8);

17.55. lėtinį gingivitą (K05.1), ūminį periodontitą (K05.2), lėtinį periodontitą (K05.3), periodontozę (K05.4), kitas periodonto ligas (K05.5);

17.56. dantenų retrakciją (K06.0), dantenų padidėjimą (K06.1), dantenų ir bedantės alveolinės ataugos trauminius pažeidimus (K06.2), kitus patikslintus dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimus (K06.8), dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimus (nepatikslintus) (K06.9);

17.57. žandikaulių dydžio anomalijas (K07.0), žandikaulių ir kaukolės bazės ryšių anomalijas (K07.1), dantų lanko ryšio anomalijas (sąkandžio anomalijos) (K07.2), dantų ir veido funkcinius sutrikimus (K07.5), smilkininio žandikaulio sąnario pakitimus (K07.6), kitas dantų ir veido anomalijas (K07.8);

17.58. kitus dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimus (K08);

17.59. burnos ertmės cistas, neklasifikuojamas kitur (K09);

17.60. kitas žandikaulių ligas (K10);

17.61. sialoadenitą (K11.2), seilių liaukų fistules (K11.4), seilių liaukų akmenligę (sialolitiazę) (K11.5), seilių liaukų mukocelę (K11.6), kitas seilių liaukų ligas (K11.8);

17.62. stomatitą ir susijusius pakitimus (K12);

17.63. kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas (K13);

17.64. glositą (abscesas) (K14.0);

17.65. kitas liežuvio ligas (hipertrofija) (K 14.8);

17.66. veido odos abscesą (pūlinį), furunkulą (šunvotę) ir karbunkulą (piktvotę) (L02.0), kaklo odos abscesą (pūlinį), furunkulą (šunvotę) ir karbunkulą (piktvotę) (L02.1);

17.67. veido celiulitą (L03.2), celiulitą, nepatikslintą (veido srities) (L03.9);

17.68. ūminį galvos, kaklo ir veido limfadenitą (limfmazgių uždegimą) (L04.0);

17.69. plokščiąją kerpligę (veido srities) (L43);

17.70. odos ir poodinio audinio folikulines cistas (veido ir kaklo srities) (L72);

17.71. gangreninę piodermą (veido ir kaklo srities) (L88);

17.72. pragulų opas (L89);

17.73. odos randinius pakitimus ir fibrozę (L90.5);

17.74. hipertrofinius odos pakitimus (L91);

17.75. odos ir poodinių audinių granuliominius pakitimus (L92);

17.76. piogeninę granuliomą (L98.0), lėtinę odos opą, neklasifikuojama kitur (L98.4);

17.77. trauminę artropatiją (M12.5);

17.78. sausąjį sindromą (Sjogreno) (M35.0);

17.79. miozitus (M60);

17.80. raumenų kalkėjimus (kalcifikacijas) (M61);

17.81. kitas raumenų ligas (veido ir kaklo srities) (M62);

17.82. sinovitą ir tenosinovitą (veido ir kaklo srities) (M65);

17.83. išliekantį svetimkūnį minkštuosiuose audiniuose (veido ir kaklo srities) (M79.5);

17.84. kaulo vientisumo pažeidimus (veido srities) (M84);

17.85. osteomielitą (M86);

17.86. kitą osteonekrozę (M87.8), osteonekrozę, nepataikslintą (M87.9);

17.87. kaulų hipertrofiją (veido srities) (M89.3);

17.88. įgimtą ausies kaušelio nebuvimą (Q16.0);

17.89. makrotiją (didžiaausystę) (Q17.1), mikrotiją (mažas ausis) (Q17.2), ne vietoje prisitvirtinusią ausį (Q17.4), atlėpusią ausį (Q17.5), įgimtą ausies spenelio nebuvimą (Q17.8), įgimtą ausies formavimosi ydą, nepatikslintą (Q17.9);

17.90. žiaunų lanko sinusą, fistulę ir cistą (Q18.0), preaurikulinį (priausinis) sinusą ir cistą (Q18.1), kitas žiaunų lanko formavimosi ydas (Q18.2), kaklo klostę (Q18.3), makrostomiją (didžiaburnystę) (Q18.4), mikrostomiją (mažaburnystę) (Q18.5), makrocheiliją (didžialūpystę) (Q18.6), mikrocheiliją (mažalūpystę) (Q18.7), kitas įgimtas patikslintos veido ir kaklo formavimosi ydas (Q18.8), įgimtą veido ir kaklo formavimosi ydą, nepatikslintą (Q18.9);

17.91. Choanų atreziją (Q30.0), nosies ageneziją (Q30.1), skilusią, įkirstą nosį (Q30.2), kitą įgimtą nosies formavimosi ydą (Q 30.8), įgimtą nosies formavimosi ydą, nepatikslintą (Q30.9);

17.92. gomurio nesuaugimus (Q35);

17.93. lūpos nesuaugimus (Q36);

