Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl CENTRINĖS UŽDRAUSTŲ SUBJEKTŲ DUOMENŲ BAZĖS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 22 d. Nr. 458
Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (OL 2008 L 344, p. 12) nuostatas ir atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) 108 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės administravimo Lietuvoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 458

 

 

 

CENTRINĖS UŽDRAUSTŲ SUBJEKTŲ DUOMENŲ BAZĖS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės administravimo Lietuvoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos teikimo į Centrinę uždraustų subjektų duomenų bazę, įsteigtą pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 966/2012), gavimo iš jos, naudojimo ir apsaugos tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Centrinė uždraustų subjektų duomenų bazė (toliau – duomenų bazė) – duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie uždraustus subjektus, tai yra trečiąsias šalis, patekusias į vieną iš situacijų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 966/2012 106 straipsnyje, 109 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos b punkte ir 109 straipsnio 2 dalies a punkte (toliau – informacija).

2.2. Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės įgaliotasis naudotojas (toliau – įgaliotasis naudotojas) – vykdomosios institucijos ar įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl ryšių palaikymo punkto“ 2 punkte, arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal minėtų institucijų kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos teisės aktais, Aprašo nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis į duomenų bazę įtraukta informacija.

2.3. Per ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį perduodamos informacijos saugos incidentas (toliau – saugos incidentas) – įvykis, veiksmas ar neveikimas, kurie sudaro ar gali sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie duomenų bazės, sunaikinti, sugadinti ar pakeisti per ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį perduodamą informaciją, panaikinti ar apriboti galimybę naudotis ja, pasisavinti, paskelbti, platinti ar kitaip panaudoti šią informaciją tokios teisės neturintiems asmenims.

2.4. Ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo (toliau – atsakingasis asmuo) –finansų ministro paskirtas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal kompetenciją atsakingas už santykius su Europos Komisija visose su duomenų baze susijusiose srityse ir atliekantis 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (OL 2008 L 344, p. 12) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1302/2008) 9 straipsnyje nustatytas funkcijas, apimančias iš vykdomųjų institucijų arba įstaigų gautos informacijos perdavimą Europos Komisijos apskaitos pareigūnui, prieigos prie duomenų bazės suteikimą įgaliotiesiems naudotojams.

2.5. Trečioji šalis – kandidatas, konkurso dalyvis, rangovas, tiekėjas, paslaugų teikėjas, jo subrangovas, prašymų skirti dotaciją teikėjas, dotacijos gavėjas, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės priemonės galutinės naudos gavėją, dotacijos gavėjo rangovas ar pagal Reglamento (EB) Nr. 966/2012 137 straipsnį finansinę paramą iš Europos Sąjungos dotacijos gavėjo gaunantis subjektas.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (EB) Nr. 1302/2008.

 

II SKYRIUS

PER ATSAKINGĄJĮ ASMENĮ PERDUODAMA INFORMACIJA, JOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

3. Vykdomosios institucijos arba įstaigos, atlikdamos joms teisės aktuose nustatytas funkcijas, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo arba prašymų skirti dotacijas nagrinėjimo metu gavusios informaciją apie trečiąsias šalis, kurioms yra po 2009 m. sausio 1 d. įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl Aprašo 3.3 papunktyje nurodytų veikų, naudodamos Reglamento (EB) Nr. 1302/2008 II priede pateiktus informacijos perdavimo pavyzdžius (toliau – informacijos perdavimo pavyzdžiai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo atsakingajam asmeniui pateikia:

3.1. informaciją, leidžiančią nustatyti trečiosios šalies tapatybę (subjekto pavadinimas, juridinė forma, juridinio asmens buveinės adresas: savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė, gatvė, pastato numeris, korpuso numeris, buto ar negyvenamosios patalpos numeris);

3.2. informaciją, susijusią su įgaliotais atstovauti juridiniams subjektams, priimti jų vardu sprendimus arba juos kontroliuoti asmenimis (atstovavimo įgaliojimus turinčio (-ių) asmens (-ų) vardas, pavardė);

3.3. informaciją, susijusią su nusikalstamomis veikomis, dėl kurių trečiosioms šalims draudžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, nurodytomis Reglamento Nr. (EB) 966/2012 106 straipsnio 1 dalies e punkte (sukčiavimas, korupcija, dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, kita neteisėta veikla, kenkianti Europos Sąjungos finansiniams interesams); nusikalstamos veikos, dėl kurių buvo priimtas teismo sprendimas, prilygintinos šiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) straipsniams:

3.3.1. sukčiavimas – Baudžiamojo kodekso 182 straipsniui („Sukčiavimas“) ir 207 straipsniui („Kreditinis sukčiavimas“);

