VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016-05-16 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRCIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. A27(1)-1182 „ DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. vasario 1 d. Nr. A27(1)-222

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2020-06-05 Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-170 bei Kelių priežiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu:

1.       Keičiu 2016-05-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1182 vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros paslaugų žiemos laikotarpiu tvarkos aprašo 1, 12.1 ir 12.2 punktus ir išdėstau juos taip:

1.1.    „1. Aprašo tikslas – užtikrinti, kad žiemos sezono metu Vilniaus savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 05 d. sprendimu Nr. T3-170 patvirtinti vietinės reikšmės keliai (gatvės) (bei jo vėlesniais pakeitimais) būtų valomi, užtikrinant saugias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę“,

1.2.    „12.1. privalo sudaryti prioritetinių valomų kelių ir gatvių sąrašą, remdamiesi 2020-06-05 Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-170 bei jo vėlesniais pakeitimais. Sudarant prioritetinių valomų kelių ir gatvių sąrašą, atsižvelgti į  2018-02-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštą Nr. A33(1)-952-(4.26);

1.3.    12.2. privalo sudaryti prioritetinių barstomų kelių ir gatvių sąrašą (pavojingiausių vietų, tokių kaip sankryžos, staigus posūkiai, įkalniai), remdamiesi 2020-06-05 Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-170 bei jo vėlesniais pakeitimais.“

2.       Pavedu seniūnams iki einamųjų metų lapkričio 1 d. sudaryti prioritetinių valomų kelių ir gatvių sąrašą bei prioritetinių barstomų kelių ir gatvių sąrašą.

3.       Pavedu:

3.1.    Ūkio skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre;

3.2.    Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Liucina Kotlovska