17.94. gomurio nesuaugimus su lūpos nesuaugimu (Q37);

17.95. kitas įgimtas liežuvio, burnos ir ryklės formavimosi ydas (Q38.0–Q38.6);

17.96. veido asimetriją (Q67.0), veido kompresiją (dekompresiją) (Q67.1), dolichocefaliją (ilgagalvystę) (Q67.2), plagiocefaliją (Q 67.3.), kitas įgimtas kaukolės, veido ir žandikaulių deformacijas (Q67.4);

17.97. įgimtą galvos sukamojo raumens deformaciją (Q68.0);

17.98. kitas įgimtas kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydas (Q75);

17.99. įgimtą nepiktybinį apgamą (Q82.5), įgimtą veido odos formavimosi ydą, nepatikslintą (Q82.9);

17.100. kitus patikslintus įgimtus formavimosi ydų sindromus, pažeidžiančius daugelį sistemų (galvos, veido ir kaklo srities) (Q87);

17.101. lokalų galvos pabrinkimą, apimties padidėjimą ir gumbą (R22.0), lokalų kaklo pabrinkimą, apimties padidėjimą ir gumbą (R22.1);

17.102. padidėjusius limfmazgius (galvos ir kaklo srities) (R59);

17.103. edemą, neklasifikuojama kitur (R60);

17.104. galvos paviršinį sužalojimą (S00);

17.105. galvos žaizdą (S01);

17.106. akiduobės dugno lūžį (S02.3);

17.107. viršutinio žandikaulio ir skruostikaulio lūžį (S02.4);

17.108. apatinio žandikaulio lūžį (S02.6);

17.109. dauginius lūžius, apimančius kaukolės ir veido kaulus (S02.7);

17.110. kitus kaukolės ir veido kaulų lūžius (S02.8);

17.111. kaukolės ir veido kaulo lūžius, dalis nepatikslinta (S02.9);

17.112. galvos sąnarių išnirimą ir raiščių patempimą (S03);

17.113. veidinio nervo sužalojimą (S04.5), kitų galvinių nervų sužalojimą (S04.8), nepatikslinto galvinio nervo sužalojimą (S04.9);

17.114. veido traiškytinį sužalojimą (S07.0);

17.115. galvos dalies trauminę amputaciją (S08);

17.116. galvos kraujagyslių sužalojimą, neklasifikuojamą kitur (S09.0), galvos raumenų ir sausgyslių sužalojimą (S09.1), dauginius galvos sužalojimus (S09.7), nepatikslintus galvos sužalojimus (S09.9);

17.117. kaklo daugines žaizdas (S11.7), kitų kaklo sričių žaizdas (S11.8), kaklo žaizdas, sritis nepatikslinta (S11.9);

17.118. galvos ir kaklo nudegimą (T20);

17.119. galvos paviršinį nušalimą (T33.0), kaklo paviršinį nušalimą (T33.1);

17.120. galvos nušalimą su audinių nekroze (T34.0), kaklo nušalimą su audinių nekroze (T34.1);

17.121. nepageidaujamus poveikius, neklasifikuojamus kitur (veido ir kaklo srities) (T78.);

17.122. trauminę antrinę ir pasikartojančią hemoragiją (burnos ertmės ir veido srities) (T79.2), potrauminę žaizdos infekciją (burnos ertmės ir veido srities) (T79.3), trauminę poodinę emfizemą (burnos ertmės ir veido srities) (T79.7), kitą ankstyvą sužalojimo komplikaciją (T79.8), nepatikslintą ankstyvą sužalojimo komplikaciją (T79.9);

17.123. kraujagyslių komplikacijas po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos (burnos ertmės ir veido srities) (T81.0);

17.124. infekciją ir uždegiminę reakciją dėl vidinės sąnario fiksavimo priemonės (veido kaulų) (T84.6);

17.125. galvos sužalojimo padarinius (T90.0–T90.4).

18. Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas pagal savo kompetenciją turi atlikti šias diagnostines ir gydomąsias procedūras, manipuliacijas:

18.1. nuskausminti burnos, veido ir žandikaulių bei kaklo sritį;

18.2. atlikti echoskopinį galvos ir kaklo srities ištyrimą;

18.3. atlikti diagnostines ir (ar) operacines procedūras kontroliuodamas ultragarsiniu aparatu;

18.4. atlikti chirurgines odontologines procedūras (pašalinti dantis bei jų šaknis, atlikti danties šaknies viršūnės rezekciją, šaknų hemisekciją, amputaciją, žandikaulių sekvestrektomiją ir kt.);

18.5. atverti burnos, veido ir kaklo srities pūlinius ir pūlynus;

18.6. paimti biologinius skysčius ir (arba) sekretą laboratoriniams tyrimams;

18.7. atlikti nekrotinių minkštųjų ir kaulinių audinių šalinimą, drenavimą operaciniu ir konservatyviaisiais būdais;

18.8. atlikti kaukolės ir veido kaulų osteotomiją bei osteosintezę;