3.3.2. korupcija – Baudžiamojo kodekso 225 straipsniui („Kyšininkavimas“), 226 straipsniui („Prekyba poveikiu“), 227 straipsniui („Papirkimas“) ir 228 straipsniui („Piktnaudžiavimas“);

3.3.3. dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje – Baudžiamojo kodekso 249 straipsniui („Nusikalstamas susivienijimas“);

3.3.4. kiti neteisėti veiksmai ar neveikimas, kenkiantys Europos Sąjungos finansiniams interesams, – Baudžiamojo kodekso 205 straipsniui („Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą“), 206 straipsniui („Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką“), 216 straipsniui („Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas“), 219 straipsniui („Mokesčių nesumokėjimas“), 220 straipsniui („Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“) ir 221 straipsniui („Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas“);

3.4. informaciją apie teismą, priėmusį apkaltinamąjį nuosprendį (teismo pavadinimas), jeigu įmanoma, – priimto apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo datą (teismo procesinio sprendimo kopija);

3.5. informaciją apie draudimo trukmę – vadovaujantis 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL 2002 L 357, p. 1), 133a straipsnyje nustatomas penkerių metų, skaičiuojant nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsigaliojimo dienos, draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose arba gauti dotacijas laikotarpis, kuris gali būti pratęstas iki 10 metų, jeigu per minėtus draudimo metus pakartotinai padaroma nusikalstama veika, nurodyta Aprašo 3.3.1–3.3.4 papunkčiuose; pasibaigus nustatytam laikotarpiui, informacija iš duomenų bazės automatiškai pašalinama.

4. Vykdomosios institucijos arba įstaigos atsakingajam asmeniui teikia:

4.1. Finansų ministerija – informaciją, susijusią tik su 2000–2006 metų Europos Sąjungos sanglaudos fondu, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. C(2013)6262, Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2013)7576, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2013) 7576, Techninės paramos veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. K(2007)6717, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. C(2013)6269, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos programomis, tęsiančiomis 2007–2013 metų programas (toliau – 2014–2020 metų programos), kartu su asmens duomenų apsaugos patvirtinimu, kad pateikta informacija surinkta ir perduota laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – asmens duomenų apsaugos patvirtinimas);

4.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – informaciją, susijusią tik su socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiamete 2008–2013 metų programa, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai daugiamete programa (2007–2013 m.) ir 2014–2020 metų programomis, kartu su asmens duomenų apsaugos patvirtinimu;

4.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – informaciją, susijusią tik su 2007–2013 metų Ignalinos programa, patvirtinta 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1990/2006 dėl Protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje prie Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto įgyvendinimo „Ignalinos programa“ (OL 2006 L 411, p. 10), 2014–2020 metų Ignalinos programa, Transeuropinių energetikos tinklų programa (TEN-E), patvirtinta 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 67/2010, nustatančiu bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių tinklų srityje (OL 2010 L 27, p. 20), 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 680/2007, nustatančiu bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (OL 2007 L 162, p. 1), Europos ekonomikos atgaivinimo planu, patvirtintu 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo (OL 2009 L 200, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1233/2010 (OL 2010 L 346, p. 5), kartu su asmens duomenų apsaugos patvirtinimu;

4.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – informaciją, susijusią tik su 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. K(2007)6530, su pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2011)7890, Išorės sienų fondu, įsteigtu vadovaujantis 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 144, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 259/2013/ES (OL L 82, p. 6), Europos grąžinimo fondu, įsteigtu vadovaujantis 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL 2007 L 144, p. 45), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 258/2013/ES (OL L 82, p. 1), kartu su asmens duomenų apsaugos patvirtinimu;

4.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – informaciją, susijusią tik su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007)5076, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C(2007)6703, 2014–2020 metų programomis, kartu su asmens duomenų apsaugos patvirtinimu.

5. Informacija apie atsakingojo asmens ir (arba) jo pavaduotojo paskyrimą, prašymai atkurti atsakingojo asmens ir (arba) jo pavaduotojo prieigą prie duomenų bazės, prašymai įtraukti, ištaisyti, atnaujinti arba pašalinti įtrauktą į duomenų bazę informaciją turi būti siunčiami raštu Europos Komisijai adresu:

 

European Commission

Directorate-General Budget

Accounting Officer of the Commission

BRE2 – 13/505

B-1049 Brussels

 

III SKYRIUS

ATSAKINGOJO ASMENS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Finansų ministras gali paskirti vieną atsakingojo asmens pavaduotoją, kuris, dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų objektyvių priežasčių laikinai nesant atsakingojo asmens, atlieka atsakingojo asmens funkcijas, turi jo teises, pareigas ir atsakomybę.

