LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ PANAIKINIMO LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETUI

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. V-143

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 15 punktu, atsižvelgdama į Studijų kokybės vertinimo centro 2017 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. S-4425 „Dėl dokumentų pateikimo“, Studijų kokybės vertinimo centro 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimą Nr. IV2-2 „Dėl aukštosios mokyklos veiklos vertinimo“:

1. P a n a i k i n u  leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą Nr. 002066, išduotą 2011 m. lapkričio 16 d.,  Lietuvos edukologijos universitetui (kodas 111951498).

2. N u s t a t a u, kad asmenys negali būti priimami studijuoti į Lietuvos edukologijos universitetą.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-2167 „Dėl leidimo Lietuvos edukologijos universitetui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimo“.

4. Šis įsakymas, išskyrus 2 ir 5 punktus, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

5. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas – Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Jurgita Petrauskienė