18.9. atlikti kraniomaksiliarinę fiksaciją lūžus viršutiniam žandikauliui;

18.10. atlikti veido kaulų lūžių repoziciją ir fiksaciją;

18.11. dirbdamas daugiadalykinėje komandoje operuoti politrauminius pacientus;

18.12. chirurgiškai sutvarkyti burnos, veido ir kaklo minkštųjų audinių žaizdas;

18.13. gydyti galvos ir kaklo srities ūmines ir lėtines žaizdas, opas ir jų komplikacijas;

18.14. perrišti burnos, veido ir žandikaulių srities bei kaklo kraujagysles;

18.15. operuoti veido ir žandikaulių srities žandinius ančius;

18.16. pašalinti seilių liaukas, atlikti jų rezekciją ir kitas operacijas;

18.17. atlikti burnos, veido ir žandikaulių bei kaklo organų navikų  biopsiją, ekstirpaciją,  destrukciją ir kaklo limfonodektomiją;

18.18. atlikti galvos ir kaklo srities kraujagyslinių, limfinių vystymosi anomalijų (malformacijų) ekstirpaciją, destrukciją panaudodamas chirurgines ir nechirurgines (skleroterapija, lazerodestrukcija) technikas;

18.19. atlikti rekonstrukcines, paliatyvines operacijas po naviko pašalinimo;

18.20. atlikti svetimkūnių pašalinimą iš burnos, veido, žandikaulių ir kaklo minkštųjų audinių, kaulų, sąnarių;

18.21. rekonstruoti burnos, veido ir kaklo audinių defektus vietiniais audiniais, lopais „ant kojytės“, stiebeliniais bei laisvais lopais, atlikti mioplastinę operaciją;

18.22. persodinti odos, kremzlės, kaulo ir kitus audinius iš įvairių kūno vietų;

18.23. atlikti įgimtų veido vystymosi ydų, tarp jų ir lūpos ir gomurio nesuaugimų plastines operacijas;

18.24. operuoti kaukolės veidinės ir smegeninės dalies kaulus ir minkštuosius audinius ir atlikti kraniofacialinių vystymosi ydų chirurginę korekciją;

18.25. rekonstruoti deformuotus ir anomališkus žandikaulius bei kitus kaukolės kaulus; taip pat koreguoti sąkandį;

18.26. atlikti veido ir kaklo raukšlių, lūpų ir kt. veido plastines operacijas, taip pat ir naudodamas įvairios kilmės transplantatus ir implantus, atlikti botulino toksino ir užpildų injekcijas veido ir kaklo srityje;

18.27. chirurginiu būdu protezuoti žandikaulius ir smilkininius apatinio žandikaulio sąnarius (taip pat naudodamas implantus);

18.28. atlikti dantų implantaciją;

18.29. atlikti veido nervų rezekciją, dekompresiją, eksherezę, neuroplastinę operaciją;

18.30. atlikti operacijas, skirtas veido paralyžiui gydyti;

18.31. atlikti veido, žandikaulių ir kaklo srities diagnostines, gydomąsias manipuliacijas ir operacijas naudodamas endoskopinę, fibroskopinę ir kitą optinę techniką;

18.32. atlikti akiduobės ir ašarų liaukų operacijas, skirtas egzorbitizmui gydyti esant navikiniams, trauminiams, hormoniniams akiduobės pažeidimams;

18.33. atlikti vokų operacijas teikiant būtinąją pagalbą ir (ar) gydant pirminio žaizdų sutvarkymo, potraumines ir (ar) infekcines komplikacijas;

18.34. atlikti ausies kaušelio operacijas teikiant būtinąją pagalbą ir (ar) gydant pirminio žaizdų sutvarkymo, potraumines ir (ar) infekcines komplikacijas bei esant navikiniams pažeidimams ir įgimtų ar įgytų veido anomalijų ir deformacijų atvejais;

18.35. atlikti nosies operacijas teikiant būtinąją pagalbą ir (ar) gydant pirminio žaizdų sutvarkymo, potraumines ir (ar) infekcines komplikacijas bei esant navikiniams pažeidimams ir įgimtų ar įgytų veido anomalijų ir deformacijų atvejais;

18.36. atlikti operacijas ir procedūras mikroskopine technika,  robotinės ir navigacinės chirurgijos instrumentais, lazeriu, kriochirurgijos instrumentais, ultragarsu, plazminiu koaguliatoriumi ir kitais šios srities specialistų naudojamais instrumentais; 

18.37. šalinti veido ir kaklo apgamus ir pigmentines dėmes;

18.38. atlikti tracheostomiją;

18.39. atlikti veiksmus, diagnostines ir gydymo manipuliacijas, atitinkančias bazinę gydytojo odontologo kvalifikaciją;

18.40. atlikti veiksmus, diagnostines ir gydymo manipuliacijas, atitinkančias burnos chirurgo kvalifikaciją.

 

_______________________________