7. Atsakingasis asmuo apie savo ir (arba) pavaduotojo paskyrimą arba pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo paskyrimo informuoja Europos Komisijos apskaitos pareigūną ir Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka minėtam pareigūnui pateikia šiuos duomenis: institucijos, pavedusios atlikti atsakingojo asmens ir (arba) pavaduotojo funkcijas, pavadinimą, adresą, atsakingojo asmens, jo pavaduotojo vardą, pavardę, telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą.

8. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių atsakingasis asmuo arba jo pavaduotojas netenka teisių atlikti atsakingojo asmens arba jo pavaduotojo funkcijų, finansų ministras paskiria naują atsakingąjį asmenį arba jo pavaduotoją. Apie tai Europos Komisijos apskaitos pareigūnas informuojamas Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

9. Atsakingasis asmuo:

9.1. gavęs iš vykdomųjų institucijų arba įstaigų informaciją, nurodytą Aprašo 14 punkte, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją užregistruoja duomenų bazėje ir įgaliotiesiems naudotojams suteikia prieigą prie šios informacijos; jeigu įgaliotieji naudotojai per 5 dienas nuo prisijungimo duomenų gavimo prie duomenų bazės neprisijungia, jų prisijungimo duomenys automatiškai užblokuojami ir atsakingasis asmuo elektroniniu paštu gauna pranešimą apie automatišką prieigos užblokavimą; nauji prisijungimo prie duomenų bazės duomenys įgaliotiesiems naudotojams suteikiami šiame papunktyje nustatyta tvarka;

9.2. gavęs iš vykdomųjų institucijų arba įstaigų informaciją, nurodytą Aprašo 3 punkte:

9.2.1. pagal informacijos perdavimo pavyzdžius patikrina, ar informacija parengta tinkamai;

9.2.2. jeigu pateikta ne visa informacija, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) direktoriaus patvirtintų Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą dėl papildomos informacijos apie trečiąsias šalis gavimo iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

9.2.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo papildomos informacijos iš Informatikos ir ryšių departamento gavimo perduoda visą gautą informaciją Europos Komisijos apskaitos pareigūnui kartu su vykdomosios institucijos arba įstaigos asmens duomenų apsaugos patvirtinimu;

9.3. gavęs iš vykdomųjų institucijų arba įstaigų informaciją apie duomenų, įtrauktų į duomenų bazę, pasikeitimus, kai juos reikia ištaisyti, atnaujinti arba pašalinti, atlieka Aprašo 9.2 papunktyje nurodytus veiksmus;

9.4. prireikus organizuoja susitikimus su vykdomųjų institucijų arba įstaigų, Informatikos ir ryšių departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, atsakingos Europos Komisijos tarnybos atstovais klausimams, susijusiems su duomenų baze, spręsti.

10. Atsakingasis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka atsako už neteisėtą į duomenų bazę įtrauktos informacijos atskleidimą.

 

IV SKYRIUS

vykdomųjų institucijų arba įstaigų FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

11. Vykdomosios institucijos arba įstaigos:

11.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka informuoja trečiąsias šalis apie trečiųjų šalių duomenis, kurie per atsakingąjį asmenį gali būti perduoti ir įtraukti į duomenų bazę, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1302/2008 13 straipsnio 1 dalyje;

11.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja trečiųjų šalių, apie kurias informacija įtraukta į duomenų bazę, prašymus ištaisyti netikslius arba pašalinti įtrauktus į duomenų bazę duomenis;

11.3. gavusios iš trečiųjų šalių informaciją apie duomenų, įtrauktų į duomenų bazę, pasikeitimus, kai juos reikia ištaisyti, atnaujinti arba pašalinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu ir elektroniniu paštu informuoja atsakingąjį asmenį ir pateikia informaciją pagal informacijos perdavimo pavyzdžius kartu su asmens duomenų apsaugos patvirtinimu.

12. Vykdomosios institucijos arba įstaigos atsakingos už atsakingajam asmeniui perduodamos informacijos tikslumą.

13. Vykdomosios institucijos arba įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už neteisėtą į duomenų bazę įtrauktos informacijos atskleidimą.

 

V SKYRIUS

PRISIJUNGIMAS PRIE DUOMENŲ BAZĖS

 

14. Vykdomosios institucijos arba įstaigos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba raštu ir elektroniniu paštu, naudodamos Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės įgaliotųjų naudotojų deklaracijos formą, nurodytą Aprašo priede, informuoja atsakingąjį asmenį apie savo nustatyta tvarka paskirtus įgaliotuosius naudotojus, nurodydamos jų vardus, pavardes, pareigas, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Pasikeitus įgaliotiesiems naudotojams, vykdomosios institucijos arba įstaigos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nedelsdamos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įgaliotųjų naudotojų pasikeitimo, raštu ir elektroniniu paštu informuoja atsakingąjį asmenį.

15. Įgaliotieji naudotojai:

15.1. elektroniniu paštu gavę prisijungimo prie duomenų bazės duomenis, pirmą kartą turi prisijungti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prisijungimo duomenų gavimo, kitu atveju prisijungimo duomenys automatiškai užblokuojami ir nauji prisijungimo prie duomenų bazės duomenys gaunami Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka;

15.2. prisijungę prie duomenų bazės, gali naudotis į duomenų bazę įtraukta informacija duomenų skaitymo teisėmis.

 

VI SKYRIUS

PER ATSAKINGĄJĮ ASMENĮ PERDUODAMOS INFORMACIJOS DUOMENŲ APSAUGA

 

16. Atsakingasis asmuo ir įgaliotieji naudotojai užtikrina, kad informacija būtų teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir teisėtumo, nešališkumo, viešumo ir profesionalumo atliekant savo funkcijas principais.

17. Atsakingasis asmuo ir įgaliotieji naudotojai privalo:

17.1. neperduoti informacijos, leidžiančios naudotis duomenų baze, ir nesudaryti kitų sąlygų susipažinti su informacija tokios teisės neturintiems asmenims;

17.2. užtikrinti informacijos konfidencialumą.

18. Įgaliotieji naudotojai privalo nedelsdami informuoti atsakingąjį asmenį apie saugos incidentus ir teikti pasiūlymus dėl jų pašalinimo.

19. Jeigu atsakingasis asmuo, jo pavaduotojas ir (arba) įgaliotieji naudotojai nesinaudoja duomenų baze daugiau nei 6 mėnesius, jų prieiga prie duomenų bazės automatiškai užblokuojama.

20. Praradę prisijungimo duomenis, įgaliotieji naudotojai apie riziką, kad šiais prisijungimo duomenimis gali pasinaudoti tokios teisės neturintys asmenys, nedelsdami privalo informuoti atsakingąjį asmenį, kad šis užblokuotų įgaliotojo naudotojo prieigą prie duomenų bazės.

21. Prieiga prie duomenų bazės atkuriama:

21.1. atsakingojo asmens ir (arba) jo pavaduotojo – Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka;

21.2. įgaliotųjų naudotojų – Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.

 

__________________


 

Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės
administravimo Lietuvoje tvarkos aprašo
priedas

 

 

 

(Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės įgaliotųjų naudotojų deklaracijos forma)

 

_______________________________________________________

(Vykdomosios institucijos arba įstaigos pavadinimas)

 

CENTRINĖS UŽDRAUSTŲ SUBJEKTŲ DUOMENŲ BAZĖS ĮGALIOTŲJŲ NAUDOTOJŲ DEKLARACIJA

 

Vardas, pavardė ............................................................................................................................

Pareigos ........................................................................................................................................

Tel. Nr. .........................................................................................................................................

El. pašto adresas ...........................................................................................................................

 

Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (toliau – duomenų bazė) įgaliotasis naudotojas (toliau – įgaliotasis naudotojas), kurio duomenys nurodyti pirmiau pateiktoje lentelėje, patvirtina, kad susipažino su toliau pateikta informacija ir ją supranta.

 

1. Duomenų bazėje saugomos informacijos konfidencialumas

 

Duomenų bazėje saugoma informacija apie subjektus – juridinius asmenis, kuriems tam tikram laikotarpiui nustatytas draudimas dalyvauti viešųjų pirkimų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, procedūrose.

Šių registruotų duomenų atskleidimas gali turėti įtakos atitinkamų subjektų reputacijai, todėl, teikiant duomenų bazei informaciją ir naudojantis duomenų bazėje esančia informacija, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir teisėtumo, nešališkumo, viešumo ir profesionalumo principais.

Įgaliotasis naudotojas turi užtikrinti informacijos konfidencialumą.

Įgaliotasis naudotojas atsako už ryšių palaikymo punkto atsakingajam asmeniui perduodamos informacijos duomenų tikslumą.

 

2. Prisijungimas prie duomenų bazės

 

Leidimas naudotis duomenų baze yra griežtai asmeninis.

Įgaliotasis naudotojas privalo neperduoti informacijos, kuri leistų naudotis duomenų baze, ir nesudaryti kitų sąlygų susipažinti su informacija tokios teisės neturintiems asmenims.

Praradus prisijungimo duomenis, jeigu kyla rizika, kad šiais prisijungimo duomenimis gali pasinaudoti tokios teisės neturintys asmenys, įgaliotasis naudotojas apie tai nedelsdamas privalo informuoti ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį, kad šis užblokuotų įgaliotojo naudotojo prieigą prie duomenų bazės.

 

Bet koks prisijungimas prie duomenų bazės automatiškai įrašomas.

 

 

________________________________                                                __________________            _______________________________

(įgaliotojo naudotojo pareigų                                                   (parašas)                                       (vardas, pavardė)

pavadinimas)

 

_______________________

(data)

 

 

 

––––––––––––––––––––